แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า

รหัสโครงการ 58-03978 รหัสสัญญา 58-00-2179 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

การดำเนินการภายใต้การประชุมสภาผู้นำที่มีการประชุมเดือนละ1 ครั้ง

รายงานการประชุมสภา

การจัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและความต้องการต้องผ่านกลไลคณะกรรมการสภาผู้นำ

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดกลุ่มจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน

รายชื่อผู้เข้าร่วมการบำเพ็ญประโยชน์ตามถนนสองข้างทางเข้าชุมชนจำนวน 50คน

การดำเนินการบำพ็ญประโยชน์ในชุมชนนอกเหนือจากวันสำคัญๆในชุมชน

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเช่นการตัดหญ้า 2ข้างทางเป็นการออกกำลังกายและสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะในชุมชน

รายชื่อผู้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน

การบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบการออกกำลังกายครบ 4มิติ กาย จิต สังคมและปัญญานำมาสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

พื้นที่จัดกิจกรรมและติดป้ายเป็นพื้นสาธารณที่ทุกคนให้ความสำคัญในการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ติดป้าย

ป้ายรณงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่

การติดป้ายห้ามสูบห้ามดื่มในพื้นที่สาธารณะ

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

กิจกรรมการเล่นว่าวของพี่น้องสองศาสนา

การฝึกอบรมการทำว่าวเป็นการจัดการตนเองให้อยู่กับการฝึกอบรมและฝึกสมาธิได้อีกหนึ่งมิติ

การฟื้นฟูประเพณีแข่งว่าให้กลับคืนสู้ชุมชนสะพานม้า

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

การบำเพ็ญประโยชน์เช่นการถางหญ้าบนถนนสองข้างทางเข้าชุมชนเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เดือนละ 1ครั้ง

การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเยาวชน

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง 2 ศาสนาระหว่างพุทธกับมุสลิมด้วยกระบวนการสานเสวนา

แผนการอยู่ร่วมกันของสองวิถีพุทธและมุสลิมที่นำไปสู่การสร้างสันติสุขของชุมชนสะพานม้า

การนำแผนเข้าสู่แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

กลไกคณะกรรมการสภาผู้นำในการแก้ปัญหา ความค้องการและแหาแนวทางแก้ไขของชุมชน

คณะกรรมการสภาผู้นำจำนวน 42คน

การส่งต่อกลไกสภาผู้นำแก่เด็กและเยาวชน

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

การทำแผนปฏิบัติการตลอดโครงการ

ปฏิทินโครงการบนเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข

การนำกระบวนการวางแผนปฏิบัติการไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

กืจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน

กลุ่มจิตอาสาชุมชน พุทธ-มุสลิม จำนวน 30 คน

การถอดบทเรียนคนจิตอาสา

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคระหว่างพุทธ - มุสลิม

ผู้เฒ่าเล้่าเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนสะพานม้าแก่คนในชุมชน

การเขียนเรื่องเล่าเป็นเอกสารเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังมีหลักฐานและรากเหง้าของชุมชน

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
 • เกิดสภาผู้นำจากภาคีเครือข่ายในชุมชนที่มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้งและแผนการอยู่ร่วมกันของ 2 วิถีพุทธ มุสลิมที่นำไปสู่การสร้างสันติสุขของชุมชนสะพานม้า
 • มีกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คนและกลุ่มสภาผู้นำจำนวน 42 คนได้สะท้อนถึงประสบการณ์ปัญหาในอดีตของชุมชน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้
 • เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างกลุ่มไทยพุทธ และ กลุ่มอิสลาม ซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้เกิดความเหินห่างกันใน 2 กลุ่ม มีความไม่เข้าใจต่อกัน ทางโครงการจึงได้พยายามจัดกิจกรรมที่ให้กลุ่มคนสองกลุ่มได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน และได้ดึงกิจกรรมเล่นว่าว ซึ่งเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านเข้ามา ทำให้คนสองกลุ่มได้มาร่วมกิจกรรม และเริ่มพูดคุยกันมากขึ้น
 • เกิดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนสองศาสนา ได้แก่ ข้อมูลประวัติความเป็นมาของชุมชนสะพานม้า ข้อมูลสภาพปัญหาของคนบ้านสะพานม้า และข้อมูลวิถีชีวิตวัฒนธรรม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะบอกเล่าความสัมพันธ์ของกลุ่มคนสองศาสนาในอดีต ที่มีการพึ่งพาต่อกัน ทำให้เกิดการรื้อฟื้นกิจกรรมดี ๆ ในอดีต เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การเล่นว่าว มาปรับใช้ในปัจจุบัน เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองศาสนากลับมาเหมือนเดิม
 • เกิดป้ายปลอดบุหรี่และงดดื่มเหล้า 1 ป้ายในชุมชนสะพานม้า
 • เกิดแกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 3 คน ในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน และประเด็นสร้างเสริมสุขภาพ 1 คน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3