โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

รหัสโครงการ 58-03794
สัญญาเลขที่ 58-00-2216
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่6 เดือนมีนาคม 2016
2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่7 เดือนเมษายน 2016
3) เวทีถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลกลับสู่ชุมชนพร้อมยกร่างข้อมูลทั้ง 4 ด้าน
4) กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
5) กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา
6) จัดประชุมพัฒนาแผนความสัมพันธ์ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนรวมถึงการทำให้แผนปฏิบัติการได้รับการยอมรับจากสภาผู้นำชุมชน
7) พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย จำนวน 4 กลุ่มเครือข่าย
8) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
9) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชนเพื่อร่วมสร้างครอบครัววิถีศรัทธา
10) กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน
11) กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
12) กิจกรรมทำความสะะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา
13) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่8 เดือนพฤษภาคม 2016
14) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
15) เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน
16) กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน
17) กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
18) กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา
19) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่9 เดือนมิถุนายน 2016
20) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
21) กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน
22) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่10 เดือนกรกฎาคม 2016
23) กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
24) กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา
25) กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
26) ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(ขนมพื้นเมืองสานสัมพันธ์ครอบครัว)
27) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชมชน
28) กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
29) กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน
30) กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
31) กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา
32) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่11 เดือนสิงหาคม 2016
33) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
34) กิจกรรมเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน
35) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่12 เดือนกันยายน 2016
36) พัฒนาให้เกิดกฎระเบียบชุมชนและมาตรการทางสังคมเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลตามวิถีมุสลิม
37) เวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล และสรุปบทเรียนโครงการชุมชนกาแลสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
38) พี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงาน
39) ตรวจเอกสารรายงานโครงการ
40) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
41) ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
42) พบพี่เลี้ยง
43) ตรวจเอกสารรายงานเพื่อปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 10,699.73 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 97,860.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 117.37 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -18,341.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 345.10 บาท
รวมรายรับ (1) = 108,677.10 บาท รวมรายจ่าย (2) = 126,673.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -17,995.90 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 17,995.90 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย แวนารง แปเฮาะอีเล )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย แวนารง แปเฮาะอีเล )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวไซนับ ปูซู )
15 ตุลาคม 2559