โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

รหัสโครงการ 58-03844
สัญญาเลขที่ 58-00-1890
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

2. ชุมชน มัสยิดบ้านนาเกาะไทร 103 หมู่บ้านนาเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

3. รหัสโครงการ 58-03844 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1890

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี 2รวม 7คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารสัญญาและกิจกรรมทีกำหนดไว้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้และติดตามผลการทำงานพร้อมรายงานความก้าวหน้าต่อ พี่เลี้ยง สจรส.มอ.

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีคณะกรรมการฝ่ายเยาวชนเข้ามารับทราบด้วยรวมผู้เข้ารวมประชุมในวันนี้เกินเป้าหมายที่วางไว้ 7 คน ซึ่งรวมทั้งกรรมการดำเนินโครงการฯ และกลุ่มแกนนำเยาวชนด้วยแล้วประมาณ 15 คน
 • การประชุมคณะกรรมการในครั้งแรกถือว่าทุกคนในทีมดำเนินงานให้ความร่วมมือทั้งผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชน ทุกคนทราบรายละเอียดกิจกรรมตลอดโครงการอย่างเข้าใจ
 • แบ่งหน้าที่กรรมการ ต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก การประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆให้แพร่หลาย
 • เยาวชนต้องมีความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลให้มีหัวหน้าทีมพากันลงพื้นที่ในชุมชน ในช่วงเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • หลังจากได้รับสัณญาโครงการจาก สสส.แล้ว คณะกรรมการร่วมกันรับทราบและดูรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมลงปฏิทินการดำเนินงานและวางแผนการทำงานตลอดทั้งปี โดยมีแบบสำรวจก่อนทำหลังทำโครงการเพื่อเก็บข้อมูลประเมินการทำงานและกิจกรรมทั้งหมดโดยที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความพึงพอใจ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับคณะทำงาน เรื่องเตรียมสำรวจข้อมูลในชุมชน เพื่อทุกคนจะได้ทำความเข้าใจในการเตรียมตัวแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน คุยกันตามรายละเอียดกิจกรรมแต่ละงานพร้อมทั้งช่วยออกแบบฟอร์มการสำรวจเก็บข้อมูลชุมชน
 • คณะกรรมการโครงการดำเนินงานร่วมประชุมชี้แจงเอกสารที่ได้รับ ดูรายละเอียดกิจกรรมและช่วงระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

 

7 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาชุมชน ครั้ง 2

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 12.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมที่ต้องทำ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้และติดตามผลการทำงานพร้อมรายงานความก้าวหน้าต่อ พี่เลี้ยง สจรส.มอ.

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การประชุมสามารถชี้แจงการทำงานของกิจกรรมที่ผ่านมาให้กรรมการได้รับทราบและเข้าใจ มีการสรุปและเลือกทำกิจกรรมต่อไป

 1. กิจกรรมเก็บข้อมูลและสำรวจลูกน้ำยุงลายของกลุ่ม อสม. และทีม อสม.น้อย
 2. กิจกรรม ฝึกอาชีพวิถีชุมชน ตามแนวเศาษฐกิจพอเพียง
 3. ศึกษาดูงาน นอกพื้นที่โครงการฯ

ทุกกิจกรรมต้องเตรียมความพร้อมและตัวบุคคลไว้ให้ชัดเจนและต้องเตรียมเงินทำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต้องจ่าย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมการการดำเนินงานตามแผนและกิจกรรมที่สอดตามความเหมาะสมการเตรียมสถานที่การแบ่งคนแบ่งงานกันทำ และค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นในแต่ละงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมสรุปกิจกรรมที่ทำผ่านมาและเตรียมวางแผนกิจกรรมในครั้งต่อไป เนื่องจากกิจกรรมโครงการได้ดำเนินการมาแล้วบางส่วน ต่อไปเป็นกิจกรรมที่ต้องขอความร่วมมือกับชาวบ้านและคนในชุมชนในการทำกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

7 12
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3 (ถ่ายทำสารคดี กองทุนน้ำชา กับ ทีมสื่อ สสส.)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06:00 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการเยาวชนคนสร้าสุขบ้านนาเกาะไทร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้และติดตามผลการทำงานพร้อมรายงานความก้าวหน้าต่อ พี่เลี้ยง สจรส.มอ.

