โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา

รหัสโครงการ 58-03805
สัญญาเลขที่ 58-00-2211
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศน์โครงการ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ
4) พบพี่เลี้ยง ทำความเข้าใจการบันทึกข้อมูล
5) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งแรก
6) ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)
7) ประชาอาสา ลงแขกดำนารักษาวิถีชีวิตชุมชน
8) พบพื่เลี้ยงโครงการ
9) ออกแบบเครื่องมือการจัดการ
10) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่2
11) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน
12) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่3
13) การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม
14) พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ
15) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
16) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่4
17) คืนข้อมูลชุมชน
18) พบพี่เลี้ยงประชุมเตรียมเอกสารปิดงวด 1
19) พบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการก่อนส่ง สจรส.ม.อ.
20) จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 73,420.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.02 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -14,003.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 520.02 บาท
รวมรายรับ (1) = 73,520.02 บาท รวมรายจ่าย (2) = 87,003.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -13,482.98 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 91,770.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่5 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมเตรียมความพร้อม (7 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่6 (10 มีนาคม 2559)
 4. ลงแขกเกี่ยวข้าว (15 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559)
 5. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม (17 มีนาคม 2559)
 6. แผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรมเตราะแก่น) (18 มีนาคม 2559)
 7. ผู้เฒ่า(ผู้รู้ในท้องถิ่น)เล่าประเพณีทำนาลาซังและอบรมให้ความรู้เรื่องการทำนา และการทำหุ่นฟาง (7 เมษายน 2559)
 8. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่7 (8 เมษายน 2559)
 9. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาว ครั้งที่ 1 (23 เมษายน 2559 - 24 เมษายน 2559)
 10. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่3 (30 เมษายน 2559 - 1 พ.ค. 2559)
 11. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่5 (7 พ.ค. 2559 - 8 พ.ค. 2559)
 12. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่8 (11 พ.ค. 2559)
 13. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่7 (14 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559)
 14. จัดประเพณีลาซัง (16 พ.ค. 2559)
 15. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ (19 พ.ค. 2559)
 16. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่9 (21 พ.ค. 2559 - 22 พ.ค. 2559)
 17. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่11 (28 พ.ค. 2559 - 29 พ.ค. 2559)
 18. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่13 (4 มิถุนายน 2559 - 5 มิถุนายน 2559)
 19. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่9 (10 มิถุนายน 2559)
 20. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่15 (11 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559)
 21. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่17 (18 มิถุนายน 2559 - 19 มิถุนายน 2559)
 22. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่19 (25 มิถุนายน 2559 - 26 มิถุนายน 2559)
 23. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่10 (11 กรกฎาคม 2559)
 24. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่ 11 (10 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสุนีย์ ยกสกุล )
15 กุมภาพันธ์ 2559