โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา

รหัสโครงการ 58-03805
สัญญาเลขที่ 58-00-2211

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา
รหัสโครงการ 58-03805 สัญญาเลขที่ 58-00-2211

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2557 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 183,540.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 73,420.00 บาท
งวดที่ 2 = 91,770.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 165,190.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.02 บาท
งวดที่ 2 = 73.13 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 73.15 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 183,928.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -18,564.85 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ โดยภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา 1,015.00 1,015.00
1. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น) 22,900.00 22,900.00
1. ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ชุมชนบ้านเตราะแก่นเดือนละ 1 ครั้งจำนวน 12 เดือน 12,000.00 12,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งแรก
2. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่2
3. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่3
4. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่4
5. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่5
6. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่6
7. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่7
8. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่8
9. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่9
10. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่10
11. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่ 11
12. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่12
กิจกรรมหลัก : การออกแบบเครืองมือการจัดการวัฒนธรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมชุมชน และความสัมพันธ์ชุมชน/พัฒนาอาสาสมัครเก็บข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล 5,700.00 4,400.00
1. ออกแบบเครื่องมือการจัดการ
กิจกรรมหลัก : การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 7,500.00 7,500.00
1. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 7,200.00 6,000.00
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อสารถึงข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน(คืนข้อมูล) 22,500.00 21,500.00
1. คืนข้อมูลชุมชน
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม 4,250.00 4,250.00
1. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม
กิจกรรมหลัก : แผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรมเตราะแก่น) 5,250.00 5,250.00
1. แผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรมเตราะแก่น)
กิจกรรมหลัก : ผู้เฒ่า(ผู้รู้ในท้องถิ่น)เล่าประเพณีทำนาลาซังและอบรมให้ความรู้เรื่องการทำนา และการทำหุ่นฟาง 11,750.00 11,750.00
1. ผู้เฒ่า(ผู้รู้ในท้องถิ่น)เล่าประเพณีทำนาลาซังและอบรมให้ความรู้เรื่องการทำนา และการทำหุ่นฟาง
กิจกรรมหลัก : ประชาอาสา ลงแขกดำนารักษาวิถีชีวิตชุมชน 12,800.00 12,100.00
1. ประชาอาสา ลงแขกดำนารักษาวิถีชีวิตชุมชน
กิจกรรมหลัก : ลงแขกเกี่ยวข้าวจัดประเพณีลาซัง 40,800.00 44,000.00
1. ประชุมเตรียมความพร้อม
2. ลงแขกเกี่ยวข้าว
3. จัดประเพณีลาซัง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาว 15,500.00 15,500.00
1. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาว ครั้งที่ 1
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่3
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่5
4. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่7
5. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่9
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่11
7. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่13
8. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่15
9. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่17
10. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่19
กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน 1,375.00 1,375.00
1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 11,388.00
1. ปฐมนิเทศน์โครงการ
2. พบพี่เลี้ยง ทำความเข้าใจการบันทึกข้อมูล
3. พบพื่เลี้ยงโครงการ
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน
5. พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ
6. พบพี่เลี้ยงประชุมเตรียมเอกสารปิดงวด 1
7. พบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการก่อนส่ง สจรส.ม.อ.
8. จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1
9. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ
10. ตรวจเอกสารรายงาน
11. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
12. พบพี่เลี้ยง
13. ตรวจเอกสารรายงาน
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

183,540.00 183,928.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง ดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559