พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

รหัสโครงการ 58-03924
สัญญาเลขที่ 58-00-2188
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

2. ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03924 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2188

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. กิจกรรมที่ 1 สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทราบและชีแจงการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำชุมชน จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นกลไก โครงสร้าง ด้านบุคคลของชุมชน 2.มีทีมงานจากคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกผู้นำแบบไม่เป็นทางการชุดเดิมที่มีอยู่
3.สภาชุมชนมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นของชุมชนทุก 1 เดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. มีการกำหนดบทบาทหน้าของสภาผู้นำชุมชน
 3. คัดเลือกทีมงานจากคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกผู้นำแบบไม่เป็นทางการร่วมด้วย โดยคัดเลือกกลุ่มที่มีอยู่ ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม ทีมโครงการ กลุ่ม เยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 20 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
 4. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 5 .จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการชี้แจงโครงการ บทบาทการทำงาน มาร่วมเล่า พูดคุย การทำงาน เพื่อให้ ทีมงานเกิดแนวคิดรูปแบบ และเสริมพลังการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น
 5. สรุปสิ่งเรียนรู้ที่ได้
 6. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 7. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง 9.มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นของชุมชนทุก 1 เดือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. มีการกำหนดบทบาทหน้าของสภาผู้นำชุมชน
 3. คัดเลือกทีมงานจากคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกผู้นำแบบไม่เป็นทางการร่วมด้วย โดยคัดเลือกกลุ่มที่มีอยู่ ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม ทีมโครงการ กลุ่ม เยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 20 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
 4. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 5 .จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการชี้แจงโครงการ บทบาทการทำงาน มาร่วมเล่า พูดคุย การทำงาน เพื่อให้ ทีมงานเกิดแนวคิดรูปแบบ และเสริมพลังการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น
 5. สรุปสิ่งเรียนรู้ที่ได้
 6. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 7. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง 9.มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นของชุมชนทุก 1 เดือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงโครงการการดำเนินโครงการ ปี 58

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำชุมชน จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นกลไก โครงสร้าง ด้านบุคคลของชุมชน 2.มีทีมงานจากคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกผู้นำแบบไม่เป็นทางการชุดเดิมที่มีอยู่
3.สภาชุมชนมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นของชุมชนทุก 1 เดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีสภาผู้นำชุมชน จากคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกจากผู้นำแบบไม่เป็นทางการและจากกลุ่มต่างๆในชุมชนอาสาสมัคร จิตอาสาในชุมชน เข้าร่วมเป็นทีมทำงาน โดยกำหนดกลุ่มที่มีความหลากหลาย จาก ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน เยาวชนนักเรียน อสม และแกนนำอื่นๆในชุมชน จำนวน 20 คน

 • มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน โดยมีทีมคณะกรรมการ ดังนี้

 1. นายฮาหมีด หลังเกตประธาน
 2. นายวรวุฒิเหตุปาตีรองประธาน
 3. น.ส อัจจริยา หมาดเดน เลขานุการ
 4. นางรอเกี๊ยะ เทศอาเส็น เหรัญญิก
 5. นางอานุรี บินตาเอบ ผู้ช่วยเหรัญญิก และคณะกรรมการอีก 15คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. มีการกำหนดบทบาทหน้าของสภาผู้นำชุมชน
 3. คัดเลือกทีมงานจากคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกผู้นำแบบไม่เป็นทางการร่วมด้วย โดยคัดเลือกกลุ่มที่มีอยู่ ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม ทีมโครงการ กลุ่ม เยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 20 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
 4. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 5 .จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการชี้แจงโครงการ บทบาทการทำงาน มาร่วมเล่า พูดคุย การทำงาน เพื่อให้ ทีมงานเกิดแนวคิดรูปแบบ และเสริมพลังการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น
 5. สรุปสิ่งเรียนรู้ที่ได้
 6. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 7. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง 9.มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นของชุมชนทุก 1 เดือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. มีการกำหนดบทบาทหน้าของสภาผู้นำชุมชน
 3. คัดเลือกทีมงานจากคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกผู้นำแบบไม่เป็นทางการร่วมด้วย โดยคัดเลือกกลุ่มที่มีอยู่ ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม ทีมโครงการ กลุ่ม เยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 20 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
 4. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 5 .จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการชี้แจงโครงการ บทบาทการทำงาน มาร่วมเล่า พูดคุย การทำงาน เพื่อให้ ทีมงานเกิดแนวคิดรูปแบบ และเสริมพลังการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น
 5. สรุปสิ่งเรียนรู้ที่ได้
 6. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 7. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง 9.มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นของชุมชนทุก 1 เดือน
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์ สสส.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2558

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม จำนวน 20 ตัว โดยงบประมาณค่าเสื้อสวนหนึ่งได้จาก สมาชิก อบต.สมทบเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เสื้อทีมที่ได้คุณภาพและมีอายุการใช้งานได้นาน และให้ใส่พร้อมกันในการเปิดตัวโครงการและการทำกิจกรรมของโครงการอื่นๆร่วมด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สสส.และการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชนประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 43 คน เยาวชน 15คนผู้สูงอายุ29คนรวม 87
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม
 5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.

