โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

รหัสโครงการ 58-03794
สัญญาเลขที่ 58-00-2216
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

2. ชุมชน ม.3 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

3. รหัสโครงการ 58-03794 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2216

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 - 12.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดแผนงานด้านกิจกรรมและกำหนดบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานมีความเข้าในรายละเอียดแผนงานกิจกรรมของโครงการ
 • มีการมอบหมายหน้าที่ของคณะทำงานในแต่ละฝ่ายดังนี้ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ
 • ได้มอบหมายภารกิจในการเสนอ จัดหา และแต่งตั้งทีมสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุข จำนวน 40 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการตามโครงการจำนวน 10 คน และคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 7 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องประชุมของ รพ.สต.สะดาวา ในการจัดประชุม
 • เปิดประชุมเวลา 9.00 น. ณ โดยนายแวยะห์ยา แปเฮาะอีเล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ผู้รับผิดชอบโครงการอ่านรายละเอียดและชี้แจงกิจกรรมตามปฏิทินโครงการ
 • มอบหมายหน้าที่ด้านต่างๆและวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมให้แก่คณะทำงานโครงการ
 • ซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดโครงการ
 • ดำเนินการจัดหาและเสนอแต่งตั้งทีมสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุข
 • photo
 • photo
 • photo

 

17 17

2. ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุข/กำหนดกฎกติกาบทบาทหน้าที่/ประชุมชี้แจง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุข/กำหนดกฎกติกาบทบาทหน้าที่/ประชุมชี้แจง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30-16.00 o. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจโครงการแก่ชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขจาก ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิครูอาจารย์ในพื้นที่ สมากลุ่มสตรี อสม. แกนนำเยาวชน แกนนำผู้สูงอายุ แกนนำคณะกรรมการหมู่บ้าน อัตราส่วนละ 3 คน รวมจำนวน 30 คน
 2. มีคณะทำงานจำนวน 1 ทีม จำนวน 10 คน
 3. มีกลุ่มแกนนำชุมชนกาแลแน ม.3 บ้านอีบุ๊ ภาคีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จำนวน 55 คน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และร่วมประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจโครงการ
 5. ได้กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครยุววิจัยชุมชนในการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 25 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐที่มาเข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการยินดีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
 • ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.ที่เข้ามาในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมชีี้แจง สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถี หมู่ที่ 3 บ้านอีบุ๊ ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 200 คน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ และวิธีการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขจาก ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิครูอาจารย์ในพื้นที่ สมากลุ่มสตรี อสม. แกนนำเยาวชน แกนนำผู้สูงอายุ แกนนำคณะกรรมการหมู่บ้าน อัตราส่วนละ 3 คน รวมจำนวน 30 คน
 • กำหนดกฎกติกาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและแผนการทำงานสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุข

 • ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชนกาแลแน เพื่อกำหนดคุณสมบัติอาสาสมัครเยาวชน แกนนำชุมชนในการเก็บข้อมูลและคัดเลือกอาสาสมัครเยาวชนเป็นยุววิจัยชุมชนในการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 25 คน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • พิธีเปิดโดยการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านโดยผู้นำศาสนา
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงความเป็นมาของโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยคครอบครัววิถีศรัทธา และพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มเติมกระบวนการจัดการพัฒนาโครงการด้วยความพยายามและการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน คระกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการที่มีความมุ่งมั่น ภาคภูมิใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและสภาผู้นำซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรคมในชุมชน
 • ดำเนินการตรวจวัดความดัน คัดกรองเบาหวาน โดยทีม รพ.สต.สะดาวา
 • ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 190

