โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา

รหัสโครงการ 58-03805
สัญญาเลขที่ 58-00-2211
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา

2. ชุมชน บ้านเตราะแก่น ม.5 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

3. รหัสโครงการ 58-03805 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2211

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ โดยภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานจำนวน 29 คน ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตน(ผ่านการประชุม 1 ครั้ง)

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะกรรมการเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นในตัวโครงการ และจะนัดประชุมทุกเดือนเพื่อเตรียมกิจกรรมและสรุปการทำกิจกรรมร่วมกัน
 2. ได้แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำกิจกรรม และทางคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการและมอบหมายบทบาทหน้าที่ เป้าหมาย ให้กับคณะทำงานแต่ละคน ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการ 9 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 20 คน รวมเป็น 29 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงและสร้างความเข้าใจการทำโครงการ กิจกรรมที่ทำให้แก่คณะทำงาน
 2. มีการวางแผนเพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ให้คณะกรรมแต่ละท่าน ต่อบทบาทการทำกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

 

29 29

2. ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และเข้าใจในตัวโครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา 2.เกิดสภาชุมชนบ้านเตราะแก่น ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 40 คน 3.คณะกรรมการในสภาชุมชนตระหนัก เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตน และสภาชุมชนบ้านเตราะแก่น 4เกิดอาสาสมัครในการเก็บข้อมูลจำนวน25คนที่ผ่านการคัดเลือกในการเก็บข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ชาวบ้านและหน่วยราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบถึงที่มา ความสำคัญของโครงการ และทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการตามแผนโครงการที่กำหนดไว้
 2. มีคณะกรรมการในสภาชุมชนบ้านเตราะแก่นที่ผ่านการคัดเลือกจากชาวบ้าน จำนวน 40 คน ซึ่งประกอบด้วย 1.คณะทำงาน จำนวน 9 คน 2.รพ.สต. จำนวน 1 คน 3 อสม. จำนวน 2 คน 4 ครู จำนวน 1 คน 5เยาวชน 3 คน 6 ผู้นำศาสนา จำนวน 1 คน 7ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 1 คน 8กลุ่มสตรี จำนวน 3 คน 9กลุ่มอาชีพ จำนวน 2 คน 10 คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 17 คน
 3. เกิดอาสาสมัครเก็บข้อมูล จำนวน 25 คน เป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นคณะทำงานอาสาสมัครชุมชนบ้านเตราะแก่นเพื่อทำหน้าที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชน ทั้งนี้ให้มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการดำเนินงานเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตในการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ในช่วงเวลา 08.00 น.จะมีประชาสัมพันธ์ชี้้แจงโครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนาโดยเชิญชาวบ้าน จำนวน 200คน หน่วยราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ จำนวน 15 คน และคณะทำงาน จำนวน 9 คน รวม 224 คน มารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน

2.สำหรับในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.จะมีการประชุมกันเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการในสภาชุมชนบ้านเตราะแก่น จำนวน 40 คน

3.มีการประชุมชี้แจงบทหน้า และมอบหมายงานให้คณะกรรมการในสภาแต่ละท่าน

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ในช่วงเวลา 08.00 น.จะมีประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนาโดยเชิญชาวบ้าน จำนวน 200คน หน่วยราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ จำนวน 15 คน และคณะทำงาน จำนวน 9 คน รวม 224 คน มารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน
 2. สำหรับในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.จะมีการประชุมกันเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการในสภาชุมชนบ้านเตราะแก่น จำนวน 40 คน
 3. มีการประชุมชี้แจงบทหน้า และมอบหมายงานให้คณะกรรมการในสภาแต่ละท่าน
 4. คัดเลือกอาสาสมัครเก็บข้อมูลคัดกรองกลุ่มอาสาสมัครแกนนำ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

224 224

3. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ชุมชนบ้านเตราะแก่นเดือนละ 1 ครั้งจำนวน 12 เดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งแรก

