พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

รหัสโครงการ 58-03924 รหัสสัญญา 58-00-2188 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

-

-

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

วิสาหกิจชุมชน ในการจัดทำลูกประคบ พิมเสนน้ำ และสร้างวิทยากรชุมชน ไม้พลองป้าบุญมีเพื่อการขยายผลเสริมรายได้ผู้สูงอายุในชุมชน

กลุ่มจัดทำวิสาหกิจ

ขยายสู่การสร้างรายได้

3. กระบวนการใหม่

ชมรมผู้สูงอายุ; ที่มีการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโยผู้สูงอายุเองและมีการกำหนดกติกาของผู้สูงอายุในชุมชน

ทะเบียนรายงาน

การจัดทำสวัสดิการผู้สูงอายุ

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

-

-

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

คู่บัดดี้ (เครือข่ายคนสองวัย ร่วมใจดูแล); นวัตกรรมเชิงกระบวนการ ที่นำกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในระบบและนอกระบบ ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม มาร่วมกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุฝึกทักษะการดูแล และเก็บชั่วโมงการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการลงบันทึกการติดตาม มีการมอบความรับผิดขอบการดูแลผู้สูงอายุเยาวชน 1 คน ต่อ ผู้สูงอายุ 2 คนมีการร่วมผูกข้อมือรับเป็นคู่บัดดี้ต่างวัย เพื่อเสริมหนุน เติมเต็ม และการเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิต และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความอบอุ่นร่วมกัน

ทีมงานในชุมชน

เสริมความรู้ สร้างทักษะและการขยายผลต่อในเรื่องอื่นๆของชุมชน

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น มีรูปแบบการออกกำลังกาย

จากการสังเกต สำรวจ

สร้างความตระหนักและกิจกรรมต่อเนื่อง

2. การบริโภค

ชุมชนมีการนำภูมิปัญญามาส่งเสริมการบริโภค เป็น เมนูอาหาร และมีการปลูกผักในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นและมีการนำสมุนไพรมาปรุงเป็นอาหารและการดุแลสุขภาพ

จากการสอบถามสำรวจ

ขยายผลการปลูกให้ครอบครัวทุกหลังคาเรือนและสร้างครัวเรือนต้นแบบโดยนำแนวทางเกษตรอินทรีย์ร่วมด้วย

3. การออกกำลังกาย

ชุมชนมีการรวมกลุ่มออกำลังกาย แต่ละกลุ่ม และรูปแบบสอดคล้องวิถีชุมชนเช่น ไม้พลองป้าบุญมี วิ่ง เดินและการปั่นจักรยาน

จากการสังเกต สำรวจ

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

ผู้สูงอายุเลิกยาสูบ (ใบจาก)

จากการสัมภาษณ์

-

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม

สมาชิกกลุ่ม

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการนำภูมิปัญญา สมุนไพรและพืชผักในชุมชน มาปรุงเป็นเมนูอาหารและการดูแลุสุขภาพ

จากการสังเกต สำรวจ

จัดทำเป็นสื่อเรียนรู้ชุมชน

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

เสริมสร้างกิจกรรมร่วมกัน การดุแลผุ้สูงอายุและการ ชักชวนร่วมออกำลังกายในทุกวัน

จากการสังเกต สำรวจ

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการจัดทำสวนผักของครัวเรือน

สำรวจ

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีการจัดพื้นที่ด้านการปลูกผักและการออกกำลังกายโดยชุมชน

สังเกตและสำรวจ

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

มีการรวมกุล่มด้านการจัดทำวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพรใช้ในระดับตนเองและครอบครัว

สมาชิกกลุ่ม

การขยายผลสู่การสร้างรายได้

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

1.ผู้สูงอายุ ปลูกผักสวนครัวทุกหลังคาเรือน 3. ผู้สูงอายุ ออกกำลังกายร่วมกัน ทุก วัน พุธพฤหัสบดีและวันศุกร์ 4. ผู้สูงอายุตรวจสุขภาพทุกปี 5. กิจกรรมงานบุญศาสนา ส่งเสริมให้มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 2 เมนู

เอกสารสรุปรายงาน ป้ายมาจราการทางสังคม

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

1.ผู้สูงอายุ ปลูกผักสวนครัวทุกหลังคาเรือน 3. ผู้สูงอายุ ออกกำลังกายร่วมกัน ทุก วัน พุธพฤหัสบดีและวันศุกร์ 4. ผู้สูงอายุตรวจสุขภาพทุกปี 5. กิจกรรมงานบุญศาสนา ส่งเสริมให้มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 2 เมนู

