โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา

รหัสโครงการ 58-03805
สัญญาเลขที่ 58-00-2211
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่5
2) ประชุมเตรียมความพร้อม
3) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่6
4) ลงแขกเกี่ยวข้าว
5) วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม
6) แผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรมเตราะแก่น)
7) ผู้เฒ่า(ผู้รู้ในท้องถิ่น)เล่าประเพณีทำนาลาซังและอบรมให้ความรู้เรื่องการทำนา และการทำหุ่นฟาง
8) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่7
9) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาว ครั้งที่ 1
10) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่3
11) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่5
12) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่8
13) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่7
14) จัดประเพณีลาซัง
15) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่9
16) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่11
17) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่13
18) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่9
19) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่15
20) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่17
21) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่19
22) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่10
23) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่ 11
24) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน
25) ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่12
26) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
27) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -13,482.98 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 91,770.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 73.13 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -18,928.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 363.15 บาท
รวมรายรับ (1) = 78,360.15 บาท รวมรายจ่าย (2) = 96,925.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -18,564.85 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 18,350.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสุนีย์ ยกสกุล )
15 ตุลาคม 2559