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กิจกรรมจัดขึ้นเป็นไปตามวิถีปกติ ตั้งแต่เช้าตรู่ ตี 5 เด็กและเยาวชนมาร่วมกันละหมาดเช้าที่มัสยิดแล้วเตรียมอุปกรณ์ร้าน้ำชาและอาหารที่จะจำหน่ายให้ชาวบ้านแต่ที่พิเศษวันนี้จะมีทีมสื่อ มาร่วมด้วยทุกอย่างให้เป็นไปตามปกติ เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. มีคนเริ่มมากินน้ำชาและหาซื้ออาหารไปฝากคนที่บ้าน ส่วนคนที่นั่งดื่มน้ำชาได้นั่งคุยกันเหมือนปกติ เมื่อทีมสื่อมาถึงทุคนร่วมต้อนรับและต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่มีการจัดฉากหรือการแสดงใดๆ 07.00 น.ทีมปั่นจักรยานเริ่มปั่้นมาถึงวึ่งเป็นปกติเข้าร่วมวงด้วย การสัมภาษณ์เกิดขึ้นทันที เมื่อผู้นำชุมชนโดยโต๊ะอิหม่าม และผู้ใหญ่บ้านมาถึง การขายน้ำชาใช้สถานที่ลานหน้ามัสยิดเป็นจุดจำหน่าย นักเรียนที่เรียนฟัรดูอีนหรือเรียนศาสนาวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่มมาถึงผู้คนมากขึ้น พี่เลี้ยงโครงการได้ร่วมให้คำแนะนำพื้นที่ต่อการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ และร่วมพูดคุยกับทีมสื่อ แลกเปลี่ยนประสบการร์การดำเนินงานระหว่างชุมชนและพี่เลี้ยง โครงการ ฯ ทุกคนได้ซื้อสินค้าและร่วมบริจาคทำบุญบูรณะมัสยิดนอกจากกินอิ่มแล้วยังได้บุญและยังสร้างเสริมทุนให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง ตามแบบวิถีอิสลามชุมชนบ้านนาเกาะไทร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เป็นการนัดหมายทีมสื่อ สุขซินโดรมกับโครงการเพื่อจะมาถ่ายทำการดำเนินงานกองทุนน้ำชา ซึ่งได้รับงบประมาณมาดำเนินกิจกรรมในปี 56 และกิจกรรมสามารถต่อยอดเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กๆและเยาวชนและคนยากจนได้
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เป้าหมายของกิจกรรมเป็นการนัดหมายกับทีม สื่อ สุขซินโดรม และพี่เลี้ยงพื้นที่ประสานว่าจะมีการมาถ่ายทำและถอดบทเรียนเรื่องกองทุนน้ำชา โดยมี ช่างภาพ นักเขียน และทีมถอดบทเรียน เข้ามาทำกิจกรรมบันทึกภาพและเรื่องราวของกองทุนน้ำชา เพื่อการศึกษา ความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิตและการบริหารชุมชนภายใต้องค์กรมัสยิดโดยมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการพัฒนากิจกรรมการกินน้ำชาวันอาทิตย์จนเกิดเป็นกองทุน สร้างความเข็มแข็งเป็นแหล่งทุนช่วยเหลือการศึกษาและการพัฒนากองทุนต่อไปภายภาคหน้าอย่างไร มีชาวบ้านผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ร่วมให้ข้อมูล
 • ชาวบ้านและผู้นำในชุมชนได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับกองทุนน้ำชา โดยการมาอุดหนุนสินค้าและร่วมดื่มน้ำชาแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวต่างๆในชุมชนทุกเช้าวันอาทิตย์ โดยมีทั้งคนในชุมชนและนอกพื้นที่ทั้งเป็นภาคีเครือข่ายที่คอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนมาร่วมให้ข้อมูล โดยมีทีมปั่นจักรยานของแต่ละหน่วยงาน เช่น คลองขนานทีมถีบ เป็นทีมวิถีเกษตรกรรมทำสวนทำนา มีคุณสุเมศ ท่าไร่ จากกลุ่มปลูกข้าวพื้นเมืองทีมปั่นนักบุญเป็นทีมช่วยเหลือด้านกิจกรรมศาสนาเพื่อสมทบเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือเด็กยากจนให้มีที่เรียนหนังสือทีมปั่นปันรักษ์ ทีมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ อิสลามซึ่งเป็นทีมที่ให้ความรู้เรื่องการออมเป็นอย่างดีและยังคอยสนับสนุนทุนการประกอบอาชีพทุกด้านเมื่อเข้าร่วมออมเป็นสมาชิกกับสหกรณ์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

7 30

2. จัดเวทีเปิดตัวโครงการและประชุมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาชุมชนแบบ ร่วมคิด ร่วมทำชุมชนอิสลามบ้านนาเกาะไทร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 เพื่อเปิดตัวโครงการและประชุมทำแผนการแก้ไขปัญหาชุมชน แบบร่วมคิดร่วมทำ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:00 - 15.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เปิดโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี 2 เพื่อประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานต่อกรรมการละสภาผู้นำ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแผนปฏิบัติงานเรื่องของปัญหาโดยการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 2.ชุมชนมีการระดมทุนและเพิ่มสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 3.เกิดมาตรการ กฎ กติกา ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สิ่งที่เกิดขึ้นในการกิจกรรมที่จัดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไว้
 • การทำงานของคณะกรรมการ ผลที่ได้รับสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชนได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของชุมชนในการที่จะจัดการพื้นที่ชุมชนของตนเองได้ พร้อมทั้งได้รู้จัก การทำงานของ สสส. ได้ดียิ่งขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารย์ของสื่อมวลชนหลายแขนงว่าแท้จริงข่าวที่ทราบมาจากสื่อนั้นไม่เป็นความจริง
 • ทุนที่ได้รับชุมชนได้ใช้เป็นประโยชน์อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ไม่ทับซ้อน ต่อทุนของส่วนท้องถิ่นหรืองบประจำของชุมชนที่มีอยู่แล้ว เพราะทุนที่ได้รับจาก สสส. ใช้จ่ายอย่างมีระเบียบตรวจสอบได้ทุกบาททุกสตางค์เปิดเผยผ่านหน้าเว็ปไซต์ ทุกคนสามารถเข้าตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสอบ ทำให้ผุู้สนใจพื้นที่ใหม่ ๆ มองเห็นช่องทางที่จะของรับทุนจาก สสส. เพื่อนำมาพัฒนาด้าน สุขภาวะ ของคนในชุมชนพื้นที่ตนเองต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีเปิดตัวโครงการและชี้แจงแผนปฏิบัติงานงาน และกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลารับทุน 1 ปี ต่อสมาชิกแกนนำกลุ่มต่างๆและสภาผู้นำภายในและนอกชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง

กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ตามกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการเปิดโครงการ เยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี 2

ณ. ลานมัสยิดบ้านนาเกาะไทรม.9ต.ปกาสัย อ. เหนือคลอง จ.กระบี่

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558

07.00น. ลงทะเบียนผู้มาร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ ฯ

09.30น. ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

09.40น. เจ้าหน้าที่ตัวแทน สสส. กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ ฯ

10.00 น. ประธานโครงการ ฯ กล่าวรายงานกิจกรรมของโครงการฯ

10.30 น. ประธานพิธี กล่าวเปิดโครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร ปี 2

10.40 น.ตัวแทน หน่วยงาน สจรส.มอ. หาดใหญ่ ชี้แจงการลงปฏิบัติงาน

11.00 น. ร่วมเสวนาพูดคุยกับ องค์กรภาคีเครือข่าย หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่”

12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน( เมนู อาหารพื้นบ้าน ข้าวคลุก ทะ )

