รหัสโครงการ 58-03787
สัญญาเลขที่ 58-00-2220
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 31 พ.ค. 2559

ชื่อโครงการ โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการ
4) ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 1
5) สภาผู้นำจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร
6) เบิกเงินค่าเปิดบัญชี
7) การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาโภชนาการ
8) ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 2
9) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
10) การคัดเลือกอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลและการพัฒนาความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูล
11) พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ
12) ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 3
13) การออกแบบสำรวจข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
14) การจัดเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
15) การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลที่ได้มาจาการสำรวจ เพื่อนำไปสู่สารสนเทศวางแผนและการตัดสินใจ
16) ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 4
17) พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกับเอกสารการเงิน
18) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
19) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดโครงการงวดที่1
20) ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 5
21) ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
22) พบพีเลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน
23) ประชุมจัดทำรายงานควาก้าวหน้า ครั้งที่ 3

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,380.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 74.13 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 17,299.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.13 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,954.13 บาท รวมรายจ่าย (2) = 67,655.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 17,299.13 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว รอฮานะห์ อารี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว รอฮานะห์ อารี )
29 กรกฎาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
29 กรกฎาคม 2559