โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

รหัสโครงการ 58-03844
สัญญาเลขที่ 58-00-1890

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)
รหัสโครงการ 58-03844 สัญญาเลขที่ 58-00-1890

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 207,790.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 83,110.00 บาท
งวดที่ 2 = 103,900.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 187,010.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 33.98 บาท
งวดที่ 2 = 109.66 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 143.64 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 200,084.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -12,430.36 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี 2รวม 7คน 5,000.00 4,874.00
1. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาชุมชน ครั้ง 2
3. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3 (ถ่ายทำสารคดี กองทุนน้ำชา กับ ทีมสื่อ สสส.)
4. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 6
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเปิดตัวโครงการและประชุมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาชุมชนแบบ ร่วมคิด ร่วมทำชุมชนอิสลามบ้านนาเกาะไทร 19,650.00 19,650.00
1. เพื่อเปิดตัวโครงการและประชุมทำแผนการแก้ไขปัญหาชุมชน แบบร่วมคิดร่วมทำ
กิจกรรมหลัก : สำรวจวิถีชุมชน จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูล 7,900.00 7,900.00
1. สำรวจวิถีชุมชน จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูล
กิจกรรมหลัก : จัดประชุม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดชุดองค์ความรู้ สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนสร้างสุข 6,700.00 6,700.00
1. ประชุม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดชุดองค์ความรู้ สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนสร้างสุข
กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสื่อเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อชุมชนน่าอยู่ 38,500.00 32,500.00
1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำสื่อ เพื่อเสนอข่าวสารข้อมูลชุมชน
กิจกรรมหลัก : เยาวชนเรียนรู้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 11,700.00 11,700.00
1. เยาวชนเรียนรู้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างการผสมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 10,900.00 10,900.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างการผสมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่
กิจกรรมหลัก : ฝึกทักษะอาชีพเยาวชนผลิตของใช้ครัวเรือนสืบสานปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 24,860.00 24,860.00
1. ฝึกทักษะอาชีพเยาวชนผลิตของใช้ครัวเรือนสืบสานปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม ครัวเรือนมีสุขปลูกเป็น เน้นกินได้เหลือขายดี ชีวีพอเพียง 10,500.00 10,400.00
1. ครัวเรือนมีสุขปลูกเป็น เน้นกินได้เหลือขายดี ชีวีพอเพียง
กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบัญชีครัวเรือน 18,000.00 18,960.00
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบัญชีครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงานการบริหารงานชุมชนภายใต้องค์กรมัสยิด บ้านเหนือจ.สงขลา 12,180.00 12,180.00
1. ศึกษาดูงานการบริหารงานชุมชนภายใต้องค์กรมัสยิด บ้านเหนือจ.สงขลา
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทร 11,700.00 11,700.00
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทร
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ แก้ปัญหาขยะครัวเรือนรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ 7,400.00 7,400.00
1. กิจกรรมคัดแยกขยะ แก้ปัญหาขยะครัวเรือนรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์
กิจกรรมหลัก : รายงานความก้าวหน้า ตามงวดงาน 3 ครั้ง ต่อคณะกรรมการชุมชน 2,000.00 2,300.00
1. ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 1
2. ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 2
3. ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : แบบสอบประเมินความพึงพอใจโครงการเยาวชนคนสร้างสุข ปี2 2,100.00 2,100.00
1. แบบสอบประเมินความพึงพอใจโครงการเยาวชนคนสร้างสุข ปี2
กิจกรรมหลัก : ร่วมเวทีถอดบทเรียนสรุปโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี2 5,700.00 5,700.00
1. ร่วมเวทีถอดบทเรียนสรุปโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี2
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 7,060.00
1. พบพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 วางแผนการทำโครงการ
2. ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ ปี 2558
3. พบพี่เลี้ยงและร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
4. ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ
5. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินร่วมกับสจรส.มอ.
6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
7. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
8. ตรวจสอบเอกสารและรายงานหน้าเวป
9. ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงานงวด 1
10. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน
11. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงินครั้งที่2
12. ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
13. พบพี่เลี้ยงจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
14. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,200.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
2. พบพี่เลี้ยงโครงการจัดทำรายงาน
3. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

207,790.00 200,084.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ประเสริฐ จงรักษ์ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559