รหัสโครงการ 58-03787
สัญญาเลขที่ 58-00-2220
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"

2. ชุมชน ชุมชนปราแว ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง.จ.ปัตตานี

3. รหัสโครงการ 58-03787 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2220

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน พ.ค. 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดกิจกรรมของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)ผ่านการจัดเวทีประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง 2)เกิดแผนงานด้านกิจกรรมและกำหนดบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลสรุปจากกิจกรรม คือ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ที่มีในปฏิทินการดำเนินโครงการ
 • มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายดำเนินการโครงการ
 • การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมให้แก่คณะทำงานของโครงการ
 • การซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ
 • การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการตามโครงการจำนวน 12 คน และคณะกรรมการชุมชนจำนวน 12 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดประชุมที่มัสยิดปราแว มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
 • เวลา 09.00 น. ได้มีการเปิดประชุม โดยนายหามะยือแร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งรายละเอียดและชี้แจงกิจกรรมต่างๆ ที่มีในปฏิทินการดำเนินโครงการ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิิดชอบในด้านต่างๆ การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมให้แก่คณะทำงานของโครงการ การซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ และการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการซึ่งจะมีการจัดกจกรรมในครั้งต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

24 25

2. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาโภชนาการ ซึ่งเป็นสภาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนกกฏกติกาข้อตกลง บทบาทหน้าที่ และการประชุมชี้แจง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสภาโภชนาการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมสร้างสภาผู้นำชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)เกิดสภาโภชนาการ ซึ่งเป็นสภาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง จำนวน1 กลุ่ม จำนวน 45 คน

2)เกิดกลุ่มแกนนำประชาชนบ้านปราแว จำนวน 140 คน

3)การประชุมชี้แจงโครงการ จำนวน 1 ครั้ง

4)กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชุมชนเกิดสภาผู้นำ(สภาโภชนาการ) จำนวน 45 คน
 • ชุมชนมีกลุ่มแกนนำประจำชุมชนบ้านปราแวอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 126 คน
 • ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 • มีการกำหนดกฏกติกาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสภาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
 • ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ และวิธีการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดตั้งสภาโภชนาการ ซึ่งเป็นสภาผู้นำที่มาจาก ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข หัวหน้าครอบครัว ครูโรงเรียนบ้านยะรัง บุคลากรจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะรัง รวมจำนวน 45 คน
 • กำหนดกฏกติกาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสภาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
 • ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์โครงการมีประชาชนบ้านปราแว จำนวน 140 คน เข้าร่วมโครงการ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ และวิธีการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางหอกระจายข่าว ผ่านทางแกนนำกลุ่ม และพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ในชุมชนบ้านปราแวมีโครงการของ สสส.เป็นโครงการท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่
 • คณะดำเนินโครงการ เตรียมสถานที่ และอื่นๆ เพื่อการดำเนินโครงการ
 • เริ่มเปิดพิธี หรือเวทีของโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้เป็นผู้เริ่มกิจกรรมต่างๆ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวถึงัตถุประสงค์ของโครงการและบอกให้ถึงทราบถึงวิธีการทำโครงการ
 • ประธานในครั้งนี้ คือรองนายกเทศมนตรีตำบลยะรัง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สสส. ในครั้งนี้
 • ปลัดเทศบาลตำบลยะรัง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สสส. ในครั้งนี้ และขอให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยะรังได้กล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สสส. ในครั้งนี้ และขอให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมด้วยความตั้งใจ หากต้องการให้สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านุบุคลากร ก็ยินดีให้ความร่วมมือตลอดเวลา
 • พี่เลี้ยงโครงการ คุณกัลยา เอี่ยวสกุล ได้กล่าวถึงหลักการสำคัญในการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ และวิธีการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน นอกจากนั้น พี่เลี้ยงโครงการ คุณกัลยา เอี่ยวสกุล ได้กล่าวถึงปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินโครงการว่า จะต้องประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ
 1. ผู้ดำเนินโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องมีความตั้งใจ
 2. ผู้บริหารหรือผู้นำชุมชน จะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ
 3. ผู้ร่วมกิจกรรม หรือประชาชน จะต้องให้ความร่วมมือกัน ดำเนินกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จให้มากที่สุด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปถึงบทบาทหน้าที่ที่แต่ะคนจะต้องปฎิบัติและรับผิดชอบอีกครั้งเพื่อเป็นการทบทวน
 • ซักถามปัญหา
 • ผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกคน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

