รหัสโครงการ 58-03798
สัญญาเลขที่ 58-00-2214
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ในพื้นที
3) จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่1
4) ซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก
5) ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภากอปังสร้างสุข)
6) จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่2
7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว/และกำหนดผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูล
8) เรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบสำรวจ
9) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
10) จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่3
11) จัดเก็บข้อมูล ครั้งที่ 1
12) จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 2
13) จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 3
14) จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 4
15) จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 5
16) จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่4
17) วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
18) จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน
19) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ปิดงวด 1
20) พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสารรายงานการเงินและการบันทึกข้อมูล
21) ส่งเอกสารรายงานปิดงวดโครงการ งวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 74,790.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.02 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -4,492.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 8,644.02 บาท
รวมรายรับ (1) = 74,890.02 บาท รวมรายจ่าย (2) = 70,738.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 4,152.02 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 93,490.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มะรอบี ยามิง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่5 (19 มีนาคม 2559)
 2. แผนปฏิบัติชุมชนในการแก้ปัญหาครอบครัวภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข) (20 มีนาคม 2559)
 3. สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 1 (23 มีนาคม 2559)
 4. สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 2 (26 มีนาคม 2559)
 5. สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 3 (27 มีนาคม 2559)
 6. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่6 (29 มีนาคม 2559)
 7. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่7 (2 เมษายน 2559)
 8. กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวครั้งที่ 1และ2 (7 เมษายน 2559 - 8 เมษายน 2559)
 9. กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง) (8 เมษายน 2559 - 2 พ.ค. 2559)
 10. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 2559)
 11. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 8 (6 พ.ค. 2559)
 12. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 2 (8 พ.ค. 2559)
 13. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 3 (15 พ.ค. 2559)
 14. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง (19 พ.ค. 2559)
 15. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 4 (22 พ.ค. 2559)
 16. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 5 (29 พ.ค. 2559)
 17. เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 1 (5 มิถุนายน 2559)
 18. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่9 (6 มิถุนายน 2559)
 19. เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 2 (13 มิถุนายน 2559)
 20. เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 3 (19 มิถุนายน 2559)
 21. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่10 (4 กรกฎาคม 2559)
 22. พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความก้าวหน้า (4 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มะรอบี ยามิง )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 กุมภาพันธ์ 2559