รหัสโครงการ 58-03798
สัญญาเลขที่ 58-00-2214

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก
รหัสโครงการ 58-03798 สัญญาเลขที่ 58-00-2214

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 186,975.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 74,790.00 บาท
งวดที่ 2 = 93,490.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 168,280.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.02 บาท
งวดที่ 2 = 206.30 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 206.32 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 187,895.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -19,308.68 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก หมู่ที่ 8 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ 1,200.00 1,200.00
1. ซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภากอปังสร้างสุข) 11,300.00 11,300.00
1. ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภากอปังสร้างสุข)
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว/และกำหนดผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูล 4,450.00 4,450.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว/และกำหนดผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบสำรวจ 3,000.00 3,000.00
1. เรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบสำรวจ
กิจกรรมหลัก : การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ครอบครัว /อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล 15,000.00 15,000.00
1. จัดเก็บข้อมูล ครั้งที่ 1
2. จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 2
3. จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 3
4. จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 4
5. จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 6,500.00 6,500.00
1. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน 17,000.00 17,000.00
1. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน
กิจกรรมหลัก : แผนปฏิบัติชุมชนในการแก้ปัญหาครอบครัวภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข) 5,200.00 5,200.00
1. แผนปฏิบัติชุมชนในการแก้ปัญหาครอบครัวภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข)
กิจกรรมหลัก : สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 21,000.00 21,000.00
1. สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 1
2. สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 2
3. สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 36,125.00 36,125.00
1. กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวครั้งที่ 1และ2
2. กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง)
กิจกรรมหลัก : ผูกใจ บ้าน สานสัมพันธ์ครอบครัว 17,250.00 17,200.00
1. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 1
2. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 2
3. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 3
4. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 4
5. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน 21,000.00 21,000.00
1. เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 1
2. เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 2
3. เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 14,950.00 14,940.00
1. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่1
2. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่2
3. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่3
4. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่4
5. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่5
6. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่6
7. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่7
8. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 8
9. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่9
10. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่10
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,980.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
3. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ปิดงวด 1
4. พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสารรายงานการเงินและการบันทึกข้อมูล
5. ส่งเอกสารรายงานปิดงวดโครงการ งวด 1
6. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง
7. พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความก้าวหน้า
8. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
9. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน
10. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ในพื้นที
2. ถ่ายภาพกิจกรรม /จัดทำรายงานเอกสาร

รวมงบทั้งหมด

186,975.00 187,895.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย มะรอบี ยามิง )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559