13.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชี้แจงแผนปฏิบัติงาน

15.30 น.สรุปกิจกรรม

 • การเปิดโครงการเยาวชนคนสร้าสุขบ้านนาเกาะไทร ปี 2 ได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชนเองและผู้นำชุมชนข้างเคียงมากมายให้ความสนใจต่อการได้มาซึ่งงบประมาณของปีที่ 2 จาก สสส. เพราะหลายพื้นที่ข้างเคียงเห็นการพัฒนาของชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทรมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 90

3. สำรวจวิถีชุมชน จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สำรวจวิถีชุมชน จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 -14.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดเก็บข้อมูลชุมชนพื้นฐาน 3 ด้าน คือ สถานภาพครัวเรือน รายได้ และสุขภาพ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนมีทักษะการจัดเก็บข้อมูลชุมชนโดยการใช้แบบสอบถามและภาพถ่ายประกอบ มีข้อมูลเพื่อนำมากำหนดทิศทางการแก้ปัญหา คนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการสำรวจข้อมูล พบว่า หลายบ้านมีน้ำขังและมีลูกน้ำที่นำไปสู่การเกิดโรคไข้เลือดออก
 • ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เกิดความภูมิใจและเยาวชนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมกิจกรรม
 • หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จ ได้ถอดบทเรียน พบว่า สภาผู้นำสามารถขับเคลื่อนงานที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่างานของแต่ละฝ่าย เพราะไม่ต้องรอสมาชิกเข้าร่วมประชุมกันครบทุกคน เพียงมีตัวแทนของกลุ่มเข้ามาร่วมทุกฝ่ายก็ทราบหน้าที่ของตนเองและรูปแบบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
 • การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหรือโครงการ ฯ มีความสำคัญอย่างมาก สามารถสร้างแรงกาย แรงใจ และการระดมความคิดที่หลากหลายมาสู่เวทีประชุมในครั้งต่อไปได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมวางแผนและสรุปแบบฟอร์ม แบบสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลชุมชน โดยการบันทึกเป็นแบบสอบถามและภาพถ่ายประกอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ทีมเยาวชนเป็นกลไก ในการเก็บข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่แผนยุทธศาสตร์ อบต.ปกาสัย เข้าเป็นหัวหน้าทีมและวิทยากร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คุณสมชาย เนียมหวาน ผู้ประสานงานโครงการ ได้ชี้แจงถึงความสำคัญของกิจกรรมเก็บข้อมูลชุมชนต่อสภาผู้นำ นำแบบฟอร์มที่ตกลงนำมาใช้เก็บข้อมูลเข้าพิจารณาว่าครอบคลุมด้านใดบ้าง
 • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรม เยาวชนต้องเป็นกลไก หลักในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละครัวเรือน จัดชุดดำเนินงานออกเป็น 4 ชุด ชุดละ 5 คน รับผิดชอบสำรวจกลุ่มเป้าหมาย20 หลังความเรือนรวมสำรวจ100หลังคาเรือน
 • เน้นการเก็บข้อมูลแบบถามคำถามด้วยวาจา แล้วนำข้อมูลบันทึกในแบบฟอร์ม พร้อมเก็บภาพถ่ายแต่ละครัวเรือน โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ บันทึกภาพ และกล้องถ่ายภาพนิ่งหรือกล้อง VDO ภาพและเสียง โดยมีแบบฟอร์มเพื่อตอบคำถามแล้วนำมาสรุปเป็นคะแนน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

4. จัดประชุม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดชุดองค์ความรู้ สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนสร้างสุข

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดชุดองค์ความรู้ สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนสร้างสุข

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแยกวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้านต่างๆ เป็นหมวดหมู่ และทำรายงานในฉบับรูปเล่ม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีชุดองค์ความรู้ 30 เรื่องบรรยายภาพและเสียงเป็น VCD
 2. แผ่นป้ายไวนิล ประกอบภาพแลบรรยาย 30 เรื่อง 30 แผ่น เพื่อจัดแสดงตามโอกาสต่าง ๆ สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน แลเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การแยกข้อมูล เพื่อนำประเด็นเรื่องราวที่มีความสำคัญเข้ามาพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการบริหารกลุ่มต่างๆ ตามความเร่งด่วน แยกภาพถ่ายจัดทำเป็นสไลน์ภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลที่ได้มานอกเหนือจากการบันทึกจากแบบฟอร์มพร้อมนำเสนอประเด็นสำคัญเข้าพิจารณา หาแนวทางปฏิบัติและมีแผนที่ตั้งเป้าหมายชัดเจน
 • ภารกิจในกิจกรรมวันนี้ยังไม่สามารถทำให้เด็กๆและเยาวชนเกิดความชำนาญในการตัดต่อภาพ ต้องอาศัยประสบการณ์และเข้ารับการอบรมบ่อยๆเพื่อเกิดความาชำนาญ อีกทั้งวิทยากรที่จะมาสอนหรือแนะนำ ถ้าเป็นผู้ชำนาญหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์ต้องติดต่อมาจากภายใน ซึ่งมีค่าตอบแทนสูงต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับรอง ทางทีมงานไม่มีเงินมากพอจำเป็นต้องหาวิทยากรในพื้นที่ ที่มีจิตอาสาพอที่จะให้ความรู้ได้ในเบื้องต้น ผู้เข้ารับการอบรมหรือมาฝึกในครั้งนี้ต้องอาศัยการหมั่นฝึกทำเก็บเกี่ยวประสบการณ์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นำข้อมูลจากการบันทึกแบบสอบถามมาวิเคราะห์ จัดแยกหมวดหมู่เพื่อเลือกเนื้อหาที่เป็นความรู้ชุมชนมาจัด เป็นชุดองค์ความรู้ 30 เรื่อง บรรยายภาพประกอบเสียง รูปแบบ VCD เก็บข้อมูลบ้านเรือน ด้วยแบบสอบถาม ภาพถ่ายและการสัมภาษณ์ เจ้าของบ้านและประชาชนในชุมชน เช่น ประวัติชุมชน ประวัติการละเล่น การประกอบอาชีพ เทศกาล กิจกรรมด้านศาสนา ปราชณ์ชาวบ้าน หมอยา หมอตำแย การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล แยกตามหมวดหมู่ที่ต้องการทราบข้อมูลชุมชนคิดคะแนนจากแบบฟอร์มที่จัดเก็บ เรียงลำดับความสำคัญ จากน้อยไปหามาก