3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่1 เดือนตุลาคม 2015

วันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 - 16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำชุมชน (สภาผู้นำชุมกาแลแนสร้างสุข)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง โดยเน้นวาระที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ การประสานความร่วมมือ การติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรครวมตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการร่วมมือ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงาน ทำให้ทีมสภาผู้นำเข้าใจวัตถุประสงค์ แผนงานกิจกรรมในโครงการ และแบ่งบทบาทการทำงานร่วมกัน
 • เกิดสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขโดยมาจาก ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิครูอาจารย์ในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มสตรี อสม. แกนนำเยาวชน แกนนำผู้สูงอายุ แกนนำคณะกรรมการหมู่บ้าน อัตราส่วนละ 3 คน รวมจำนวน 30 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานจำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องประชุมของ รพ.สต.สะดาวา ในการจัดประชุม
 • เวลา 12.30 - 13.00 น. รับลงทะเบียนกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่1 เดือนตุลาคม 2015
 • 13.05 เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่1 เดือนตุลาคม 2015
 • แนะนำสมาชิกสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการ จำนวน 40 ท่าน
 • ชี้แจงรายละเอียดแผนงานกิจกรรมของโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
 • เสนอและคัดเลือกตามโครงสร้างสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุข โดยได้เลือกนายแวยะห์ยาแปเฮาะอีเล เป็นประธานสภา นายแวยูโซ๊ะสิเดะ เป็นรองประธานสภา และนายแวนารงแปเฮาะอีเล เป็นเลขานุการสภา
 • ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่2 เดือนพฤศจิกายน 2015

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-12.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำชุมชน (สภาผู้นำชุมกาแลแนสร้างสุข)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง โดยเน้นวาระที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ การประสานความร่วมมือ การติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรครวมตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการร่วมมือ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาผู้นำได้ประชุมวางแผนกิจกรรมเปิดโครงการ โดยกำหนดจัดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ได้มอบหมายภารกิจของทีมงาน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ฝ่ายอาหาร ฝ่ายจัดสถานที่ และฝ่ายต้อนรับ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานจำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 08.30 น. ลงทะเบียน
 • 09.00 น. เปิดประชุม
 • ชี้แจงวาระการประชุมเรื่องการเตรียมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดโครงการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
 • มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เปิดประเด็นปัญหาอื่นๆ
 • 12.00 น. ปิดการประชุม
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 38
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่3 เดือนธันวาคม 2015

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-12.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำชุมชน (สภาผู้นำชุมกาแลแนสร้างสุข)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง โดยเน้นวาระที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ การประสานความร่วมมือ การติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรครวมตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการร่วมมือ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนและคณะทำงาน ได้แจ้งให้ทราบเรื่องการไปอบรมการเขียนรายงานที่หาดใหญ่ ต่อไปนีจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์ ในรายการที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป หลายคนกังวลเรื่องภาษีว่าเป็นเรื่องที่ทำยาก ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการจะคอยปรึกษาพี่เลี้ยงเป็นระยะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานจำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 08.30 น. ลงทะเบียน
 • 09.00 น. เปิดประชุม
 • ชี้แจงสรุปผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดโครงการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • เตรียมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมการออกแบบเครืองมือในการจัดเก็บข้อมูล/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล
 • ชี้แจงรายละเอียดที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินที่ สจรส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
 • เปิดประเด็นปัญหาอื่นๆ
 • 12.00 น. ปิดการประชุม
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 39
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่4 เดือนมกราคม 2016

วันที่ 2 มกราคม 2559 เวลา 08.30-12.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำชุมชน (สภาผู้นำชุมกาแลแนสร้างสุข)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง โดยเน้นวาระที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ การประสานความร่วมมือ การติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรครวมตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการร่วมมือ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการแลกเปลี่ยนรู้ของสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการ
 • สภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไข
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานจำนวน 1 ครั้ง ประจำเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 08.30 น. ลงทะเบียน
 • 09.00 น. เปิดประชุม
 • ชี้แจงสรุปผลกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาและชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการออกแบบเครืองมือในการจัดเก็บข้อมูล/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล
 • ชี้แจงรายละเอียดผลที่ที่ได้เวทีสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ทุนในชุมชน
 • ชี้แจงรายละเอียดผลจากการเก็บข้อมูล
 • เปิดประเด็นปัญหาอื่นๆ
 • 12.00 น. ปิดการประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่5 เดือนกุมภาพันธ์ 2016