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดกลุ่มสภาวัฒนธรรมที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้ 2.เกิดเครือข่ายอาสาสมัครสำรวจข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะกรรมเกิดความตระหนักในการทำหน้าที่ของแต่ละคนได้ชัดเจนขึ้น
 2. เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มในการดำเนินงานโครงการ ได้วางแผนการจัดกิจกรรมเปิดเวทีชี้แจงโครงการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการทำหน้าที่ประสานผู้เข้าร่วม เตรียมอาหาร และข้อมูลที่จะนำเสนอ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำชุมชนบ้านเตราะแก่นมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการและมอบหมายบทบาทหน้าที่ เป้าหมาย ให้กับคณะทำงานแต่ละคน ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการ 9 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 20 คน รวมเป็น 29 คน
 • photo

 

29 29
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดกลุ่มสภาวัฒนธรรมที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้ 2.เกิดเครือข่ายอาสาสมัครสำรวจข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการแต่ละท่านรู้จักยอมรับความคิดเห็นของท่านอื่น ทำให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 2. คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
 3. หลังจากที่ได้ร่างแบบสอบถามข้อมูลให้ชุมชนแล้ว จึงได้จัดทำแบบสอบถามแล้วทำมาเสนอคณะทำงานเพื่อได้ทราบ
 4. และเมือที่ประชุมคณะทำงานเห็นชอบแบบสอบถามแล้ว จึงได้ไปทำสำเนาแบบสอบถามสำหรับใช้สำรวจข้อมูลต่อไป
 5. กำหนดวันที่จะเก็บข้อมูลในชุมชน จำนวนสามวัน ในเดือนธันวาคม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำชุมชนบ้านเตราะแก่นมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะกรรมการ สภาผู้นำ และทีมเยาวชนอาสาสมัครเก็บข้อมูล โดยนำแบบสอบถามที่ได้จากเวทีครั้งที่แล้ว มานำเสนอพูดคุย เพื่อกำหนดวันเก็บข้อมูลในวันที่ทุกคนมีเวลาว่างพร้อมกัน
 • photo
 • photo
 • photo

 

29 29
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่3

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดกลุ่มสภาวัฒนธรรมที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้ 2.เกิดเครือข่ายอาสาสมัครสำรวจข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะทำงานมีความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดทำเอกสารการเงิน โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายภาษี
 2. เกิดการวางแผนการดำเนินงานในแต่ละช่วงกิจกรรมให้มีความพร้อม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำชุมชนบ้านเตราะแก่นมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน เดือนละ 1 ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. นัดประชุม ณ วัดโบกขรณี โดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดทำเอกสารทางเงิน มาชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบให้เป็นไปในทางเดียวกัน
 2. เตรียมความพร้อมในการจัดเวทีคืนข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถาม
 • photo
 • photo

 

29 29
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่4

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 13.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดกลุ่มสภาวัฒนธรรมที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้ 2.เกิดเครือข่ายอาสาสมัครสำรวจข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะทำงานเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาสังเคราะห์ เพื่อค้นหาข้อมูลในชุมชน ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีได้
 2. คณะทำงานตระหนักถึงข้อมูลชุมชนที่ได้รับ ทำให้เห็นถึงจุดเด่น จุดอ่อน ปัญหาในชุมชน ไปพร้อมๆกันทุกคนส่งผลให้การกำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรมเป็นไปได้ง่ายด้วยความร่วมมือของทุกคนที่อยากเข้ามาแก้ปัญหาของชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สภาผู้นำชุมชนบ้านเตราะแก่นมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. นัดประชุม ณ วัดโบกขรณี บ้านเตราะแก่น
 2. พูดคุยเรื่องการเก็บข้อมูลชุมชนจากแบบสอบถามที่ผ่านการสังเคราะห์ มาสรุปเป็นข้อมูลแล้วให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของชุมชนตน
 3. เตรียมการวางแผนดำเนินงานกิจกรรมคืนข้อมูล โดยได้มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่ประชุม การประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

