รหัสโครงการ 58-03806
สัญญาเลขที่ 58-00-2210
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)

2. ชุมชน บ้านสือดัง ม.4 ต. เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

3. รหัสโครงการ 58-03806 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2210

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ โดนภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ โดยภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแผนงานด้านกิจกรรมและกำหนดบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประธานโครงการได้ชี้แจงโครงการ สือดังเบอร์ซาตู(ร่วมเป็นหนึ่ง)ให้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายละเอียดโครงการการจัดกิจกรรม ตลอดระยะเวลา 1 ปี ทำให้ทีมคณะกรรมการชุมชนมีความเข้าใจการทำงาน และร่วมดำเนินการเป็นคณะทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้ง ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรม การประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้านร่วม
 • ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆให้คณะกรรมการ แบ่งออกเป็น ฝ่ายผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชน ครู
 • ได้หารือการเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมสภาผู้นำ เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและเป็นคณะทำงานที่มาช่วยกันร่วมคิดร่วมคุยร่วมกันทำงานโครงการที่ได้รับให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนได้รับทราบแผนการทำงานโครงการร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้านแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานและผู้รับผิดชอบในการประสานกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนโดยมีคณะกรรมการตามโครงการจำนวน 8 คน และคณะกรรมการชุมชนจำนวน 12 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานคณะกรรมการโดยใช้โทรศัพท์
 • ประชุมกลุ่มทีมงาน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ
 • จัดตั้งคณะกรรมการทีมนำในการดำเนินงานโครงการพร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่/ขอบเขตงาน
 • คณะทำงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมออกแบบกิจกรรมที่กำหนด
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. ประชาสัมพันธ์โครงการสือดังเบอร์ซาตู (สือดังร่วมเป็นหนึ่ง)/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการสือดังเบอร์ซาตู (สือดังร่วมเป็นหนึ่ง)/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)จำนวน 35 คน
 2. มีกลุ่มแกนนำหมู่บ้านสือดัง หน่วยงานรัฐในพื้นที่จำนวน30คน รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินการและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 3. มีกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนและ แกนนำหมู่บ้านในการจัดเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการได้มาของโครงการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะดำเนินกิจกรรมพี่เลี้ยงโครงการ ได้แนะนำความเป็นมาของโครงการชุมชนทัองถิ่นน่าอยู่ และบอกถึงงบประมาณ วิธีการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ ทำให้คนในชุมชนเข้าใจกระบวนการทำโครงการ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปี
 • ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนและให้การสนับสนุนในด้านการดูแลสุขภาพข้อมูล
 • นางรอกีเยาะ วามะ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสายบุรี ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนและได้แจ้งในส่วนงานด้านภาคการเกษตร พร้อมให้การสนับสนุนในกิจกรรมของโครงการด้วย
 • เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ได้ร่วมแสดงความยินดี และได้ฝากถึงประชาชนที่ต้องการจะศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • หน่วยงานทหารพรานในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ร่วมแสดงความยินดี และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในโครงการครั้งนี้อีกด้วย
 • ในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนในชุมชน มากกว่า 150 คนรับทราบถึงวิธีการทำโครงการ และกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
 • มีการคัดเลือคณะกรรมการสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)จำนวน 35 คน ชึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน 8 คน,อสม.2 คน,ผู้นำศาสนา 5 คน,ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน 10 คน,เยาวชน 5 คน,คณะทำงานโครงการ 5 คน,ผู้สูงอายุ 5 คน
 • ได้คัดเลือกแกนนำจิตอาสาในชุมชนเป็นคณะทำงานอาสาสมัครหมู่บ้านสือดัง ทำหน้าที่สำรวจและเก็นรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชนจำนวน 20 คน มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการดำเนินงานเป็นการสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตในการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เปิดเวทีโครงการ เพื่อเป็นการ โดยผู้ใหญ่บ้านนัดชาวบ้าน เข้าร่วมประชุม โดยผ่านทางการกระจายข่าว ผ่านทางแกนนำกลุ่ม และพี่เลี้ยงโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในชุมชนมีโครงการของ สสส.
 • จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายมาจากกลุ่มต่างๆในชุมชนประกอบด้วยพร้อมให้ความรู้รับรุ้ถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติและรับผิดชอบของกลุ่มเครือข่าย
 • คัดกรองกลุ่มอาสาสมัครแกนนำ เพื่อเป็นคณะทำงานอาสาสมัครหมู่บ้านสือดัง เพื่อทำหน้าที่สำรวจและเก็นรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชนจำนวน 20 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำและคณะทำงานเพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ
 • ประสานนัดพี่เลี้ยงโครงการและบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าในมัสยิด
 • จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและปฎิทินกิจกรรมเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ
 • เตรียมอุปกรณ์ต่างๆและใบลงทะเบียนใช้ในการจัดกิจกรรม
 • ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับโครงการ
 • ผอ.รพ.สต.เตราะบอน พูดคุยเรื่องระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่
 • ให้พี่เลี้ยงเสนอที่มา ขั้นตอนต่างๆของโครงการ
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • โ๊ต๊ะอีม่ามกล่าวดุอาร์ปิดการประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 154

3. พัฒนาศักภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)กำหนดบทบาท หน้าที่ของสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 พัฒนาศักภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)กำหนดบทบาท หน้าที่ของสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มสภาผู้นำ(อาซูรอเบอร์ซาตู)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบเปิดโครงการ และได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ พร้อมทำความเข้าใจในการจัดทำโครงการ สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)
 • ทีมสภาผู้นำที่ถูกจัดตั้งในเวทีประชาสัมพันธ์โครงการและแกนนำจิตอาสาชุมชน ได้พูดคุยกันในเรื่องการจัดทำกิจกรรมในโครงการ โดยในการประชุมสภาผู้นำจะนำเรื่องวาระการประชุมในหมู่บ้านเข้ามาพูดคุยด้วย พร้อมให้ความรู้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติและรับผิดชอบของกลุ่มเครือข่าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำ โดยสื่อสารและซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทการทำงาน การวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน การประสานความร่วมมือ การบูรณาการร่วมหน่วยงานและการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานคณะกรรมการโดยใช้โทรศัพท์
 • ประชุมกลุ่มทีมงาน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ
 • คณะทำงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมออกแบบกิจกรรมที่กำหนด
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35

4. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ฟื้นฟูความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมตลอดถึงปลูกฝังวัฒนธรรมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้มีการประชุมวางแผนกิจกรรมและประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้มีการประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด และที่ประชุมได้มีการนำเสนอโครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน คือ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานคณะกรรมการโดยใช้โทรศัพท์
 • จัดเตรียมข้อมูลด้านเอกสารการเงินและอื่นๆ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ
 • คณะทำงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมออกแบบกิจกรรมที่กำหนด
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 2

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้มีการประชุมวางแผนกิจกรรมและประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะสภาผู้นำเสนอให้คณะทำงานทุกฝ่ายรับรู้ถึงปัญหาการรวมกลุ่มการอยู่ด้วยกันในการดำเนินงานเพื่อแก้แก้ไขข้อบกพร่องไปด้วยกัน และการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนและชุมชนเองก็จะเจริญก้าวหน้าสามารถรับกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน
 • ผู้ใหญ่บ้านได้นำเรื่องสั่งการจากอำเภอสา่ยบุรีมารายงานให้กับสภาผู้นำรับทราบในเรื่องต่างๆคือ งบกระตุ้นเศษฐกิขชุมชน 5,000,000 บาท ซึ่งหมู่บ้านได้รับจัดสรรค์มาเพื่อดำเนินโครงการจำนวน 450,000 บาท ให้เสนอโครงการตกลงมีมติร่วมกันที่จะดำเนินจัดสร้างโครงซ่อมแซมห้องนำของมัสยิดเพื่อสาธารณะชุมชน
 • ด้านการส่งเสริมงานเกษตร ของเกษตรอำเภอ การทำปุ๋ยหมัก
 • กำหนดแผนการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 2 และการคืนข้อมูลให้กับประชาชนรับฟัง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประสานคณะกรรมการโดยใช้โทรศัพท์
 • จัดเตรียมข้อมูลด้านเอกสารการเงินและอื่นๆ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ
 • คณะทำงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมออกแบบกิจกรรมที่กำหนด
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานคณะกรรมการสภาโดยใช้โทรศัพท์
 • จัดเตรียมรายละเอียดใช้ในการประชุม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการใด้ชี้แจงผลของการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และให้เจ้าหน้าที่การเงินรายงานรายละเอียดการเงินที่จ่ายไปทำไหรคงเหลือเท่าไหร ให้กับสภาผู้นำรับรู้
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 39
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 3

วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้มีการประชุมวางแผนกิจกรรมและประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการใด้ชี้แจงผลของการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และให้เจ้าหน้าที่การเงินรายงายรายละเอียดการเงินที่จ่ายไปทำไหรคงเหลือเท่าไหร ให้กับสภาผู้นำรับรู้
 • คณะสภาผู้นำเสนอให้คณะทำงานทุกฝ่ายรับรู้ถึงปัญหาการรวมกลุ่มการอยู่ด้วยกันในการดำเนินงานเพื่อแก้แก้ไขข้อบกพร่องไปด้วยกัน
 • ผู้ใหญ่บ้านได้นำเรื่องสั่งการจากอำเภอสา่ยบุรีมารายงานให้กับสภาผู้นำรับทราบในเรื่องต่างๆคือ การจัดตังกองทุนหมู่บ้านและการพัฒนนากองทุนการของงบประมาณในระยะ 3 และงบประชารัฐ ในวงเงิน 1000,000 บาท เพื่อมาจัดทำด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
 • คณะกรรมการให้รับมอบถุงยังชีพจากอำเภอโครงของ ศอ.บต.โดยการคัดประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 10 รายโดยให้ศาสนามอบให้กับประชาชน
 • กำหนดแผนการจัดกิจกรรมการการคอนข้อมูลให้กับประชาชนรับฟัง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานคณะกรรมการโดยใช้โทรศัพท์
 • จัดเตรียมข้อมูลด้านเอกสารการเงินและอื่นๆ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ
 • คณะทำงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมออกแบบกิจกรรมที่กำหนด
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 37

5. การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ /อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ /อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดมีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูลด้านความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีแบบสำรวจพื้นฐานข้อมูลของชุมชนจำนวน 130 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ในที่ประชุมร่วมกันออกแบบสำรวจข้อมูล ให้มีควาสอดคล้องกับชุมชนและง่ายต่อความเข้าใจในการกรอกข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลด้านโภชนาการ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ ทรัพยากร สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและด้านจารีต โดยให้วิทยากรช่วยจัดการให้เป็นหมวดหมู่ต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจวิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบการด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมทั้งโดยจัดเก็บข้อมูลด้านโภชนาการ ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจารีต ปัญหาของหมู่บ้าน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
 • ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าในมัสยิด
 • ประสานวิทยากรกระบวนการในการออกแบบเครื่องมือ
 • แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 • จัดเตรียมอุปกรณืต่างๆใช้ในการออกแบบสำรวจ
 • ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
 • ให้วิทยากรให้ความรู้ในการออกแบบเครื่องมือในการสำรวจ/ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร
 • ให้ผู้เข้าร่วมเสนอข้อมูลที่จะใช้ในการสำรวจ
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

6. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลสถานการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลสถานการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดมีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูลด้านความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม130ครัวเรือนและการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเก็บข้อมูลระหว่างคนในครัวเรือนและอาสาสมัคร

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • อาสาสมัครสาธารณสุขและเด็กเยาวชน ร่วมกันจัดเก็บข้อมูล วันแรกในพื้นที่โซน ทฺิศเหนือ(ออก-ตก) เป็นจำนวน 50 ครัวเรือน และในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ได้แนะนำให้กับตัวแทนครัวเรือนในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารประเภทไขมัน เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครัวเรือนที่ทำการสำรวจในเรื่องหลักการอยู่ร่วมกันในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ออกสำรวจโดยการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม โดยเยาวชนและแกนนำในชุมชนซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 5โซน จำนวน โซนละ 4คน
 • จัดเก็บเป็น 3 วัน รวมจำนวน 130 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดเตรียมเอกสารการสำรวจ
 • จัดวางแผนในการออกสำรวจ/กำหนดครัวเรือน
 • ออกสำรวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
 • สรุปข้อมูลที่จัดเก็บ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลสถานการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดมีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูลด้านความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม130ครัวเรือนและการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเก็บข้อมูลระหว่างคนในครัวเรือนและอาสาสมัคร

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • อาสาสมัครสาธารณสุขและเด็กเยาวชน ร่วมกันจัดเก็บข้อมูล วันที่สองในพื้นที่โซน ทฺิศใต้(ออก-ตก) เป็นจำนวน 40ครัวเรือน และในรหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ได้แนะนำให้กับตัวแทนครัวเรือนในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารประเภทไขมัน เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครัวเรือนที่ทำการสำรวจในเรื่องหลักการอยู่ร่วมกันในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ออกสำรวจโดยการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม โดยเยาวชนและแกนนำในชุมชนซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 5โซน จำนวน โซนละ 4คน
 • จัดเก็บเป็น 3 วัน รวมจำนวน 130 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ออกสำรวจวันที่ 2
 • กำหนดครัวเรือนที่จะจัดเก็บข้อมูล ทั้ง 4โซน
 • จัดเตรียมตัวบุคคลในการจัดเก็บตามโซนต่างๆทั้ง 4 โซน
 • ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
 • ผู้จัดเก็บข้อมุลแนะนำตัวเองทุกครั้งในการลงมีอปฎิบัติ
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลสถานการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่3

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดมีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูลด้านความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม130ครัวเรือนและการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเก็บข้อมูลระหว่างคนในครัวเรือนและอาสาสมัคร

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • อาสาสมัครสาธารณสุขและเด็กเยาวชน ร่วมกันจัดเก็บข้อมูล วันที่สามในพื้นที่โซน ทฺิศตะวันออก(ริมถนนสาย4074) เป็นจำนวน 40ครัวเรือน และในรหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ได้แนะนำให้กับตัวแทนครัวเรือนในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารประเภทไขมัน เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครัวเรือนที่ทำการสำรวจในเรื่องหลักการอยู่ร่วมกันในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ออกสำรวจโดยการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม โดยเยาวชนและแกนนำในชุมชนซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 5โซน จำนวน โซนละ 4คน
 • จัดเก็บเป็น 3 วัน รวมจำนวน 130 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดเก็บข้อมูลของวันที 3
 • กำหนดครัวเรือนที่จะจัดเก็บข้อมูล ทั้ง 4โซน
 • จัดเตรียมตัวบุคคลในการจัดเก็บตามโซนต่างๆทั้ง 4 โซน
 • ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
 • ผู้จัดเก็บข้อมุลแนะนำตัวเองทุกครั้งในการลงมีอปฎิบัติ
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

7. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครั้งที่1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • หมู่บ้านเกิดแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อไปสู่ในการปฎิบัติ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