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-12:00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำชุมชน (สภาผู้นำชุมกาแลแนสร้างสุข)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง โดยเน้นวาระที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ การประสานความร่วมมือ การติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรครวมตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการร่วมมือ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธาและคณะทำงานโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปิดงวดโครงการงวดที่1 และรายละเอียดเอกสารหลักฐานต่างๆ
 • สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธาและคณะทำงานโครงการได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมโครงการในงวดที่2
 • สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธาและคณะทำงานโครงการมีเวทีแลกเปลี่ยนในกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่นวันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชารัฐของรัฐบาล เป็นต้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานจำนวน 1 ครั้งประจำเดือนมกราคม 2559 จำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปิดงวดโครงการงวดที่1 และรายละเอียดเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ
 • ชี้แจงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วทั้งหมดจำนวน 18 กิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ
 • ร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมโครงการในงวดที่2
 • นายแวยะห์ยา  แปเฮาะอีเล ประธานสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธาและผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งโครงการประชารัฐซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและแม่ทัพภาคที่4 ดังรายละเอียดจากเอกสารที่ได้ไปประชุมมา
 • สภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการประชารัฐ
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 36

4. การออกแบบเครืองมือในการจัดเก็บข้อมูล/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 การออกแบบเครืองมือในการจัดเก็บข้อมูล/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชนและการจัดทำแผนชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดการมีส่วนร่วมในการออกแบบสอบถามด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสุขภาวะ ประกอบด้วยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพ จำนวน 200 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เครื่องมือแบบเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลชุมชนทั้งโดยมีเนื้อหาครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพ จำนวน 200 ชุด
 • เกิดยุววิจัยชุมชนในพื้นที่เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลชุมชน จำนวน 20 คน
 • เกิดเวทีสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบการจัดทำแบบสอบถามด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสุขภาพ ประกอบด้วยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพเพื่อนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการดำเนินการโครงการและและเพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เวทีสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบการจัดทำแบบสอบถามด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสุขภาพ ประกอบด้วยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพเพื่อนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการดำเนินการโครงการและและเพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลต่อไป
 • อบรมวิธีการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บด้วยวิธีการสอบถามและบันทึกข้อมูลโดยแนะนำเททคนิควิธีการสำรวจการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย การเยี่ยมบ้าน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยเทคนิค 3 เส้า ประกอบด้วย
 1. การตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลด้วยข้อมูลหลัก
 2. การตรวจสอบข้อมูลจากกิจกรรมการดำเนินงาน
 3. การตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่และห้วงเวลา เหตุการณ์การดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 08.30-09.00น. รับลงทะเบียนโดยใช้ห้องประชุม อบต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 • เวลา 09.00-09.30น. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมโครงการโดยนายแวนารงแปเฮาะอีเล ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • เวลา 10.00-12.00น. เวทีสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบการจัดทำแบบสอบถามด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสุขภาพ ประกอบด้วยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพเพื่อนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการดำเนินการโครงการและและเพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล โดย วิทยากรจาก รพสต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 • เวลา 12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารปฏิบัติศาสนกิจ
 • เวลา 13.00-15.00น. อบรมวิธีการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บด้วยวิธีการสอบถามและบันทึกข้อมูลโดยแนะนำเททคนิควิธีการสำรวจการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย การเยี่ยมบ้าน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยเทคนิค 3 เส้า ประกอบด้วย 1.การตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลด้วยข้อมูลหลัก 2.การตรวจสอบข้อมูลจากกิจกรรมการดำเนินงาน 3.การตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่และห้วงเวลา เหตุการณ์ โดยวิทยากรจาก รพสต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 • เวลา 15.00-16.30น. ร่วมออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
 • เวลา16.30น. เสร็จสิ้นกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

5. ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยยุววิจัยชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยยุววิจัยชุมชน

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-17.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชนและการจัดทำแผนชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ชุมชนได้ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ข้อมูลบริบทชุมชน ด้านสังคมประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาวะ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลชุมชนทั้งโดยมีเนื้อหาครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพ จำนวน 200 ชุด จาก 200 ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เก็บข้อมูลโดยเยาวชนโดยวิธีการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
 • ให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 คนดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามแบบที่ได้ดำเนินการออกแบบ โดยวิธีสัมภาษณ์และกรอกแบบสอบถาม ดำเนินการจัดเก็บ จำนวน 5 วัน จำนวน 200 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยเยาวชนโดยวิธีการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
 • ให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 คน และ อสม. จำนวน 5 คน ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามแบบที่ได้ดำเนินการออกแบบ โดยวิธีสัมภาษณ์และกรอกแบบสอบถาม ดำเนินการจัดเก็บ จำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2558 จำนวน 200 ครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