เอกสารสรุปรายงาน ป้ายมาจราการทางสังคม

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภายนอก เช่น รพ.สต.ควนโดนอบต.ควนโดนพัฒนาชุมชนกศน.และโรงพยาบาลสตูล

การบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง

การบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

นำแผนสู่การปฏิบัติและนำเสนอสู่ช่องทางอื่นๆทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการใช้ทรัยากรชุมชนด้านคน ผู้ทรงคูณวุฒิ ปราชญ์ผู้รู้ ในการศึกษาภูมิปัญญา วิถีชุมชนและมีการระดมทุนจากผู้นำทางการในการขอรับสนุนกิจกรรมการเปิดตัวชมรมผู้สูงอายุ

การบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานและกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มในการจัดทำกิจกรรม โดยการรวมกลุ่มของ ผู้สูงอายุ ในการอกกำลังกายและวิสาหกิจชุมชน

จากข้อมูลของชุมชน

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

การจัดการสุขภาพของคนต้นแบบ

จากข้อมูลของชุมชน/เอกสารายงาน

จัดทำเป็นคู่มือ

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทางคณะกรรมการการดำเนินงาน มีความภูมิใจในการทำงานที่ทางชุมชนให้ความร่วมมือและงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์กับชุมชน และผู้สูงอายุมีคุณค่าที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและไม่ทอดทิ้งกัน

จากการพูดคุย ซักถาม

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุ่นเวียนกันในทางทีมงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

จากการพูดคุย สัมภาษณ์

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

ชุมชนโดยส่วนใหญ่มีการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักเพิ่มขึ้น และใช้พืืชสมุนไพรในท้องถิ่น อยู่แบบเรียบง่าย

จาการรายงานผลกรดำเนินงาน

จัดทำคู่มือ บันทึก

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

เกิดการช่วยเหลือในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนทั้งกิจกรรมในโครงการและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน เช่น งานแต่งงาน งาบุญ งานกีฬาของชุมชน

จากการสังเกตการทำกิจกรรม และการติดตามลงพื้นที่

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

ในการดำเนินงานมีการพูดคุย โดยใช้เหตุและผลในการดำเนินกิจกรรม เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง จะมีการร่วมฟังความิดเห็นและลงมติโดยใช้กระบวนการมีส่วนรวมและเสียงจากคนส่วนใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย

จากการสังเกตการทำกิจกรรม และการติดตามลงพื้นที่

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

"ชมรมผู้สูงอายุ" ที่มีการจัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคมในชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกระบวนการมีส่วนร่วมจากกลุ่มอื่่นๆในชุมชน เช่น เครือข่ายคนสองวัย ร่วมใจดูแล เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ ที่นำกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในระบบและนอกระบบ ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม มาร่วมกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุฝึกทักษะการดูแล และการติดตาม มีการมอบความรับผิดขอบการดูแลผู้สูงอายุเยาวชน 1 คน ต่อ ผู้สูงอายุ 2 คนเพื่อเสริมหนุน เติมเต็ม และการเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิต และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความอบอุ่นร่วมกันเกิดการช่วยเหลือในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนทั้งกิจกรรมในโครงการและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน เช่น งานแต่งงาน งาบุญ งานกีฬาของชุมชน โดยทางชมรมผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนกติกาของกลุ่ม ดังนี้ 1.ผู้สูงอายุ ปลูกผักสวนครัวทุกหลังคาเรือน 3. ผู้สูงอายุ ออกกำลังกายร่วมกัน ทุก วัน พุธพฤหัสบดีและวันศุกร์ 4. ผู้สูงอายุตรวจสุขภาพทุกปี 5. กิจกรรมงานบุญศาสนา ส่งเสริมให้มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 2 เมนู มีผู้สูงอายุต้นแบบ ในการเป็นตัวอย่าง แนวทางการดำเนินชีวืตให้กลุ่มเยาวชนเกิดการดูแล เอาใจใส่กันทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเกิดความรัก ความอบอุ่น จากการมีผู้สูงอายุอยู่เคียงข้าง เกิดการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ตามความต้องการ การส่งเสริมเกิดวิสาหกิจชุมชนควรทำอย่างต่อเนื่อง และการขยายผลจัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ต่อไป

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3