โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา

รหัสโครงการ 58-03794 รหัสสัญญา 58-00-2216 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

การประชุมสภาผู้นำในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ปัญหาและความคต้องการของชุมชน

การประชุมสภาผู้นำเดือนละ1ครั้งตลอดโครงการ

การใช้การประชุมสภาผู้นำในรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

การจัดทำแผนความสัมพันธ์ครอบครัวทำให้เกิดกลุ่มแกนนำ 4 กลุ่ม

กลุ่ม4กลุ่มคือ1 กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเบอซาตูวิถีศรัทธ 2 กลุ่มเครือข่ายคณะทำงานตามโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
3 กลุ่มเครือข่ายครอบครัวต้นแบบวิถีศรัทธา
4 กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามวิถีศรัทธา

การนำแผนความสัมพันธ์ครอบครัวบรรจุแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประเพณีบูโบอาซูรอ(บูโบ แปลว่าขนม)เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่มารวมกันเช่นกล้วย ถั่ว งา มะพร้าว ฯใช้การผสมและการทำความความสะอาดก่อนการร่วมกันกวนขนมให้ถูกหลักโภชนาการและหลักการอิสลาม

ประเพณีอาซูรอ

การสืบสานประเพณีอาซูรอสัมพันธ์ให้อยู่คู่ชุมชนกาแลแนตลอดไป

3. การออกกำลังกาย

การบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเช่น การทำความสะอาดมัสยิดเป็นออกกำลังกายทั้งทางร่างและจิตใจ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

การสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไป

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

การจัดสถานที่ติดป้ายปลอดบุหรี่ในดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการผู้เข้าร่วมให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ติดป้ายปลอดบุหรี้่

ป้ายสถานที่ป้ายบุหรี่จำนวน2ป้าย

การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโทาของบุหรี่แก่เด็ก เยาวชนในการลดนักสูบหน้าใหม่

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

การใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการมีส่วนของการกวนบูโบอาซูรอ

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(ขนมพื้นเมืองสานสัมพันธ์ครอบครัว)

การฟื้นฟูประเพณ๊กวนบูโบอาซูรอในการสืนสานภูมิปัญญามิให้หายไปจากชุมชนกาแลแน

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

การสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวในแก้ปัญหาของเด็ก เยาวชน

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลของยุววิจัยชุมชน

การพัฒนาศักยภาพยุววิจัยชุมชน

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

ครอบครัวอบอุ่นตามวิถีมุสลิมเป็นครอบครัวที่มีความรักและความห่วงใย มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย ไม่ปิดบัง และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัว เห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ต้องรู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว มีความซื่อสัตย์และไว้วางใจกัน จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่น รู้จักยอมรับผิดและให้อภัยแก่ผู้ทำผิด ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ จะทำให้เกิดความอบอุ่น และความสามัคคีภายในครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

เวทีชุมชนเพื่อร่วมสร้างครอบครัววิถีศรัทธา

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครอบครัว เยาวชน และคนในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาของครอบครัวและชุมชน

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

จัดเวทีจัดทำตกลงร่วมกัน ในการช่วยเหลือจากการมีส่วนร่วมและกำหนดกติการ่วมของคนในชุมชนเช่น 1. เวลามีงานบุญ งานแต่ง งานศพ ทุกคนช่วยเหลือข้าวสาร น้ำตาล และมะพร้าว 2. เวลามีคนเสียชีวิตและทำพิธีฝังศพเสร็จสิ้นให้หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นผู้ชายพร้อมเยาวชนชายสลับเวรกันเฝ้า เพื่อทำพิธีสวดและการเฝ้ากูโบ (สุสาน) จำนวน 7 วัน ซึ่งปัจจุบันเป็นการจ้างจากบุคคลภายนอกมาเฝ้ากูโบ (สุสาน)

กฏกติกา 2 ข้อที่ถูกกำหนดด้วยคนในชุมชน

การติดป้ายกฏกติกาของชุมชนกาแลแนตามสถานที่สำคัญในชุมชนเช่น มัสยิด ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มาตรการทางสังคมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนดังนี้ 1.หนึ่งวันหนึ่งเวลาครอบครัวทำการละหมาดร่วมกันโดยเน้นช่วงเวลาย่ำรุ่ง 2.หนึ่งวันหนึ่งมื้อทานข้าวร่วมกัน 3. หนึ่งครอบครัวหนึ่งบทขอพร 4. ครอบครัวสลามดีตามวิถีมุสลิม 5. หนึ่งวันหนึ่งมื้ออาหารปรุงอาหารร่วมกัน 6. หนึ่งสัปดาห์หนึ่งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 7. หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงการพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างกัน 8. หนึ่งสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงการอ่านอัลกุรอานร่วมกัน

แผนความสัมพันธ์ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและชุมชน

การจัดทำป้ายมาตราการทางสังตดตามพื้นที่สาธารณะในชุมชน

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนงานโครงการจะต้องอาศัยหน่วยงานและวิทยากรจากภายนอกเช่นเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ นักวิชาการจากสำนักงานแรงงานเป็นต้น

แผนงานกิจกรรมโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขฯ

การส่งต่อข้อมูลแผนงานโครงการแก่หน่วยงานท้อง ถิ่นตำบลสะดาวา

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การประชุมสภาผู้นำเดือนละครั้งเป็นการประเมินติดตาม วางแผน ปรับปรุงการดำเนินงานตลอดโครงการ

การประชุมสภาผู้นำจำนวน 12 ครั้ง

การประชุมสภาผู้นำแทนการจัดเวทีประชาคมเดือนละหลายครั้ง หลายหน่วยงานโดยมีการประชุมสภาผู้นำที่มีคณะกรรมจากภาค เครือข่ายทั้งรัฐ ท้องถิ่น ประชาชนเพื่อการสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนทั้งชุมชน

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

การใช้ทุนทางสังคมในชุมชนคืนทุนคน ทุนภูมิปัญญา ทุนทรัพยากรภายใต้กิจกรรมประเพณีบูโบอาซูรอ

ประเพณ๊บูโบอาซูรอสร้างสัมพันธ์ชุมชนกาแลแน

การสืบทอดภูมิปัญญาประเพณ๊บูโบอาซูรอแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องซากาตซึ่งถือเป็นหน้าที่และเป็นรูก่นอิสลาม 1 ใน 5 ข้อ(ศาสนบัญญัติ)ที่มุสลิมต้องปฏิบัติสำหรับมุสลิมที่มีรายได้เมื่อถึงขั้น เพราะเงินทองเป็นของนอกกาย ตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ ความดีและบาปบุญเท่านั้นที่จะไปกับเราในโลกหน้า

แผนความสัมพันธ์ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและชุมชน

การเรียนรู้เรื่อซากาตแก่เยาวชนในชุมชนเพื่อการเรียนการช่วยแบ่งปัน เอื้ออาทร

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

การจัดทำแบบสอบถาม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูลแก่คนในชุมชนทำให้คนในชุมชนทราบถึงปัญหา สถานการณ์ ความเป็นอยู่ของชุมชนในการจัดทำแผนงานปฏิบัติการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

กระบวนการได้มาซึ่งแผนความสัมพันธ์ของชุมชนและการเกิดกลุ่มเครือข่ายของชุมชน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนงานที่สอดคล้องกับความต้องการจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาสถานการร์ชุมชน

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

การสมัครใจในการเข้าร่วมเป็นแกนนำกลุ่ม4กลุ่มกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเบอซาตูวิถีศรัทธ กลุ่มเครือข่ายคณะทำงานตามโครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
กลุ่มเครือข่ายครอบครัวต้นแบบวิถีศรัทธา
และ กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามวิถีศรัทธา

การเกิดกลุ่มภายใต้กระบวนการดำเนินงานของโครงการ

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำในการจัดตั้งและสนับสนุนงบปรมาณภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาแลแนในการดำเนินงานในชุมชนกาแลแนตามความพร้อมและความถนัด

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การช่วยเหลือแบ่งปันจากคนรวยช่วยคนจนในเรื่องของซากาต

แผนความสัมพันธ์ของชุมชน

การจัดทำข้อมูลการจัดเก็บซากาตของชุมชนกาแลแน

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การจัดเก็บซากาตช่วยคนจน

แผนความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน

การบอกเล่าผ่านการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดบ้านกาแลแนถึงที่มาของเงินกองทุนซสกาตในชุมชน

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิด

 • เกิดกลุ่มสภาผู้นำชุมชนกาแลแนสร้างสุขจากภาคีเครือข่าย สัดส่วนสภาชุมชนจาก ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิครูอาจารย์ในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มสตรี อสม. แกนนำเยาวชน แกนนำผู้สูงอายุ แกนนำคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 40 คน มีการขับเคลื่อนโดยการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง
 • ชุมชนเกิดแผนปฏิบัติการชุมชนด้านสังคมและครอบครัวนำไปสู่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน และสมารถนำแผนปฏิบัติการชุมชนในที่นี้ได้เกิดเป็นแผนที่เรียกว่า "ฮูก่มปากัตของชุมชนกาแลแน"เพื่อไปในชุมชนต่อไป ดังนี้
 1. เวลามีงานบุญ งานแต่ง งานศพ ทุกคนช่วยเหลือข้าวสาร น้ำตาล และมะพร้าว
 2. เวลามีคนเสียชีวิตและทำพิธีฝังศพเสร็จสิ้นให้หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นผู้ชายพร้อมเยาวชนชายสลับเวรกันเฝ้า เพื่อทำพิธีสวดและการเฝ้ากูโบ (สุสาน) จำนวน 7 วัน ซึ่งปัจจุบันเป็นการจ้างจากบุคคลภายนอกมาเฝ้ากูโบ (สุสาน)
 • เกิดแกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 4 คน ในประเด็น สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น จำนวน 2 คน ประเด็นสร้างเสริมศักยภาพเยาวชน จำนวน 1 คน และประเด็นชุมชนน่าอยู่ จำนวน 1 คน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3