รหัสโครงการ 58-03978
สัญญาเลขที่ 58-00-2179

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
รหัสโครงการ 58-03978 สัญญาเลขที่ 58-00-2179

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 186,060.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 74,430.00 บาท
งวดที่ 2 = 93,030.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 167,460.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 5.12 บาท
งวดที่ 2 = 77.09 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 82.21 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 186,640.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -18,997.79 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ โดนภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ 1,350.00 1,350.00
1. จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม) 14,600.00 14,300.00
1. เปิดเวทีโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชน
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)สองวิถีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 12,600.00 12,600.00
1. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่1เดือนตุลาคม
2. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 2เดือนพฤศจิกายน
3. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 3เดือนธันวาคม
4. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 4เดือนมกราคม
5. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 5เดือนกุมภาพันธ์
6. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 6เดือนมีนาคม
7. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 7เดือนเมษายน
8. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 8เดือนพฤษาคม
9. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 9เดือนมิถุนายน
10. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 10เดือนกรฎาคม
11. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 11เดือนสิงหาคม
12. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่ 12เดือนกันยายน
กิจกรรมหลัก : การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ /อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล 6,730.00 6,530.00
1. ออกแบบการด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมทั้ง 2 วิถี
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 6,000.00 6,000.00
1. อาสาสมัครลงพื้นเก็บข้องมูลชุมชน ครั้งที่1
2. อาสาสมัครลงพื้นเก็บข้องมูลชุมชน ครั้งที่2
3. อาสาสมัครลงพื้นเก็บข้องมูลชุมชน ครั้งที่3
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 22,300.00 22,300.00
1. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ ครั้งที่1
2. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ ครั้งที่2
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน 13,830.00 13,830.00
1. จัดเวทีคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชนเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม 3,500.00 3,500.00
1. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม
กิจกรรมหลัก : แผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม) 6,500.00 6,500.00
1. เวทีแผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้งที่1
2. จัดทำแผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาร้อยใจพุทธ-มุสลิม)ครั้ง ที่2
กิจกรรมหลัก : สร้างเวทีในรูปแบบของลานเสวนาสร้างสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม 57,600.00 57,600.00
1. จัดเวที แบ่งกลุ่มย่อยให้กับตัวแทนครัวเรือนประชาชนในชุมชนสะพานม้า ที่เป็นมุสลิม
2. จัดเวที แบ่งกลุ่มย่อยให้กับตัวแทนครัวเรือนประชาชนในชุมชนสะพานม้า ที่เป็นพุทธ
3. จัดเวทีถอดบทเรียนรู้การอยู่ร่วมกันทั้ง2 ศาสนา
4. กิจกรรมผู้เฒ่าเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนสะพานม้า
5. กิจกรรมว่าวร้อยใจสองวิถีชุมชน
6. กิจกรรมชุมชนคืนความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม
กิจกรรมหลัก : 2 วิถีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ 20,050.00 20,050.00
1. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครั้งที่ 1
2. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครั้งที่2
3. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครังที่ 3
4. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือครั้ง ที่4
5. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ ครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ 8,000.00 8,000.00
1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 11,080.00
1. ปฐมนิเทศโครงการท้องถิ่นน่าอยู๋
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารรายงานและรายงานการเงิน
3. ถอนเงินเปิดบัญชีโครงการ
4. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานปิดงวดที่1
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำรายงานปิดโครงการงวดที่1
6. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ
7. พัฒนาศักยภาพตรวจเอกสารรายงาน/การเงิน
8. ตรวจเอกสารรายงาน
9. ร่วมงานสร้างสุข
10. ปิดโครงการ
11. พัฒนาศักยภาพพบพี่เลี้ยงปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

186,060.00 186,640.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง อำพร กังพานิช )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559