6. จัดเวทีวิเคราะและสังเคราะห์ห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 08:30-16.30น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชนและการจัดทำแผนชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนได้ข้อมูลครบทั้ง 4 ด้าน และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลออกมา ทั้ง 4 ด้าน เพื่อเรียงลำดับของข้อมูล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชุมชนได้ข้อมูลชุมชนประกอบด้วยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพ
 • คณะทำงานโครงการเกิดทักษะด้านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
 • สภาชุมชนมีทักษะกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เกิดกระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีนำข้อมูลจากการจัดเก็บมาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน โดยใช้รูปแบบแผนที่เดินดินชุมชน
 • จัดเวทีแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้ง 4 ด้าน มาสร้างกระบวนการการจัดวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 10 คน ตัวแทนเยาวชนที่เก็บข้อมูล จำนวน 25 คน และวิทยากรจาก รพ.สต.สะดาวา นักพัฒนาชุมชน ครูอาจารย์ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และนโยบายแผน อบต.สะดาวา จำนวน 5 คน รวม 40 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รับลงทะเบียนโดยใช้ห้องประชุมดำเนินการโดยนางสาวเฟาซียะห์ยะหริ่ง โดยได้ขออนุญาตใช้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านอีบุ๊ หมู่ที่3 ตำบลสะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 • ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมโครงการโดยนายแวนารง แปเฮาะอีเล ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • จัดเวทีแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ นางสุดนิสา เจ๊ะอุบง ผอ.รพ.สต.สะดาวา และ นางสาวแวซำซียะ ปารามัล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มาสร้างกระบวนการการจัดวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 10 คน ตัวแทนเยาวชนที่เก็บข้อมูล จำนวน 25 คน และวิทยากรจาก รพ.สต.สะดาวา นักพัฒนาชุมชน ครูอาจารย์ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และนโยบายแผน อบต.สะดาวา จัดเวทีนำข้อมูลจากการจัดเก็บมาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน โดยใช้รูปแบบแผนที่เดินดินชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

7. เวทีถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลกลับสู่ชุมชนพร้อมยกร่างข้อมูลทั้ง 4 ด้าน

ไม่มีกิจกรรม

8. จัดประชุมพัฒนาแผนความสัมพันธ์ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนรวมถึงการทำให้แผนปฏิบัติการได้รับการยอมรับจากสภาผู้นำชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย จำนวน 4 กลุ่มเครือข่าย

ไม่มีกิจกรรม

10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชนเพื่อร่วมสร้างครอบครัววิถีศรัทธา

ไม่มีกิจกรรม

11. ศาสนสัมพันธ์สานใจสู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 18.00-22.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวและสมาชิกในชุมชนโดยใช้วิถีศรัทธาแบบมุสลิม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว/สุเหร่า/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้วิถีมุสลิม บนพื้นฐานของการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมครอบครัววิถีศรัทธาดังนี้
1.1 หนึ่งวันหนึ่งเวลาครอบครัวทำการละหมาดร่วมกันโดยเน้นช่วงเวลาย่ำรุ่ง
1.2 หนึ่งวันหนึ่งมื้อทานข้าวร่วมกัน
1.3 หนึ่งครอบครัวหนึ่งบทขอพร
1.4 ครอบครัวสลามดีตามวิถีมุสลิม
1.5 หนึ่งวันหนึ่งมื้ออาหารปรุงอาหารร่วมกัน
1.6 หนึ่งสัปดาห์หนึ่งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
1.7 หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงการพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างกัน
1.8 หนึ่งสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงการอ่านอัลกุรอานร่วมกัน