39 40

4. การออกแบบเครืองมือการจัดการวัฒนธรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมชุมชน และความสัมพันธ์ชุมชน/พัฒนาอาสาสมัครเก็บข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ออกแบบเครื่องมือการจัดการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการวัฒนธรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมชุมชนสองศาสนา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เกิดการมีส่วนร่วมในการออกแบบสอบถามด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมชุมชนจำนวน 1ชุดประกอบด้วยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีลาซัง กลองยาว -เกิดกลุ่มวัฒนธรรมประเพณี 1กลุ่ม -อาสาสมัครมีความรู้ ทักษะในการจัดเก็บแบบสอบเพิ่มขึ้น ในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในกระบวนการสร้างแบบสอบถามขึ้น
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแบบสอบถามทุกขั้นตอน เกิดการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันในกระบวนการ
 3. เกิดแบบสอบถามสำหรับใช้ในการสำรวจข้อมูลชุมชน มีข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และ 2) สถานการณ์ความเป็นอยู่ในหมู่บ้านเตราะแก่น ได้แก่ ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรอาหาร ปัญหาในชุมชน สุขภาพชุมชน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และข้อมูลด้านอาชีพ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อบรมสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบการจัดทำแบบสอบถามวัฒนธรรมประเพณีทั้งสองศาสนา ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจวิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบการด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมทั้ง 2 วิถี โดยจัดเก็บข้อมูล ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสาธารณสุข ด้านกายภาพ ด้านทรัพยากรทางอาหาร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจารีต ปัญหาของชุมชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร ระยะเวลาดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. นัดประชุมคณะทำงานและหน่วยราชการ
 2. วิทยากรนำประชุมเพื่อสร้างแบบสอบถามข้อมูล ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ ปัญหาของชุมชน ข้อมูลการศึกษา ปัญหาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บข้อมูลในพื้นที่
 4. เกิดเป็นร่างแบบสอบถาม
 5. จัดทำสำเนาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

5. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการวัฒนธรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมชุมชนสองศาสนา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม288ครัวเรือน(แบ่งเป็นครัวเรือนในบ้านเตราะแก่น 258 ครัวเรือน และครัวเรือนหมู่บ้านข้างเคียงอีก 30 ครัวเรือน) และการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเก็บข้อมูลระหว่างคนในครัวเรีอนและอาสาสมัคร

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 288 ครัวเรือน (แบ่งเป็นครัวเรือนในบ้านเตราะแก่น 258 ครัวเรือน และครัวเรือนหมู่บ้านข้างเคียงอีก 30 ครัวเรือน) ทำให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเก็บข้อมูลระหว่างคนในครัวเรีอนและอาสาสมัครร่วมกัน
 • นัดวันสรุปข้อมูลที่เก็บได้อีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อาสาสมัครจำนวน 25 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 288 ครัวเรือนโดยการแบ่งกลุ่มโซนบ้าน จำนวน 3 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เชิญประชุมอาสาสมัครเพื่อชี้แจงขั้นตอนการเก็บข้อมูล และวิธีการใช้แบบสอบถาม
 2. อาสาสมัครจำนวน 25 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 258 ครัวเรือน โดยการแบ่งกลุ่มโซนบ้านจำนวน 3 วัน เก็บข้อมูลในวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2558
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการวัฒนธรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมชุมชนสองศาสนา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ผ่านการวิเคราะห์เพื่อไปใช้ประโยชน์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เกิดข้อมูลของชุมชนบ้านเตราะแก่น ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานระบุอาชีพ เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ชุมชน สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนดำเนินการต่อไป
 2. ได้ร่างแผนที่เดินดิน ที่วาดโดยทีมอาสาสมัครเก็บข้อมูล และสภาผู้นำชุมชน ซึ่งแผนที่เดินดินเมื่อทำเสร็จจะนำไปใช้ประโยชน์ให้กับ อบต.อีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำชุมชน แกนนำ อาสาสมัคร หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น จำนวน 60 คน ร่วมสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการแบ่งหมวด เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนสู่การจัดทำแผนวัฒนธรรมประเพณีของสองศานาพุทธและอิสลาม
 • จัดทำแผนที่เดินดินวัฒนธรรมชุมชนเตราะแก่น ซึ่งต้องระบุให้เห็นถึงผังกายภาพของทรัพยากร ผังโครงสร้างพื้นฐาน ผังเรียนรู้ ผังวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สภาผู้นำชุมชน แกนนำ อาสาสมัคร หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น จำนวน 60 คน ร่วมสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการแบ่งหมวด เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนสู่การจัดทำแผนวัฒนธรรมประเพณีของสองศานาพุทธและอิสลาม
 • จัดทำแผนที่เดินดินวัฒนธรรมชุมชนเตราะแก่น ซึ่งต้องระบุให้เห็นถึงผังกายภาพของทรัพยากร ผังโครงสร้างพื้นฐาน ผังเรียนรู้ ผังวัฒนธรรม
 • photo
 • photo

