พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

รหัสโครงการ 58-03924
สัญญาเลขที่ 58-00-2188
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2) จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4) สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน
5) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้
6) เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์ สสส.
7) การทำรายงานและการเงิน
8) สร้างทีมและพัฒนาการเก็บข้อมูลชุมชน
9) ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
10) วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
11) จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล
12) ค้นหาผู้สูงอายุที่พึงประสงค์
13) จัดทำรายงานปิดงวด1
14) คืนเงินเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 75,460.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 300.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -1,428.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 370.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 75,760.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 76,818.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -1,058.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 94,320.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว อานุรี บินตาเอบ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการ (1 มีนาคม 2559 - 2 มีนาคม 2559)
  2. สร้างเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผูกรัก อาสาดูแลผู้สูงวัย (11 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2559)
  3. สร้างเครือข่าย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว (13 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559)
  4. ติดตามฝึกปฏิบัติการเยี่ยมเยียน การดูแลผู้สูงอายุ (22 พ.ค. 2559)
  5. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน (1 มิถุนายน 2559)
  6. จัดเวทีการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำ การรวมกลุ่มทำวิสาหกิจชุมชน (17 มิถุนายน 2559 - 21 มิถุนายน 2559)
  7. ประชุมคณะกรรมการ (13 กรกฎาคม 2559)
  8. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน (1 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว อานุรี บินตาเอบ )
12 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางอามีร่าหลังเกตุ )
12 กุมภาพันธ์ 2559