185 187

3. ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาโภชนาการ)ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)เกิดการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาโภชนาการ) จำนวน 45 คน

2)สภาผู้นำ(สภาโภชนาการ)ประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาโภชนาการได้รับทราบข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
 1. การดำเนินกิจกรรมประชุมจะมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง หรือ ประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด
 2. การประเมินโครงการจะมีการประเมินกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านไปแล้วทุกครั้ง หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว เป็นรายๆกิจกรรมไป
 3. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะสรุปทันทีหลังดำเนินกิจกรรม และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเวปไซค์ของ คนใต้สร้างสุข ภายในไม่เกิน 3 วัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาโภชนาการ จำนวน 45 คน เพื่อดำเนินกิจกรรมประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน รวม 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 11.45 น. คณะกรรมการได้มาเตรียมสถานที่ คณะทำงานที่ทำอาหารสำหรับเลี้ยงผู้มาร่วมกิจกรรมได้เตรียมพร้อมด้านอาหาร
 • เวลา 12.30 น. คณะกรรมการได้เตรียมจัดโต๊ะและสถานที่ติดป้ายไวนิลโครงการและป้ายไวนิลเขตปลอดบุหรี่
 • เวลา 13.00 น. ได้เวลากำหนดการประชุม เริ่มดำเนินการประชุม โดยชี้แจงรายละเอียดการทำโครงการให้ทีมสภาโภชนาการได้รับทราบ
 • เวลา 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง
 • เวลา 16.00 น. ปิดการประชุม (ซักถาม)
 • เวลา 16.30 น. เลี้ยงอาหาร
 • เวลา 17.00 น. เดินทางกลับบ้าน
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 42
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการของชุมชน(สภาโภชนาการ)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)เกิดการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาโภชนาการ) จำนวน 45 คน

2)สภาผู้นำ(สภาโภชนาการ)ประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาโภชนาการเข้าร่วมประชุมจำนวน 44 คน ได้สรุปผลการทำกิจกรรมและพูดคุยถึงปัญหาที่ผ่านมา พบปัญหาว่า
 1. ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่่มีความพร้อมกว่าครั้งแรกเป็นอย่างมาก
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังคิดว่า การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้เสนอโครงการและเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาโภชนาการ จำนวน 45 คน เพื่อดำเนินกิจกรรมประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน รวม 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมสภาโภชนาการ ครั้งที่ 2 จำนวน 44 คน เพื่อดำเนินกิจกรรมประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีขั้นตอน ดังนี้
 • เวลา 11.00 น. สมาชิกพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม
 • เวลา 11.30 น. คณะกรรมการได้มาเตรียมสถานที่ คณะทำงานที่ทำอาหารสำหรับเลี้ยงผู้มาร่วมกิจกรรมได้เตรียมพร้อมด้านอาหาร
 • เวลา 12.00 น. คณะกรรมการได้เตรียมlสถานที่จัดกิจกรรม การจัดโต๊ะและจัดสถานที่ให้พร้อม
 • เวลา 12.15 น. ติดป้ายไวนิลโครงการและป้ายไวนิลเขตปลอดบุหรี่
 • เวลา 13.00 น. ได้เวลากำหนดการประชุม เริ่มดำเนินการประชุม โดยผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและระดมความคิดร่วมกัน
 • เวลา 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง
 • เวลา 14.15 น. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรมอย่างละเอียด เพื่อสร้างบรรยากาสแห่งการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • เวลา 15.30 น. ซักถามปัญหา และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมผลที่ได้พบ
 • เวลา 16.00 น. ปิดการประชุม
 • เวลา 16.30 น. เลี้ยงอาหาร แล้วเดินทางกลับบ้าน
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 44
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 3

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)เกิดการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาโภชนาการ) จำนวน 45 คน