 1. กิจกรรมของชุมชนศรัทธาดังนี้
  2.1 กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
  2.2 กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบกาแลแน
  2.3 กิจกรรมทุกศุกร์มุสลิมะห์สร้างสุขด้วยวิถีฮาลาเกาะ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักความสามัคคี และเข้าใจกัน
 • เกิดการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน ได้สืบทอดประเพณีงานบุญเมาลิด ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • งานเมาลิดสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญและรำลึกถึงศาสดามูฮำหมัด โดยดำเนินการจัดที่มัสยิดของชุมชน ครอบครัวร่วมกันทำอาหารมารับประทานกันที่มัสยิด จะมีบทสวดสรรเสริญพระศาสดา มีการกอดและสลามกัน จำนวน 55 ครัวเรือน เป็นเวลา 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 18.00น. กลุ่มเป้าหมายพร้อมกันที่มัสยิดบ้านกาแลแน
 • เวลา 18.10น. กลุ่มเป้าหมายละหมาดพร้อมกัน
 • เวลา 18.30น. กลุ่มเป้าหมายสวดบทขอพรเพื่อสันติสุขพร้อมกัน
 • เวลา 18.40น. กลุ่มเป้าหมายร่วมกล่าวสรรเสริญท่านศาสดามูฮำหมัด และฟังอัตชีวประวัติท่านศาสดา
 • เวลา 19.20น. กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมสลามและขออภัุยกันและกัน
 • เวลา 19.30น. กลุ่มเป้าหมายร่วมละหมาดอีชาพร้อมกัน
 • เวลา 19.40น.กลุ่มเป้าหมายสวดบทขอพรเพื่อสันติสุขพร้อมกัน
 • เวลา 20.00-21.00น. กลุ่มเป้าหมายร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
 • เวลา 21.00-22.00น. กลุ่มเป้าหมายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • เวลา 22.00นใ เสร็จกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

 

55 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 18.0-22.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวและสมาชิกในชุมชนโดยใช้วิถีศรัทธาแบบมุสลิม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว/สุเหร่า/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้วิถีมุสลิม บนพื้นฐานของการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมครอบครัววิถีศรัทธาดังนี้
1.1 หนึ่งวันหนึ่งเวลาครอบครัวทำการละหมาดร่วมกันโดยเน้นช่วงเวลาย่ำรุ่ง
1.2 หนึ่งวันหนึ่งมื้อทานข้าวร่วมกัน
1.3 หนึ่งครอบครัวหนึ่งบทขอพร
1.4 ครอบครัวสลามดีตามวิถีมุสลิม
1.5 หนึ่งวันหนึ่งมื้ออาหารปรุงอาหารร่วมกัน
1.6 หนึ่งสัปดาห์หนึ่งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
1.7 หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงการพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างกัน
1.8 หนึ่งสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงการอ่านอัลกุรอานร่วมกัน

 1. กิจกรรมของชุมชนศรัทธาดังนี้
  2.1 กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
  2.2 กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบกาแลแน
  2.3 กิจกรรมทุกศุกร์มุสลิมะห์สร้างสุขด้วยวิถีฮาลาเกาะ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานได้ทำงานตามที่ได้มอบหมายไว้
 • ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีได้มีกิจกรรม มีโอกาสทำกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ร่วมกันร่วมกัน
 • ชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักความสามัคคี และเข้าใจกัน
 • ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายได้มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด ได้แบบอย่างที่ดีของท่านศาสดาในการนำไปปฏิบัติ เช่น การให้อภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่พวกเราได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • งานเมาลิดสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญและรำลึกถึงศาสดามูฮำหมัด โดยดำเนินการจัดที่มัสยิดของชุมชน ครอบครัวร่วมกันทำอาหารมารับประทานกันที่มัสยิด จะมีบทสวดสรรเสริญพระศาสดา มีการกอดและสลามกัน จำนวน 55 ครัวเรือน เป็นเวลา 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อนดำเนินกิจกรรมโดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายที่มัสยิดกาแลแนเวลา 15.40น. โดยนายอับดุลเราะห์มาน จารู
 • กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 52 คน พร้อมกันที่มัสยิดบ้านกาแลแน ละหมาดมัฆริบพร้อมกันที่มัสยิดกาแลแนเวลา 18.20น.จากนั้นกลุ่มเป้าหมายสวดบทขอพรเพื่อสันติสุขพร้อมกันโดยการนำสวดขอพรโดยท่านอีหม่ามนายสปิอิง แปเฮาะอีเล จากนั้นกลุ่มเป้าหมายร่วมกล่าวสรรเสริญท่านศาสดามูฮำหมัด และฟังชีวประวัติท่านศาสดาโดยนายมูฮำหมัด จารู เมื่ออ่านชีวประวัติท่านศาสดาเสร็จแล้ว กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรมสลามและขออภัุยกันและกันโดยการยืนเป็นรูปวงกลมแล้วเดินสลามกัน จากนั้นนายหามะ โตะได้ทำการอาซานเรียกละหมาดอีซา และอีหม่ามนำกลุ่มเป้าหมายร่วมละหมาดอีชาพร้อมกันและนำกลุ่มเป้าหมายสวดบทขอพรเพื่อสันติสุขพร้อมกัน
 • เมื่อเสร็จสิ้นการขอพรแล้วฝ่ายเตรียมอาหารว่างได้เตรียมอาหารว่างและร่วมรับประทานอาหารว่างพร้อมกัน อาหารว่างวันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองคือละแซ
 • เสร็จสิ้นจากทานอาหารว่างแล้ว กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในคืนนี้
 • เวลา 22.00น. เสร็จกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายเดินทางกลับ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