6.พี่เลี้ยงโครงการในพื้นประชาสัมพันธ์ภาระกิจการดำเนินงานของสสส. 7. จัดเปิดตัวโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล 8. เชิืญวิทยากร พูดคุยให้ความรู้ การดูแลผู้สูงอายุ 9. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 10. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 11. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สภาผู้นำชุมชนประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 43 คน เยาวชน 15คนผู้สูงอายุ29คนรวม 87
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม
 5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
 6. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นประชาสัมพันธ์ภาระกิจการดำเนินงานของสสส.
 7. จัดเปิดตัวโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 8. เชิืญวิทยากร พูดคุยให้ความรู้ การดูแลผู้สูงอายุ
 9. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 10. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 11. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์ สสส.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2558

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาผู้นำชุมชนประชุมเตรียมความพร้อม และจัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 43 คน เยาวชน 15 คน ผู้สูงอายุ 29 คน รวม 87 คน ซึ่งบรรยากาศดี ทุกคนให้ความร่วมมือโดยมี

 • นายฮาหมีดหลังเกต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมีพี่เลี้ยงพื้นที่ คือ นางธิดาเหมือนพะวงศ์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย และมี ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล พร้อมทั้งเชิืญวิทยากร พูดคุยให้ความรู้ การดูแลผู้สูงอายุ ได้รับความสนใจเป็นอย่าวดีเปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชนประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 43 คน เยาวชน 15คนผู้สูงอายุ29คนรวม 87
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม
 5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
 6. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นประชาสัมพันธ์ภาระกิจการดำเนินงานของสสส.
 7. จัดเปิดตัวโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 8. เชิืญวิทยากร พูดคุยให้ความรู้ การดูแลผู้สูงอายุ
 9. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 10. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 11. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สภาผู้นำชุมชนประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 43 คน เยาวชน 15 คน ผู้สูงอายุ 29 คน รวม 87 คน
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม
 5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
 6. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นประชาสัมพันธ์ภาระกิจการดำเนินงานของสสส.
 7. จัดเปิดตัวโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 8. เชิืญวิทยากร พูดคุยให้ความรู้ การดูแลผู้สูงอายุ
 9. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 10. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 11. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

87 87

3. สร้างทีมและพัฒนาการเก็บข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สร้างทีมและพัฒนาการเก็บข้อมูลชุมชน

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อมีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีทีมเยาวชนนักจัดเก็บข้อมูล 2.ได้เครื่องมือ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีทีมเยาวชนนักจัดเก็บข้อมูล
 2. ได้เครื่องมือ
 3. ได้แผนที่ชุมชนในแต่ละโซน

กิจกรรมสร้างทีมสภาผู้นำชุมชนในครั้งนี้ จะมีทั้งหมด 3 วันซึ่งกิจกรรมในแต่ละวันจะมีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม2558 ประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าจะมีการเก็บข้อมูลโดยทีมเยาวชนในชุมชน และมีการออกแบบเครื่องมือเพื่อให้ทีมเยาวชนลงไปเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ และให้ทุกคนร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมหารือ การจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความรู้ ด้านการออกแบบเครื่องมือและการจัดเก็บ และจะมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา ในเรื่องการสร้างและออกแบบเครื่องมือร่วมกัน กิจกรรมวันที่6 ธันวาคม 2558 ประธานโครงการเชิญวิทยากร ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและการออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน และหลังจากนั้นทำแผนที่ชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้จะมีทีมเยาวชนร่วมเก็บข้อมูล หลังจากนั้นก็จะมีการแบ่งชุมชนเป็นโซนซึ่งแต่ละโซนก็จะมีการทำแผนที่ในโซของตัวเองรับผิดชอบและกำหนดจุดสำคัญต่างๆของชุมชน กิจกรรมวันที่7 ธันวาคม 2558ก็จะมีการประชุมสรุป ซึงให้แต่ละโซนมานำเสนอแบบสอบถาม และแผนที่ชุมชนในแต่ละโซนที่รับผิดชอบทีมงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชนร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมหารือ การจัดทำฐานข้อมูลชุมชนโดยกลุ่มเดกเยาวชนในชุมชน
 2. เชิญผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความรู้ ด้านการออกแบบเครื่องมือ และการจัดเก็บ
 3. ปรึกษา พี่เลี้ยง ในเรื่องการสร้างและออกแบบเครื่องมือร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป้นที่ปรึกษา
 4. สร้าง สืบค้น แนวทางแบบสอบถาม ข้อคำถามเพิ่มเติม
 5. ประชุมสรุป แบบสอบถาม
 6. จัดเตรียมนำแบบสอบถาม ถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม
 7. ทีมทำงานประสานเยาวชนอาสา เข้าร่วมในการเตรียมความพร้อม การเก็บแบบสอบถาม
 8. พัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูล

15 คน จำนวน 3 วัน

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สภาผู้นำชุมชนร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมหารือ การจัดทำฐานข้อมูลชุมชนโดยกลุ่มเดกเยาวชนในชุมชน
 2. เชิญผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความรู้ ด้านการออกแบบเครื่องมือ และการจัดเก็บ
 3. ปรึกษา พี่เลี้ยง ในเรื่องการสร้างและออกแบบเครื่องมือร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป้นที่ปรึกษา
 4. สร้าง สืบค้น แนวทางแบบสอบถาม ข้อคำถามเพิ่มเติม
 5. ประชุมสรุป แบบสอบถาม
 6. จัดเตรียมนำแบบสอบถาม ถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม
 7. ทีมทำงานประสานเยาวชนอาสา เข้าร่วมในการเตรียมความพร้อม การเก็บแบบสอบถาม
 8. พัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูล

15 คน จำนวน 3 วัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 20

4. ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชุมชนเกิดการจัดการระบบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีข้อมูลด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ
 2. เยาวชนมีการจัดเก็บขอมูลได้ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 90
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีข้อมูลด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ
 2. เยาวชนมีการจัดเก็บขอมูลได้ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 9

ทีมเยาวชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนที่ โดยประสานขอแผนที่จาก อบต.ควนโดน และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้าง ตามโซนการเก็บข้อมูลเรียมแบบสอบถาม และประสาน อสม.ในพื้นที่ นำแบบสอบถาม พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลา 5วัน เมื่อถึงบ้านผู้สูงอายุ ทีมเยาวชนจะให้สลาม คือกล่าวทักทายเจ้าของบ้าน เพื่อแสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตน และแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุเจ้าของบ้านทราบว่ามาทำอะไร เพื่ออะไร และต่อไปจะเกิดผลดีอย่างไรกับกลุ่มผู้สูงอายุ และสอบถามผู้สูงอายุตามระเอียดแบบสอบถาม หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมเยาวชน นัดหมายรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยมีทีมสภาผู้นำชุมชนร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทีมเยาวชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนที่ โดยประสานขอแผนที่จาก อบต.ควนโดน
 2. แบ่งโซนการเก็บข้อมูลเรียมแบบสอบถาม และประสาน อสม.ในพื้นที่
 3. แบ่งทีมลงเก็บข้อมูล นำแบบสอบถาม พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บข้อมูลจำนวน 5 วัน
 4. ทีมเยาวชน นัดหมายรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
 5. สภาผู้นำชุมชนร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ทีมเยาวชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนที่ โดยประสานขอแผนที่จาก อบต.ควนโดน
 2. แบ่งโซนการเก็บข้อมูลเรียมแบบสอบถาม และประสาน อสม.ในพื้นที่
 3. แบ่งทีมลงเก็บข้อมูล นำแบบสอบถาม พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บข้อมูลจำนวน 5 วัน
 4. ทีมเยาวชน นัดหมายรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
 5. สภาผู้นำชุมชนร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

5. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชุมชนเกิดการจัดการระบบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีชุดข้อมูลผู้สูงอายุชุมชนจำนวน1ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีชุดข้อมูลผู้สูงอายุชุมชนจำนวน1ชุด กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในวันนี้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย นายวรวุฒิเหตุปาตี รองประธานโครงการ หลังจากนั้นทีมเยาวชน สภาชุมชน รวม 45คนร่วมพูดคุย เสนอข้อมูลของแต่ละโซน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบรวบรวมแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มาร่วมวิเคราะห์ รายครัวเรือนปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทีมเยาวชนตัวแทนคณะทำงาน พี่เลี้ยง ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลที่ได้ มาสรุปร่วมกัน และเรียบเรียงข้อเสนอแนะต่างๆจากชุมชน เตรียมความพร้อมของข้อมูลในการนำเสนอ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลคือ • ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
  • อาหารที่ชอบรับประทานคือก๋วยเตี๋ยว น้ำพริก ผักต้มและแกงเลียง • ส่วนใหญ่ต้องการความรักจากลูกหลาน • เลี้ยงหลาน หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จ รองประธานโครงการกล่าวปิดการประชุมและแยกย้ายกันกลับบ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทีมเยาวชน สภาชุมชน รวม 45คน รวบรวมแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มาร่วมวิเคราะห์ รายครัวเรือน
 2. ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการ ในการวิเคราห์ข้อมูล
 3. ทีมเยาวชนตัวแทนคณะทำงาน พี่เลี้ยง ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล
 4. นำข้อมูลที่ได้ มาสรุปร่วมกัน และเรียบเรียงข้อเสนอแนะต่างๆจากชุมชน
 5. เตรียมความพร้อมของข้อมูลในการนำเสนอ
กิจกรรมที่ทำจริง

กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในวันนี้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย นายวรวุฒิเหตุปาตี รองประธานโครงการ หลังจากนั้นทีมเยาวชน สภาชุมชน รวม 45คนร่วมพูดคุย เสนอข้อมูลของแต่ละโซน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

 1. ทีมเยาวชน สภาชุมชน รวม 45คน รวบรวมแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มาร่วมวิเคราะห์ รายครัวเรือน
 2. ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการ ในการวิเคราห์ข้อมูล
 3. ทีมเยาวชนตัวแทนคณะทำงาน พี่เลี้ยง ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล
 4. นำข้อมูลที่ได้ มาสรุปร่วมกัน และเรียบเรียงข้อเสนอแนะต่างๆจากชุมชน
 5. เตรียมความพร้อมของข้อมูลในการนำเสนอ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45

6. จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล

วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชุมชนนำแผนปฏิบัติการสู่การแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ได้ชุดข้อมูลชุมชนในแต่ละด้านที่จะนำมาจัดทำแนวทาง วางแผนแก้ไขปัญหาในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจปัญหาและเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 1 ชุด
2.ได้ชุดข้อมูลเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ชุดข้อมูลชุมชนในแต่ละด้านที่จะนำมาจัดทำแนวทาง วางแผนแก้ไขปัญหาในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจปัญหาและเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 1 ชุด
 • ได้ชุดข้อมูลเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชน เตรีมข้อมูล
 2. ปรึกษาพี่เลี่ยงในการจัดทำสื่อ
 3. เยาวชน จัดการคืนข้อมูลชุมชนรูปแบบ ละครเพื่อชีวิต สะท้อนชีวิตผู้สูงอายุ
 4. นำเสนอโครงการข้อมูลที่ได้เพิ่มเติม
กิจกรรมที่ทำจริง

กิจกรรมคืนข้อมูลในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนจากคณะกรรมการโครงการ ผู้นำศาสนาและอสม.เข้าร่วมประชุม  หลังจากนั้นทางคณะกรรมโครงการพูดคุยความเป็นมาของโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินงานมา และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับทราบ ซึ่งกิจกรรมที่เด่นๆในครั้งนี้คือจะมีการดึงทีมเยาวชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเยาวชนกับชุมชน เพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน นำเสนอข้อมูล 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

7. จัดทำแผนปฏิบัติการ

ไม่มีกิจกรรม

8. ค้นหาผู้สูงอายุที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ค้นหาผู้สูงอายุที่พึงประสงค์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชุมชนเกิดการจัดการระบบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีผู้สูงอายุต้นแบบ ในการเป็นตัวอย่าง แนวทางการดำเนินชีวืตให้กลุ่มเยาวชน 2.มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีผู้สูงอายุต้นแบบ ในการเป็นตัวอย่าง แนวทางการดำเนินชีวืตให้กลุ่มเยาวชน
 2. มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 3 คนได้รับการเยี่ยมจากทีมงาน

ประธานโครงการกล่าวต้อนต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาผู้สูงอายุในครั้งนี้และจะมีการจัดบริการ ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ เพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ โดยภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุ ทราบสถานะสุขภาพ การปฏิบัติตัว และการดูแลร่วมกันของเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุแยกสถานะสุขภาพ หลังจากนั้นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่อย่างไร ในวัยสูงอายุ โดยคณะทีมวิทยากรและมีการจัดมอบของที่ระลึก สำหรับผู้สูงอายุพึงประสงค์และมีการ ติดตามประเมินสถานะสุขภาพ หลังจากนั้นประธานกล่าวปิดการประชุม ทุกคนสนใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. มีการจัดบริการ ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ เพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ โดยภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุ ทราบสถานะสุขภาพ การปฏิบัติตัว และการดูแลร่วมกันของเครือข่ายดูแลผุ้สูงอายุ(ไม่ใช้งบประมาณ ขอสนับสนุน จากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่)2.แยกสถานะสุขภาพ
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่อย่างไร ในวัยสูงอายุ
 3. จัดมอบของที่ระลึก สำหรับผู้สูงอายุพึงประสงค์
 4. ติดตามประเมินสถานะสุขภาพ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. มีการจัดบริการ ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ เพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ โดยภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุ ทราบสถานะสุขภาพ การปฏิบัติตัว และการดูแลร่วมกันของเครือข่ายดูแลผุ้สูงอายุ(ไม่ใช้งบประมาณ ขอสนับสนุน จากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่)2.แยกสถานะสุขภาพ
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่อย่างไร ในวัยสูงอายุ
 3. จัดมอบของที่ระลึก สำหรับผู้สูงอายุพึงประสงค์
 4. ติดตามประเมินสถานะสุขภาพ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

29 34

9. สร้างเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผูกรัก อาสาดูแลผู้สูงวัย

ไม่มีกิจกรรม

10. สร้างเครือข่าย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว

ไม่มีกิจกรรม

11. ติดตามฝึกปฏิบัติการเยี่ยมเยียน การดูแลผู้สูงอายุ

ไม่มีกิจกรรม

12. จัดมอบเกียรติบัตร

ไม่มีกิจกรรม

13. จัดเวทีการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำ การรวมกลุ่มทำวิสาหกิจชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

14. จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

15. คืนความสุขสุขภาพดี ผู้สูงวัย

ไม่มีกิจกรรม

16. ถอดบทเรียน /สรุปผลการดำเนินงาน

ไม่มีกิจกรรม

17. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00- 16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง ดังนี้ -ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
  • บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม -กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง) -กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง
  • ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน
  • ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย มากกว่า หรือเท่ากับ 5-10 % ของเป้าหมายที่วางไว้
 3. รับรู้การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
  • ทุกกิจกรรมจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดทางการเงิน ในเว็ปไซต์ www.happynetwork.org
 4. สามารถรับรู้ถึงกระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
 5. การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• ปฐมนิเทศโครงการฯ • เรียนรู้การรายงานผลทางเวปไซด์

กิจกรรมที่ทำจริง

• ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง • กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล • การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ • การป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.2 การทำรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินให้ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานที่เข้าร่วมรับฟังมีความเข้าใจการทำรายงานและการเงินและรายละเอียดการเสียภาษี อย่างละเอียดและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมการทำรายงานและการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมการทำรายงานและการเงินและรายละเอียดการเสียภาษี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.3 จัดทำรายงานปิดงวด1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน งวด 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานโครงการรู้และเข้าใจสาสมารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ได้ทำการปิดงวดที่ 1 มีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วดังนี้
1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 4. สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้ 6. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์ สสส. 7. การทำรายงานและการเงิน 8. สร้างทีมและพัฒนาการเก็บข้อมูลชุมชน
9. ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน 10. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 11. จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล 12. ค้นหาผู้สูงอายุที่พึงประสงค์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การจัดทำรายงานปิดงวด 1

กิจกรรมที่ทำจริง

การจัดทำรายงานปิดงวด1และรายละเอียดการเสียภาษี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.4 คืนเงินเปิดบัญชี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คืนเงินเปิดบัญชี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินเปิดบัญชี

 

2 2

18. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

18.1 จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อการเรียนรู้การดำเนินงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐานของ สสส.กำหนด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐานของ สสส.กำหนด

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐานของ สสส.กำหนด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 29 14                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 188,640.00 76,818.00                  
คุณภาพกิจกรรม 56 48                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ( 1 มีนาคม 2559 - 2 มีนาคม 2559 )
 2. สร้างเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผูกรัก อาสาดูแลผู้สูงวัย ( 11 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2559 )
 3. สร้างเครือข่าย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว ( 13 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559 )
 4. ติดตามฝึกปฏิบัติการเยี่ยมเยียน การดูแลผู้สูงอายุ ( 22 พ.ค. 2559 )
 5. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน ( 1 มิถุนายน 2559 )
 6. จัดเวทีการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำ การรวมกลุ่มทำวิสาหกิจชุมชน ( 17 มิถุนายน 2559 - 21 มิถุนายน 2559 )
 7. ประชุมคณะกรรมการ ( 13 กรกฎาคม 2559 )
 8. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน ( 1 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นางสาว อานุรี บินตาเอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......