สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

รหัสโครงการ 58-03804
สัญญาเลขที่ 58-00-2212
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 5(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
2) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
3) ปลูกทดแทนและเพาะพันธุ์ไม้อาหารนกเงือก
4) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
5) ออกแบบโครงสร้างของศูนย์ และจัดตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ
6) วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม
7) จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครและจัดเวทีให้ความรู้ ด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
8) จัดตั้งเขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติบ้านเจาะกะพ้อใน
9) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 8 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
10) สภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)จัดทำปฎิทินท่องเที่ยวและแผนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวชและเขตรับผิดชอบในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11) เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 1
12) รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน "จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน"
13) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 9 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
14) นำกลุ่มคณะกรรมการศูนย์ฯ ดูงานศูนย์นกเงือกเพื่อจัดตั้งศูนย์ธรรมชาติวิทยาและนกเงือก
15) จัดเวทีรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงานต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดทำแผนทรัพยากรธรรมชาติและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)กฏกติกา ของศูนย์
16) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
17) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 10(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
18) เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 2
19) พบพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนการรายงานข้อมูลโครงการ
20) เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 3
21) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 11 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
22) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ
23) ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 12 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน
24) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
25) ถ่ายภาพกิจกรรมถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
26) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ
27) ตรวจเอกสารปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -427.22 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 98,850.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 75.14 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,466.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 211.92 บาท
รวมรายรับ (1) = 98,497.92 บาท รวมรายจ่าย (2) = 118,752.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -20,254.08 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะ )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )