รหัสโครงการ 58-03798
สัญญาเลขที่ 58-00-2214
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก

2. ชุมชน บ้านกะลาพอตก ม. 8 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

3. รหัสโครงการ 58-03798 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2214

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก หมู่ที่ 8 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแผนงานด้านกิจกรรมและกำหนดบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้คณะทำงานที่พร้อมจะปฎิบัติงานตามโครงการ ได้เกิดแผนงานการกำหนดกิจกรรมและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการ และรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงาน ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ ดังนี้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ รับผิดชอบเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน
 • อสม.ได้รับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวัน
 • คณะผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบเรื่องจัดเตรียมสถานที่
 • ตัวแทนเยาวชน รับลงทะเบียน
 • บัณฑิตอาสา ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลในระหว่างการจัดประชุม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการ เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรม และ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการตามโครงการจำนวน 8 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ และบอกเล่ารายละเอียดโครงการให้รับทราบ เพื่อวางแผนและเตรียมการทำกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ คือ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

8 8

2. ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภากอปังสร้างสุข)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภากอปังสร้างสุข)

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภากอปังสร้างสุข)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนในชุมชนและหน่วยงานรัฐในชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆในโครงการ เกิดเครือข่ายสภา(สภากองปังสร้างสุข) จำนวน 44 คน ประกอบด้วย 1.คณะผู้ใหญ่บ้าน 8 คน 2.คณะกรรมการตามโครงการ 8 คน 3.ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน 4.ผู้นำศาสนา 2 คน 5.กุลุ่มเยาวชน 10 คน 6.ครู 1 คน 7.อสม,2 คน 8.สตรี 5 คน 9.สมาชิกเทศบาล 1 คน 10.แกนนำหลักในชุมชน 8 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความร่วมมือในการทำโครงการกันระหว่างคณะกรรมการสภาผู้นำ และแกนนำในหมู่บ้าน โดยท่านกำนัน ตำบลเตราะบอน ได้มาเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตกและท่านกำนันตำบลเตราะบอนได้พบปะกับพี่น้องและได้ให้แนวคิดในการดำเนินการว่าให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ และท่านรับปากจะให้ความร่วมมือและจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการในครั้งหน้าเพื่อความสุขของชุมชน และยินดีให้ความช่วยเหลือในด้านกิจกรรมอื่นๆ ที่พอจะให้การสนับสนุนได้ ในครั้งต่อไป หลังจากนั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านกะลาพอตก ได้พูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการที่จะมีขึ้นในหมู่บ้าน บ้านกะลาพอตกหลังจากนั้น หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมอำเภอสายบุรี ได้มาพูดคุยกับผู้เข้ารวมเกี่ยวกับฝ่ายวัฒนธรรมอำเภอว่าทำงานเกี่ยวกับด้านอะไรและสามารถช่วยเหลือทางด้านใด ได้บ้างเพื่อให้ผู้เข้ารวมได้เข้าใจกับงานฝ่ายวัฒนธรรม แล้วยังให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ
 • พี่เลี้ยงโครงการมาถึงบริเวณพิธี เพื่อมามาเปิดโครงการกอปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก พร้อมกับชี้แจ้งโครงการให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ และบอกถึงที่มาของงบประมาณและการสนับสนุนจาก สสส.ให้กับโครงการ และวิธีการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและการสิ้นสุดโครงการของ สสส. ทำให้ผู้มาร่วมงานเข้าใจกระบวนการจัดทำโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เปิดเวทีโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โดยผู้ใหญ่บ้านนัดชาวบ้าน เข้าร่วมประชุม ผ่านทางแกนนำกลุ่ม และพี่เลี้ยงโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในชุมชนมีโครงการของ สสส.เป็นโครงการท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่
 • จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภากองปังสร้างสุข)โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายมาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การเตรียมงานและการวางแผนในการจัดกิจกรรม/การจัดลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
 • ประสานนัดพี่เลี้ยงโครงการและบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าในมัสยิด
 • จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและปฎิทินกิจกรรมเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ
 • เตรียมอุปกรณ์ต่างๆและใบลงทะเบียนใช้ในการจัดกิจกรรม
 • ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับโครงการ ได้มีการแสดงโชว์ อนาซีด กองปัง ของเยาวชนในหมู่บ้าน บ้านกะลาพอตก
 • ให้พี่เลี้ยงเสนอที่มา ขั้นตอนต่างๆของโครงการ
 • สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 170