 1. แบ่งข้อมูล สุขภาพ

 2. แบ่งข้อมูล รายได้

 3. แบ่งข้อมูล อาชีพ

 4. ข้อมูลจากการสำรวจหรือบันทึก

 5. ข้อมูลจากภาพถ่ายวิดีโอ

 6. นำภาพไปลงเป็นแฟ้มภาพ และวิดีโอ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35

5. อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสื่อเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อชุมชนน่าอยู่

ไม่มีกิจกรรม

6. เยาวชนเรียนรู้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ไม่มีกิจกรรม

7. ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างการผสมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่

ไม่มีกิจกรรม

8. ฝึกทักษะอาชีพเยาวชนผลิตของใช้ครัวเรือนสืบสานปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ฝึกทักษะอาชีพเยาวชนผลิตของใช้ครัวเรือนสืบสานปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 09:00 - 15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเป็นการฝึกและเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าพื้นบ้านเพื่อจำหน่ายและเรียนรู้หลักการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เด็กเยาวชน กลุ่มอาชีพตรี กลุ่มเกษตรกร และรักสุขภาพ สามารถนำความรู้จากการสาธิตไปประกอบทำเองได้ที่บ้าน
 2. กิจกรรมสามารถเรียนรู้ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้ารายได้ให้กับครอบครัว
 3. ผลผลิตของกิจกรรม สามารถรวมกลุ่มเป็นกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนได้อย่างน้อย 1 กลุ่ม ตัวอย่าง
 4. ภาพ เสียง บันทึกลง VCD เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลสรุปที่ได้จากการจัดกิจกรรมแยกเป็นหัวข้อดังนี้

 1. การร่วมมือการทำงานที่มีขั้นตอนและการจัดการลำดับด้วยการประชุม ปรึกษา และสอบถามซึ่งกันและกันระหว่างแกนนำกลุ่มต่างๆ

 2. การแบ่งภาระหน้าที่ แยกรับผิดชอบงานตามความถนัด รับผิดชอบดูลงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

 3. การจัดกิจกรรมต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม โดยการประชาสัมพันธ์ และการประกาศ กำหนดวันที่ชัดเจนเพื่อการเตรียมตัว

 4. ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความสามัคคี ผูกสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน

 5. ผู้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ

 6. เป็นการอนุรักษ์การประดิษฐ์ของใช้การวัสดุท้องถิ่นให้คงอยู่และท่ายทอดให้เยาวชนได้ศึกษาการผลิตน้ำยาจ้างจานใช้เอง

 7. เรียนรู้การน้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

 8. สร้างบรรยกาศแห่งความรักระหว่างครอบครัว พ่อ แม่ ลูก คนเฒ่า คนแก่ ผู้อาวุโส ได้ร่วมกิจกรรมกับลูกหลานในชุมชน

9.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เด็กเยาวชน กลุ่มอาชีพตรี กลุ่มเกษตรกร และรักสุขภาพ สามารถนำความรู้จากการสาธิตไปประกอบทำเองได้ที่บ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อเป็นใช้พื้นที่ของมัสยิดบ้านนาเกาะไทร เป็นศูนย์สาธิตอาชีพและผลิตสินค้าในชุมชน
 2. ฝึกทำ สบู่ น้ำยาล้างจาน และการตอนกิ่งพันธ์ การหมักจุลินทรีย์ EM การปรุงอาหาร แกงแพะ การทำข้าวยำ
 3. จำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ การผลิตอาหารฮาลาล
 4. กิจกรรมร่วมปั่นจักรยาน 100 คัน เพื่อศึกษาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรพอเพียงบ้านดินศูนย์อนุรักษ์ กล้วยไม้รองเท้านารีศูนย์เกษตรอินทรีมะนาวเงินแสน 1 ไร่ 1แสน 5.ตลอดการจัดทำกิจกรรมบันทึกภาพ และ VDO เพื่อประกอบสื่อการเรียนการสอน โดยกลุ่มเยาวชนสื่อสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • กิจกรรมจัดขึ้นเป็นการ ประสานกิจกรรมระหว่างกิจกรรมโครงการเยาวชนคนสร้างสุข และกิจกรรมวันแห่งครอบครัวของโรงเรียนมุสลิมชุมชนสัมพันธ์ หรือศุูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านนาเกาะไทร
 • ประชุมหาข้อสรุปการแนวทางการจัดกิจกรรม แบ่งการทำงาน โดยมีการให้พื้นที่เดียวกัน คือ ลานบริเวณหน้ามัสยิดบ้านนาเกาะไทร มีการจัดเวทีการแสดงของนักแเรียน และของขวัญ ตอบปัญหาชิงรางวัล และซุ้มเรียนรู้ฝึกอาชีพ ได้แก่ ซุ้มการขายน้ำชา ซุ้มการอาหารไทย ซุ้มหัตถกรรมจักสาน และซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมของโครงการเน้นไปทางแนะแนวและฝึกอาชีพ โดยเฉพาะซุ้มทำอาหารขนมไทยพื้นบ้านการทำโรตีน้ำแกง การทำขนมโคคลุกมะพร้าวอ่อน การทำขนมต้มใบพ้อและการจักสานจากไม้ใผ่ และใบมะพร้าว
 • ในแต่ละซุ้มมีการสอนวิธีการทำ การใช้ส่วนผสมหรือหาวัตถุดิบมาใช้ การประกอบ และปรุง ทุกคนได้ปฏิบัติจริง บางคนการทำขนมครั่้งแรกในชีวิต บางคนมาเพื่อศึกษาส่วนผสมในการผลิตขนม วิธีการปรุงส่วนของซุ้มเศษฐกิจพอเพียง มี 5 ฐานเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย การเลี้ยงไก่ใข่ การเลี้ยงปลาดุก การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำแก็สชีวภาพใช้เอง การปั่นจักรยานเพื่อรถน้ำต้นไม้ ผักและพืชที่ปลูก เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาใช้ซักผ้าไว้ใช้เองที่บ้าน ทุกซุ้มได้รับการเข้าชมและเรียนรู้ในแต่ละฐานไม่น้อยกว่าฐานละ 50 คน หมุนเวียนกันไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

