โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

รหัสโครงการ 58-03794
สัญญาเลขที่ 58-00-2216

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
รหัสโครงการ 58-03794 สัญญาเลขที่ 58-00-2216

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 195,725.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 78,300.00 บาท
งวดที่ 2 = 97,860.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 176,160.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 67.73 บาท
งวดที่ 2 = 117.37 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 185.10 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 196,425.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -19,579.90 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 1,275.00 1,275.00
1. จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุข/กำหนดกฎกติกาบทบาทหน้าที่/ประชุมชี้แจง 21,000.00 21,000.00
1. ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุข/กำหนดกฎกติกาบทบาทหน้าที่/ประชุมชี้แจง
กิจกรรมหลัก : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการ 12,000.00 12,000.00
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่1 เดือนตุลาคม 2015
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่2 เดือนพฤศจิกายน 2015
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่3 เดือนธันวาคม 2015
4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่4 เดือนมกราคม 2016
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่5 เดือนกุมภาพันธ์ 2016
6. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่6 เดือนมีนาคม 2016
7. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่7 เดือนเมษายน 2016
8. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่8 เดือนพฤษภาคม 2016
9. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่9 เดือนมิถุนายน 2016
10. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่10 เดือนกรกฎาคม 2016
11. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่11 เดือนสิงหาคม 2016
12. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่12 เดือนกันยายน 2016
กิจกรรมหลัก : การออกแบบเครืองมือในการจัดเก็บข้อมูล/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล 7,200.00 7,200.00
1. การออกแบบเครืองมือในการจัดเก็บข้อมูล/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยยุววิจัยชุมชน 13,000.00 13,000.00
1. ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยยุววิจัยชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีวิเคราะและสังเคราะห์ห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม 12,500.00 12,500.00
1. จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม
กิจกรรมหลัก : เวทีถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลกลับสู่ชุมชนพร้อมยกร่างข้อมูลทั้ง 4 ด้าน 14,000.00 14,880.00
1. เวทีถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลกลับสู่ชุมชนพร้อมยกร่างข้อมูลทั้ง 4 ด้าน
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมพัฒนาแผนความสัมพันธ์ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนรวมถึงการทำให้แผนปฏิบัติการได้รับการยอมรับจากสภาผู้นำชุมชน 8,000.00 8,000.00
1. จัดประชุมพัฒนาแผนความสัมพันธ์ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนรวมถึงการทำให้แผนปฏิบัติการได้รับการยอมรับจากสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย จำนวน 4 กลุ่มเครือข่าย 4,500.00 4,500.00
1. พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย จำนวน 4 กลุ่มเครือข่าย
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชนเพื่อร่วมสร้างครอบครัววิถีศรัทธา 16,875.00 16,875.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชนเพื่อร่วมสร้างครอบครัววิถีศรัทธา
กิจกรรมหลัก : ศาสนสัมพันธ์สานใจสู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 34,375.00 34,375.00
1. กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
2. กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
3. กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
4. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
5. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา
6. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
7. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน
8. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
9. กิจกรรมทำความสะะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา
10. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
11. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน
12. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
13. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา
14. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
15. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน
16. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
17. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา
18. กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
19. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชมชน
20. กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
21. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน
22. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
23. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา
24. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
25. กิจกรรมเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(ขนมพื้นเมืองสานสัมพันธ์ครอบครัว) 20,500.00 20,500.00
1. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(ขนมพื้นเมืองสานสัมพันธ์ครอบครัว)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาให้เกิดกฎระเบียบชุมชนและมาตรการทางสังคมเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลตามวิถีมุสลิม 9,000.00 9,000.00
1. พัฒนาให้เกิดกฎระเบียบชุมชนและมาตรการทางสังคมเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลตามวิถีมุสลิม
กิจกรรมหลัก : เวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล และสรุปบทเรียนโครงการชุมชนกาแลสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา 8,500.00 8,500.00
1. เวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล และสรุปบทเรียนโครงการชุมชนกาแลสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,820.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. เบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชี
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน
4. พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ
5. พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกับเอกสารการเงิน
6. พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดงวดโครงการงวดที่ 1
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดโครงการงวดที่1
8. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน
9. พี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงาน
10. ตรวจเอกสารรายงานโครงการ
11. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
12. พบพี่เลี้ยง
13. ตรวจเอกสารรายงานเพื่อปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

195,725.00 196,425.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย แวนารง แปเฮาะอีเล )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559