โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

รหัสโครงการ 58-03794
สัญญาเลขที่ 58-00-2216
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
2) จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ
3) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่1 เดือนตุลาคม 2015
4) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่2 เดือนพฤศจิกายน 2015
5) เบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชี
6) ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุข/กำหนดกฎกติกาบทบาทหน้าที่/ประชุมชี้แจง
7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน
8) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่3 เดือนธันวาคม 2015
9) การออกแบบเครืองมือในการจัดเก็บข้อมูล/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล
10) พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ
11) ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยยุววิจัยชุมชน
12) จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม
13) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่4 เดือนมกราคม 2016
14) กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
15) กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
16) กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
17) พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกับเอกสารการเงิน
18) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่5 เดือนกุมภาพันธ์ 2016
19) พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดงวดโครงการงวดที่ 1
20) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดโครงการงวดที่1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 78,300.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 67.73 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,832.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 8,867.73 บาท
รวมรายรับ (1) = 78,867.73 บาท รวมรายจ่าย (2) = 68,168.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 10,699.73 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 97,860.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย แวนารง แปเฮาะอีเล )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่6 เดือนมีนาคม 2016 (5 มีนาคม 2559)
 2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่7 เดือนเมษายน 2016 (2 เมษายน 2559)
 3. เวทีถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลกลับสู่ชุมชนพร้อมยกร่างข้อมูลทั้ง 4 ด้าน (4 เมษายน 2559)
 4. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม (7 เมษายน 2559)
 5. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา (8 เมษายน 2559)
 6. จัดประชุมพัฒนาแผนความสัมพันธ์ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนรวมถึงการทำให้แผนปฏิบัติการได้รับการยอมรับจากสภาผู้นำชุมชน (11 เมษายน 2559)
 7. พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย จำนวน 4 กลุ่มเครือข่าย (18 เมษายน 2559)
 8. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (22 เมษายน 2559)
 9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชนเพื่อร่วมสร้างครอบครัววิถีศรัทธา (25 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2559)
 10. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน (29 เมษายน 2559)
 11. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม (5 พ.ค. 2559)
 12. กิจกรรมทำความสะะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา (6 พ.ค. 2559)
 13. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่8 เดือนพฤษภาคม 2016 (7 พ.ค. 2559)
 14. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (13 พ.ค. 2559)
 15. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน (19 พ.ค. 2559)
 16. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน (20 พ.ค. 2559)
 17. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม (2 มิถุนายน 2559)
 18. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา (3 มิถุนายน 2559)
 19. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่9 เดือนมิถุนายน 2016 (4 มิถุนายน 2559)
 20. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (10 มิถุนายน 2559)
 21. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน (24 มิถุนายน 2559)
 22. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่10 เดือนกรกฎาคม 2016 (2 กรกฎาคม 2559)
 23. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม (7 กรกฎาคม 2559)
 24. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา (8 กรกฎาคม 2559)
 25. กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (9 กรกฎาคม 2559)
 26. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(ขนมพื้นเมืองสานสัมพันธ์ครอบครัว) (12 กรกฎาคม 2559)
 27. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชมชน (15 กรกฎาคม 2559)
 28. กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (16 กรกฎาคม 2559)
 29. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน (22 กรกฎาคม 2559)
 30. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม (4 สิงหาคม 2559)
 31. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา (5 สิงหาคม 2559)
 32. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่11 เดือนสิงหาคม 2016 (6 สิงหาคม 2559)
 33. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย แวนารง แปเฮาะอีเล )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวไซนับปูซู )