พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

รหัสโครงการ 58-03924
สัญญาเลขที่ 58-00-2188

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ
รหัสโครงการ 58-03924 สัญญาเลขที่ 58-00-2188

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 188,640.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 75,460.00 บาท
งวดที่ 2 = 94,320.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 169,780.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 119.88 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 119.88 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 300.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 300.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 187,174.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -16,974.12 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน 7,800.00 7,800.00
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
2. สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน
3. ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมหลัก : เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์ สสส. 17,440.00 17,440.00
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้
2. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์ สสส.
กิจกรรมหลัก : สร้างทีมและพัฒนาการเก็บข้อมูลชุมชน 10,350.00 10,350.00
1. สร้างทีมและพัฒนาการเก็บข้อมูลชุมชน
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน 5,250.00 5,250.00
1. ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 5,400.00 5,400.00
1. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล 7,300.00 7,300.00
1. จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล
กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนปฏิบัติการ 19,240.00 19,240.00
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมหลัก : ค้นหาผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 20,980.00 20,980.00
1. ค้นหาผู้สูงอายุที่พึงประสงค์
กิจกรรมหลัก : สร้างเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผูกรัก อาสาดูแลผู้สูงวัย 7,700.00 7,700.00
1. สร้างเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผูกรัก อาสาดูแลผู้สูงวัย
กิจกรรมหลัก : สร้างเครือข่าย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว 17,300.00 17,300.00
1. สร้างเครือข่าย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว
กิจกรรมหลัก : ติดตามฝึกปฏิบัติการเยี่ยมเยียน การดูแลผู้สูงอายุ 6,000.00 6,000.00
1. ติดตามฝึกปฏิบัติการเยี่ยมเยียน การดูแลผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก : จัดมอบเกียรติบัตร 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำ การรวมกลุ่มทำวิสาหกิจชุมชน 16,800.00 16,800.00
1. จัดเวทีการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำ การรวมกลุ่มทำวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : คืนความสุขสุขภาพดี ผู้สูงวัย 21,880.00 21,880.00
1. คืนความสุขสุขภาพดี ผู้สูงวัย
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน /สรุปผลการดำเนินงาน 12,200.00 12,200.00
1. ถอดบทเรียน /สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 8,534.00
1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2. การทำรายงานและการเงิน
3. จัดทำรายงานปิดงวด1
4. คืนเงินเปิดบัญชี
5. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
6. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
7. งานสร้างสุขภาคใต้
8. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
9. ประชุมปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

รวมงบทั้งหมด

188,640.00 187,174.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว อานุรี บินตาเอบ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559