 

60 61

7. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อสารถึงข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน(คืนข้อมูล)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 คืนข้อมูลชุมชน

วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการวัฒนธรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมชุมชนสองศาสนา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน1ชุดนำไปสู่การจัดทำแผนด้านวัฒนธรรมประเพณีสองศาสนาพุทธและอิสลาม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ชาวบ้าน ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ทราบถึงต้นทุน ปัญหา ที่มีขึ้นในชุมชน ทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนชุมชนได้ง่ายยิ่งขึ้น
 2. เมื่อได้ทราบข้อมูลในชุมชนแล้ว ชาวบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน(ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด) สามารถโน้มน้าวให้เข้าไปทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้น และทางชุมชนมีความเห็นตรงกันว่า การทำกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมกลองยาว จะช่วยสานสัมพันธ์ที่ดี สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนชาวไทยพุทธและไทยอิสลาม หลายคนสนับสนุนให้ลูกหลานเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมกลองยาว ซึ่งจะดำเนินการในช่วงที่ 2 ของโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้กลุ่มอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล บอกกล่าวเล่าเรื่องจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ร่วมแลกเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ใช้เวทีจัดเวทีคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชนโดยนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ คืนข้อมูลที่ได้ให้กับชาวชุมชน และชี้แจงทราบถึงปัญหา รับรู้ข้อมูล ด้านต่างๆ แล้วจัดหมวดหมู่ข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนให้ชัดเจนและยกร่างทำแผนชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. นัดประชุมชาวบ้านเวลา 09.00 น.
 2. ตัวแทนอาสาสมัครเก็บข้อมูลสรุปเรื่องที่ได้จากวิเคราะห์แบบสอบถาม เช่น ปัญหาในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ด้านประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น เพื่อสะท้อนให้ชาวบ้านแต่ละคนได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเห็นว่ามีความสำคัญที่จะแก้ไข
 • photo

 

215 201

8. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม

ไม่มีกิจกรรม

9. แผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรมเตราะแก่น)

ไม่มีกิจกรรม

10. ผู้เฒ่า(ผู้รู้ในท้องถิ่น)เล่าประเพณีทำนาลาซังและอบรมให้ความรู้เรื่องการทำนา และการทำหุ่นฟาง

ไม่มีกิจกรรม

11. ประชาอาสา ลงแขกดำนารักษาวิถีชีวิตชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ประชาอาสา ลงแขกดำนารักษาวิถีชีวิตชุมชน

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลาซังบ้านเตราะแก่น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการทำนา รักษาวิถีแห่งความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคม ตลอดจนการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเข้าร่วมในการสาธิต

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ทีมเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำนาเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการอบรมแล้ว และเห็นคุณค่าของอาชีพทำนาที่เหนื่อย ทำงานกลางแดด แต่เป็นอาชีพที่ทำให้คนอื่นมีกิน และเห็นว่า ข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราไม่ควรกินทิ้งกินขว้าง
 2. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยผ่านกระบวนการช่วยกันลงแขกดำนา เห็นความสัมพันธ์ของคนสองศาสนา ลดความขัดแย้งเรื่องภาคใต้ และเป็นการสร้างสันติสุขในชุมชน โดยผ่านการทำนา
 3. กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรมที่กำลังสูญหายไป แต่หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมแล้ว ชาวบ้านมีสำนึก หวงแหนที่จะอนุรักษ์กิจกรรมดังกล่าว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมเพื่อเตรียมพื้นที่ แปลงนาที่จะลงแขกดำ (ปลูกข้าว) เป็นแปลงนาของพี่น้องมุสลิม จำนวน 1 แปลง พี่้น้องพุทธ 1 แปลง
 • จัดลงแขกดำนาปลูกข้าวในแปลงนาทั้ง 2 แปลงที่กำหนดโดยตัวแทนจากมุสลิม 30 คน พุทธ 30คน และคณะกรรมการ เยาวชน 40 คน
 • กิจกรรม การปลูกต้นไม้บนคันนา , การลงแขกดำนา , การแข่งขันจับปลาไหล , การแข่งขันจับปลาช่อน ใช้เวลา 1 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดหาแปลงนาข้าวที่จะร่วมกันลงแขกดำนาจำนวน 2 แปลง
 2. มีการอบรมให้ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องการดำนาให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมายทุกคน
 3. ลงพื้นที่แปลงเพื่อร่วมกันลงแขกดำนา
 4. หลังจากร่วมกันลงแขกดำนากันเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้บนคันนา การแข่งขันจับปลาไหล
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

12. ลงแขกเกี่ยวข้าวจัดประเพณีลาซัง

ไม่มีกิจกรรม

13. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาว

ไม่มีกิจกรรม

14. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน

ไม่มีกิจกรรม

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ปฐมนิเทศน์โครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การจัดการบันทึกข้อมูลบนเวปไซด์คนใต้สร้างสุข การจัดทำรายงานการเงินและการเก็บเอกสารต่างๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความเข้าใ่จ กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
 • ได้เรียนรู้การจัดการบันทึกข้อมูลบนเวปไซด์คนใต้สร้างสุข การจัดทำรายงานการเงินและการเก็บเอกสารต่างๆ
 • ได้วางแผนการทำกิจกรรมและลงข้อมูลในปฏิทินได้เสร็จ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเรียนรู้การจัดการบันทึกข้อมูลบนเวบไซด์คนใต้สร้างสุข การจัดทำรายงานการเงินและการเก็บเอกสารต่างๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 มีกระบวนการในช่วงเช้า อ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ พูดคุยเรื่องการทำโครงการ หลักบริหารโครงการ หลังจากนั้นทางทีม สจรส.ม.อ.ได้อธิบายการเข้าใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข ได้ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลในเวบไซต์ จากนั้นได้มีทีมพี่เลี้ยงแนะนำการจัดทำเอกสารการเงินและการรายงานกิจกรรมที่ทำโครงการ
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 พบพี่เลี้ยง ทำความเข้าใจการบันทึกข้อมูล

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเรื่องการบริการจัดการโครงการ
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลสำหรับใช้ในการเขียนรายงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความเข้าใจเรื่องการบันทึกข้อมูลในเวบไซต์ว่าต้องกรอกข้อมูลให้ตรวกับเอกสารโครงการ ได้วางแผนการทำกิจกรรมและลงปฏิทินในเวบไซต์ได้ครบทุกกิจกรรม และได้ทบทวนความถูกต้องของบประมาณที่ได้รับ ก่อนปิดประชุม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบพี่เลี้ยงทำความเข้าใจโครงการบันทึกข้อมูลการเขียนรายงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง คุณกัลยา เอี่ยวสกุล
 • พี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อให้แต่ละโครงการได้เข้าใจการคีย์ข้อมูลรายละเอียดการทำโครงการลงในเวบไซต์ได้เสร็จ
 • ทำความเข้าใจการบันทึกข้อมูล และกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงในเวบไซต์
 • photo
 • photo
 • photo

 

5 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 พบพื่เลี้ยงโครงการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อปรึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรมโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน ผลที่เกิดและการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับปฏิทินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แลกเปลี่ยนการทำรายงานการเงิน การบันทึกข้อมูล แต่ละโครงการในจังหวัดปัตตานี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรึกษากระบวนก่อนการดำเนินกิจกรรม การปรับเปลี่ยนปฏิทินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติจริงในพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo

 

4 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินสำหรับใช้ในการทำเบิกจ่ายและรายงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ทักษะการจัดทำเอกสารทางการเงินให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องการหักภาษีค่าใช้จ่าย ทาง สจรส.ม.อ.ชี้แจงว่า หากมีค่าใช้จ่ายเกิน 1000 บาท ต้องหักภาษี 1 % คือจ่าย 10 บาท โดยจ่ายภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน และเริ่มหักภาษีเดือนธันวาคม 2558