2)สภาผู้นำ(สภาโภชนาการ)ประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การเงินโครงการได้อธิบายค่าใช้จ่ายที่ต้องหักภาษี คือ รายการจ่ายที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1000 บาทขึ้นไป และต้องนำส่งสรรพากรทุกวันที่ 7 ของเดือน ทำให้ทีมรู้สึกกังวลและยังไม่เข้าใจ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาโภชนาการ จำนวน 45 คน เพื่อดำเนินกิจกรรมประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน รวม 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมทีมสภาโภชนาการหารือ เรื่อง การจัดการเอกสารการเงิน กรณีมีค่าใช้จ่ายที่ต้องหักภาษี
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 44
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการของชุมชน(สภาโภชนาการ)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)เกิดการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาโภชนาการ) จำนวน 45 คน

2)สภาผู้นำ(สภาโภชนาการ)ประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รายงานผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาให้ทีมสภาผู้นำได้รับทราบ และได้ชี้แจงการจัดทำรายงานงวดที่ 1 ส่งให้ สสส.เพื่อเบิกเงินงวดที่ 2 ซึ่งตอนนี้รายงานในเวบไซต์ยังไม่เรียบร้อย ทีมบันทึกข้อมูลไม่ค่อยมีเวลารายงานกิจกรรม รวมทั้งเอกสารการเงินยังไม่เรียบร้อย
 • ผลการซักถามปัญหา และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมผลที่ได้ พบปัญหาว่า
 1. ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่่มีความพร้อมกว่าครั้งแรกเป็นอย่างมาก
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังคิดว่า การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้เสนอโครงการและเจ้าหน้าที่

แนวทางการแก้ไขปัญหา

 1. ในด้านความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม แก้ไขปัญหาโดยการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม
 2. เรื่องของปัญหาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังคิดว่า การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้เสนอโครงการและเจ้าหน้าที่ แก้ไขปัญหาโดยการสร้งความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีต่อโครงการ กระต้นให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นของประชาชนเอง เป็นกิจกรรมของชุมชนเอง ไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของผู้เสนอโครงการเพียงคนเดียวเท่านั้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาโภชนาการ จำนวน 45 คน เพื่อดำเนินกิจกรรมประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน รวม 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมทีมสภาโภชนาการหารือ เรื่อง การจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 และพูดคุยประเด็นปัญหาที่ผ่านมา 15.15 น. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรมอย่างละเอียด เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 15.50 น. ซักถามปัญหา และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมผลที่ได้ พบปัญหาว่า 1)ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่่มีความพร้อมกว่าครั้งแรกเป็นอย่างมาก 2)ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังคิดว่า การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้เสนอโครงการและเจ้าหน้าที่ 16.30 น. ปิดการประชุม 16.50 น. เลี้ยงอาหาร แล้วเดินทางกลับบ้าน
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 5

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการของชุมชน(สภาโภชนาการ)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)เกิดการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาโภชนาการ) จำนวน 45 คน

2)สภาผู้นำ(สภาโภชนาการ)ประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรจะยุติโครงการในงวดที่ 2 เนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านวิชาการ และแกนนำในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งมีสาเหตุมาจากทีมคณะกรรมการมีภาระหน้าที่และบทบาทในหลายงาน เช่น งานสาธารณสุข งาน อสม.งานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ เป็นต้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาโภชนาการ จำนวน 45 คน เพื่อดำเนินกิจกรรมประชุม ประเมินโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน รวม 12 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมหารือ เรื่องการดำเนินโครงการในงวดที่ 2 และขอความร่วมมือให้ร่วมกันทำโครงการให้มากขึ้น
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 48

4. สภาผู้นำ(สภาโภชนาการ)จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 สภาผู้นำจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-12.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร จำนวน 1 ครั้ง 2)มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน 3)ได้ข้อมูลชุมชนและปัญหาของชุมชนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และการสะท้อนข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ โดยประเด็นที่ดำเนินการพูดคุย ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร ในกิจกรรมที่ดำเนินการมีการเสนอข้อมูลของชุมชนและปัญหาของชุมชนในเรื่ออาหาร พบว่า ชุมชนมีปัญหา ดังนี้
 1. ความสนใจและใส่ใจของผู้เตรียมอาหารในเรื่องความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ครบ 5 หมู่

 2. ความไม่พร้อมเรื่องเวลา เพราะบางรายต้องออกไปทำงานแต่เช้าตรู่ จึงไม่มีเวลา ในการเตรียมอาหาร

