สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

รหัสโครงการ 58-03804
สัญญาเลขที่ 58-00-2212
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) สร้างความเข้าใจในการจัดทำโครงการ "สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่"
4) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 1 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
5) พบพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนการทำโครงการ
6) ประชาสัมพันธ์โครงการ รักษ์ป่าบูโด เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)
7) สภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)พร้อมกับอดีตพรานและครอบครัวนกเงือกเดินสำรวจกำหนดเส้นทางเพื่อจัดเขตอนุรักษ์ทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
8) การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ ระหว่างหมู่บ้านกับพื้นป่า สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล
9) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1
10) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 2(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
11) ครั้งที่ 1 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
12) จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน
13) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
14) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 3 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
15) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 4 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
16) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ
17) ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 ณ สจรส.ม.อ.

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 79,080.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 40.78 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -1,314.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 886.78 บาท
รวมรายรับ (1) = 79,620.78 บาท รวมรายจ่าย (2) = 80,048.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -427.22 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 98,850.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 5(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน (26 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน (11 มีนาคม 2559)
 3. ปลูกทดแทนและเพาะพันธุ์ไม้อาหารนกเงือก (13 มีนาคม 2559 - 14 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน (3 เมษายน 2559)
 5. ออกแบบโครงสร้างของศูนย์ และจัดตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ (5 เมษายน 2559)
 6. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม (18 เมษายน 2559)
 7. จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครและจัดเวทีให้ความรู้ ด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ (28 เมษายน 2559)
 8. จัดตั้งเขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติบ้านเจาะกะพ้อใน (30 เมษายน 2559)
 9. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 8 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน (7 พ.ค. 2559)
 10. สภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)จัดทำปฎิทินท่องเที่ยวและแผนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวชและเขตรับผิดชอบในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (20 พ.ค. 2559 - 21 พ.ค. 2559)
 11. เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 1 (21 พ.ค. 2559)
 12. รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน "จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน" (25 พ.ค. 2559)
 13. นำกลุ่มคณะกรรมการศูนย์ฯ ดูงานศูนย์นกเงือกเพื่อจัดตั้งศูนย์ธรรมชาติวิทยาและนกเงือก (5 มิถุนายน 2559)
 14. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 9 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน (10 มิถุนายน 2559)
 15. จัดเวทีรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงานต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดทำแผนทรัพยากรธรรมชาติและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)กฏกติกา ของศูนย์ (11 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559)
 16. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (9 กรกฎาคม 2559 - 10 กรกฎาคม 2559)
 17. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 10(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน (21 กรกฎาคม 2559)
 18. เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 2 (24 กรกฎาคม 2559)
 19. พบพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนการรายงานข้อมูลโครงการ (31 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะ )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางนูรีดา เบ็ญเจ๊ะวัน )
15 กุมภาพันธ์ 2559