• ได้ข้อมูลของชุมชนเพื่อมาจัดทำแผนชุมชน

• เกิดแผนที่เดินทางครอบครัวหมู่บ้านสือดัง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • วิทยากรให้คณะทำงานจัดรวมรวมข้อมูลจากแบบสำรวจทั้ง 130 ชุดจัดออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆคือ ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพ
 • หาผลการสำรวจข้อมูลดิบจากแบบสำรวจ ผลที่ได้คือมีควารู้ความเข้าใจด้านประวัฒิศาตร์ ร้อยละ 85 รู้ ร้อยละ 15 ไม่รู้ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 81 มีปัญหา ร้อยละ 19 ไม่ปัญหาข้อมูลด้านวัฒนธรรม ร้อยละ 55 มีปัญหา ร้อยละ 45 ไม่ปัญหา ข้อมูลสุขภาพร้อยละ 68 มีปัญหา ร้อยละ 32 ไม่ปัญหา
 • กลุ่มเป็าหมายที่ตอบแบบสำรวจ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 75 วัยทำงาน ร้อยละ 20 อื่นๆ ร้อยละ 5
 • ข้อมูลที่ได้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องเศษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพ รายได้ รายจ่าย เศรษฐกิจภายนอกในการส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว รองลงมาคือด้านปัญหาด้านสุขภาพเพราะกลุ่มผู้สูงอายุยังคงมีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังคือเบาหวาน และความดันโลหิต เป็นส่วนหลัก
 • ชุมชนได้ข้อมูลชุมชนประกอบด้วยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพ
 • คณะทำงานโครงการเกิดทักษะด้านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
 • สภาชุมชนมีทักษะกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดหมวดหมู่ข้อมูลดิบจากแบบสำรวจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดทำแผนชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าในมัสยิด
 • ประสานวิทยากรกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 • จัดเตรียมข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่เพื่อให้วิทยากรนำมาวิเคราะห์
 • ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 51
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.2 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครั้งที่2

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้หมู่บ้านเกิดแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อไปสู่ในการปฎิบัติ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

• ได้ข้อมูลของชุมชนเพื่อมาจัดทำแผนชุมชน

• เกิดแผนที่เดินทางครอบครัวหมู่บ้านสือดัง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เรียนรู้การทำแผนที่เดินดิน มีหลักการ คือ

 1. ถ้าเป็นหมู่บ้านที่มีระยะห่าง ไม่ควรนั่งรถยนต์ทำแผนที่ อาจใช้รถจักรยาน หรือจักรยานยนต์ แต่ต้องหมั่นจอดแวะทักทายชาวบ้าน
 2. ต้องเดินสำรวจให้ทั่วถึง โดยเฉพาะบ้านคนจน บ้านผู้ทุกข์ยากที่อยู่ชายขอบของชุมชน บ้านของผู้ที่แยกตัวอย่างโดดเดี่ยวในชุมชน
 3. มองพื้นที่ทางกายภาพแต่ตีความให้เห็นถึงพื้นที่ทางสังคม
 4. ถ้าทีมงานมีหลายคน ไม่ควรแยกเขียนแล้วนำมาต่อกัน ควรเดินสำรวจร่วมกันทั้งทีม
 5. หมั่นสังเกตและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในทีมระหว่างเดินสำรวจว่าพื้นที่ที่เห็นบอกเรื่องราวอะไรที่สำคัญของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ
 6. ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเพียงอย่างเดียว ( อาจเป็นภาพลวงตา ) จำเป็นต้องสอบถามจากเจ้าของบ้านญาติ เพื่อนบ้าน หรือบุคคลอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 7. ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถสอบถามจากเจ้าของบ้านได้โดยตรง จำเป็นต้องสอบถามคนในชุมชนเพิ่มเติม หรืออาศัยการสังเกตเพิ่มเติมด้วยตนเอง
 8. ข้อพึงระวัง เมื่อให้ชาวบ้านนำทาง ข้อมูลอาจจะมีอคติจากผู้พาเดิน เช่น ไม่ต้องการให้พบเห็นสิ่งที่คิดว่าสร้างความเสื่อมเสียต่อชุมชน
 9. พยายามเขียนข้อสังเกต เช่น ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนในชุมชน หน้าที่ทางสังคมของพื้นที่ต่าง ๆ
 • การวิเคราะห์ทุนหมู่บ้าน คือ บ้านสือดังยังมี่พื้นที่ไม่ได้ปรโยชน์เพื่อให้เกิดรายได้ บุคคลที่ยังขาดความรู้ในการแก้ปัญหาหมู่บ้านทั้ง 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานยังน้อย
 • ร่วมเสนอแนวทางการแก้ปัญของหมู่บ้าน
 1. ทำให้มองเห็นภาพรวมของชุมชนได้ครบถ้วน
 2. ได้ข้อมูลมากและละเอียดในระยะเวลาสั้น
 3. ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะได้จากการสังเกตด้วยตนเอง
 4. นำไปสู่ความเข้าใจในมิติอื่นๆ ตามมา
 5. นำข้อมูลมาปรับใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• จัดทำแผนที่ทางเดินครอบครัว(แผนที่เดินดิน) ซึ่งต้องระบุให้เห็นถึงผังกายภาพของทรัพยากร ผังโครงสร้างพื้นฐาน ผังเรียนรู้ เป็นต้น

