โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

รหัสโครงการ 58-03844
สัญญาเลขที่ 58-00-1890
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) พบพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 วางแผนการทำโครงการ
2) ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ ปี 2558
3) พบพี่เลี้ยงและร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
4) ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ
5) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 1
6) สำรวจวิถีชุมชน จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูล
7) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินร่วมกับสจรส.มอ.
8) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
9) เพื่อเปิดตัวโครงการและประชุมทำแผนการแก้ไขปัญหาชุมชน แบบร่วมคิดร่วมทำ
10) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
11) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
12) ประชุมสภาชุมชน ครั้ง 2
13) ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 1
14) ประชุม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดชุดองค์ความรู้ สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนสร้างสุข
15) ฝึกทักษะอาชีพเยาวชนผลิตของใช้ครัวเรือนสืบสานปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
16) ศึกษาดูงานการบริหารงานชุมชนภายใต้องค์กรมัสยิด บ้านเหนือจ.สงขลา
17) ตรวจสอบเอกสารและรายงานหน้าเวป
18) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3 (ถ่ายทำสารคดี กองทุนน้ำชา กับ ทีมสื่อ สสส.)

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 83,110.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 33.98 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,765.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 643.98 บาท
รวมรายรับ (1) = 83,643.98 บาท รวมรายจ่าย (2) = 79,235.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 4,408.98 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 103,900.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ประเสริฐ จงรักษ์ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงานงวด 1 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 2 (6 พ.ค. 2559)
  3. เยาวชนเรียนรู้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (8 พ.ค. 2559)
  4. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4 (10 พ.ค. 2559)
  5. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน (22 มิถุนายน 2559)
  6. ครัวเรือนมีสุขปลูกเป็น เน้นกินได้เหลือขายดี ชีวีพอเพียง (18 กรกฎาคม 2559)
  7. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5 (20 กรกฎาคม 2559)
  8. ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 3 (22 กรกฎาคม 2559)
  9. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทร (24 กรกฎาคม 2559)
  10. กิจกรรมคัดแยกขยะ แก้ปัญหาขยะครัวเรือนรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ (7 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ประเสริฐ จงรักษ์ )
24 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางโสภา หลานสัน )
24 กุมภาพันธ์ 2559