โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

รหัสโครงการ 58-03844 รหัสสัญญา 58-00-1890 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทร

ภาพถ่ายกิจกรรม

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

แปลงเกษตรผักอินทรีย์

ภาพถ่ายกิจกรรม

-

3. กระบวนการใหม่

การเรียนรู้ข้อมูลชุมชนผ่านสื่อสร้างสรรค์เยาวชน

ภาพถ่ายกิจกรรม ,หนังสั้น

-

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การใช้กองทุนนำ้ชาเป็นสถานที่และเครื่องมือในการดำเนินงานกิจกรรมเยาวชนในหมู่บ้าน

ภาพถ่าย ,เรื่องเล่า

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เยาวชนรักษ์สุขภาพ

ภาพถ่าย

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

การเพาะปลูกผักอินทรีย์ในครัวเรือน

ภาพถ่าย

ขยายสู่ครัวเรือนบริโภคผักปลอดสารพิษ

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

-

-

-

2. การบริโภค

การบริโภคผักปลอดสารพิษ

ภาพถ่ายกิจกรรม

-

3. การออกกำลังกาย

เยาวชนใช้เวลาว่างปั่นจักรยานเก็บขยะ

ภาพถ่าย

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

-

-

-

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกับคนในครอบครัวเกิดภาพครอบครัวอบอุ่น

ภาพถ่าย

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

เกิดกิจกรรมใช้เวลาว่างร่วมกันของคนในครอบครัว

ภาพถ่ายกิจกรรม

 

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการอบรมและจัดทำปุ๋ยชีวภาพและการจัดการขยะในชุมชน

ภาพถ่ายกิจกรรม

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

เกิดพื้นที่สร้างสรรค์แก่เยาวชน

ภาพถ่าย

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เยาวชนมีรายได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษนำกลับสู่กองทุนนำ้ชา

-

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดข้อตกลงการจัดการเรือ่งขยะและผักปลอดสารพิษในชุมชน

-

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการทำงานเชื่อมประสานระหว่างภาคีภายในและนอกพื้นที่ การศึกษาดูงานและการติดต่อวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้

ภาพถ่าย

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการประชุมสภาชุมชนและเยาวชนร่วมกันวางแผนการทำงานโดยใช้ข้อมูลชุมชนเป็นฐานการดำเนินงาน

ภาพถ่าย

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนโดยปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน เช่น หมอดิน

ภาพถ่าย

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการประชุมสภาผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ภาพ่ถาย

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการติดตามถอดบทเรียนจากสำนักสื่อสร้างสรรค์และสจรส.มอ.

เอกสาร ภาพถ่าย

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลชุมชนที่ได้จากการสำรวจมาเป็นเครื่องมือดำเนินงาน

ภาพถ่าย

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากทีมสื่อและทีมถอดบทเรียน นำเสนอเป็นวิดิทัศน์ เผยแพร่ทางสุขซินโดรม

วิดิทัศน์ฺ กองทุนนำ้ชา โดยสื่อสุขซินโดรม

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

คณะทำงานมีความคิดในการจัดทำกิจกรรมร่วมกันโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์แก่เยาวชนและชุมชน

ภาพถ่าย

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

มีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในครัวเรือน และจัดทำบัญชีครัวเรือน

ภาพ่ถาย

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

มีทีมงานและสภาชุมชนที่ร่วมกันพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้จากสวัสดิการกองทุนนำ้ชา

เอกสารรายงาน

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

-

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
 • เกิดคณะกรรมการฝ่ายเยาวชนจำนวน 7 คน เป็นแกนนำเยาวชน
 • มีทีมสภาผู้นำจำนวน 35 คน
 • มีแกนเยาวชนในชุมชนบ้านนาเกาะไทร 20 คน
 • ชาวบ้านเป็นสมาชิกบัญชีครัวเรือนชุมชนบ้านาเกาะไทร 80 เปอร์เซ็นต์ของชุมชน มีการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษและผักกางมุ้ง
 • เกิดเป็นกองทุนขยะเพื่อเยาวชนในชุมชน มีการคัแยกขยะก่อนนำไปขาย รายได้นำมาเป็นกองทุนขยะ เพื่อการศึกษาของเยาวชนในชุมชน
 • มีป้ายแสดงสัญญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ป้าย
 • เกิดกองทุนนำ้ชาบ้านนาเกาะไทร เกิดสวัสดิการจากรายได้ของกองทุนนำ้ชานำคืนสู่ชุมชน เป็นทุนการศึกษาและการค่าใช้จ่ายแก่เด็กนักเรียนรและเด็กกำพร้า ยากไร้ในชุมชน
 • ธนาคารต้นกล้าผักในครัวเรือน เยาวชนเพาะต้นกล้าผักในครัวเรือนและนำต้นกล้าไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในชุมชน และเก็บเมล็ดพันธ์ผักพื้นบ้านในชุมชน เช่นถั่วฝักยาว 1 เมตร ,เมล็ดพันธ์ผักเสี้ยนสด นำมาเพาะพันธ์ขยายต้นกล้า
 • เกิดมัสยิดสีเขียว เป็นเวทีพูดคุยแกนนำศาสนาและแกนนำชุมชนโดยการดัดแปลงรั้วมัสยิดและที่ว่างให้เป็นที่ปลูกผักกินได้ ลดค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกในชุมชน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3