 3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านอาหาร เป็นการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร โดยจัดเวทีนำเสนอข้อมูลของชุมชนและปัญหาของชุมชน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกลุ่มผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 80 คน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ด้านสังคม ด้านอาหาร และด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และการสะท้อนข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ โดยประเด็นที่ดำเนินการพูดคุย ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร ในกิจกรรมที่ดำเนินการมีการเสนอข้อมูลของชุมชนและปัญหาของชุมชนในเรื่องอาหาร
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80

5. คัดเลือกอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูล/การพัฒนาความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 การคัดเลือกอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลและการพัฒนาความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูล

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 10:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อคัดเลือกอาสาสมัคร การจัดเก็บข้อมูลและการพัฒนาความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยมความรู้ในการใช้แบบสำรวจข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง 2)มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน 3)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถใช้แบบสำรวจข้อมูลได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมอาสาสมัครได้เรียนรู้การสร้างเครื่องมือแบบสำรวจสุขภาพคนในชุมชน โดยใช้เครื่องมือแบบสำรวจ ได้เรียนรู้วิธีการสัมภาษณ์ชาวบ้านเพื่อให้ได้ข้อมูล และจากการทดลองใช้แบบสำรวจทำให้ทีมอาสาสมัครรู้จุดที่บกพร่อง คือ การใช้คำถามอย่างไรที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง คือการใช้คำถามที่เป็นกันเอง และต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เมื่อชาวบ้านเข้าใจก็จะให้ข้อมูลได้ด้วยความเต็มใจ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และสามารถใช้แบบสำรวจข้อมูลได้อย่างถูกต้องทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ให้อาสาสมัครเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล จำนวน 25 คน
 2. จัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูล เพื่อให้คณะทำงานมีความรู้และสามารถใช้แบบสำรวจได้อย่างถูกต้อง โดยในแบบการสำรวจข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร
 3. กำหนดขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยมความรู้และสรุปผลการดำเนินการและปัญหาที่พบในระหว่างดำเินการในกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรจำนวน 2 คน คือ นายอานัติ มานะดี บรรยายเรื่อง ภาวะโภชนาการในชุมชน และ นางสาวซูกีนะ จีนารงค์ บรรยายเรื่อง งานโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. ผู้จัดกิจกรรมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งวิธีการในการใช้แบบสำรวจข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง
 3. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้แบบสำรวจ
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 26

6. การออกแบบสำรวจข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 การออกแบบสำรวจข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อออกแบบสำรวจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร โดยจัดเก็บข้อมูลด้านโภชนาการ ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจารีตประเพณี ปัญหาของชุมชน ศักยภาพและความต้องการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)จัดประชุมออกแบบสำรวจข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง

2) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

3) มีแบบสำรวจข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร จำนวน 120 ชุด

4)ได้ข้อมูลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร

5)ได้ข้อมูลจำนวน 120 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เมื่อดำเนินกิจกรรมการออกแบบสำรวจข้อมูล โดยการใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจวิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบสำรวจทั้ง 3 ด้าน กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมบางส่วนได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีการสะท้อนข้อมูลออกมา ส่งผลให้เกิดแนวคิดและความหลากหลายของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
 2. สามารถออกแบบสำรวจข้อมูล โดยการออกแบบสำรวจทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยข้อมูล ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร
 3. แบบสำรวจดังกล่าวมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจาก 3 ด้านข้างต้น เพื่อให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลสนับสุนและเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนแรกทั้ง 3 ด้านให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ข้อมูลด้านโภชนาการ ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจารีตประเพณี ปัญหาของชุมชน ศักยภาพและความต้องการ
 4. การวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนและบทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) เพื่อใช้เป็นต้นทุนของชุมชนในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประกอบด้วย 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งที่หนึ่งได้แก่
 • ครั้งที่ 1 การออกแบบสำรวจข้อมูล ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจวิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบสำรวจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร โดยจัดเก็บข้อมูลด้านโภชนาการ ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจารีตประเพณี ปัญหาของชุมชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีวิทยากร 2 คน คือ นายอานัต มานะดี และนางสาวซูกีนะห์ จีนารงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การสร้างเครื่องมือแบบสำรวจโครงการอาหารของแม่ ให้ความรู้การสร้างเครื่องมือแบบสำรวจ และกำหนดคำถามที่จะใช้ในการก็บข้อมูลร่วมกัน โดยแบบสำรวจดังกล่าวมีการจัดเก็บข้อมูลด้านโภชนาการ ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจารีตประเพณี ปัญหาของชุมชน ศักยภาพและความต้องการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 การจัดเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)จัดประชุมออกแบบสำรวจข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง

2) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

3) มีแบบสำรวจข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร จำนวน 120 ชุด

4)ได้ข้อมูลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร

5)ได้ข้อมูลจำนวน 120 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก็บข้อมูลได้จำนวน 120 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ทีมอาสาสมัครได้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูล ทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานอื่น ๆ ได้
 • ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล เนื่องจากทีมอาสาสมัครได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในช่วงที่ลงเก็บข้อมูล ทำให้ชาวบ้านเข้าใจและให้ข้อมูลที่ชัดเจน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ครั้งที่ 2 จัดเก็บข้อมูลด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร

 • ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านโถชนาการ ประวัติศาสตร์ชุมชน
 • แบ่งเส้นทางในหมู่บ้านการสำรวจ
 • อาสาสมัครวิจัยชุมชน จำนวน 25 คน ใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 2 วัน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้จัดทำขึ้นมา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ตอบแบบสำรวจ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • แบ่งทีมสำรวจข้อมูลออกเป็นโซน ตามโซนที่ อสม.รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการเก็บข้อมูล
 • เก็บข้อมูลตามบ้าน เรื่องที่สำรวจ คือ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร ใช้เวลา 1 วัน สามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

7. การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลที่ได้มาจาการสำรวจ เพื่อนำไปสู่สารสนเทศวางแผนและการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลที่ได้มาจาการสำรวจ เพื่อนำไปสู่สารสนเทศวางแผนและการตัดสินใจ

วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 12:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1)มีกิจกรรมเสวนาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง 2)รวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกประเภทปัญหาออกมาเป็นหมวดหมู่ 3)วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร จำนวน 120 ชุด
4)มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลชุมชนที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านอาหาร และได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ได้ข้อมูลเรื่องปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานและความดัน ที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคของมันและของหวาน รวมทั้งการทานผักและอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ ทำให้เกิดแนวทางในการจัดการแก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดกิจกรรมการเสวนาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลทั้ง 3 ด้าน คือด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร
 • จัดหมวดหฒุ่ของข้อมูลที่จัดเก็บ และการจดบันทึกการสัมภาษณ์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม คือ เทศบาลตำบลยะรัง รพ.สต.ยะรัง กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 80 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดกิจกรรม การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลที่ได้มาจาการสำรวจ เพื่อนำไปสู่สารสนเทศวางแผนและการตัดสินใจ ประกอบด้วยกิจกรรมคือ กิจกรรมเสวนา เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล โดยวิทยากรได้ดำเนินการเปิดประเด็น เพื่อนำไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกประเภทปัญหาออกมาเป็นหมวดหมู่ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร ได้ข้อมูล จำนวน 120 ชุด
 • มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 82 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 14 คน ตัวแทนที่เก็บข้อมูล จำนวน 25 คน และวิทยากรจาก รพ.สต.ยะรัง นักพัฒนาชุมชนจำนวน 5 คน ประชาชนทั่วไป จำนวน 39 คน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 คน รวม รวม 82 คน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 82

8. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อสารข้อมูลสู่สมาชิกชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. จัดทำแผนปฏิบัติด้านอาหารและโภชนาการชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

11. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสาธิต เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวที่ใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพึ่งพิงอาหารสำหรับชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

12. ข้อตกลงร่วมครอบครัวสร้างคลังอาหารสู่เมนูสุขภาพ

ไม่มีกิจกรรม

13. มหกรรมอาหารเพื่อท้องถิ่น การผลิต การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

14. จัดทำเมนูสุขภาพและรสชาติเลิศรสของชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

15. อาหารสุขภาพจากมือแม่สู่ลูก

ไม่มีกิจกรรม

16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน จากการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

17. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับทราบและเข้าใจหลักการทำโครงการชุมชนน่าอยู่ ทราบวัตถุประสงค์การทำโครงการของ สสส. ได้วางแผนดำเนินงานโครงการ ได้กำหนดแผนกิจกรรมในเวบไซต์ร่วมกับพี่เลี้ยง ได้เรียนรู้วิธีการบันทึกรายงานกิจกรรมผ่านเวบไซต์ เข้าใจระบบการบริหารจัดทำโครงการและการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

บรรยายการจัดทำเอกสารรายงานลงเวปไซค์ คนใต้สร้างสุข

 • การบันทึกข้อมูลลงเวบไซต์
 • การบันทึกกิจกรรมลงปฏิทิน
 • การจัดทำรายงาน

การรับฟังคำชี้แจง การจัดทำรายงานทางการเงิน

 • การบันทึกรายงานการเงิน
 • การเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการปี 2558 มีการบรรยายเรื่องหลักการทำโครงการชุมชนน่าอยู่ โดย อ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ การชี้แจงรายละเอียดการทำโครงการ โดย อ.สุวิทย์ หมาดอะดัม พี่เลี้ยงจังหวัดยะลา การวางแผนดำเนินงานโครงการ โดยคุณนฤมล ฮะอุรา พี่เลี้ยง จ.สตูล การบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการในเวบไซต์คนใต้สร้างสุข โดยคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ และซักถามประเด็นปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.2 เบิกเงินค่าเปิดบัญชี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-12.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้า รายงานการเงินมีความถูกต้อง และสามารถจัดส่งรายงานได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีคืนจำนวน 500 บาท
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีคืนจำนวน 500 บาท

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.3 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:00-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เรียนรู้และทราบแนวทางในการจัดทำเอกสารทางการเงิน ต้องมีหลักฐานทางการเงินที่ถูกต้องซึ่งเป็นใบสำคัญรับเงินที่มีรายละเอียดการเบิกจ่าย
 • ได้เรียนรู้เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยค่าใช้จ่ายที่เกิน 1,000 บาท ต้องทำการหักภาษี 1 เปอร์เซ็นต์ และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
 • ได้เรียนรู้การรายงานทางการเงิน และการบันทึกรายงานลงในเวปไซด์ ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการสามารถจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงิน และการรายงานทางการเงิน และการบันทึกรายงานลงในเวปไซด์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ คือ การทำเอกสาร การรายงานทางการเงิน การรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ลงเวปไซค์ คนใต้สร้างสุข การรับฟังคำชี้แจง การจัดทำรายงานทางการเงิน และการเสียภาษี
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.4 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การจัดบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข การจัดทำรายงานทางการเงิน และการจัดเก็บเอกสาร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการมีความรู้เข้าใจในการจัดทำเอกสาร การทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินโครงการ สามารถบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมหลักตามแผนที่ตั้งไว้
 2. การทำความเข้าใจกับกิจกรรมย่อยต่างๆตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 3. การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เลี้ยงโครงการในการทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินของโครงการ นัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายงานทางการเงิน ใบสำคัญรับเงิน ความถูกต้องของหลักฐานทางการเงินในแต่ละกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.5 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกับเอกสารการเงิน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-12.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการมีความรู้เข้าใจในการจัดทำเอกสาร การทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินโครงการ สามารถบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขได้อย่างถูกต้อง พี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงิน สมุดบัญชีธนาคาร ใบสำคัญรับเงินสอดคล้องกับงบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละเพื่อจัดทำเอกสารรายงานปิดโครงการ
 • เอกสารรายงานการเงินยังไม่ครบถ้วน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการทำรายงานความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักซ้อมความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เลี้ยงโครงการในการทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินของโครงการ นัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายงานทางการเงิน ใบสำคัญรับเงิน ความถูกต้องของหลักฐานทางการเงินในแต่ละกิจกรรม นัดผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/การเงินนำเอกสารรายงานการใช้จ่ายงบประมาณงวดที่1เพื่อจัดทำเอกสารปิดโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.6 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:00-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ส่งเอกสาร ตรวจเอกสารรายงานการเงิน ปิดโครงการงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลการตรวจเอกสารการเงินยังไม่เรียบร้อยทุกกิจกรรม เนื่องจากใบลงทะเบียนไม่ครบ เขียนรายละเอียดในใบสำคัญรับเงินไม่ละเอียด ค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจน ต้องแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง และไม่สามารถส่งรายงานได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยงนัดตรวจเอกสารปิดโครงการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การส่งเอกสาร การตรวจเอกสารรายงานทางการเงิน ปิดโครงการงวดที่ 1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ได้ทำการตรวจเอกสารการเงินให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรม และให้มีความถูกต้อง ก่อนจัดส่งรายงานความก้าวหน้าให้ทาง สจรส.ม.อ.
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดโครงการงวดที่1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทำกิจกรรมที่ผ่านมาไม่เรียบร้อย ขาดใบลงทะเบียนและใบสำคัญรับเงินไม่มีความชัดเจน รวมทั้งการเขียนรายงานในเวบไซต์มีข้อมูลน้อยและไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายเงิน จึงไม่สามารถส่งรายงานได้และต้องกลับไปแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำหลักฐานสำคัญต่างๆ และเอกสารทางการเงินต่างๆมานำเสนอพี่เลี้ยงโครงการ และเจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้อง และให้คำแนะนำในการจัดทำรายงาน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.8 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการยังได้เอกสารทางการเงินที่มีความถูกต้องยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 แก้ไขเอกสารการเงินและรายงานในเวบไต์ตามคำแนะนำของ สจรส.ม.อ.เมื่อวันที่ 15 ก.พ.59