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. มีการนัดประชุมที่ สจรส.มอ.หาดใหญ่
 2. ทีมวิทยากรชี้แจงแนวทางในการจัดทำเอกสารการเงิน ขั้นตอนการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการยื่นภาษีต่อสรรพากร
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. มีการนัดประชุมที่ สจรส.มอ.หาดใหญ่
 2. ทีมวิทยากรชี้แจงแนวทางในการจัดทำเอกสารการเงิน ขั้นตอนการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการยื่นภาษีต่อสรรพากร
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.5 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยง และ สจรส.ม.อ.
 • เพื่อฝึกการบันทึกกิจกรรมบนเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการได้ฝึกเขียนกระบวนการกิจกรรมตั้งแต่ต้น เช่น ก่อนจัดกิจกรรมลงแขกดำนา ดำเนินการอะไรบ้าง มีการประชุมอีกครั้ง แบ่งบทบาทหน้าที่ ใครเข้ามามีส่วนในการดำเนินกิจกรรมทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าใจสามารถบันทึกรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น และได้ทำการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสร็จ ไม่มีการรายงานล่าช้าในเวบไซต์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อฝึกการบันทึกข้อมูลตามกิจกรรมโครงการ ร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมโครงการเพื่อจัดทำข้อมูลบันทึกกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ฝึกการลงบันทึกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมตามแผน โดยเขียนผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้ว ผลลัพธ์สิ่งที่เปลี่ยนแปลง เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้ว และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินกิจกรรม โดยเขียนให้เล่ารายละเอียดโดยมีการเขียนกระบวนการตั้งแต่เตรียมการจนเสร็จสิ้นกิจกรรม
 • photo

 

4 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.6 พบพี่เลี้ยงประชุมเตรียมเอกสารปิดงวด 1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเตรียมเอกสารปิดงวดโครงการงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลจากการตรวจเอกสารรายงานการเงินคงขาดลายเซ็นบัตรประชาชน ใบลงทะเบียนเซ็นชื่อไม่ถูกต้อง การบันทึกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ พี่เลี้ยงแนะนำตรวจเอกสารให้กลับไปดำเนินการนัดตรวจอีกครั้ง ในวันที่10กุมภาพันธ์ 59
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจเอกสารรายงานการเงิน การบันทึกข้อมูลในเวบไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินนำเอกสาร มาให้พี่เลี้ยงตรวจความเรียบร้อย
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน บัญชีรับจ่าย การบันทึกข้อมูลบนเว็ปไซด์ ก่อนส่งรายงานให้ สจรส.เพื่อปิดงวดโครงการ งวด 1
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

4 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.7 พบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการก่อนส่ง สจรส.ม.อ.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานในเวบไซต์ให้เรียบร้อย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่เลี้ยงได้ทำการตรวจสอบเอกสารการเงิน และให้คำแนะนำให้เรียงเอกสารเป็นกิจกรรม ตามวันที่ทำ เพื่อให้ง่ายในการส่ง สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจความเรียบร้อยเพื่อปิดงวดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน การรายงานในเวบไซต์ ให้เรียบร้อย ก่อนส่งรายงานงวด 1ให้ สจรส.ม.อ.
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.8 จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ. และจัดทำรายงานงวดที่ 1 ส่งให้ สสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทำเอกสารโครงการและการเงิน และ คืนเงินเปิดบัญชี 100 บาท
 • ได้ส่งรายงานการเงินงวดที่ 1 ให้ สจรส.ม.อ.
 • ส่วนรายงานในเวบไซต์ต้องเพิ่มข้อมูลด้านกระบวนการและผลของทุกกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจเอกสารรายงานการเงินการบันทึกข้อมูลบนเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข จัดทำรายงานปิดงวดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ. เพื่อจัดส่งรายงานงวดที่ 1 ทาง สจรส.ม.อ.ได้ตรวจสอบเอกสารการเงิน ตรวจการรายงานทางเวบไซต์ ได้ให้คำแนะนำว่าต้องเพิ่มข้อมูลรายงานในเวบไซต์อีก ส่วนเอกสารการเงินนั้นเรียบร้อย สามารถส่งได้เลย แต่ต้องกลับมาเพิ่มข้อมูลในเวบไซต์
 • photo
 • photo

