รหัสโครงการ 58-03787
สัญญาเลขที่ 58-00-2220

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"
รหัสโครงการ 58-03787 สัญญาเลขที่ 58-00-2220

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 31 พ.ค. 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 210,950.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,380.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 84,380.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 74.13 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 74.13 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 67,655.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 17,299.13 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 3,050.00 3,050.00
1. จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการ
กิจกรรมหลัก : การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาโภชนาการ ซึ่งเป็นสภาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนกกฏกติกาข้อตกลง บทบาทหน้าที่ และการประชุมชี้แจง 18,750.00 18,750.00
1. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาโภชนาการ
กิจกรรมหลัก : ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาโภชนาการ)ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน 13,500.00 5,875.00
1. ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 1
2. ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 2
3. ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 3
4. ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 4
5. ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำ(สภาโภชนาการ)จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร 8,250.00 8,250.00
1. สภาผู้นำจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร
กิจกรรมหลัก : คัดเลือกอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูล/การพัฒนาความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูล 3,950.00 3,950.00
1. การคัดเลือกอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลและการพัฒนาความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูล
กิจกรรมหลัก : การออกแบบสำรวจข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 16,700.00 16,700.00
1. การออกแบบสำรวจข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. การจัดเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กิจกรรมหลัก : การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลที่ได้มาจาการสำรวจ เพื่อนำไปสู่สารสนเทศวางแผนและการตัดสินใจ 8,250.00 3,250.00
1. การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลที่ได้มาจาการสำรวจ เพื่อนำไปสู่สารสนเทศวางแผนและการตัดสินใจ
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อสารข้อมูลสู่สมาชิกชุมชน 9,450.00 0.00
กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนปฏิบัติด้านอาหารและโภชนาการชุมชน 9,700.00 0.00
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการชุมชน 8,250.00 0.00
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสาธิต เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวที่ใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพึ่งพิงอาหารสำหรับชุมชน 11,450.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ข้อตกลงร่วมครอบครัวสร้างคลังอาหารสู่เมนูสุขภาพ 8,750.00 0.00
กิจกรรมหลัก : มหกรรมอาหารเพื่อท้องถิ่น การผลิต การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในชุมชน 8,250.00 0.00
กิจกรรมหลัก : จัดทำเมนูสุขภาพและรสชาติเลิศรสของชุมชน 30,150.00 0.00
กิจกรรมหลัก : อาหารสุขภาพจากมือแม่สู่ลูก 31,250.00 0.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน จากการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จโครงการ 8,250.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 6,830.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. เบิกเงินค่าเปิดบัญชี
3. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
4. พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ
5. พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกับเอกสารการเงิน
6. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดโครงการงวดที่1
8. ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
9. พบพีเลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน
10. ประชุมจัดทำรายงานควาก้าวหน้า ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 1,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

210,950.00 67,655.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว รอฮานะห์ อารี )
วันที่รายงาน 29 กรกฎาคม 2559