โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

รหัสโครงการ 58-03844
สัญญาเลขที่ 58-00-1890
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงานงวด 1
2) ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 2
3) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4
4) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน
5) ครัวเรือนมีสุขปลูกเป็น เน้นกินได้เหลือขายดี ชีวีพอเพียง
6) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5
7) ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 3
8) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทร
9) กิจกรรมคัดแยกขยะ แก้ปัญหาขยะครัวเรือนรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์
10) ร่วมเวทีถอดบทเรียนสรุปโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี2
11) อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบัญชีครัวเรือน
12) เยาวชนเรียนรู้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
13) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 6
14) แบบสอบประเมินความพึงพอใจโครงการเยาวชนคนสร้างสุข ปี2
15) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำสื่อ เพื่อเสนอข่าวสารข้อมูลชุมชน
16) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างการผสมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่
17) พบพี่เลี้ยงโครงการจัดทำรายงาน
18) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงินครั้งที่2
19) การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
20) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
21) พบพี่เลี้ยงจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
22) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 4,408.98 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 103,900.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 109.66 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -12,584.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 153.64 บาท
รวมรายรับ (1) = 108,418.64 บาท รวมรายจ่าย (2) = 120,849.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -12,430.36 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 18,458.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ประเสริฐ จงรักษ์ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ประเสริฐ จงรักษ์ )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )