สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

รหัสโครงการ 58-03804
สัญญาเลขที่ 58-00-2212
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

2. ชุมชน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน ต.กะรุบี อ.กะพ้อจ.ปัตตานี

3. รหัสโครงการ 58-03804 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2212

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำโครงการโดยภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 สร้างความเข้าใจในการจัดทำโครงการ "สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่"

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 17:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดแผนงานด้านกิจกรรมและกำหนดบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • นายซัยฟุดดีนเจ๊ะฮะ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการถึงที่มาและความสำคัญที่ได้ทำโครงการนี้ และได้แจ้งจำนวนกิจกรรม ตลอดปีให้คณะกรรมการทราบ เพื่อจะได้กำหนดแนวทางและร่วมกันจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้
 • สิ่งที่คณะกรรมการจะต้องตัดสินใจร่วมกัน คือ ประเด็น ของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ ได้หารือเรื่องสถานที่จัดกิจกรรม มี 2 ที่ คือ ลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเจาะกะพ้อใน ทางคณะกรรมการได้อภิปรายถึงสถานที่ ถ้าไปจัดที่ อบต.กลุ่มเป้าหมายอาจไปไม่ถึง 100 เปอร์เซ็น ทำให้จำนวนคนน้อยไม่ได้ตามวัตถุประสงค์แต่ถ้าจัดที่ศูนย์เรียนรู้ฯ อยู่ในชุมชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเดินมาได้ และไม่ไกลจากบ้านเพราะอยู่ในพื้นที่ และสะดวกกว่า แต่ทางผู้ใหญ่ได้เสนอแนะในเรื่องของ ห้องน้ำเพราะเราเชิญหัวหน้าส่วนราชการมารับทราบถึงโครงการที่ชุมชนด้วย ถึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องดังกล่าวด้วย ทางสมาชิกก็ได้อภิปรายเพิ่มเติมว่า ควรให้มีความพร้อมหลาย ๆ ด้าน เพราะบ้างที่การจัดกิจกรรม ที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากก็ต้องคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยด้วย เนื่องด้วยที่ศูนย์เรียนรู้ยังขาดปัจจัยเรื่อง ห้องน้ำสะอาด เพราะยังไม่มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ จึงลงมติร่วมกันว่า จัดประชาสัมพันธ์โครงการ ลานจอดรถอบต.กะรุบี
 • ด้านการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วม ได้เสนอให้คณะกรรมการนั้นรับผิดชอบในโซนของพื้นที่ใกล้ๆ กับบ้านของตนเอง โดยอย่างน้อยต้องแจ้งให้เข้าร่วมเป็นอย่างน้อยคนละ 10 คน เพื่อให้ได้ตามจำนวนครัวเรือนที่ได้ระบุในโครงการ
 • กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในการจัดครั้งนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเชิญมาก็หลายท่าน โดยเฉพาะท่านนายอำเภอ ผอ.รพ.กะพ้อ ผอ.รร. ท่านนายก อบต.กะรุบี และหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายหน่วยงาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำโครงการโดยภาคีเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการตามโครงการจำนวน 10 คน และคณะกรรมการชุมชนจำนวน 10 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 16.45 น. คณะกรรมการได้มาเตรียมสถานที่ คณะทำงานที่ทำอาหารว่างก็เตรียมพร้อมทำอาหาร
 • 17.00 น. ได้เวลากำหนดการประชุมคณะกรรมการประชุม มายังไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้เตรียมจัดโต๊ะและสถานที่ติดป้ายไวนิล โครงการและป้ายไวนิลเขตปลอดบุหรี่ มีการเลื่อนเวลา การประชุมไปหลังละหมาด เพราะเป็นช่วงใกล้เวลาละหมาด และผู้รับผิดชอบโครงการ(นายซัยฟุดดีนเจ๊ะฮะ) ได้แจ้งให้มาพบกันหลังละหมาดมัฆริบ(ละหมาดตอนค่ำ)
 • 19.00 น. คณะกรรมการได้ทยอยเดินทางมาถึง และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจในการจัดโครงการ สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่
 • 22.00 น. ปิดการประชุม (ซักซ้อมความเข้าใจ)
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ รักษ์ป่าบูโด เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ รักษ์ป่าบูโด เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดสภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)จำนวน 30 คน
 2. มีกลุ่มแกนนำชุมชนบ้านเจาะกะพ้อใน หน่วยงานรัฐในพื้นที่จำนวน 160 คน รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินการและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 3. มีกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนและ แกนนำชุมชนในการเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดกลุ่มสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)รวมจำนวน 30 คน และกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ แต่ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน ซึ่งจะนัดประชุมเพื่อคัดเลือกจิตอาสาเก็บข้อมูลในกิจกรรมประชุมถัดไป
 • กิจกรรมนี้ทำให้คนในชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งหัวหน้าส่วนได้รับรู้การทำโครงการ สสส.เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ ซึ่งหัวหน้าส่วนหน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนสถานที่และบุคลากรตลอดการทำโครงการ
 • ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 1. การเตรียมงานและการวางแผนในการจัดกิจกรรม
 2. การจัดลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
 3. การวางงานให้ถูกคน
 4. การให้ความสำคัญในเรื่องงานส่วนร่วมมากกว่างานส่วนตน
 5. การเสียสละ คือสิ่งที่จะทำให้หมู่บ้านพัฒนา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เปิดเวทีโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โดยผู้ใหญ่บ้านนัดชาวบ้าน เข้าร่วมประชุม โดยผ่านทางหอกระจายข่าว ผ่านทางแกนนำกลุ่ม และพี่เลี้ยงโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในชุมชนมีโครงการของ สสส.เป็นโครงการท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ และบอกให้ถึงทราบถึงวิธีการทำโครงการ และกิจกรรมต่างที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในพัฒนาเป็นแก้ปัญหาเรื่องด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก)
 2. จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายมาจากกลุ่มต่างๆในชุมชนประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน10คน,อสม.2 คน,ปราญชาวบ้าน2 คน,ผู้นำศาสนา 2 คน,ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน 2 คน,เยาวชน 5 คน,คณะทำงานโครงการ 5 คน,ผู้สูงอายุ 3 คน รวมจำนวน 30 คน พร้อมทั้งคัดเลือกกลุ่มจิตอาสาชุมชน เยาวชน 10 คน และ แกนนำชุมชน 10 พร้อมให้ความรู้รับรุ้ถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติและรับผิดชอบ
 3. คัดกรองกลุ่มอาสาสมัครแกนนำ เพื่อเป็นคณะทำงานอาสาสมัครชุมชนบ้านเจาะกะพ้อใน เพื่อทำหน้าที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชนจำนวน 30 คน ทั้งนี้ให้มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการดำเนินงานเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตในการพัฒนาท้องถิ่น
 4. คนในชุมชนและตัวแทนหน่วยงานไม่น้อยกว่า160คน ได้รับรู้การดำเนินโครงการและเข้ามามีส่่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ช่วยบ่ายของวันเสาร์ได้เข้าไปเตรียมจัดงานก่อน 1 วัน คณะผู้จัดงาน ได้เข้าไปเตรียมสถานที่ โต๊ะเก้าอี้ และจัดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายเขตปลอดบุหรี
 • ช่วงจัดงาน เวลา 8.30น.- 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมงานทยอยกันเข้าบริเวณที่จัดงานณองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนมาถึงงานในเวลา
 • เวลา 10.00 น. ท่านปลัดผู้รับผิดชอบตำบลกะรุบี ได้มาถึงบริเวณพิธี (มาแทนท่านนายอำเภอกะพ้อ) และได้เปิดงาน
 • เวลา 10.15 น. หลังจากนั้นก็ได้เชิญ ผบ.ร้อยทหารพราน ในพื้นที่รับผิดชอบพบปะกับพี่น้องประชาชนเนื่องในวาระมารับตำแหน่งใหม่ในพื้นที่ และได้ให้กำลังใจกับผู้จัดงานในครั้งนี้หลังจากนั้น มีการแสดงโชว์จากนักเรียนมัธยม โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ในชุดอานาชีด 5 ภาษา(อาเซียน)ท่านกำนันตำบลกะรุบีได้พบปะกับพี่น้องและได้ให้แนวคิดในการดำเนินการว่าให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และท่านนายก อบต.กะรุบี ก็ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานในวันนี้ และท่านรับปากจะให้ความร่วมมือและจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการในครั้งหน้าเพื่อความสุขของชุมชนบ้านเจาะกะพ้อใน ท่านรองนายก อบต.นายอัตพงษ์ สามะ ได้พบปะพี่น้องพร้อมกับแจ้งการดำเนินงานของ อบต.ในรอบปีที่ผ่านมา และงบประมาณที่จะได้ดำเนินการ โดยเฉพาะได้อนุมัติวงเงินในการสร้างอาคารเพื่อเป็นที่รับรองของผู้ที่จะมาพักในช่วงขึ้นไปศึกษาระบบนิเวศและนกเงือกบนเทือกเขาบูโด และได้ให้กำลังใจกับทีมงานที่จัดด้วยและทางอบต .กะรุบี มีความยินดีที่จะให้ใช้สถานที่และช่วยเหลือในด้านกิจกรรมอื่นๆ ที่พอจะให้การสนับสนุนได้ ในครั้งต่อไป
 • 11.00 น.เก็บภาพเป็นที่ระลึกระหว่าง สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ กับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานกองกำลังและผู้เข้าร่วมงานบ้างส่วน
 • 11.15 น. พี่เลี้ยงโครงการมาถึงบริเวณพิธี พร้อมกับชี้แจ้งโครงการให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ และบอกถึงที่มาของงบประมาณและการสนับสนุนจาก สสส.ให้กับโครงการ และวิธีการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและการสิ้นสุดโครงการหลังจากนั้นก็เป็นการพบปะของ ผู้ใหญ่บ้านนายอายุ๊ ยูโซะซึ่งได้ให้ข้อคิดต่าง ๆ ในการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อนจะมารับโครงการของ สสส.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

160 150

3. สภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 1 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน

วันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการจัดงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกลุ่มสภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาผู้นำเข้าใจการทำกิจกรรมในโครงการ และได้วางแผนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ได้กำหนดหน่วยงานราชการที่เชิญเข้าร่วม ได้แก่ อบต.กะรุบี นายอำเภอ ผอ.รพ.สต.โดยหัวหน้าส่วนราชการที่จะเชิญเข้าร่วมจะเป็นประธานในพิธี
 • กำหนดวันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการในวันที่ 18 ต.ค. 2558
 • การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในวันประชาสัมพันธ์โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ ลงทะเบียน สถานที่ อาหาร และประเมินผล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 2(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรุปแบบของสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกลุ่มสภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการประชุมมีข้อสรุปดังนี้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้รายละเอียดและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสำรวจ
 2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 3. สมาชิกสภาจะต้องเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ถ้าไม่ภารกิจสำคัญ
 4. ประชุมตามแผนที่เราได้กำหนดในปฏิทิน โครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมในวันที่ 14 - 15 พ.ย. 258 โดยเริ่มประชุม เวลา 20.00 น.
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 3 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกลุ่มสภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ออกแบบโครงสร้างของศูนย์และจัดตั้งคณะกรรมของของศูนย์ เพราะการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร คือยังขาดประธานที่จะเข้ามารับผิดชอบในงานของศูนย์ที่จะต้ั้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการวางแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก) และจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์ โดยนัดหมายกับคณะกรรมการให้พร้อมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการที่เป็นเจ้าของสถานที่ได้จัดเตรียมสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม โดยนายแวอุเซ็งแต เป็นผู้จัดโต๊ะและเก้าอี้ในการประชุม โดยเริ่มประชุมในเวลา 19.00 น. คือหลังจากปฏิบัติศาสนกิจของตอนเย็น ประเด็นสำคัญในการประชุมสภา คือเรื่องเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 34
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 4 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 19.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกลุ่มสภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการประชุม ผลที่ได้คือ