113 180

9. กิจกรรม ครัวเรือนมีสุขปลูกเป็น เน้นกินได้เหลือขายดี ชีวีพอเพียง

ไม่มีกิจกรรม

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบัญชีครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

11. ศึกษาดูงานการบริหารงานชุมชนภายใต้องค์กรมัสยิด บ้านเหนือจ.สงขลา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ศึกษาดูงานการบริหารงานชุมชนภายใต้องค์กรมัสยิด บ้านเหนือจ.สงขลา

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 07:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้ ระบบการดูแลชุมชนอิสลามที่มีการบริหารงานชุมชนและมัสยิดภายใต้องค์กรมัสยิดโดยมีคณะกรรมการมัสยิดเป็นผู้บริหาร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. คณะกรรมการเรียนรู้การบริหารงานองค์กรมัสยิดอย่างมีประสิทธภาพ
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแรงบันดาลใจในการอาสาพัฒนาชุมชน
 3. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาได้รับความรู้เรื่องสวัสดิการชุมชน
 4. ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านศาสนากับเจ้าของพื้นที่
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สิ่งที่จะสรุปได้จากกิจกรรมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าองค์กรมัสยิดสามารถขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน มีแผนการทำงาน มีการตั้งเป้าหมาย อดทนรอคอย ต้องยึดหลักการศาสนาตามบทบัญญัติทุกประการและให้นำมาปรับใช้ข้อบังคับชุมชนที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเมื่อทุกคนได้รับรู้และนำไปปฏิบัติตามหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนอง ครัวเรือนของตนเอง จึงเกิด วลี หรือคำพูดประโยคหนึ่งจากวิทยากร "คุณจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าคุณไม่คิดเปลี่ยนแปลงและลงมือทำทันที"จากภาพชุมชนที่มีรูปลักษณะชีวิตความเป็นอิสลามที่รายล้อมโดยกลุ่มชนต่างศาสนิกแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว โดยเอาความสวบสุขของทุกชีวิตในชุมชนให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ดูแล เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือ แบ่งปันเป็นความสุขที่เรียนรู้กันได้จริงๆ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กิจกรรมนอกพื้้นที่ ดำเนินการเพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชนและกระบวนการบริหารชุมชนอิสลามภายใต้องค์กรมัสยิดเรียนรู้บริบทชุมชนที่มีสภาพคล้อยกันกับบ้านนาเกาะไทรที่ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน ดำเนินการทำงานโดยคณะกรรมการมัสยิดเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม กลางกระแสสังคมที่แยกศาสนาออกจากวิถีชีวิตแต่ชุมชนนี้กลับดำรงอยู่ได้อย่างปกติ
 • ศึกษาการจัดการความรู้ให้แก่บุตรหลานโดยชุมชนเองโดยโดยหลักสูตรท้องถิ่น สร้างความปึกแผ่นของชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน
 • เรียนรู้การทำงานสภาชุมชนเพื่อทำหน้าที่คัดกรองบุคคลที่จะไปทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนนี้จึงปลอดการซื้อเสียงโดยสิ้นเชิง
 • ศึกษาการบริหารมัสยิดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมเพื่อการเตรียมเดินทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านการประกาศต่างๆของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมเดินทางด้วย
 • เตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้เยาวชนได้จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ของมัสยิดบ้านเหนือ เตรียมรถ เตรียมคน เตรียมอาหารระหว่างเดินทาง สถานที่จะไปมีระยะทางไกลจำเป็นต้องออกเดินทางในตอนเช้าตรู่ เพื่อจะได้ทันต่อเวลานัดหมายของ
 • วิทยากรให้ความรู้ เมื่อไปถึงมัสยิดบ้านเหนือ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าของพื้นที่ ชาวบ้านยินดีที่มีทีมดูงานจากกระบี่ไปเยี่ยมเยือน หลังจากที่พบปะทักทายกันเรียบร้อย ทุกคนเข้าร่วมห้องประชุมฟังการบรรยายจากวิทยากรและอิหม่ามประจำมัสยิดโดย ดร.วิสุทธิ์ บินลาเต็ะ วิทยากรบรรยายถึงพื้นที่ชุมชนก่อนมีการพัฒนา จากสภาพชุมชนอิสลามเล็ก ๆ อาชีพองคนที่ต้องใช้เรือในการออกจับปลาจากทะเลสาบสงขลาและทำนานิดหน่อย นานวันเข้าชาวชุมชนได้มีการรวมตัวโดยการชักชวนของผู้นำจากกลุ่มเล็กๆร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาชุมชนไปเรื่อยๆจนมีคนเข้าร่วมมากขึ้น ซึ่งสำคัญที่สุดของการรวมกลุ่มคือ
 1. ต้องมีใจอาสา

 2. รักชุมชน

 3. ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนา และข้อตกลงต่างๆของชุมชน (เรียกว่า ฮุกม ฟ่ากาด)

 4. ร่วมกันระดมทุน เพื่อเป็นแรงที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งโดยชุมชนเอง

 5. เอื่อเฟื้อแบ่งปัน เยี่ยมเยือน ดูและซึ่งกันและกัน

 • จากการบรรยายทั้งหมดวิทยากรได้สรุปไว้เป็นรูปแบบ วิดิทัศน์และเสียงประกอบ ซึ่งทุกคนเห็นแล้วประทับใจและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถามข้อสงสัยหรือข้อข้องใจต่าง ๆ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

34 34

12. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทร

ไม่มีกิจกรรม

13. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ แก้ปัญหาขยะครัวเรือนรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์

ไม่มีกิจกรรม

14. รายงานความก้าวหน้า ตามงวดงาน 3 ครั้ง ต่อคณะกรรมการชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 18.30 - 22.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ ต่อสภาผู้นำชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