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว/และกำหนดผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว/และกำหนดผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบสำรวจข้อมูลด้านครอบครัวและกำหนดผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการมีประเด็นข้อมูลต่างๆใช้ในการกำหนดแบบสำรวจชุมชนทั้ง 4 ด้าน /ได้แบบสำรวจข้อมูลชุมชนจำนวน 150 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบด้วยข้อมูล 4 หมวด คือ 1.ด้านศิลปวัฒนธรรม 2.ด้านสังคมครอบครัว 3.ด้านสุขภาพ. 4.ความสัมพันธ์ของครอบครัว
 • พอแบ่งได้เป็น4หมวดแล้วก็มีผู้เข้ารวมประชุมได้เสนอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น ด้านสังคนที่เกิดความแตกแยกหลังจากที่มีการคัดเลือผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการแบ่งเป็นพวกๆ ส่วนด้านศิลปวัฒนธรรมก็มีบ้างสวนที่ไม่เข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม เราก็แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง ผู้เข้ารวมประชุม เพือง่ายต่อการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลภายในชุมชน แถมยังได้รู้รับรู้ปัญหาภายในชุมชนบ้านกะลาพอตก ว่ามันเกิดจากอะไรยังไงภายในชุมชนและง่ายต่อการแก่ปัญหา
 • ได้กลุ่มอาสาสมัครที่จะจัดเก็บข้อมูล ประมาณ 20 คน เราก็ได้ฝึกให้เยาวชนภายในหมู่บ้านให้ได้พบปะกับคนในหมู่ของตัวเองได้ด้วยเพราะเยาวชนสมัยนี้ชอบอยู่รวมกลุ่ม เป็นกลุ่มๆ เยาวชนกันเองไม่ค่อยได้พุดคุยกับคนมีอายุมากว่า สักเท่าไร เราจึงเลือกกลุ่มเยาวชนมาเป็นผู้จัดเก็บข้อ
 • เวลา 15.30 ก็ได้เลิกการประชุมแลกเปลี่ยนในวันนี้ การประชุมวันนี้ก็เป็นไปได้ดี ครับ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมออกแบบเครื่องมือ แบบสำรวจข้อมูล โดยมีข้อมูลประกอบด้วย 1.ด้านศิลปวัฒนธรรม 2.ด้านสังคมครอบครัว 3.ด้านสุขภาพ. 4.ความสัมพันธ์ของครอบครัว โดยทำการสำรวจและรวมกันระดมปัญหาแล้วจึงจะประชุมออกแบบ แบบชุดสำรวจ
 • คัดเลือกกลุ่มอาสาสมัครที่จะจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรม
 • ประสานวิทยากรกระบวนการในการออกแบบเครื่องมือง
 • แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหารเก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใช้ในการออกแบบสำรวจ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ให้วิทยากรให้ความรู้ในการออกแบบเครื่องมือในการสำรวจ/ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร
 • ให้ผู้เข้าร่วมเสนอข้อมูลที่จะใช้ในการสำรวจ
 • ประชุมออกแบบสำรวจข้อมูลมีข้อมูลที่ประกอบด้วย โดย 1.ด้านศิลปวัฒนธรรม 2.ด้านสังคมครอบครัว 3.ด้านสุขภาพ. 4.ความสัมพันธ์ของครอบครัว โดยทำการสำรวจและรวมกันระดมปัญหาแล้วจึงจะประชุมออกแบบ แบบชุดสำรวจ
 • คัดเลือกกลุ่มอาสาสมัครที่จะจัดเก็บข้อมูล
 • สรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

4. เรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบสำรวจ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 เรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบสำรวจ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบสำรวจ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เยาวชนและแกนนำชุมชนมีทักษะ และเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
 • เยาวชนและแกนนำชุมชนได้ข้อมูลชุมชนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมเยาวชนได้เรียนรู้ วิธีการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคการลงไปเก็บข้อมูลในชุมชน ได้ซักซ้อมการถามคำถามจากแบบสอบถาม เรียนรู้เกียวกับวิธีการสัมภาษณ์ ว่าสัมถาษณ์ยังไงเราจะได้ข้อมูลที่ครบและละเอียดที่สุดของคนในหมู่บ้านเรา และวิททยากรก็ได้ทดสอบเยาวชนนักสำรวจ ลองให้นักสำรวจสัมภาษณ์วิทยากรสัก2-3 เรื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการที่จะสัมภาษณ์ปัญหาต่างๆ ของคนในหมู่บ้านเรา
 • พอได้ทดสอบเส็รจ เราก็ได้แบ่งโซนการจัดเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ เพื่อง่ายในการจัดเก็บและไม่มั่วเวลาเราจัดเก็บ โดยการแบ่งออกเป็น 4โซน ของชุมชน แบะกำหนดกลุ่มจัดเก็บให้เยาวชนจำนวน 3 คน กลุ่มแกนนำ 2 คน รวม5 คนต่อโซน และเราก็ได้กำหนดจัดเก็บ 5 วัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้ความรู้โดยวิทยากรให้ความรู้เกียวกับการใช้เครื่องมือแบบสอบถามและวิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้นักสำรวจเข้าในการสำรววจข้อมูล
 • แบ่งโซนการจัดเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ โดยการแบ่งออกเป็น 4โซนของชุมชน
 • กำหนดกลุ่มจัดเก็บให้เยาวชนจำนวน 3 คนกลุ่มแกนนำ 2 คน รวม5 คน/โซนและกำหนดจัดเก็บโซนละ 5 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานผู้เข้ากิจกรรมเสียงตามสาย
 • ประสานวิทยากรกระบวนการในการออกแบบเครื่องมือง
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใช้ในการออกแบบสำรวจ
 • ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
 • ให้วิทยากรให้ความรู้ในการออกแบบเครื่องมือในการสำรวจ/ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร วิทยากรให้ความรู้เกียวกับการใช้เครื่องมือแบบสอบถามและวิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้นักสำรวจเข้าในการสำรววจข้อมูล วิทยากรก็ได้พูดคุยเยาวชนที่เราได้คัดเลือกมาเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเรื่องทีทั่วไปและได้เริ่มให้ความรู้เกียวกับการใช้เครื่องมือแบบสอบถามว่าเราต้องกรอกช่องไหนบ้างและได้อธิบายแต่ละช่องว่ามีความสำคัญยังไง และวิธีกรรอกช่องต่างๆ
 • แบ่งโซนการจัดเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ โดยการแบ่งออกเป็น 4โซนของชุมชน
 • กำหนดกลุ่มจัดเก็บให้เยาวชนจำนวน 3 คนกลุ่มแกนนำ 2 คน รวม5 คน/โซนและกำหนดจัดเก็บโซนละ 5 วัน
 • สรุปกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

5. การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ครอบครัว /อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 จัดเก็บข้อมูล ครั้งที่ 1

วันที่ 2 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว/ได้แบบสอบถามครบทั้ง 150 ครัวเรื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ในวันแรกได้แบบสอบถามจำนวน 30 ครัวเรือนครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • คณะลงจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน มีข้อซักถามถึงรายเอียดความเป็นอยู่และความต้องการของประชุมชนในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการตอบตามความเป็นจรีง เพราะเป็นคำถามที่เขาอยากตอบ บางคนยังเสนอแนะเนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเก็บข้อมูล ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาของชุมชน ด้านการศึกษาของเยาวชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • กำหนดครัวเรือนที่จะลงจัดเก็บ จำนวน 150 ครัวเรือน โดยทีม อสม.และเยาวชน จำนวน 30 คน แบ่งการสำรวจออกเป็น 5 วัน วันละ 30 ครัวเรือน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 10 คน
 • จัดเตรียมแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง แบบสำรวจปัญหาในครัวเรือนและปัญหาในชุมชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถามในการสำรวจข้อมูล
 • ให้เยาวชน อสม. นำแบบสำรวจข้อมุลออกสำรวจตามครัวเรื่อนในหมู่บ้าน ตามกลุ่มที่จัดการเตรียมและแบ่งโซนของหมู่บ้าน ทั้ง 5 โซน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.2 จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 2

วันที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว/ได้แบบสอบถามครบทั้ง 150 ครัวเรื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะลงจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน วันที่ 2 ต่อจากครั้งที่มีข้อซักถามถึงรายเอียดความเป็นอยู่และความต้องการของประชุมชนในหมู่บ้าน วันนี้สามารถเก็บได้ทั้งหมด 40 ครัวเรือนของในหมู่บ้าน
 • เกิดอุปสรรค คนในครัวเรือนไม่ยอมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากมีการสำรวจปัญหาชุมชนของหลายหน่วยงาน เช่น ศอ.บต. หน่วยงานทหาร ทำให้ชาวบ้านไม่อยากให้ข้อมูล และบ่นว่าเป็นการสำรวจเรื่องเดิม ๆ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเก็บข้อมูล ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาของชุมชน ด้านการศึกษาของเยาวชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • กำหนดครัวเรือนที่จะลงจัดเก็บ จำนวน 30 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มเหมือนเดิม
 • จัดเตรียมแบบสำรวจข้อมูล ในวันนี้พบอุปสรรคเล็กน้อยในการเก็บข้อมูล
 • ให้เยาวชน อสม. นำแบบสำรวจข้อมุลออกสำรวจตามครัวเรื่อนในหมู่บ้าน ตามกลุ่มที่จัดการเตรียมและแบ่งโซนของหมู่บ้าน ทั้ง5 โซน
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.3 จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 3

วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว/ได้แบบสอบถามครบทั้ง 150 ครัวเรื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะลงจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน วันที่ 3 ต่อจากครั้งที่ 2 มีข้อซักถามถึงรายเอียดความเป็นอยู่และความต้องการของประชุมชนในหมู่บ้าน ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญในการตอบตามข้อความเป็นจรีง ทั้ง 5 กลุ่มสามารถเก็บได้ทั้งหมด 32 ครัวเรือนของในหมู่บ้าน
 • ในวันนี้ได้พบผู้ป่วยติดเตียง และได้พูดคุยกับผู้ป่วย เขาได้ถามเกี่ยวกับหน่วยงาน และอยากได้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุข อยากได้เครื่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดูแลตนเอง เช่น เตียงลมยางที่นอนแล้วมีอากาศถ่ายเทสะดวก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดเก็บข้อมูล ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาของชุมชน ด้านการศึกษาของเยาวชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • กำหนดครัวเรือนที่จะลงจัดเก็บ
 • จัดเตรียมแบบสำรวจข้อมูล
 • ให้เยาวชน อสม. นำแบบสำรวจข้อมุลออกสำรวจตามครัวเรื่อนในหมู่บ้าน ตามกลุ่มที่จัดการเตรียมและแบ่งโซนของหมู่บ้าน ทั้ง5 โซน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.4 จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 4

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว/ได้แบบสอบถามครบทั้ง 150 ครัวเรื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะลงจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน วันที่ 4 ต่อจากครั้งที่ 3 จากการก็บข้อมูลในวันนี้ได้พูดคุยกันเรื่องเศรษฐกิจของราคายางพาราในท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา ราคายางพาราในวันนี้ตกต่ำลงเรื่อย ๆ ผู้ถูกสัมภาษณ์เลยบอกว่าอยากได้เมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานเกษตรมาช่วย มาปลูก เพื่อเสริมรายได้ของตนเอง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเก็บข้อมูล ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาของชุมชน ด้านการศึกษาของเยาวชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • กำหนดครัวเรือนที่จะลงจัดเก็บ
 • ให้เยาวชน อสม. นำแบบสำรวจข้อมูลออกสำรวจตามครัวเรือนในหมู่บ้าน ตามกลุ่มที่จัดการเตรียมและแบ่งโซนของหมู่บ้าน ทั้ง 5 โซน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.5 จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 5

วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว/ได้แบบสอบถามครบทั้ง 150 ครัวเรื่อน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะลงจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน วันที่ 5 ต่อจากครั้งที่ 4 สามารถเก็บได้ทั้งหมด 31 ครัวเรือนของในหมู่บ้าน สามารถจัดเก็บ
 • ข้อมูลรวมรวมทั้ง 5 โซนหมู่บ้าน ได้จำนวน 150 ชุด จำนวน 150 ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเก็บข้อมูล ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาของชุมชน ด้านการศึกษาของเยาวชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมชุมชน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • กำหนดครัวเรือนที่จะลงจัดเก็บ
 • เตรียมใบสำรวจข้อมูล
 • ให้เยาวชน อสม. นำแบบสำรวจข้อมุลออกสำรวจตามครัวเรื่อนในหมู่บ้าน ตามกลุ่มที่จัดการเตรียมและแบ่งโซนของหมู่บ้าน ทั้ง5 โซน
 • photo
 • photo

 

30 30

6. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

วันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีข้อมูลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์และแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อนำไปสู้การจัดทำแผน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
 1. สถานการณ์ภาวะวิกฤตที่มาจากคน จากสภาพแวดล้อม ที่เป็นบริบทของชุมชนและกลไกการจัดการในชุมชน พื้นที่ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทุนของชุมชนยังมีน้อย เช่น มัสยิดไม่มีในหมู่บ้านมีแต่บาราเซาะ (สถานที่ใช้ละมาด เล็กกว่ามัสยิด) ประชาชนส่วนใหญ่ยังทำนาการศึกษามีน้อย คนสมัยก่อนไม่ค่อยเข้าถึงการศึกษาอาศัยแต่หลักศาสนามาดำเนินชีวิต