 • คณะกรรมการสภาได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมและได้ให้ข้อเสนอแนะในเรืองของการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และคณะกรรมการมีความรู้และเข้าใจในระบบการทำงานของรูปแบบสภามากยิ่งขึ้น คือทุกคนสามารถเข้ามานำเสนอหรือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการด้วยกันในการทำงานของชุมชน หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ก็สามารถแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งเพื่อทราบ และเป็นข้อมูลกับชุมชนต่อไป
 • ประเด็นที่สอง คือ เรื่องที่พัก เนื่องจากได้มีการประสานงานจากหน่วยงานภายนอก ผู้สนใจเรื่องการท่องเทียวเชิงนิเวศ ได้สนใจจะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเดือนหน้า ทำให้สมาชิกกังวล ถึงที่พักของผู้ที่จะมาพัก ทางนายแวอุเซ็ง แต ได้เสนอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เดิม) อาคารไม่ได้ใช้งานของชุมชน ซึ่งไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว จึงขออาสาจะประสานกับเจ้าของที่ดิน เพราะตั้งอยู่บนที่ดินของ นายนิกือนางอ (ปราชญ์หมอชาวบ้าน)
 • ประเด็นที่สาม คือ เรื่อง จุดดูนกเงือก ปราชญ์นกเงือก (นายซามูดิง) ได้เสนอขอความร่วมมือกับที่มงานที่จะเข้าไปปรับปรุงสถานที่ จุดดูนกเงือก เพราะจากสภาพที่ใช้งานมานานแล้วทำให้ไม่มีความพร้อมที่จะรองรับการมาชมนก ดูนกของนักท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือกับสมาชิกสภาฯ ในการปรับปรุงสถานที่ต่อไป ที่ประชุมเห็นพร้อมกันว่า จะขึ้นไปพัฒนาพื้นที่ในวันที่20 ก.พ. 2559และทางสภาฯ ยินดีจะรวบรวมเงินสมทบในการพัฒนาสถานที่จุดชมนกเงือกด้วย เพราะต้องซื้ออุปกรณ์และเปลี่ยนอุปกรณ์หลายอย่าง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ช่วงเย็นของการประชุม คณะทำงานพร้อมด้วยทีมงานของสภาพร้อมกัน บ้านปราชญ์(ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อเตรียมการประชุม จัดโต๊ะเก้าอี้ และเตียมอาหารบ้างส่วนโดยอาหารว่างในค่ำคืนนี้คือ โรตี(ปลากระป๋อง) แกงไก่ โดยนายอับดุลเลาะ วาโละ เป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บ้าน
 • เริ่มประชุม เวลา 20.00 น. หลังจากสมาชิกสภาฯเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงค่ำ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้เป็นคนเปิดพีธีการประชุมสภา ฯ หลักจากนั้นก็ได้เปิดประเด็นของการจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป หลังจากเดือนนี้ โดยกำหนดกิจกรรมและเลื่อนกิจกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้อีก เพราะติดที่งบประมาณ หลังจากได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในงวดแรกสิ้นสุดไปแล้ว โดยทางโครงการยังคงติดลบจากงบประมาณ แต่ทางสมาชิกยังคงจะให้มีกิจกรรมขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการจัดกิจกรรมได้ทำให้สมาชิกมีความรู้สึกจะพัฒนาตนเอง และพัฒนาชุมชนยิ่งขึ้น
  นายซัยฟุดดีนเจ๊ะฮะ(ผู้รับผิดชอบโครงการ) ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เข้ามาร่วมการพบปะ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในค่ำคืนนี้ โดยขอให้ทุก ๆ ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ และพร้อมกันรับประทานอาหารเบรกที่ได้เตรียมไว้ โดยสมาชิกทำกันเองปิดการประชุมเวลา21.50 น
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 26

4. การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ ระหว่างหมู่บ้านกับพื้นป่า/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ ระหว่างหมู่บ้านกับพื้นป่า สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อป้องกันฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่ายาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดการมีส่วนร่วมในการออกแบบสอบถามด้านด้านโภชนาการ ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจารีต ปัญหาของชุมชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจำนวน 160 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการประชุมคณะทำงาน ร่วมกันกลุ่มอาสาเก็บข้อมูล ได้ร่างแบบสอบถามการสำรวจ 1 ชุด
 • ได้วางแผนการลงไปเก้บข้อมูล มีข้อสรุปได้ดังนี้
 1. ช่วงเวลาในการออกไปเก็บแบบสำรวจ เริ่มสำรวจในวันที่ 8 พ.ย.58
 2. ระยะเวลาในการออกไปเก็บแบบสำรวจ
 3. กลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บให้แบ่งเป็นโซนเพื่อความสะดวกและไม่ซ้ำซ้อน
 4. สรุปผลการเก็บข้อมูลก่อนนำเสนอข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจวิเคราะห์ทุนในชุมชนเพื่อออกแบบการด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลด้านโภชนาการ ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจารีต ปัญหาของชุมชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
 2. ใช้วิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัคร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ในช่วงเช้าได้มีการประชุมในทีมงาน เพื่อเตรียมงานในช่วงบ่าย โดยในที่่ประชุมมีมติเห็นชอบพร้อมกันว่าในช่วงเช้าหลังประชุมจะขึ้้นไปพัฒนาในพื้นที่ที่จะสร้างเป็นห้องน้ำในช่วงเดินสำรวจ
 • ช่วงบ่ายโมงคณะทำงานและอาสาสมัครร่วมกันประชุม หาข้อสรุปประเด็นปัญหาและข้อสรุปที่จะใช้ในแบบสำรวจโดยมีรายละเอียดทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
 1. ด้านข้อมูลทั่วไป
 2. ด้านสุขภาพ
 3. ด้านการปลูกผักและสมุนไพรในบริเวณบ้าน
 4. ด้านภูมิปัญญาและด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน
 5. ด้านการใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 50

5. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่ายาชุมขนและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม160 ครัวเรือนและการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเก็บข้อมูลระหว่างคนในครัวเรือนและอาสาสมัคร

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เก็บแบบสอบถามครบจำนวน 160 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายออกเป็น 3 โซน ดังนี้
 1. โซนประชากรที่อยู่บริเวณนอก(ติดถนนใหญ่)
 2. โซนทิศเหนือ (บ้านเจาะกะพ้อใน)
 3. โซนทิศใต้ (บ้านเจาะกะพ้อใน)
 • ผลจากการเก็บข้อมูลทำให้ทีมอาสาสมัครได้ความรู้วิธีการสัมภาษณ์ เกิดทักษะและมีความมั่นใจมากขึ้น ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เกิดข้อมูลด้านทรัพยากรในบ้านเจาะกะพ้อใน ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ออกสำรวจโดยการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม โดยเยาวชนและแกนนำในชุมชนซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 3โซน จำนวน โซนละ 10 คน จัดเก็บ ตามครัวเรือน 160 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ช่วงเช้ามีการเรียกกลุ่มอาสาสมัคร เข้ามาทำความเข้าใจในการออกไปเก็บข้อมูลเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสำรวจในวันแรก และกลุ่มที่ออกไปเก็บข้อมูลจะมีทั้งเยาวชนและวัยทำงาน เพื่อให้ง่ายในการเก็บข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

6. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ครั้งที่ 1 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่ายาชุมขนและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ได้ข้อมูลของชุมชนเพื่อมาจัดทำแผนชุมชน
 2. เกิดแผนที่ทางเดินเส้นทางสู่ป่าหมู่บ้าน(แผนที่เดินดิน) 1 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เรียนรู้การป้อนข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ และต้องมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้

 1. ต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยวิทยากรต้องมีความรู้และวิธีที่จะแปลผลข้อมูลจากแบบสอบถามแบบสำรวจให้เป็นตัวเลขก่อน
 2. ผู้รับผิดชอบในการป้อนข้อมูล ก็ต้องมีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บ้าง
 3. ผู้อ่านข้อมูลต้องมีความแม่นยำในการอ่านข้อมูลและแปลข้อมูลเป็นตัวเลข เพื่อป้อนในระบบคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. วิเคราะห์ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดทำแผนชุมชน วิทยากรให้ความรู้ และแนะแนวทางการทำแผนชุมชน และการจัดการข้อมูล ให้กับแกนนำของชุมชนและเยาวชน โซนละ 10 คน 3 โซน จำนวน 30 คน เพื่อให้แกนนำมีความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และร่วมกันนำสิ่งที่เรียนรู้ไปจัดทำแผนชุมชน และร่วมกันออกแบบแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลทำแผนชุมชน จัดทำกระบวนการจำนวน 2 วัน
 2. จัดทำแผนที่ทางเดินเส้นทางสู่ป่าหมู่บ้าน(แผนที่เดินดิน) ซึ่งต้องระบุให้เห็นถึงผังกายภาพของทรัพยากร ผังโครงสร้างพื้นฐาน ผังเรียนรู้ เป็นต้น
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา ๐๙.๐๐ น.คณะกรรมการได้มาพร้อมกันและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการประชุมก่อนมีการสังเคราะห์ข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวขอบคุณกับอาสาสมัครที่ไปเก็บข้อมูลในครั้งนี้
 • หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการมีการวิเคราะห์ข้อมูล จากการใช้โปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ โดย อ.ซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้นำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการป้อนข้อมูล
 • เวลา ๑๑.๕๐ น.พักรับประทานอาหาร และเตรียมตัวปฏิบัติศาสนกิจ
 • เวลา ๑๓.๐๐ น.เริ่มป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้แปลข้อมูล ๑ คน ป้อนข้อมูล ๑ คน ต่อหนึ่ง เครื่อง เวลา ๑๖.๐๐ น. เสริจสิ้นการป้อนข้อมูลลงในระบบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 55

7. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่ายาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน1ชุด นำไปสู่การจัดทำแผนด้านทรัพยากรป่าหมู่บ้านและตัวชีัวัดทรัพยากรธรรรมชาติ(นกเงือก)