รายงานผลติดตามโครงการ 3 ชุด ภาพถ่ายพร้อมบรรยาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจกรรมของโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทรในช่วงงวดงานที่ 1 และมีมติสนับสนุนกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่อนุมัติในการเบิกเงินจากธนาคารมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • รายงานชี้แจงกิจกรรมโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ผ่านสภาผู้นำ ถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วและเตรียมความพร้อมกิจกรรมต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อสภาผู้นำ จากเดิมจะจัดขึ้นในตอนกลางวัน แต่ทุกคนติดภาระกิจ จากการประกอบอาชีพ จำเป็นต้องนัดหมาย การชี้แจงและขอมติจากที่ประชุมในเรื่องต่าง ๆ พร้อมกันนี้ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้กรรมการสภาผู้นำทราบและเป็นการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการมัสยิดด้วยในคราวเดียวกัน ที่ประชุมจึงมีผู้นำเข้าร่วมและให้ความสนใจ พร้อมทั้งให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • photo
 • photo

 

25 28

15. แบบสอบประเมินความพึงพอใจโครงการเยาวชนคนสร้างสุข ปี2

ไม่มีกิจกรรม

16. ร่วมเวทีถอดบทเรียนสรุปโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี2

ไม่มีกิจกรรม

17. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 พบพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 วางแผนการทำโครงการ

วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพีเลี้ยงปรึกษาวางแผนการทำโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เจ้าหน้าที่สามารถ ทำการสรุปค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง เข้าใจการทำบัญชีสมุดเงินสดและธนาคารถูกต้อง เรียนรู้การทำความเข้าใจเรื่องการจ่ายชำระภาษีและการหัก ณ ที่จ่าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบพี่เลี้ยงครั้งที่ 1 วางแผนการทำโครงการร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงพื้นที่ คุณจารุวรรณ วงษ์เวช ชี้แจงวิธีการทำรายงานกิจกรรมตามที่กำหนดไว้เป็นชุดๆ พร้อมทั้งสรุปหน้าการเงินที่ใช้จ่ายในกิจกรรม รวมทั้งการเก็บใบเสร็จรับเงินหรือการออกใบสำคัญคับเงินในกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.2 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ ปี 2558

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน และเพื่อทำความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการ สสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถเข้าใจหลักการรายงานผลกิจกรรมที่จัดขึ้น สามารถลงเวลาการทำงานหรือกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมตลอดเวลา 1 ปี โครงการตามสัญญา รู้จักการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารการรายงานอย่างถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อรับคำแนะนำการทำบัญชี และการบันทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการผู้รับทุนจาก สสส . ภาคใต้ตอนกลาง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรังพัทลุง สตูลโดยทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ. หาดใหญ่เพื่อรับคำแนะนำการทำบัญชี และการบันทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยมีตัวแทนคณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการฝ่ายไอที และผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการละ2ท่าน ร่วมการประชุม เพื่อทุกโครงการจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อสัญญาร่วมทั้งการรายงานผลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.3 พบพี่เลี้ยงและร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สามารถร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและการปฏิบัติงานที่มีความพร้อมเพรียงกันในพื้ันที่บ้านท่าพรุ ได้เครือข่ายโครงการ สสส.เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการและพบพี่เลี้ยงพื้นที่กระบี่ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ได้รับการ สนับสนุนจาก สสส. ของบ้านท่าพรุ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการเศรษฐกิจครัวเรือนพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพระ หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ และพบพี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับพี่เลี้ยงและโครงการบ้านท่าพรุ
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.4 ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อร่วมกิจกรรมเปิดโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ โดยในพื้นที่บ้านหัวหินเน้นกลุ่มอาสามาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งสามารถทำกิจกรรมอาสาได้ทุกสัปดาห์สร้างความสนใจต่อชาวชุมชนว่าอาทิตย์นี้จะไปทำจิตอาสาตรงจุดใดของพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำแนวคิดมาปฏิบัติต่อพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ ณ อำเภอ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.5 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินร่วมกับสจรส.มอ.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เจ้าหน้าที่โครงการ สามารถลงบันทึกผ่านหน้าเว็บได้อย่างเข้าใจสามารถรายงานผลได้จริงและถูกต้อง
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน เรียนรู้การทำบันชีและการเก็บเอกสารการเงิน ตามหมวดหมู่ เรียนรู้การ หักภาษีณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์พร้อมวิธีการนำส่งเงินต่อสรรพกร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินร่วมกับสจรส.มอ.
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมรับการอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินร่วมกับ สจรส.มอ. ที่ร้านอาหารทีโอ อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ทีมวิทยากรได้แนะนำให้บันทึกรายงานกิจกรรมผ่านหน้าเว็บและต้องเก็บเป็นเอกสารที่สามารถอ้างอิงได้ ต้องลงรูปภาพกิจกรรมที่จัดขึ้น และสรุปค่าใช้จ่ายเบื้องต้นบันทึกลงในหน้าเว็บ ส่วนด้านการเงินต้องบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย พงด.3 ตามหมวดค่าใช้จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพกร ประจำเดือน ในแต่ละส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นหากต้องหักภาษีให้ดำเนินการแทน สสส. และเก็บสำเนาไว้เป้นหลักฐาน
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.6 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงปรึกษาด้านเอกสารชี้แจงจาก สสส. กับสรรพกรพื้นที่กระบี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการที่่สรรพกรพื้้นที่กระบี่ ติดต่อให้โครงการที่ได้รับทุนเมื่อปี 56 ซึ่งทำโครงการเสร็จสิ้นแล้วนั้น เข้ารับฟังแนวทางการชำระภาษีตามคำสั่งกรมสรรพกร ซึ่งผู้รับทุนและพี้เลี้ยง พื้นที่กระบี่ได้เข้ารายงานตัวที่สรรพกรเขตพื้นที่กระบี่ มีข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติดังนี้ ผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 23 พย. 58
 1. เจ้าหน้าที่กรมสรรพกรเขตพื้นที่กระบี่ ต้องปฏิบัติตามหนังสือคำสั่งจาก กรมสรรพกรส่วนกลาง ให้ติดต่อผู้รับทุนเข้ารายงานตัวพร้อมรับทราบแนวทางการชำระภาษี
 2. พี่เลี้ยง สจรส.มอ. พื้นที่กระบี่ ได้นำเอกสารแนวทางการปฏิบัติมอบให้กับเจ้าหน้าที่สรรพกรพื้นที่กระบี่เพื่อพิจารณาและรายงานส่วนกลางต่อไป
 3. พื้นที่รับทุนปฏิบัติตามคำแนะนำจากพี่เลี้ยงโครงการและรอเอกสารยืนยันจาก สสส. ต่อไป
 4. สรรพากรพื้นที่กระบี่ จะรายงานให้ส่วนกลางรับทราบต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมปรึกษาการงานติดตามพื้นที่รับทุนและแนวทางการยื่นแบบชำระภาษีเนื่องจาก โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข รับทุนเมื่อ 56 ได้รับการติดต่อให้ประธานโครงการเข้ารับฟังแนวทางการชำระภาษีผู้ได้รับทุนจาก สสส. ซึ่งโครงการ ฯ มี นายสุรศักดิ์เถาว์กลอย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ปี 56
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เนื่องจาก โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข รับทุนเมื่อ 56 ได้รับการติดต่อให้ประธานโครงการเข้ารับฟังแนวทางการชำระภาษีผู้ได้รับทุนจาก สสส.ซึ่งโครงการ ฯ มี นายสุรศักดิ์เถาว์กลอย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ปี 56และได้เข้ารับการประสานงานกับ สรรพกรพื้นที่กระบี่แล้วได้รับแนวทางการปฏิบัติตาม เอกสารของ กรมสรรพกรซึ่งมีการทำความเข้าใจระหว่าง พื้นที่รับทุน และเจ้าหน้าที่ติดตามของกรมสรรพากรพื้นที่กระบี่
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.7 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงรับฟังคำชี้แจงการจ่ายภาษีและตรวจเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.สามารถเข้าพบกลุ่มตามนัดหมายของพี่เลี่้ยงในพื้นที่กระบี่