 2. ข้อมูลจากแบบสำรวจ

 • ด้านศิลปะวัฒนธรรมศาสนา ประชาชน ร้อยละ 90 ไม่มีปัญหา ร้อยละ 10 มีปัญหา ส่วนใหญ่เป็นเป็นหาด้านเยาวชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับด้านศาสนา วัฒนธรรม
 • ด้านสังคม ร้อยละ 75 มีปัญหา ร้อยละ 25 ไม่มีเป็นปัยหาด้านสังคมวัยรุ่น และเทคโนโลยี สิ่งมัวเมา
 • ด้านสุขภาพ ร้อยละ 65 มีปัญหา ร้อยละ 35 ไม่มี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สุงอายุโรคเรื้อรังเช่น ความดัน เบาหวาน อื่นๆ
 • ด้านสัมพันธ์ครอบครัว ร้อยละ 72 มีปัญหา ร้อยละ 28 ไม่มี คือกลุ่มวัยรุ่นลูกชาย กับแม่ ลูกสาวกับพ่อ ห้างเหินกันเนื่องจากสังคมวิถีมุสลิม ชายหญิง และกลุ่มโลกสังคมวัยรุ่นที่ไปไกลกว่าผู้ปกครอง ถึงเท่าให้ความห่างกันยิ่งเยอะขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้มาให้กับสภาหมู่บ้านได้เรียนรู้ โดยใช้วิทยากรนอกพื้นที่มาให้ความรู้และแนะแนวในการทำแผนชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการชุมชน นักวิชาการ เยาวชน/ทางโทรศัพท์ และเสียงตามสาย
 2. จัดเตรียมสถานที่/ข้อมูลจากการเก็บสำรวจ
 3. ประสานวิทยากรผู้มาจัดกระบวนการวิเคาะห์ข้อมูล วิทยากรให้ความรู้ และแนะแนวทางการทำแผนชุมชน และการจัดการข้อมูล ให้กับแกนนำของชุมชนและเยาวชน เพื่อให้แกนนำมีความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และร่วมกันนำสิ่งที่เรียนรู้ไปจัดทำแผนชุมชน และร่วมกันเก็บแบบสอบถามสถานการณ์ร่วมกันระหว่างเด็ก และเยาวชน ผู้นำชุมชน สถาณการณ์สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนโโยใช้แกนนำเยาวชนมาเป็นเครื่องมือในลดช่องว่างระหว่างวัย และกลุมคนในชุมชน
 4. เวทีวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนและจัดหมวดหมู่
 5. สรุปกิจกรรมประเมินกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

7. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

หัวหน้าครัวเรื่อน 150 คนได้รู้ข้อมูลที่ต้องการและสภาพปัญหาที่เป็นจริงจากชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากเวที มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 • ประชาชนเสนอแนะในการแก้ปัญหาชุมชนโดยการนำกิจกรรมเข้ามาทำในชุมชนบ่อยสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ในชุมชนได้ดี
 • เสนอแนะความต้องการของชุมชนตามโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างครอบครัว เพิ่มความสัมพันธ์คนในครอบครัวและหมู่บ้าน
 • กำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนหมู่บ้านกะลาพอตก คือ การใช้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน และทำในช่วงงวดที่ 2
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชนโดยให้วิทยากรนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ คืนข้อมูลที่ได้ให้กับชาวชุมชน และชี้แจงทราบถึงปัญหา รับรู้ข้อมูล ด้านต่างๆ แล้วจัดหมวดหมู่ข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนให้ชัดเจนและยกร่างทำแผนชุมชน โดยการแบ่งกลุ่มประชาชนย่อยระดมความคิดเห็น
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำและคณะทำงานเพื่อออกแบบการจัดเวทีคืนข้อมูล
 2. ประสานวิทยากรกระบวนการในการคืนข้อมูล
 3. แบ่งบทบาทหน้าที่แก่คณะทำงาน การรับลงทะเบียน การจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม เก็บภาพ ประมวลผลกิจกรรม
 4. ประสานผู้เข้ากิจกรรมและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของบาลาเซาะ และประชาสัมพันธ์โดยใช้กลุ่มเยาวชน
 5. จัดเตรียมข้อมูลที่ผ่านจากเวทีวิเคราะห์เพื่อให้ทีมวิทยากรถ่ายทอดข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ
 6. จัดเวทีคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชนโดยเยาวชนใช้ศิลปะกองปังบอกเล่าความเป็นมาของชุมชนบ้านกะลาพอตกและปัญหาของครอบครัว ชุมชน โดยการแบ่งกลุ่มประชาชนย่อยระดมความคิดเห็นการแสดงกองปัง สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว 7.ผู้ใหญ่บ้านนำสรุปการที่ได้จากการวการวิเคราะห์แจ้งให้กับชาวบ้านรับทราบ คือ สถานการณ์ร่วมกันระหว่างเด็ก และเยาวชน ผู้นำชุมชน สถาณการณ์สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนโดยใช้แกนนำเยาวชนมาเป็นเครื่องมือในลดช่องว่างระหว่างวัย และกลุมคนในชุมชน สถานการณ์ภาวะวิกฤตที่มาจากคน จากสภาพแวดล้อม ที่เป็นบริบทของชุมชนและกลไกการจัดการในชุมชน พื้นที่ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทุนของชุมชนยังมีน้อย เช่น มัสยิดไม่มีมีแต่บาราเซาะ ประชาชนส่วนใหญ่ยังทำนาการศึกษามีน้อยคนสมัยก่อนไม่ค่อยเข้าถึงการศึกษาอาศัยแต่หลักศาสนามาดำเนินชีวิต และนำเสนอข้อมูลจากแบบสำรวจ
 7. สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 150