55 52
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 17:30-22:00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวและสมาชิกในชุมชนโดยใช้วิถีศรัทธาแบบมุสลิม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว/สุเหร่า/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้วิถีมุสลิม บนพื้นฐานของการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมครอบครัววิถีศรัทธาดังนี้
1.1 หนึ่งวันหนึ่งเวลาครอบครัวทำการละหมาดร่วมกันโดยเน้นช่วงเวลาย่ำรุ่ง
1.2 หนึ่งวันหนึ่งมื้อทานข้าวร่วมกัน
1.3 หนึ่งครอบครัวหนึ่งบทขอพร
1.4 ครอบครัวสลามดีตามวิถีมุสลิม
1.5 หนึ่งวันหนึ่งมื้ออาหารปรุงอาหารร่วมกัน
1.6 หนึ่งสัปดาห์หนึ่งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
1.7 หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงการพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างกัน
1.8 หนึ่งสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงการอ่านอัลกุรอานร่วมกัน

 1. กิจกรรมของชุมชนศรัทธาดังนี้
  2.1 กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม
  2.2 กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบกาแลแน
  2.3 กิจกรรมทุกศุกร์มุสลิมะห์สร้างสุขด้วยวิถีฮาลาเกาะ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีการเปิดประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 • กลุ่มเป้าหมายกล้าพูดกล้าแสดงออก
 • เกิดความรักความสามัคคีในเรื่องการทำงานร่วมกันและได้เห็นกรทำงานร่วมกันด้านจิตอาสาเช่น การร่วมกันเตรียมสถานที่มัสยิดก่อนทำกิจกรรม การทำความสะอาดมัสยิดและจานชามหลังจากกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • งานเมาลิดสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญและรำลึกถึงศาสดามูฮำหมัด โดยดำเนินการจัดที่มัสยิดของชุมชน ครอบครัวร่วมกันทำอาหารมารับประทานกันที่มัสยิด จะมีบทสวดสรรเสริญพระศาสดา มีการกอดและสลามกัน จำนวน 55 ครัวเรือน เป็นเวลา 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประกาศกิจกรรมผ่านเสียงตามสายของมัสยิดในช่วงเวลาละหมาดอัสรีคือละหมาดตอนสามโมงครึ่งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบโดยนายดอรอนิง ปูซู คณะทำงาน
 • เตรียมเรื่องอาหารโดยนางสาวปวีณาวาหะรักษ์ วันนี้ได้เตรียมอาหารง่างโดยได้เตรียมเส้นหมี่ผัดกะทิและน้ำชาออไว้บริการ
 • กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 58 คน มารวมตัวกันที่มัสยิดกาแลแนเวลาหกโมงเย็นมีการเตรียมสถานที่จากนั้นได้ทำการละหมาดมัฆริบพร้อมกัน ร่วมสวดดุอาพร้อมกัน และกิจกรรมสลามให้อภัยกันและกัน
 • ดำเนินกิจกรรมเล่าคุณลักษณะต่างๆของท่านศาสดามูฮำหมัดโดยนายมูฮำหมัด จารู ร่วมล้อมวงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคุณลักษณะของท่านศาสดามูฮำหมัด เปิดประเด็นซักถามมีประเด็นแลกเปลี่ยนที่หลากหลายจากกลุ่มเป้าหมายสรุปที่สำคัญคือเราจะดำรงตนให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้อย่างไร ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องและอะไรที่ไม่ถูกต้อง
 • จากนั้นร่วมละหมาดอีซาร่วมกัน สวดบทขอพรร่วมกัน และร่วมกิจกรรมสลามให้อภัยกันและกัน
 • ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันโดยนั่งร่วมวงกันทานอาหารว่างที่ได้เตรียมไว้
 • กลุ่มเป้าหมายผู้หญิงร่วมทำความสะอาดจานชามและมัสยิด สิ้นสุดกิจกรรมเวลาประมาณ 22:05 ทุกคนแยกหย้ายกันกลับบ้าน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

