รหัสโครงการ 58-03978
สัญญาเลขที่ 58-00-2179
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการท้องถิ่นน่าอยู๋
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
4) เปิดเวทีโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชน
5) ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่1เดือนตุลาคม
6) ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 2เดือนพฤศจิกายน
7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารรายงานและรายงานการเงิน
8) ออกแบบการด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมทั้ง 2 วิถี
9) อาสาสมัครลงพื้นเก็บข้องมูลชุมชน ครั้งที่1
10) อาสาสมัครลงพื้นเก็บข้องมูลชุมชน ครั้งที่2
11) อาสาสมัครลงพื้นเก็บข้องมูลชุมชน ครั้งที่3
12) วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ ครั้งที่1
13) ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 3เดือนธันวาคม
14) ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 4เดือนมกราคม
15) วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ ครั้งที่2
16) จัดเวทีคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชนเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน
17) ถอนเงินเปิดบัญชีโครงการ
18) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานปิดงวดที่1
19) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำรายงานปิดโครงการงวดที่1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 74,430.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 5.12 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -988.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 925.12 บาท
รวมรายรับ (1) = 74,535.12 บาท รวมรายจ่าย (2) = 74,598.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -62.88 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 93,030.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง อำพร กังพานิช )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 5เดือนกุมภาพันธ์ (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม (11 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 6เดือนมีนาคม (25 มีนาคม 2559)
 4. เวทีแผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่1 (27 มีนาคม 2559)
 5. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 7เดือนเมษายน (10 เมษายน 2559)
 6. จัดเวที แบ่งกลุ่มย่อยให้กับตัวแทนครัวเรือนประชาชนในชุมชนสะพานม้า ที่เป็นมุสลิม (16 เมษายน 2559)
 7. จัดเวที แบ่งกลุ่มย่อยให้กับตัวแทนครัวเรือนประชาชนในชุมชนสะพานม้า ที่เป็นพุทธ (22 เมษายน 2559)
 8. จัดทำแผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้ง ที่2 (24 เมษายน 2559)
 9. จัดเวทีถอดบทเรียนรู้การอยู่ร่วมกันทั้ง2 ศาสนา (6 พ.ค. 2559)
 10. กิจกรรมผู้เฒ่าเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนสะพานม้า (13 พ.ค. 2559)
 11. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ (19 พ.ค. 2559)
 12. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 8เดือนพฤษาคม (21 พ.ค. 2559)
 13. กิจกรรมว่าวร้อยใจสองวิถีชุมชน (22 พ.ค. 2559)
 14. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 9เดือนมิถุนายน (18 มิถุนายน 2559)
 15. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครั้งที่ 1 (19 มิถุนายน 2559)
 16. กิจกรรมชุมชนคืนความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม (24 มิถุนายน 2559)
 17. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 10เดือนกรฎาคม (17 กรกฎาคม 2559)
 18. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครั้งที่2 (1 สิงหาคม 2559)
 19. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 11เดือนสิงหาคม (9 สิงหาคม 2559)
 20. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครังที่ 3 (11 สิงหาคม 2559)
 21. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครั้ง ที่4 (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง อำพร กังพานิช )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางเพ็ญรพี ขุนบุญจันทร์ )
15 กุมภาพันธ์ 2559