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าในมัสยิด
 • ประสานวิทยากรกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 • จัดเตรียมข้อมูลที่ผ่านจากเวทีวิเคราะห์ครั้งที่1เพื่อให้ทีมวิทยากรวิเคราะห์ครั้งที่ 2 โดยวิทยากรให้ความรู้ในขั้นตอนการจัดทำแผนที่เดินดินของหมู่บ้าน มีขั้นตอนการทำคือ มาทำแผนที่เดินดินโดย การเดินสำรวจดูด้วยตา และจดบันทึกทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นลงบนบันทึก เพื่อเข้าใจถึงความหมายทางสังคม (Social Meaning) และหน้าที่ทางสังคม (Social Function) ของพื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space) เป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจชุมชน ด้วยวิธีการง่ายๆ และใช้เวลาไม่นานมาก
 • วิธีการ และข้อแนะนำโดยการนำแผนที่ชุมชน ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ทบทวนข้อมูลในแผนชุมชน มีข้อมูลที่สามารถนำกลับมาใช้หรือจำเป็นต้องสำรวจใหม่ การให้ความสำคัญกับการสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านในชุมชนควบคู่กับการเขียนแผนที่ แวะทักทายชาวบ้านระหว่างการทำ
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 51

8. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในหมู่บ้าน

วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการการมีส่วนในการจัดการข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน1ชุด นำไปสู่การจัดทำแผนด้านความสัมพันธ์ในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนร้อยละ 80 รับทราบถึงข้อมูล และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และหมู่บ้านมีข้อมูลที่เป็นทุนชุมชนมาใช้ในการจัดทำแผนชุมชนนำไปสู่การแก้ปัญหาชี้แจงทราบถึงปัญหา ข้อมูล ด้านต่างๆ นำจัดหมวดหมู่ทั้ง 4 ด้านคือ 1.ด้านประวัฒิศาตร์ 2.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ3.ข้อมูลด้านวัฒนธรรม 4.ข้อมูลด้านสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสำรวจ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 75 วัยทำงาน ร้อยละ 20 อื่นๆ ร้อยละ 5
 • ปัญหาประชาชนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องเศษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพ รายได้ รายจ่าย เศรษฐกิจภายนอกในการส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว รองลงมาคือด้านปัญหาด้านสุขภาพเพราะกลุ่มผู้สูงอายุยังคงมีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังคือเบาหวาน และความดันโลหิต
 • ให้ประชาชนในหมู้บ้านรับรู้ถึงโครงการเพิ่มเติมจากภาครัฐ คือ การจัดตังกองทุนหมู่บ้านและการพัฒนนากองทุนการของงบประมาณในระยะ 3 และงบประชารัฐ ในวงเงิน 1000,000 บาท เพื่อมาจัดทำด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านและงบกระตุ้นเศษฐกิขชุมชน 5,000,000 บาทซึ่งหมู่บ้านได้รับจัดสรรค์มาเพื่อดำเนินโครงการจำนวน 450,000 บาท ให้เสนอโครงการตกลงมีมติร่วมกันที่จะดำเนินจัดสร้างโครงซ่อมแซมห้องนำของมัสยิดเพื่อสาธารณะชุมชน
 • การจัดทำแผนที่เดินดินเพื่อนำแผนที่มาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของหมู่บ้านและพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชนโดยให้วิทยากรนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ คืนข้อมูลที่ได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำและคณะทำงานเพื่อออกแบบการจัดเวทีคืนข้อมูล
 • ประสานผู้ใหญ่หมู่ที่7 บ้านกะลาพอเป็นวิทยากรกระบวนการในการคืนข้อมูล
 • แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าในมัสยิด
 • จัดเตรียมข้อมูลที่ผ่านจากเวทีวิเคราะห์เพื่อให้ทีมวิทยากรถ่ายทอดข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