2.แสดงเอกสารเงินและการจัดเก็บเอกสารรายละเอียดกิจกรรม

3.เข้าใจหลักการปฏิบัติในการนำส่งภาษีเงินได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • โครงการได้รับการติดต่อจากสรรพกรพื้นที่ให้เข้าพบและชำระภาษีทั้งโครงการเก่าเมื่อปี 56 และโครงการรับทุนใหม่ ปี 58 พี่เลี้ยงโครงการพื้นที่กระบี่ได้ให้เข้ารับการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการทำรายงานการเงิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งนัดหมายกับพี่เลี้ยงเพื่อเข้าพบกับสรรพกรพื้นที่กระบี่ในวันที่ 8 ธ.ค. 58 ที่จะถึงเพื่อส่งเอกสารสัญญาโครงการในการนำส่งภาษีเงินได้ในนามคณะบุคคล ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนเบื้องต้นต่อกรมสรรพกรในกรณีของโครงการรับทุนจังหวัดกระบี่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมพร้อมกับเครือข่ายผู้รับทุนจังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับการทำเอกสารการเงินและการรายงานลงหน้าเวป ทำความเข้าใจการหัก ภาษีณ ที่จ่าย พร้อมทั้งส่งเอกสารสัญญาและสมุดบัญชีธนาคารเพื่อให้กรมสรรพกรพื้นที่กระบี่ พิจารณาการชำระภาษีเงินได้ในนามคณะบุคคล
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.8 ตรวจสอบเอกสารและรายงานหน้าเวป

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พบข้อผิดพลาดจากโครงการ เรื่อง ใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญรับเงินไม่ลงรายละเอียดในเอกสารพี่เลี้ยงเลยแนะการลงรายการใหม่ ได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงพื้นที่ ให้เก็บเอกสารใหม่และใช้ใบสำคัยรับเงินให้ถูกต้อง ลงบันทึกในสมุดคุมบัญชีเงินสดใหม่ และลงบันทึกหน้าเวบเพิ่มเติมกิจกรรมที่เกิดขึ้น ตรวจ ยอดเงิน ง.1 และทำรายงาน ส.1 เพิ่มเติมด้วย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นัดพบพี่เลี้ยงพื้นที่ตรวจสอบรายงานกิจกรรมในช่วงงานที่ 1 และตรวจการเก็บเอกสารการเงินและยอดบัญชีเงินคงเหลือ การบันทึกบันชี รายรับ รายจ่ายของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบพี่เลี้ยงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ. โรงพยาบาลคลองท่อม เพื่อรายนำส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อนทำการปิดงวดงานที่ 1 ตรวจการเงิน และสมุดธนาคาร ใบสำคัญรับเงินต่างๆให้ถูกต้อง
 • photo

 

2 1

18. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

18.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. และประกาศพื้นที่ปลอดบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการทำกิจกรรมตามแผนงานของโครงการที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะทำงานเห็นว่าเป็นสิ่งเบื้องต้นในการช่วยป้องกัน รณรงค์ ละ ลดเลิก การสูบบุหรี่ของคนในชุมชน