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ สจ.รส. เพื่อรับการตรวจความถูกต้องของเอกสารและให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งรับคำเสนอแนะวิธีการบันทึกข้อมูลในเวปไซค์ที่ถูกต้องตามหลักการบันทึกข้อมูล

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.9 พบพีเลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน

วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ถูกต้องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้น
 • เอกสารทางการเงินมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยงประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้ารับการแนะนำจากครูพี่เลี้ยงเพื่อรับการเสนอแนะแนวทางในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.10 ประชุมจัดทำรายงานควาก้าวหน้า ครั้งที่ 3

วันที่ 31 พ.ค. 2559 เวลา 10:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินร่วมกับ สจรส.ม.อ.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงิน และให้คำแนะนำการเขียนใบสำคัญรับเงินให้ถูกต้องและชัดเจน ทำให้จัดทำรายงานความก้าวหน้าได้เรียบร้อย และมีเงินคงเหลือต้องคืน สสส.จำนวน 17,299.13 บาท
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า แก้ไขเอกสารการเงินและรายงานในเวบไซต์ตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานโครงการเข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สจรส.ม.อ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และการแก้ไขเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งการเข้าร่วมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

3 3

18. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

18.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์การทำโครงการ สสส.และรณรงค์พื้นที่เขตปลอดบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ปลอดบุหรี่ในหมู่บ้านจำนวน 2 ป้าย ใช้ในการทำกิจกรรมโครงการ เมื่อมีการทำกิจกรรมชาวบ้านจะให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ ทำให้ไม่มีการสูบบุหรี่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ สสส.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำป้ายรณรงค์พื้นที่เขตปลอดบุหรี่จำนวน 2 ป้าย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงานเพื่อแจ้งการจัดทำป้ายแสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 • จากนั้นคณะทำงานได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการดำเนินการจัดจ้างป้าย จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้ติดตั้งในบริเวณที่จัดกิจกรรมของโครงการ
 • photo
 • photo

 

200 200

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 48 23                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 210,950.00 67,655.00                  
คุณภาพกิจกรรม 92 75                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 9 ( 2 มิถุนายน 2559 )
 2. จัดเวทีระดมความคิด การแสดงความคิดเห็น ( 9 มิถุนายน 2559 )
 3. จัดประกวดเมนูอาหารเลิศรส ( 16 มิถุนายน 2559 )
 4. จัดทำเมนูสุขภาพและรสชาติเลิศรสของชุมชน ( 23 มิถุนายน 2559 )
 5. ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 10 ( 7 กรกฎาคม 2559 )
 6. สาธิตอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 7. สาธิตอาหารสำหรับเด็กประถม ( 21 กรกฎาคม 2559 )
 8. สาธิตอาหารสำหรับหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร ( 28 กรกฎาคม 2559 )
 9. ประชุมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการชุมชน ครั้งที่ 11 ( 4 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นางสาว รอฮานะห์ อารี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......