55 58

12. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(ขนมพื้นเมืองสานสัมพันธ์ครอบครัว)

ไม่มีกิจกรรม

13. พัฒนาให้เกิดกฎระเบียบชุมชนและมาตรการทางสังคมเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลตามวิถีมุสลิม

ไม่มีกิจกรรม

14. เวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล และสรุปบทเรียนโครงการชุมชนกาแลสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

ไม่มีกิจกรรม

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 เบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-12.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

  - ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการได้เบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชีโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา ณ ธนาคารกรุงไทยสาขายะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 500 บาท

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชีโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการเดินทางไปเบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชีโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา ณ ธนาคารกรุงไทยสาขายะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-17.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 3. เพื่ออบรมเรื่องการเขียนรายงานในเว็บไซด์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แนวทางในการจัดทำเอกสารการเงินและการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง
 • ได้เรียนรู้การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1
 • เข้าใจเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 และต้องจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ทุกวันที่ 7 ของเดือนจะไปจ่ายภาษี โดยนำใบแนบ ภงด.3 ที่สรรพากร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับสสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
กิจกรรมที่ทำจริง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
09.00-09.30น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
09.30 -10.00น. การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
10.30 -11.00นการหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
11.00 -12.00น. ซักถามแลกเปลี่ยน
13.00-16.30น.แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
16.30-17.00น.สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-12:00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การจัดการบันทึกข้อมูลบนเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข การจัดทำรายงานการเงิน และการเก็บเอกสารต่างๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ เข้าใจกระบวนการและสามารถนำผลไปบันทึกกิจกรรมหลักตามแผน และทำความเข้าใจกับการทำรายงานกิจกรรม การจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทำความเข้าใจกับรายละเอียดของกิจกรรมหลักตามแผน และทำความเข้าใจกับย่อยต่างๆตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
กิจกรรมที่ทำจริง
 • แลกเปลี่ยนการบันทึกกิจกรรมหลักตามแผน และทำความเข้าใจกับกิจกรรมย่อยต่างๆตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ได้ปรึกษาพี่เลี้ยง เรืองการทำรายงานการเงิน การบันทึกข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.4 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกับเอกสารการเงิน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00-16:30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง เพื่อเรียนรู้การจัดการบันทึกข้อมูลบนเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข การจัดทำรายงานการเงิน และการเก็บเอกสารต่างๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการมีความรู้เข้าใจในการทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินโครงการ สามารถนำไปจัดการกับเอกสารโครงการได้ถูกต้อง
 • นัดผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อตรวจรายงานโครงการก่อนส่งรายงานให้ สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เลี้ยงในการทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินโครงการ
 • นัดตรวจเอกสารรายงานการเงิน ใบสำคัญรับเงิน หลักฐานการเงินในแต่ละกิจกรรมถูกต้องหรือต้องแก้ไข
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.5 พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดงวดโครงการงวดที่ 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-17.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจสอบเอกสาร ส่งเอกสาร ตรวจเอกสารรายงานการเงิน ปิดโครงการงวดที่1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • โครงการมีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
 • สามารถจัดทำจัดทำรายงาน ง.1 รายงาน ส.1 ได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจสอบโครงการ
 • ทำรายงาน ง.1
 • ทำรายงาน ส.1
 • ตรวจเอกสารการเงินและหลักฐานการเงินต่างๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้นำเอกสารหลักฐานการเงินโครงการมาตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
 • พี่เลี้ยงโครงการได้ตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมโครงการ
 • ดำเนินการทำรายงาน ส.1
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดโครงการงวดที่1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • โครงการมีเอกสารหลักฐานการเงินที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
 • โครงการสามารถปิดงวดโครงการได้
 • โครงการสามารถทำรายงาน ง.1 และรายงาน ส.1
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตามเพื่อปิดงวดโครงการงวดที่ 1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำหลักฐานเอกสารการเงินต่างๆมาตรวจสอบโดยพี่เลี้ยงโครงการ
 • ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • จัดทำรายงาน ง.1
 • จัดทำรายงาน ส.1
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-12.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ป้าย ประกอบกิจกรรมของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • โครงการมีป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ป้ายเพื่อประกอบในการจัดทำกิจกรรมของโครงการตลอดโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำป้ายไวนิลจำนวน 2 ป้าย 
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงาน
 • มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการดำเนินการจัดจ้างป้ายจำนวน 2 ป้าย
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 64 21                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 195,725.00 69,752.00                  
คุณภาพกิจกรรม 84 64                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • ในช่วงแรกทางโครงการมีปัญหาเรื่องการจัดทำเอกสารการเงิน ทำไม่ถูกต้อง ทำให้มีปัญหาเรื่องการส่งรายงาน และส่งรายงานช้า
 • ไม่ได้เคลียร์เอกสารเมื่อทำกิจกรรมเสร็จ
 • พี่เลี้ยงเรียกประชุมและนัดไปเจอที่สำนักงานหลายครั้ง เพื่อดูความก้าวหน้าเรื่องการทำใบเสร็จให้ถูกต้อง