 1. มีป้ายรณรงค์ เขตปลอดบุหรี่ ในพื้นที่จัดกิจกรรม และ พื้นที่ สาธารณะของชุมชน จำนวน 1 ป้าย ติดที่ศูนย์อบรมบ้านนเกาะไทร
 2. ได้เผยแพร่ กิจกรรม ด้านสุขภาพ ต่อไปยังพื้นที่ข้างเคียง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำป้ายเพื่อรณรงค์ลดละเลิกการ การสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. เผยแพร่ให้ในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงทราบถึงกิจกรรมที่ทำขึ้น
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่สาธารณะ โดยการประกาศผ่านเสียงตามสายและประชาสัมพันธ์แบบบอกกล่าวต่อกัน ตั้งแต่เด็กเยาวชนที่มาเรียนหรือมาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดรวมถึงผู้ปกครองที่มาละหมาดกันในพื้นที่มัสยิดบ้านนาเกาะไทร รณรงค์ชักชวนโน้มน้าวให้เห็นโทษของการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพและยังเป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลามนอกเหนือจากสิ่งอบายมุขอื่นๆด้วย เนื่องจากกรรมวิธีของการผลิตบุหรี่มีสิ่งต้องห้ามเจือปนในตัวบุหรี่เอง บุหรี่ ไม่มีเครื่องหมาย อย. ไม่มีเครื่องหมาย ฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรองนั้นแสดงให้เห็๋นว่า บุหรี่นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามบริโภคตามหลักศาสนาเพราะเป็นสิ่งที่มาทำลายสุขภาพของคนที่สูบและคนรอบข้าง มีการกล่าว ตักเตือนกับพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมละหมาดประจำวันศุกร์ว่าบุหรี่นั้นมีผลกระบต่อ ร่างกาย จิตใจ รายได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้าง ถ้าเลิกได้ควรเลิกในทันที หรือ พยายามละ ลด เลิกไปในที่สุด
 • photo
 • photo

 

2 100

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 40 18                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 207,790.00 79,235.00                  
คุณภาพกิจกรรม 72 61                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. การเข้าถึงข้อมูลชุมชน
 2. การปรับแนวคิดกับคนที่เห็นต่าง
 3. การประสานกับองค์กรอื่นๆนอกพื้นที่
 4. สิ่งที่เป็นวัตถุไม่เกิดขึ้นกับโครงการและชุมชน
 1. เพราะการเข้าเก็บข้อมูลมีการปกปิดข้อมูลที่เป็นความจริงและไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะทำใช้ครัวเรือนกินดีอยู่ดีขึ้น ปกปิดเรื่องยาเสพติด ปกปิดเรื่องโรคประจำตัว ไม่ยอมรับการเสนอแนะจากวิทยากรหรือ/เจ้าหน้าที่จากราชการ หรือผู้รู้
 2. มีคนในชุมชุมมองว่าการขอรับทุนมาทำโครงการเป็นเรื่องการเมือง ทำเพื่อพวกพ้อง เงินที่ได้มาใช้จ่ายเพื่อกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนใด เพราะพื้นบานการเมืองที่ฝังในจิตใจ คนพวกนี้มักลัวการเสียเปรียบ ไม่มีจิตอาสา มองคนที่ทำงานว่าทำเพื่อตนเองหรือพวกพ้องเดียวกัน
 3. การติดต่อกับองค์กรอื่นๆ ของผุ้ดำเนินโครงการ มักถูกมองจากคนที่ความคิดเห้นต่างว่า ทำเพื่อสร้างชื่อเสียง หรือ เครดิตภาพลักษ์ของตังเอง
 4. อธิบายถึงแนวทางการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ของสสส. ว่าเป็นอย่างไร มีขอบเขต ระเบียบอย่างไร กระบวนการมีอย่างไรซึ่งต้องทำความเข้าใจอย่างเปิดเผย
 1. พยายามยกครัวเรือนตัวอย่าง ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดขึ้น กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่
 2. หมั่นเข้าไปเยี่ยมและขอความคิดเห็นและบอกถึงแผนการทำงาน แสดงความจริงใจในการทำงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
 3. กิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทำเพื่อส่วนรวมโดยมีแนวร่วมทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามาช่วยงาน
 4. สร้างแนวคิด ทำคนให้มีจิตอาสามากขึ้น ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม และกลุ่มจะเป็นพลัง พลังทั้งกาย ใจ และทุน โดยไม่มองตัวเงินเป็นหลักในการทำงานเพราะเมื่อมองเงินเป็นตัวตั้ง เมื่อไม่มีเงินจะไม่มีคนทำงาน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย เอ บ้านดิน หมู่ที่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เศรษฐกิจพอเพียง
นาย ดล บิหนู หมู่ที่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สร้างเสริมอาชีพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
การมีสภาผู้นำชุมชน

สภาผู้นำ.. เป็นกระบวนการปรับปรุงจัดรูปโครงสร้างของผู้นำที่ได้รับหน้าที่ดูแลฝ่ายต่างๆในชุมชน ซึ่งโดยปกติแล้วในาตัวกรรมการหนึ่งคนมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายใชุมชน แต่พอมีเรื่องอื่นเข้ามาจะเข้าร่วมก็ไม่ใช่หน้าที่หรือไม่อยากก้าวก่ายงานของคนอื่น หลายคนที่มีอยู่จึงไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างที่ทำขึ้นในชุมชน การเกิดสภาผู้นำ จึงเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะจะได้ให้ทุกคนในชุมชนที่มีความสามารถและอาสา เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ และปฏิบัติไปพร้อมกัน ไม่ต้องแบ่งว่าคนๆนั้นจะมีหน้าที่เดิมเป้นอย่างไร การใช้โอกาสต่อสภาผู้นำ  เป็นเรื่องหนึ่งที่ชุมชนได้รับคือ การที่สามารถขอ มติ หรือของความเห็นจาก สภาได้เลยโดยที่ได้ต้องรอกรรมการเรื่องนั้นๆมาครบองค์ประชุม และสภาผู้นำ สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ได้อย่างเปิดเผย ทุกเรื่อง  เพราะสภาผู้นำเป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายในชุมชน เป็น นวัตกรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่แบ่งฝ่าย ต่างคนต่างทำมาเป้น ร่วมคิด ร่วมทำ และพร้อมปฏิบัติทันที

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงานงวด 1 ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 2 ( 6 พ.ค. 2559 )
 3. เยาวชนเรียนรู้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 8 พ.ค. 2559 )
 4. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4 ( 10 พ.ค. 2559 )
 5. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน ( 22 มิถุนายน 2559 )
 6. ครัวเรือนมีสุขปลูกเป็น เน้นกินได้เหลือขายดี ชีวีพอเพียง ( 18 กรกฎาคม 2559 )
 7. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5 ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 8. ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 3 ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 9. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทร ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 10. กิจกรรมคัดแยกขยะ แก้ปัญหาขยะครัวเรือนรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ ( 7 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ประเสริฐ จงรักษ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......