รหัสโครงการ 58-03806
สัญญาเลขที่ 58-00-2210
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการท้องถิ่นน่าอยู๋
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ โดยภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ
4) ประชาสัมพันธ์โครงการสือดังเบอร์ซาตู (สือดังร่วมเป็นหนึ่ง)/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)
5) พัฒนาศักภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)กำหนดบทบาท หน้าที่ของสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)
6) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 1
7) การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ /อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล
8) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลสถานการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่1
9) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลสถานการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่2
10) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลสถานการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่3
11) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
12) วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครั้งที่1
13) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 2
14) พบพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนการทำโครงการ
15) วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครั้งที่2
16) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 3
17) จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในหมู่บ้าน
18) พบพี่เลี้ยง นัดตรวจเอกสารปิดงวดโครงการ
19) พบพี่เลี้ยง ทำรายงานปิดงวดครั้งที่1
20) ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 72,010.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.02 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -5,217.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 8,164.02 บาท
รวมรายรับ (1) = 72,110.02 บาท รวมรายจ่าย (2) = 69,163.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 2,947.02 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 90,015.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ฮาฎอรอมี สะตา )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครั้งที่ 4 (3 มีนาคม 2559)
 2. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 1 (25 มีนาคม 2559)
 3. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม ครั้งที่ 1 (28 มีนาคม 2559)
 4. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 5 (30 มีนาคม 2559)
 5. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559)
 6. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 3 (8 เมษายน 2559)
 7. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 6 (10 เมษายน 2559)
 8. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 4 (15 เมษายน 2559)
 9. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม ครั้งที่ 2 (19 เมษายน 2559)
 10. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 5 (22 เมษายน 2559)
 11. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 6 (27 เมษายน 2559)
 12. เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ ครั้งที่ 1 (29 เมษายน 2559)
 13. เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ ครั้งที่ 2 (30 เมษายน 2559)
 14. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 7 (2 พ.ค. 2559)
 15. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก ครั้งที่ 1 (17 พ.ค. 2559)
 16. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก ครั้งที่ 2 (18 พ.ค. 2559)
 17. พัฒาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ (19 พ.ค. 2559)
 18. บูโบซูรอสุขภาพสัมพันธ์ตามวิถีมุสลิมเพื่อสุขภาพและส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน (23 พ.ค. 2559)
 19. สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 (7 มิถุนายน 2559)
 20. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 7 (10 มิถุนายน 2559)
 21. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 8 (17 มิถุนายน 2559)
 22. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 9 (24 มิถุนายน 2559)
 23. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 10 (1 กรกฎาคม 2559)
 24. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้ง 8 (2 กรกฎาคม 2559)
 25. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 9 (17 กรกฎาคม 2559)
 26. สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 (20 กรกฎาคม 2559)
 27. ปรึกษาพี่เลี้ยง (31 กรกฎาคม 2559)
 28. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 10 (5 สิงหาคม 2559)
 29. สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 (10 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ฮาฎอรอมี สะตา )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางมาซีเราะ สือนิ )
15 กุมภาพันธ์ 2559