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการจัดเวทีเพื่อถ่่ายทอดข้อมูลกลับสู่ประชาชนโดยให้วิทยากรนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ คืนข้อมูลที่ได้ให้กับชาวชุมชน และชี้แจงทราบถึงปัญหา รับรู้ข้อมูล ด้านต่างๆ แล้วจัดหมวดหมู่ข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนให้ชัดเจนขึ้นจากเดิม โดยข้อมูลในด้านต่าง ๆ นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุข ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสมุนไพร  และจากการทำกิจกรรมในวันนี้สิ่งที่ได้สะท้อนกลับมาคือชุมชนให้ความสนใจกับทุนที่อยู่ในชุมชนมากขึ้น มีความรู้สึกว่าป่านั้นมีความสำคัญต่อชุมชน และการดูแลระหว่างชุมชนกับชุมชนกันเอง มีความสำคัญมากกว่าให้คนอื่นมาดูแล และให้ความช่วยเหลือกัน 
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีเพื่อถ่่ายทอดข้อมูลกลับสู่ประชาชนโดยให้วิทยากรนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ คืนข้อมูลที่ได้ให้กับชาวชุมชน และชี้แจงทราบถึงปัญหา รับรู้ข้อมูล ด้านต่างๆ แล้วจัดหมวดหมู่ข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนให้ชัดเจนและยกร่างทำแผนชุมชน โดยการแบ่งกลุ่มประชาชนย่อยระดมความคิดเห็น ซึ่งมีตัวแทนประชาชน 120 คน โดยการคัดเลือกตัวแทนทั้ง 3 โซนละ 40 คน คณะกรรมการชุมชน 10 คน อสม. 3 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 4 คน และเจ้าหน้าที่ อบต.กะรุบี 5 คน โรงพยาบาลกะพ้อ 3 คน หน่วยความมั่นคงในพื้นที่3 คน ครู 2 คน เด็กเยาวชน 10 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จากมติที่ประชุมให้คณะกรรมการดำเนินงานเข้าไปจัดสถานที่ โดยใช้สถานที่อาคารจอดรถขององค์บริหารส่วนตำบลกะรุบี โดยใช้เครื่องเสียงและโต๊ะจำนวน 160 ตัว ของหน่วยงาน อบต.กะรุบี ช่วงเช้าได้มีการจัดสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาฯ  ฝ่ายลงทะเบียนรับลงทะเบียนในเวลา 09.00 น.  และฝ่ายตอนรับกล่าวตอนรับและเปิดประเด็น เพื่อรอกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมมาอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นจากจำนวนที่ตั้งไว้ แต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์ ทำให้สมาชิกและกลุ่มเป้าหมายจะต้องร่วมละหมาดวันศุกร์ จึงได้เปลี่ยนแปลงให้เริ่มในช่วงบ่ายแทน เป็นเวลา 13.30 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

160 132

8. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม

ไม่มีกิจกรรม

9. จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครและจัดเวทีให้ความรู้ ด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ไม่มีกิจกรรม

10. สภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)พร้อมกับอดีตพรานและครอบครัวนกเงือกเดินสำรวจกำหนดเส้นทางเพื่อจัดเขตอนุรักษ์ทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 สภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)พร้อมกับอดีตพรานและครอบครัวนกเงือกเดินสำรวจกำหนดเส้นทางเพื่อจัดเขตอนุรักษ์ทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อป้องกันฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่ายาชุมชนและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • กลุ่มอาสาพัฒนาและฟื้นฟูป่าเพื่อนกเงือกบ้านเจาะกะพ้อในและคณะกรรมการ รู้เส้นทางที่จะใช้ในการเดินท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / 55คน
 • มีป้ายความรู้และข้อมูลป่าอาหารชุมชนในเส้นทางท่องเทียวเชิงนิเวศ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการจัดให้มีการสำรวจพื้นที่ป่า และบริเวณป่าของอุทยานแห่งชาติ บูโด สุไหงปาดี พบว่าสภาพป่ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์มาก ยังมีแหล่งน้ำที่ชาวบ้านสามารถนำมาทำน้ำประปาหมู่บ้านใช้ภายในหมู่บ้านได้ แต่ยังต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 • สำหรับกิจกรรมเดินสำรวจป่าในครั้งนี้ทำให้ชุมชน เยาวชน และกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วมได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า และทำให้มีความรู้สึกหวงแหนพื้นที่ป่า และพรานป่าได้พาไปดูโพรงนกเงือกที่อยู่ในเส้นทางเดินสำรวจด้วย ทำให้เยาวชน เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้ดูโพรงนกเงือก ซึ่งเป็นโพรงที่อยู่ในระดับไม่สูง ประมาณ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล อดีตพรานป่า ได้พาไปจุดที่สำคัญคือร่องเขาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า บาตูดินเด่ง(เป็นหินผา) ซึ่งตรงกลางจะมีน้ำผ่านด้วย และเป็นจุดพักสำหรับการเดินสำรวจด้วย
 • การสำรวจในครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งหมด4ชม. และขึ้นจุดสูงที่สุดสูงจากระดับน้ำทะเล370 ม. และระยะทางโดยประมาณ6กม.(เป็นเส้นทางลาดชัน) มีจุดพักเป็นระยะ ๆ สำหรับถ่ายรูปและชมความสวยงามและสมบูรณ์ของพื้นป่าดิบชื้นในพื้นที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กลุ่มอาสาพัฒนาและฟื้นฟูป่าเพื่อนกเงือกบ้านเจาะกะพ้อใน พร้อมด้วยอดีตพรานป่า และครอบครัวนกเงือก(ปราชญ์ชาวบ้านด้านนกเงือก)เดินสำรวจพื้นที่ป่า และรังนกเงือกในบริเวณที่อยู่ไม่สูงมาก เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดเส้นทางเดินและจัดทำแผนที่
 • ปรับปรุงเส้นทางเดินป่า ให้มีความสะดวกในการเดินทางขึ้นและลง
 • กำหนดพื้นที่ที่สามารถเดินท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และดูนกเงือกในพื้นที่ที่ระดับไม่สูง
 • สำรวจข้อมูลชื่อต้นไม้และสมุนไพรเพื่อทำป้ายความรู้ในลำดับต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเดินทางสำรวจ
 2. แจกน้ำและอาหารระหว่างเดินทาง
 3. พบปะกับผู้ร่วมเดินทางชี้แจงวัตถุประสงค์และขอควรปฏิบัติในการเดินป่า เตรียมสมุดจดบันทึกรายละเอียดที่พบ
 4. ออกเดินทาง 9.00 น.สำรวจนกเงือกโดยเดินเท้าสำรวจพื้นที่ป่ามีพรานนำทางและคอยบรรยายสภาพป่าที่พบในระหว่างการเดินสำรวจพื้นที่เทือกเขาบูโดติดกับจังหวัดนราธิวาส
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

55 52

11. จัดตั้งเขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติบ้านเจาะกะพ้อใน

ไม่มีกิจกรรม

12. สภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)จัดทำปฎิทินท่องเที่ยวและแผนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวชและเขตรับผิดชอบในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกิจกรรม

13. ออกแบบโครงสร้างของศูนย์ และจัดตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ

ไม่มีกิจกรรม

14. นำกลุ่มคณะกรรมการศูนย์ฯ ดูงานศูนย์นกเงือกเพื่อจัดตั้งศูนย์ธรรมชาติวิทยาและนกเงือก

ไม่มีกิจกรรม

15. จัดเวทีรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงานต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดทำแผนทรัพยากรธรรมชาติและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)กฏกติกา ของศูนย์

ไม่มีกิจกรรม

16. รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน "จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน

ไม่มีกิจกรรม

17. ปลูกทดแทนและเพาะพันธุ์ไม้อาหารนกเงือก

ไม่มีกิจกรรม

18. เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ไม่มีกิจกรรม

19. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

20. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

20.1 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ ในเรื่อง

 • การจัดทำเอกสารรายงานลงเวปไซค์ คนใต้สร้างสุข
 • การบันทึกข้อมูลลงเวป
 • การบันทึกกิจกรรมลงปฏิทิน
 • การจัดทำรายงาน การรับฟังคำชี้แจง การจัดทำรายงานทางการเงิน
 • การบันทึกรายงานการเงิน
 • การเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดของโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การกำหนดรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม
 • การลงปฏิทินโครงการ
 • การรายงานการทำกิจกรรมในเวบไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ ณ สจรส.ม.อ. ในตอนเช้า อ.พงค์เทพ ได้บรรยายหลักการทำโครงการชุมชนน่าอยู่ และทีม สจรส.ได้บรรยายเรื่องการบริหารจัดการโครงการ ในช่วงบ่ายฝึกบันทึกข้อมูลการรายงานกิจกรรม และลงปฏิทินโครงการในเวบไซต์
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

20.2 พบพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนการทำโครงการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนการทำโครงการร่วมกับผู้รับทุนในจังหวัดปัตตานี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เรียนรู้การเขียนเอกสารหลักฐานการเงิน และได้นำหลักฐานมาเขียนในวันนี้ด้วย ทำให้เข้าใจและเคลียร์เอกสารได้เสร็จหลังทำกิจกรรม
 • เข้าใจการเขียนบันทึกกิจกรรม โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมจะจดบันทึกลงในสมุดก่อน และค่อยมาบันทึกลงในเวบไซต์อีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับพีเลี้ยง ฝึกการทำเอกสารรายงานการเงิน และฝึกการบันทึกรายงานกิจกรรมในเวบไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ฝึกการทำเอกสารรายงานการเงิน และฝึกการบันทึกรายงานกิจกรรมในเวบไซต์
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

20.3 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมการทำเอกสารการเงิน
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกข้อมูลลงบนเว็บไซต์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เรียนรู้และทราบแนวทางในการจัดทำเอกสารทางการเงิน
 • เรียนรู้การหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการสามารถจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงินแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานกิจกรรม ลงเว็บไวต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารภาษีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารภาษี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการหักภาษีค่าใช้จ่ายในโครงการ บรรยายเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม และช่วงบ่ายได้ใ้คำแนะนำเรื่องการเขียนเอกสารการเงิน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

20.4 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงปิดงวดโครงการงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลจากการตรวจเอกสารรายงานการเงินยังขาดลายเซ็นบัตรประชาชน ใบลงทะเบียนเซ็นชื่อไม่ถูกต้อง การบันทึกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ พี่เลี้ยงแนะนำตรวจเอกสารให้กลับไปดำเนินการนัดตรวจอีกครั้งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 59
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงิน การบันทึกข้อมูลลงเวบไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงนัดเพื่อตรวจเอกสารการเงิน บัญชีรับจ่าย การบันทึกข้อมูลบนเว็ปไซด์ ก่อนส่งรายงานให้ สจรส.เพื่อปิดงวดโครงการ
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

20.5 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 ณ สจรส.ม.อ.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดเอกสารเป็นรายกิจกรรมให้เรียบร้อย และให้เพิ่มข้อมูลกิจกรรมเพิ่ม และส่งให้ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบเอกสารได้ในวันพรุ่งนี้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงทำการตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานทางเวบไซต์ ก่อนส่งรายงานมายัง สจรส.
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

21. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์การทำโครงการ สสส.- เพื่อการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 4 ป้าย นำไปติดที่มัสยิด ศาลาประชาคม และสถานที่ใช้ในการทำกิจกรรม ช่วงที่นำป้ายไปติด คนในชุมชนให้ความสนใจเข้ามาสอบถามและพูดคุย ทำให้ได้ประชาสัมพันธ์การทำโครงการให้กับคนในพื้นที่ได้รับรู้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี จำนวน  4  ป้าย

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ตามกรอบที่ สสส.กำหนดมาให้ และนำไฟล์พี้อมข้อความที่จะใช้ในการทำป้ายเขตปลอดบุหรี ไปที่ร้าน ใน อ.ปานาเระ  จังหวัดปัตตานี 
 • photo
 • photo

 

150 150

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 44 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 197,700.00 80,048.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 54                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. สถานที่จัดกิจกรรมยังขาดห้องน้ำ ในกรณีที่จะกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากทำให้มีความลำบากในการใช้ห้องน้ำ

1.ห้องน้ำมีจำนวน 1 หลัง

 1. เพิ่มจำนวนห้องน้ำเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมที่มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมาก

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย อายุ๊ ยูโซะ 23/3 หมู่ที่ 7 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย แวอุเซ็ง แต 15/1 หมู่ที่ 7 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย มะซูดิง ซีบะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 5(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน ( 26 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน ( 11 มีนาคม 2559 )
 3. ปลูกทดแทนและเพาะพันธุ์ไม้อาหารนกเงือก ( 13 มีนาคม 2559 - 14 มีนาคม 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน ( 3 เมษายน 2559 )
 5. ออกแบบโครงสร้างของศูนย์ และจัดตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ ( 5 เมษายน 2559 )
 6. วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม ( 18 เมษายน 2559 )
 7. จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครและจัดเวทีให้ความรู้ ด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ( 28 เมษายน 2559 )
 8. จัดตั้งเขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติบ้านเจาะกะพ้อใน ( 30 เมษายน 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 8 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน ( 7 พ.ค. 2559 )
 10. สภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)จัดทำปฎิทินท่องเที่ยวและแผนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวชและเขตรับผิดชอบในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 20 พ.ค. 2559 - 21 พ.ค. 2559 )
 11. เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 1 ( 21 พ.ค. 2559 )
 12. รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน "จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน" ( 25 พ.ค. 2559 )
 13. นำกลุ่มคณะกรรมการศูนย์ฯ ดูงานศูนย์นกเงือกเพื่อจัดตั้งศูนย์ธรรมชาติวิทยาและนกเงือก ( 5 มิถุนายน 2559 )
 14. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 9 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน ( 10 มิถุนายน 2559 )
 15. จัดเวทีรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงานต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดทำแผนทรัพยากรธรรมชาติและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)กฏกติกา ของศูนย์ ( 11 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559 )
 16. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ( 9 กรกฎาคม 2559 - 10 กรกฎาคม 2559 )
 17. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 10(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน ( 21 กรกฎาคม 2559 )
 18. เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 2 ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 19. พบพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนการรายงานข้อมูลโครงการ ( 31 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาย ซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......