8. แผนปฏิบัติชุมชนในการแก้ปัญหาครอบครัวภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข)

ไม่มีกิจกรรม

9. สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ไม่มีกิจกรรม

10. กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ไม่มีกิจกรรม

11. ผูกใจ บ้าน สานสัมพันธ์ครอบครัว

ไม่มีกิจกรรม

12. เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน

ไม่มีกิจกรรม

13. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่1

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 18:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวโดยใช้ศิลปะกองปัง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ในที่ประชุมทีมเครือข่าย ได้ข้อตกลงร่วมกันว่า งบโครงการหมู่บ้าน 5 ล้าน จะจัดซื้อพันธุ์วัวให้กับคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่
 • ทีมคณะกรรมการได้วางแผนการจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการที่จะจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมกรรมการเครือข่ายเพื่อประเมินผลกิจกรรมและสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งโดยสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ ได้ชี้แจงโครงการหมู่บ้าน 5 ล้าน ให้กับคนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการกองปังสร้างสุข ในการร่วมทำกิจกรรม และมีคณะกรรมการชุดเเดียวกับโครงการที่จะบริหารงานร่วมกัน
 2. สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
 • photo
 • photo

 

59 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการประชุมทำให้มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนผู้ใหญ่บ้าน และได้นำเรื่องโครงการต่างๆจะเกิดขึ้นหมู่บ้านแจ้งให้คณะกรรมการสภาทราบ คือ เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน ตำบล 5 ล้านบ้าน ทำให้ประชาชนมีความสนใจที่จะเสนอโครงการเลียงวัวขุน เพื่อสร้างอาชีพ และเรื่องของการจัดกิจกรรมทางศาสนา คือ การกวนอาซูรอตามประเพณี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมกรรมการเครือข่ายเพื่อประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน และกลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 09.00 น.จัดประชุมคณะทำงานโครงการ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการเปิดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจากการแบ่งหน้าที่กันทำงาน รับผิดชอบงาน และให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็น ความต้องการต่างๆ
 • photo
 • photo
 • photo

 

59 19
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่3

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 18:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป จากนั้น สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น การจัดกิจกรรมจัดจัดเก็บข้อมูลทั้ง 4 วันนั้นมีปัญหาในด้านการตอบข้อมูลของชาวบ้านในชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเพิ่มเติมให้คณะกรรมการรับทราบในเรื่องการจัดการคีย์ข้อมูลของโครงการ เพราะผู้รับผิดชอบติดภาระกิจหน้าที่ไม่ค่อยได้คีย์ข้อมูลรายงานผลเป็นปัจจุบัน และพี่เลี้ยงโครงการคุณกัลยาได้โทรศัพท์เพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหา เพราะโครงการจะต้องปิดงวดแรกภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ และต้องนำเอกสารทั้งการเงินและอื่นๆให้พี่เลี้ยงตรวจสอบก่อนที่จะขึ้นไปปิดงวดแรกกับ สจรส. และทางการเงินโครงการชี้แจงรายละเอียดการเงิน ให้คณะกรรมสภาทราบ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานคณะกรรมการสภาโดยใช้โทรศัพท์
 2. จัดเตรียมข้อมูลด้านเอกสารการเงินและอื่นๆ
 3. ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมเริ่มเปิดการประชุมโดย ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุม ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ
 4. สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
 • photo
 • photo

 

