แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก

รหัสโครงการ 58-03798 รหัสสัญญา 58-00-2214 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การประชุมสภาผู้นำเดือนละ 1ครั้งในการแก้ปัญหาและการจัดทำแผนความสัมพันธ์ของครอบครัวและเยาวชน

การประชุมสภาผู้นำเดือนละ 1 ครั้ง

การประชุมสภาผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนชุมชน

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

กลุ่มจิตอาสาลงพื้นที่ดูแลผูสุงอายุเรื่องสุขภาพสิงแวดล้อมในชุมชน

กลุ่มจิตอาสาสานสัมพันธ์คนในครอบครัว

การพื่อเครือข่ายจิตอาสาโดยใช้กระบวนการพี่ชวนน้้อง

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

เยาวชนลงพื้นที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

กิจกรรมเยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน

การจัดทำแผนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่นในการลงพื้นที่ดูแลผู้สุงอายุในชุมชน

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

การให้ความร่วมมือของคนในชุมชนไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ติดป้านสถานที่ปลอดบุหรี่ตลอดกิจกรรมโครงการ

ป้ายรณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่

ติดป้ายรณงค์สถานที่ปลอดบุหรี่

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัวร่วมกับเยาวชน

กิจกรรมเยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน

การประสางานร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบล

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

การจัดเวทีเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก เยาวชน เด็กและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ของเด็กในยุคปัจจุบันผู้ปกครองและเด็ก เยาวชนเป็นกลุ่มที่ว่างงานและไม่ได้เรียนหนังสือ ผู้ปกครองมองและยังเข้าใจในพฤติกรรมต่างๆของวัยรุ่น การกระทำของวัยรุ่นหรือบุตรหลานไปในทางทางที่ผิด ไม่ไว้ใจในตัววัยรุ่น และยังมองวัยรุ่นเป็นตัวปัญหาของหมู่บ้านและสังคมแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองมีแนวคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่นเปลี่ยน เข้าใจสังคมวัยรุ่นมากขึ้น และจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของวัยรุ่นมายิ่งขึ้น เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับอาสาที่จะช่วยเหลือครอบครัว

เวทีเสวนาการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวทำให้เกิดครอบครัวอบอุ่น

การใช้กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเยาวชนใช้เป็นข้อมูลสถานการณ์ของชุมชนในการจัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่น

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

การเชื่อมโยงประสานงานกลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุและครอบครัวในการประสานให้เกิดความสัมพันธ์นำมาสู่ครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมลงพื้นที่เยาวชนดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว

การจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานรัฐท้องถิ่นในการสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัว

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

การระดมทุนคนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโดยเฉพาะการสร้างสัมพันธ์ผ่านศิลปกองปังสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว

ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง

การสนับสนุนศิลปกองปังให้คงอยู่กับชุมชนบ้านกลาพอตกโดยการจัดทำหลักสูตรการละเล่นกองปัง

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

การทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนโครงการจากการบันทึกข้อมูลเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุขก่อนจะดำเนินโครงการ

แผนปฏิบัติการโครงการกองปังสร้างสุขบ้านกลาพอตก

การนำปฏิบัติการปรับใช้ในการทำแผนงานอื่นๆ

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเช่นการสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการสภาผู้นำในการประชุมสภาผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

การประชุมสภาผู้นำเดือนละ 1ครั้ง10เดือน

การใช้ประโยชน์จากการประชุมสภาในการจัดทำเวทีประชาคมของชุมชน

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การช่วยเหลือแบ่งปันลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

กิจกรรมโครงการเยาวชนลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวในชุมชน

กิจกรรมผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมประจำปีของชุมชน

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
 • เกิดสภาผู้นำชุมชน มีสมาชิกจำนวน 45 คน มีการประชุมทุกเดือน ได้ติดตามประเมินผลการทำกิจกรรม และประชุมวาระหมู่บ้าน นำไปสู่การจัดการปัญหาและทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน
 • ชุมชนมีข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว มีแผนปฏิบัติการของเด็กเยาวชน และครอบครัว นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
 • เกิดกลุ่มเยาวชนเกิดกลุ่มเยาวชนและสภาหมู่บ้านในการร่วมมือการฝึกสอนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการห่างไกลยาเสพติดผ่านเรี่องราวการร้องเพลง โดยใช้เครื่องมือในการร้องกองปัง เกิดเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมศิลปะกอปังจำนวน 1 กลุ่ม การสื่อสารผ่านการละเล่นกองปัง ทำให้เยาวชนบอกกล่าวเล่าความในใจให้ครอบครัวได้รู้ถึงความต้องการของเยาวชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวกับเยาวชน
 • เกิดป้ายปลอดบุหรี่ในชุมชนจำนวน 1 ป้าย ทำให้ทุกคนตระหนักไม่สูบบุหรี่ในช่วงที่มีการทำกิจกรรม
 • ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความเข้มแข็งของชุมชน คือ การนำแผนสานสัมพันธ์ครอบครัวสู่แผนขององค์การบริหารส่วนตำบล
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3