แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)

รหัสโครงการ 58-03806 รหัสสัญญา 58-00-2210 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

การประชุมสภาผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญกาและหาแนวทางแก้ไข

การประชุมสภาผู้นำเดือนละ 1ครั้ง

การนำรูปการประชุมสภาผู้นำไปใช้แทนเวทีประชาคมหมู่บ้าน

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

การเกิดกลุ่มยุวจิตอาสาพัฒนาชุมชน

กลุ่มยุวจิตอาสาพัฒนาชุมชนจำนวน73คน

กลุ่มยุวจิตอาสาพัฒนาชุมชนจัดตั้งโครงสร้างแกนนำอาสาพัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

การทำสวน ทำนา ทำไร่ปลูกผักบริโภคในชุมชนปลอดสารเคมี

กลุ่มประชาชนจำนวน150คนมีส่วนร่วมในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้เอง

การลดต้นทุนการผลิตจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

การไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ติดป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่

ภาพถ่ายกิจกรรมตลอดโครงการไม่มีผู้เข้ากิจกรรมสูบบุหรี่

การรณรงค์พื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

การระดมข้อมูลในการจัดทำผังเครือญาติ

ผังเครือญาติบ้านสือดัง

การนำผังเครือญาติจากความร่วมมือของคนในชุมชนบ้านสือดังในการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

การลดใช้ปุ๋ยเดมีในการด้านการเกษตร

กลุ่มทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ

สนับสนุนให้คนในชุมชนปลูกผักไม่ใช้สารเคมี

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและคนในชุมชน

การเกิดกลุ่มยุวจิตอาสาพัฒนาชุมชนในการทำงานร่วมกับคนในชุมชน

การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนในชุมชนโดยการรับสมัคมยุวจิตอาสาเพิ่มให้มากขึ้น

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

กุ๋ารจัดทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้วิทยากรจากศูนย์การศึกษาฯและเกษตรตำบล

การฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

การสนับกลุ่มต่างๆในชุมชนเช่นกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชนได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการเป็นการเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การเขียนโครงการสือดังเบอร์ซาตูเริ่มกระบวนการจากการวิเคราะห์ปัญหา การค้นหาประเด็น การแก้ไขปัญา การวางแผนการดำเนินการและการกำหนดแผนปฏิบัตการ

โครงการสือดังเบอซาตู

การนำผลการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นการไขปัญหาตรงกับความต้องการของคนในชุมชนและแก้ปัญหาตรงกับความต้องนำมาสู่การจัดทำแผนชุมชนได้

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

การระดมทุนคนในการวิเคราะห์ปัญหาและเขียนเป็นแผนงานโครงการ

โครงสร้างคณะทำงานสือดังเบอซาตูจำนวน6คน

การใช้ทุนทางสังคมแก้ไขปัญหาของชุมชน

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

การใช้สภาผู้นำในการแก้ปัญหาของชุมชนและตวามต้องการของชุมชนในการจัดทำแผนงาน

การประชุมสภาผู้นำเดือนละ 1ครั้ง

การใช้สภาผู้นำในการจัดทำแผนชมชน

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

การจัดทำแผนปฏิบัติการเริ่มต้องจากการวางแผนเพื่อการลงพื้นที่ปฏิบัติการด้วยคณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการเมื่อมีการเปิดโครงการและนำเสนอแผนปฏิบัติการโครงการต่อคนในชุมชนสือดังมีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเช่นการประชุมสภาแต่ละครั้งขอมติจากคณะกรรมการในการเสนอช่วงเวลาประชุม

ปฏิทินบนเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข

การวางแผนปฏิบัติจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และวิถีชุมชน

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

การจัดทำผังเครือญาติโดยคนในชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอข้อมูล

ผังเครือญาติ

การเชื่อมความสัมพันธ์ความเป็นเครือญาติในชุมชน

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การจัดตั้งกลุมยุวจิตอาสาพัฒนาชุมชนเป็นกลุ่มอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน

กลุ่มจิตอาสาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดมัสยิด

การพัฒนาคนในชุมชนบ้านสือดังให้มีจิตอาสาที่ทำงานเพื่อส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การทำขนมบูโบอาซูรอทำให้คนในชุมชนบ้านสือดังรู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน

การฟื้นฟูประเพณีการกวนขนมบูโบอาซูรอ

การฟื้นฟูประเพณีการกวนขนมบูโบอาซูร็นประเพณีของชุมชนสือดังตลอดไเป

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
 • เกิดผังเครือญาติของชุมชนบ้านสือดัง ทำให้ชาวบ้านหันมาให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือในการทำโครงการ
 • เกิดกลุ่มสภาผู้นำบ้านสือดัง 1 กลุ่ม จำนวน 28 คน มีการประชุมติดตามประเมินผลการทำกิจกรรมทุกเดือน และเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการ
 • เกิดกลุ่มจิตอาสา จำนวน 73 คน ร่วมพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ โดยพัฒนากุโบร์ (สุสาน) สอนอัลกุรอ่านคนในชุมชน และการทำความสะอาดมัสยิดทุก ๆ วันศุกร์ของสัปดาห์
 • เกิดแกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 3 คน ในประเด็น พัฒนาศักยภาพเยาวชน ประเด็นสร้างเสริมอาชีพ และประเด็นพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
 • จากการดำเนินกิจกรรม ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมากขึ้น ทางโครงการได้ประยุกต์กิจกรรมทางศาสนาที่กระทำกันอยู่ในชุมชน มาชักชวนให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น ได้แก่ การทำละมาดร่วมกัน การสอนอ่านอัลกุรอ่าน การพัฒนากุโบร์ (สุสาน) ทำให้คนในชุมชนได้เข้ามาร่วมมือและสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น มีความเป็นหนึ่งเดียว
 • การดำเนินกิจกรรมโครงการเกิดความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและคนในชุมชน มีแนวคิดและทิศทางการทำงานร่วมกัน การเปิดใจรับฟังแนวคิด ทิศทาง การแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ปัจจัยร่วมและการร่วมรับผลประโยนช์ร่วมกันสามารถนำเสนอเป็นเรื่องราวที่นำไปสู่การพัฒนา โครงสร้างทางสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อเกิดความสำเร็จในการสร้างสัมพันธ์ของคนในชุมชน การจัดทำแผนที่เดินดิน การทำผังเครือญาติ เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานข้อมูลของความเป็นเครือญาติ การประชุมสภาผู้นำในการแก้ปัญหาของชุมชนเป็นกลไกที่สำคัญในการประชุมแบบมีส่วนในการแก้ไขปัญหา
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากคนในชุมชนร่วมกับวิเคราะห์ ค้นหาประเด็น จัดเก็บข้อมูล จัดทำแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
 • ข้อเสนอแนะ ชุมชนจะเข้มแข็งและจัดการตนเองได้จะต้องประกอบด้วยคน เงินและงานจึงจะประสบความสำเร็จ
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3