59 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่4

วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 18:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา  วิธีการแก้ไขปัญหา  และข้อเสนอแนะ  เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมเริ่มเปิดการประชุมโดย ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป จากนั้น สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ในเวทีจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเพิ่มเติมให้คณะกรรมการรับทราบในจัดดำเนินกิจกรรมตามโครงการว่าโครงการมีปัญหาด้านต่างๆ คือ ด้านความพร้อมในการจัดคีย์ข้อมูล เอกสารการเงิน โดยได้ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการคุณกัลยา เอี่ยวสกุล เพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหา และยังมีเรื่องของความคืบหน้าโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการเลี้ยงวัว โครงกองทุนหมู่บ้านและการนำเยาวชนเข้าร่วมงานพหุวัฒนธรรมลานเมืองสาย ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเพื่อทราบ การให้คณะคณะกรรมการหมู่บ้านอกกสำรวจข้อมูล จปฐ. ของพัฒนาชุมชน ด้วย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมกรรมการเครื่อข่ายเพือประเมินผลกิจกรรม และสรุปโครงการเพื่อความต่อเนื่องโครงการจำนวน 10 ครั้ง โดยสภา(สภาความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน) 44 คน กลุ่มเยาวชนศิลปะกองปัง 15 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประสานคณะกรรมการสภาโดยใช้โทรศัพท์
 2. จัดเตรียมข้อมูลด้านเอกสารการเงินและ/วาระการประชุม อื่นๆ
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการรับทราบ
 4. สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
 • photo
 • photo
 • photo

 

59 20

14. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนปี 2558
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ฝึกปฏิบัติการ ดังนี้

 • การบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ ทำให้เข้าใจว่า ข้อมูลรายละเอียดในสัญญาโครงการต้องตรงกับข้อมูลในเวบไซต์
 • การบันทึกกิจกรรมปฎิทิน สามารถวางแผนกิจกรรมและลงในเวบไซต์ได้เสร็จทุกกิจกรรม
 • การจัดทำรายงานและรับฟังคำชี้แจง ได้เรียนรู้การเขียนรายงานกิจกรรม จากการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการในเวที
 • การจัดทำรายงานทางการเงิน ทาง สจรส.ได้อธิบายการเขียนเอกสารใบเสร็จ โดยยกตัวอย่างกิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ การเขียนรายงานโครงการ และการติดตามสนับสนุนโครงการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดหมายผู้ที่จะเข้าร่วมไปประชุม
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสาร ต่างๆ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มาโครงการและวัตถุประสงค์ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม กิจกรรมที่ดำเนินการการบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์/การบันทึกกิจกรรมปฎิทิน/การจัดทำรายงานและรับฟังคำชี้แจงของทีม สจรส.ม.อ.ต่อการจัดทำโครงการ
 • สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนข้อสงสัยร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง2. เพื่ออบรมเรื่องการเขียนรายงานในเวปไซด์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต

1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวน 2 คน
2.ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100

ผลลัพธ์

 1. ได้แนวทางในการจัดทำเอกสารการเงินและการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการ
 2. ได้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับสสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม กิจกรรมที่ดำเนินการ เรื่อง การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1 การหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 การจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบแนบ ภงด.3 และการทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1 สอนเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 สอนเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย สอนเรื่องใบแนบ ภงด3 การทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดหมายผู้ที่จะเข้าร่วมไปประชุม
 • จัดเตรียมอุปกรณ์โนตบุ๊ค เอกสาร ต่างๆ
 • กระบวนการในวันจัดอบรม ดังนี้

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
09.00 - 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
09.30 - 10.00 น. การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
10.30 - 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
11.00 - 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
16.00 - 16.30 น. สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ปิดงวด 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และ สจรส.
 • เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ตรวจเอกสารบัญชี การบันทึกกิจกรรม ใบสำคัญรับเงินเพื่อจัดทำงานเอกสารรายงานปิดโครงการ และมีหลายกิจกรรมต้องปรับแก้ในเรื่องของเอกสารการเงิน การเขียนรายงานกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจเอกสารรายงานการเงิน สมุดบัญชีบันทึกรายงานการเงิน ตรวจเอกสารการบันทึกกิจกรรมเพื่อปิดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงนัดเพื่อตรวจเอกสารรายการเงิน
 • การบันทึกกิจกรรมรายงานการจัดกิจกรรม
 • เอกสารการปิดโครงการงวดที่1
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.4 พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสารรายงานการเงินและการบันทึกข้อมูล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และ สจรส.- เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานทางเวบไซต์ มีบางรายงานยังไม่ถูกต้อง และได้ทำการปรับแก้ ก่อนส่งให้ สจรส.ม.อ.อีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจความเรียบร้อยเอกสารรายก่อนปิดโครงการ งวดที่ 1 ครั้งที่2