 

3 3

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สถานที่จัดโครงการให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ จำนวน 3 ป้าย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี จำนวน 3 ป้าย ติดในเวทีที่มีการจัดประชุม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ออกแบบป้ายรณรงค์สั่งทำปัายพื้นที่ปลอดบุหรี่จำนวน 3 ป้าย
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ออกแบบและจัดทำป้ายพื้นที่ปลอดบุหรี่
 2. นำป้ายไปติดตั้งทุกครั้งที่่มีการทำกิจกรรม
 • photo

 

150 150

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 51 20                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 183,540.00 87,003.00                  
คุณภาพกิจกรรม 80 59                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. ปัญหาในช่วงเริ่มต้น คือ คณะทำงาน ชาวบ้าน ยังขาดความเข้าใจในตัวโครงการ
 2. ขาดความพร้อมเพียงในการเข้าร่วมกิจกรรม

1.เนื่องจากโครงการยังใหม่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์
2.เนื่องจากอาชีพหลักในชุมชนเป็นเกษตกรรม เช่น ทำนา สวนยาง ทำให้การนัดทำกิจกรรมในช่วงเช้าขาดผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย

 1. ใช้วิธีเรียกประชุมสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการยิ่งขึ้น
 2. หลังจากที่ได้ทราบบริบทของชุมชนในเรื่องเวลาทำงานแล้ว ทางโครงการได้ปรับเปลี่ยนเวลานัดหมายทำกิจกรรมในช่วงสาย และช่วงเวลาบ่ายของวันแทน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ธีรยศ-เต็มพร้อม 5/1 บ้านเตราะแก่น หมู่ที่ 5 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง ดารุณี-ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม 6 หมู่ที5 บ้านเตราะแก่น ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
นาง สุนีย์ ยกสกุล 68/1 บ้านเตราะแก่น หมู่ที่ 5 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เศรษฐกิจพอเพียง
นาย สุวัฒน์ ช่างสอน 34 บ้านเตราะแก่น หมู่ที่ 5 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่5 ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมเตรียมความพร้อม ( 7 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่6 ( 10 มีนาคม 2559 )
 4. ลงแขกเกี่ยวข้าว ( 15 มีนาคม 2559 - 16 มีนาคม 2559 )
 5. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม ( 17 มีนาคม 2559 )
 6. แผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรมเตราะแก่น) ( 18 มีนาคม 2559 )
 7. ผู้เฒ่า(ผู้รู้ในท้องถิ่น)เล่าประเพณีทำนาลาซังและอบรมให้ความรู้เรื่องการทำนา และการทำหุ่นฟาง ( 7 เมษายน 2559 )
 8. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่7 ( 8 เมษายน 2559 )
 9. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาว ครั้งที่ 1 ( 23 เมษายน 2559 - 24 เมษายน 2559 )
 10. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่3 ( 30 เมษายน 2559 - 1 พ.ค. 2559 )
 11. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่5 ( 7 พ.ค. 2559 - 8 พ.ค. 2559 )
 12. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่8 ( 11 พ.ค. 2559 )
 13. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่7 ( 14 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559 )
 14. จัดประเพณีลาซัง ( 16 พ.ค. 2559 )
 15. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ ( 19 พ.ค. 2559 )
 16. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่9 ( 21 พ.ค. 2559 - 22 พ.ค. 2559 )
 17. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่11 ( 28 พ.ค. 2559 - 29 พ.ค. 2559 )
 18. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่13 ( 4 มิถุนายน 2559 - 5 มิถุนายน 2559 )
 19. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่9 ( 10 มิถุนายน 2559 )
 20. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่15 ( 11 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559 )
 21. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่17 ( 18 มิถุนายน 2559 - 19 มิถุนายน 2559 )
 22. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่19 ( 25 มิถุนายน 2559 - 26 มิถุนายน 2559 )
 23. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่10 ( 11 กรกฎาคม 2559 )
 24. ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่ 11 ( 10 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาง ดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......