132 143

9. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม

ไม่มีกิจกรรม

10. เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ

ไม่มีกิจกรรม

11. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

12. บูโบซูรอสุขภาพสัมพันธ์ตามวิถีมุสลิมเพื่อสุขภาพและส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน

ไม่มีกิจกรรม

13. สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

14. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก

ไม่มีกิจกรรม

15. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

16. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ปฐมนิเทศโครงการท้องถิ่นน่าอยู๋

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะขีด ความสามารถของผู้รับทุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการ ปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงาน การจัดการ เอกสารการเงิน และการติดตามสนับสนุนโครงการ เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เรียนรู้ และ จัดทำ ดังนี้

 • การจัดทำเอกสารรายงานลงเว็บไซด์ คนใต้สร้างสุข
 • การบันทึกข้อมูลลงเว็บ
 • การบันทึกกิจกรรมลงปฎิทิน
 • การจัดทำรายงาน การรับฟังคำชี้แจง
 • การจัดทำรายงานทางการเงิน
 • การบันทึกรายงานการเงิน
 • การเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การชี้แจกรายละเอียดโครงการ ดังนี้

 • ทราบวัตถุประสงค์ของ สสส.
 • แหล่งที่มาของกองทุน
 • การวางแผนดำเนินงานโครงการ
 • การดำเนินโครงการตามแผน
 • การสรุปโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • อ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิการชี้แจงรายละเอียดการทำโครงการชุมชนน่าอยู่ปี 58
 • อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ ให้ความรู้การวางแผนดำเนินโครงการ
 • คุณนฤมล อุโหยบ อธิบายและสอนการทำเอกสารการเงิน
 • สรุปโครงการและซักถามประเด็นปัญหา
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.2 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมการทำเอกสารการเงิน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกข้อมูลลงบนเว็บไซต์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับสสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม กิจกรรมที่ดำเนินการ
 • ได้เรียนรู้และทราบแนวทางในการจัดทำเอกสารทางการเงิน
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการสามารถจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง

ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ คือ

 • การทำเอกสาร
 • การรายงานทางการเงิน
 • การรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ลงเวปไซค์ คนใต้สร้างสุข
 • การรับฟังคำชี้แจง
 • การจัดทำรายงานทางการเงิน
 • การเสียภาษี
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.3 พบพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนการทำโครงการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และ สจรส.ม.อ.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่เลี้ยงแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานการเงิน การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งโดยให้มีการใช้แบบลงทะเบียนในคูมือเอกสารคนใต้สร้างสุขทำให้เข้าใจการบันทึกข้อมูนลงบนเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การเบิกเงินในการดำเนินกิจกรรมในแต่ครั้งโดยการเบิกครั้งเดยวใน 1 เดือนที่มีกิจกรรมและสามารถถือเงินสดในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงประชุมเพื่อความเข้าใจเอกสารรายงานการเงิน การบันทึกข้อมูล การใช้จ่ายงบปนะมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ประสานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/การเงินแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.4 พบพี่เลี้ยง นัดตรวจเอกสารปิดงวดโครงการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการงวดที่1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่เลี้ยงได้ตรวจเอกสารบัญชี การบันทึกกิจกรรม ใบสำคัญรับเงินเพื่อจัดทำงานเอกสารรายงานปิดโครงการ และให้ไปแก้ไขเอกสารที่ไม่ถูกต้อง และมาส่งให้พี่เลี้ยงดูอีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นัดตรวจเอกสารส่งรายงานโครงการงวดที่ 1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารรายงานการเงิน การบันทึกกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดการเงินให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.5 พบพี่เลี้ยง ทำรายงานปิดงวดครั้งที่1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และตรวจเอกสารปิดโครงการ งวด 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้จัดทำรายงานในเวบไซต์ ได้ปรับแก้ให้เรียบร้อย และทำเสร็จ ส่วนเอกสารการเงินมีความถูกต้องและเรียบร้อย สามารถส่งให้ สจรส.ตรวจสอบและส่งรายงานได้ในวันพรุ่งนี้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำรายงานปิดงวดครั้งที่1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำรายงานปิดงวดครั้งที่ 1 นำเอกสารการเงินที่ปรับแก้แล้วมาส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งให้ สจรส.ตรวจเอกสารในวันพรุ่งนี้
 • photo
 • photo

 

3 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.6 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เอกสารใบเสร็จการเงินถูกต้อง เรียบร้อย สามารถทำรายงานเพื่อปิดงวดโครงการและส่งให้ สจรส.และคืนเงินเปิดบัญชี 100 บาท
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจเอกสารจัดทำรายงานเพื่อปิดงวดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเอกสารการเงินในงวดที่ 1 ส่งให้ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย และตรวจสอบการเขียนรายงานในเวบไซต์
 • photo
 • photo

 

2 2

17. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์การทำโครงการ สสส.และการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลังจากได้ทำการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนี้

 1. คนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะงดการสูบบุหรี่ในสถานที่นั้นๆ
 2. เกิดจิตสำนึกเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี

กิจกรรมที่ทำจริง

สั่งทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ป้าย นำป้ายไปติดตามสถานที่ดังนี้

 1. ที่มัสยิดบ้านสือดัง
 2. โรงเรียนดาตีกาบ้านสือดัง
 • photo
 • photo

 

150 150

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 54 20                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 180,025.00 69,163.00                  
คุณภาพกิจกรรม 80 60                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.สถานที่ประชุมคับแคบอาศัยที่ประชุมเป็นลานหน้ามัสยิด

1.ห้องประชุมโรงเรียนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

1.ต้องเช่าเต้นท์ในการทำกิจกรรมทุกครั้ง

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย มะรูดิง ดาโอ๊ะ 21 หมู่ที่ 4 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาง มาซีเระ สือนิ 34 หมู่ที่ 4 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สร้างเสริมอาชีพ
นางสาว อามานี สือนิ 34 หมู่ที่ 4 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครั้งที่ 4 ( 3 มีนาคม 2559 )
 2. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 1 ( 25 มีนาคม 2559 )
 3. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม ครั้งที่ 1 ( 28 มีนาคม 2559 )
 4. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 5 ( 30 มีนาคม 2559 )
 5. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2559 )
 6. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 3 ( 8 เมษายน 2559 )
 7. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 6 ( 10 เมษายน 2559 )
 8. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 4 ( 15 เมษายน 2559 )
 9. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม ครั้งที่ 2 ( 19 เมษายน 2559 )
 10. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 5 ( 22 เมษายน 2559 )
 11. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 6 ( 27 เมษายน 2559 )
 12. เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ ครั้งที่ 1 ( 29 เมษายน 2559 )
 13. เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ ครั้งที่ 2 ( 30 เมษายน 2559 )
 14. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 7 ( 2 พ.ค. 2559 )
 15. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก ครั้งที่ 1 ( 17 พ.ค. 2559 )
 16. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก ครั้งที่ 2 ( 18 พ.ค. 2559 )
 17. พัฒาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ ( 19 พ.ค. 2559 )
 18. บูโบซูรอสุขภาพสัมพันธ์ตามวิถีมุสลิมเพื่อสุขภาพและส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน ( 23 พ.ค. 2559 )
 19. สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 ( 7 มิถุนายน 2559 )
 20. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 7 ( 10 มิถุนายน 2559 )
 21. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 8 ( 17 มิถุนายน 2559 )
 22. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 9 ( 24 มิถุนายน 2559 )
 23. ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 10 ( 1 กรกฎาคม 2559 )
 24. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้ง 8 ( 2 กรกฎาคม 2559 )
 25. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 9 ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 26. สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 27. ปรึกษาพี่เลี้ยง ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 28. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 10 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 29. สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 ( 10 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ฮาฎอรอมี สะตา
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......