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง แวลีเมาะ มาแจ 14 หมู่ที่ 3 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น
นาย อิสมาแอ วาเด็ง 22 หมู่ที่ 3 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย แวยูโซ๊ะ สิเด๊ะพ 69 หมู่ที่ 3 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อับดุลเราะห์มาน จารู 14 หมู่ที่ 3 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่6 เดือนมีนาคม 2016 ( 5 มีนาคม 2559 )
 2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่7 เดือนเมษายน 2016 ( 2 เมษายน 2559 )
 3. เวทีถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลกลับสู่ชุมชนพร้อมยกร่างข้อมูลทั้ง 4 ด้าน ( 4 เมษายน 2559 )
 4. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม ( 7 เมษายน 2559 )
 5. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา ( 8 เมษายน 2559 )
 6. จัดประชุมพัฒนาแผนความสัมพันธ์ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนรวมถึงการทำให้แผนปฏิบัติการได้รับการยอมรับจากสภาผู้นำชุมชน ( 11 เมษายน 2559 )
 7. พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย จำนวน 4 กลุ่มเครือข่าย ( 18 เมษายน 2559 )
 8. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ( 22 เมษายน 2559 )
 9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชนเพื่อร่วมสร้างครอบครัววิถีศรัทธา ( 25 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2559 )
 10. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน ( 29 เมษายน 2559 )
 11. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม ( 5 พ.ค. 2559 )
 12. กิจกรรมทำความสะะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา ( 6 พ.ค. 2559 )
 13. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่8 เดือนพฤษภาคม 2016 ( 7 พ.ค. 2559 )
 14. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ( 13 พ.ค. 2559 )
 15. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน ( 19 พ.ค. 2559 )
 16. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน ( 20 พ.ค. 2559 )
 17. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม ( 2 มิถุนายน 2559 )
 18. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา ( 3 มิถุนายน 2559 )
 19. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่9 เดือนมิถุนายน 2016 ( 4 มิถุนายน 2559 )
 20. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ( 10 มิถุนายน 2559 )
 21. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน ( 24 มิถุนายน 2559 )
 22. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่10 เดือนกรกฎาคม 2016 ( 2 กรกฎาคม 2559 )
 23. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม ( 7 กรกฎาคม 2559 )
 24. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา ( 8 กรกฎาคม 2559 )
 25. กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 26. ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(ขนมพื้นเมืองสานสัมพันธ์ครอบครัว) ( 12 กรกฎาคม 2559 )
 27. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชมชน ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 28. กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 29. กิจกรรมทุกเช้าศุกร์สร้างสุขที่กูโบร์กาแลแน ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 30. กิจกรรมคืนศุกร์สร้างสุขจากมัสยิดสู่บัยติลอิสลาม ( 4 สิงหาคม 2559 )
 31. กิจกรรมทำความสะอาดสุเหร่า มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา ( 5 สิงหาคม 2559 )
 32. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำสภาชุมชนกาแลแนสร้างสุขและคณะทำงานโครงการครั้งที่11 เดือนสิงหาคม 2016 ( 6 สิงหาคม 2559 )
 33. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ( 12 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย แวนารง แปเฮาะอีเล
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......