กิจกรรมที่ทำจริง
 • หลังจากพบพี่เลี้ยงในครั้งที่ 1 และได้รับคำแนะนำในการปรับแก้เอกสารการเงิน และการรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ ในวันนี้จึงได้นำเอกสารมาส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งให้ สจรส.ม.อ.
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.5 ส่งเอกสารรายงานปิดงวดโครงการ งวด 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทาง สจรส.ม.อ.ได้ตรวจสอบเอกสารการเงิน และตรวจสอบรายงานกิจกรรมที่ทำในงวด 1 ได้รับคำแนะนำจาก สจรส.ม.อ.ในเรื่องการเขียนใบสำคัญรับเงินให้ถูกต้อง ได้ปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทำโครงการ คือ ไม่เข้าใจการทำเอกสารว่าทำอย่างไรให้ถูกต้อง ทาง สจรส.ได้สอนการเขียนหลักฐานเบิกจ่าย แนะนำให้เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานกิจกรรม และแนะนำการวางแผนทำโครงการในงวด 2 
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นำเอกสารรายงานการเงินเพื่อปิดงวดโครงการและจัดทำเอกสารปิดโครงการ ส่งให้ สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเอกสารรายงานการเงินเพื่อปิดงวดโครงการและจัดทำเอกสารปิดโครงการ ส่งให้ สจรส.ม.อ.
 • photo
 • photo

 

3 3

15. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ในพื้นที

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ และรณรงค์พื้นที่งดสูบบุหรี่ในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลังจากได้ทำการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนี้

 • มีพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ 2 พื้นที่ คือ บาราเซาะ (สถานที่ละมาดสาธารณะ) และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านเตาะบอน
 • คนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะงดการสูบบุหรี่ในสถานที่เขตปลอดบุหรี่ เกิดจิตสำนึกเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี จำนวน 4 ป้าย

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี ที่ร้านอัลซอบรูน ฟรีแลนซ์ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะนำป้ายไปติดเพื่อเป็นเขตปลอดบุหรี่
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 150

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 47 21                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 186,975.00 70,738.00                  
คุณภาพกิจกรรม 84 67                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • กรรมการสภาไม่ครบ 59 คนตามที่กำหนดในแบบโครงการ
 • หัวหน้าครัวเรือนไม่ค่อยให้ความรวมมือกับกิจกรรม
 • เพราะแกนนำในชุมชนมีแค่20 คน นอกนั้นเป็นแค่ผู้เข้าร่วมประชุม
 • เพราะหัวหน้าครัวเรือนไม่เห็นความสำคัญของโครงการ
 • จะต้องให้ความสำคัญกับผู้เข้ารวมประชุม
 • ต้องทำความเข้าใจให้กับหัวหน้าครัวเรือนใหม่

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่5 ( 19 มีนาคม 2559 )
 2. แผนปฏิบัติชุมชนในการแก้ปัญหาครอบครัวภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข) ( 20 มีนาคม 2559 )
 3. สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 1 ( 23 มีนาคม 2559 )
 4. สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 2 ( 26 มีนาคม 2559 )
 5. สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 3 ( 27 มีนาคม 2559 )
 6. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่6 ( 29 มีนาคม 2559 )
 7. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่7 ( 2 เมษายน 2559 )
 8. กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวครั้งที่ 1และ2 ( 7 เมษายน 2559 - 8 เมษายน 2559 )
 9. กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง) ( 8 เมษายน 2559 - 2 พ.ค. 2559 )
 10. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 1 ( 1 พ.ค. 2559 )
 11. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 8 ( 6 พ.ค. 2559 )
 12. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 2 ( 8 พ.ค. 2559 )
 13. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 3 ( 15 พ.ค. 2559 )
 14. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ( 19 พ.ค. 2559 )
 15. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 4 ( 22 พ.ค. 2559 )
 16. จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 5 ( 29 พ.ค. 2559 )
 17. เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 1 ( 5 มิถุนายน 2559 )
 18. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่9 ( 6 มิถุนายน 2559 )
 19. เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 2 ( 13 มิถุนายน 2559 )
 20. เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 3 ( 19 มิถุนายน 2559 )
 21. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่10 ( 4 กรกฎาคม 2559 )
 22. พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความก้าวหน้า ( 4 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย มะรอบี ยามิง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......