พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

รหัสโครงการ 58-03924
สัญญาเลขที่ 58-00-2188
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดทำแผนปฏิบัติการ
2) สร้างเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผูกรัก อาสาดูแลผู้สูงวัย
3) สร้างเครือข่าย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว
4) ติดตามฝึกปฏิบัติการเยี่ยมเยียน การดูแลผู้สูงอายุ
5) พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
6) จัดเวทีการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำ การรวมกลุ่มทำวิสาหกิจชุมชน
7) ประชุมคณะกรรมการ
8) พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
9) คืนความสุขสุขภาพดี ผู้สูงวัย
10) งานสร้างสุขภาคใต้
11) ถ่ายภาพกิจกรรม
12) ถอดบทเรียน /สรุปผลการดำเนินงาน
13) พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
14) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
15) ประชุมปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -1,058.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 94,320.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 119.88 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -17,284.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 309.88 บาท
รวมรายรับ (1) = 93,381.88 บาท รวมรายจ่าย (2) = 110,356.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -16,974.12 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 16,974.12 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว อานุรี บินตาเอบ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว อานุรี บินตาเอบ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางอามีร่าหลังเกต )
15 ตุลาคม 2559