สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

รหัสโครงการ 58-03804 รหัสสัญญา 58-00-2212 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

การดำเนินงานโดยใช้หลัก 3 อ. มาดำเนินงานในการทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมกันรับผิดชอบชุมชนของตนเอง เพื่อนำชุมชนของตนเองไปสู่ชุมชนน่าอยู่ โดยมีหลักการในการดำเนินงานดังนี้
1. อ 1อามานะห์ (ความรับผิดชอบ) 2. อ 2อิสตีกอมะห์ (ความยั่งยืนและการส่งต่อในทุกๆกิจกรรมและการดำเนินงานต่อให้มีการสานต่อและส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน มั่นคง ต่อไป)
3. อ 3 อิคลาส (ความบริสุทธิ์ใจในการทำงานและการเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนมากไปกว่า สิ่งนั้นได้ทำเพื่อเอกองค์อัลลอฮ์ และเพื่อชุมชนของตนเอง)

การให้ความรู้โดยใช้ป้ายบอร์ดและการพูด พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่าย

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
 1. กลุ่มอนุรักษ์นกเงือก

1.ประธานกลุ่มอนุรักษ์นกเงือก นายอาบัสซีบะ
36/2 ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 2.ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นางสาวซูรยานีซีบะ24/1หมู่ 7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

3.ประธานกลุ่มอาสาพัฒนา นายแวอุเซ็งแต
15/1 หมู่ที่ 7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนงานโครงการแก่กลุ่มแกนนำ 4 กลุ่ม

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

การนำกลุ่มคณะกรรมการศูนย์ฯ ดูงานศูนย์นกเงือกเพื่อจัดตั้งศูนย์ธรรมชาติวิทยาและนกเงือก

ศูนย์เรียนรู้ด้านธรรมชาติป่าของชุมชนและด้านตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)

การใช้ศูนย์เรียนรู้ด้านธรรมชาติป่าของชุมชนและด้านตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ธรรมชาติและนกเงือกบ้านเจาะกะพ้อใน

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

กลุ่ม อสม มีการจัดทำปฎิทิน การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 2 วัน โดยจัดขึ้นในหมู่บ้าน

ภาพการออกกำลังของของแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมในการออกกำลังกายประจำสัปดาห์

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีการแจกป้ายสติกเกอร์ ลด ละเลิก และเขตปลอดบุหรี่

ป้ายและสติกเกอร์ ลด ละ เลิก อบายมุข การพนัน เหล้า บุหรี่

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการใช้และให้ความรู้เรื่องสมุนไพรในท้องถิ่นและการแจกพันธุ์ไม้ที่เป็นสมุนไพรตลอดจนสมุนไพรที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกสมุนไพรในรอบรั้วบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

การร่วมมือร่วมใจในการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานในหมู่บ้าน

ภาพการร่วมมือการทำความสะอาดบอพักน้ำ และการทำความสะอาดและปรับปรุงในบริเวณฝ่ายกั้นน้ำ

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้นกเงือกระดับชุมชน ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พื้นที่เขาบูโดซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่ดระหว่างจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส

การแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านธรรมชาติป่าของชุมชนและด้านตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้นกเงือกระดับชุมชน ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้ด้านธรรมชาติป่าของชุมชนและด้านตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯบ้านเจาะกะพ้อใน

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การเรียนรู้การแก้ปัญหาของชุมชนผ่านการประชุมสภาผู้นำ ในการนำเสนอปัญหา หาแนวทางแก้ไขของคนในชุมชน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ

การจัดทำแผนปฏิบัติการมาปรับใช้ในการวางแผนทุกกิจกรรมของชุมชน

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาของชุมชนโดยกลุ่มแกนนำ จำนวน15คน

โครงการสร้างบ้านสร้างป่าเขาบูโดให้น่าอยู่

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯในโรงเรียนบ้านเจาะกะพ้อใน

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกิจกรรม การแสดงความเป็นเจ้าของโครงการและการอนุรักษ์และนกเงือก

รายชื่อผู้เข้ากิจกรรมตลอดโครงการ

การมอบประกาศนียบัตรแก่คนทำดีเพื่อชุมชน

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

การให้ความรู้ด้านการเกษตรพอเพียง สำหรับสมาชิกสภาผู้นำ

มีการปลูกผักสวนครัวและการรวมตัวในการปลูกพักในนาร้าง เพื่อให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การแจกพันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อไปปลูกที่บ้าน

มีการปลุกต้นสมุนไพรตามบ้านที่ได้รับแจก

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ

 1. เกิดแผนงานด้านกิจกรรมและกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการ
 2. มีกลุ่มแกนนำชุมชนบ้านเจาะกะพ้อใน หน่วยงานรัฐในพื้นที่จำนวน 160 คน รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินการและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 3. มีกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนและ แกนนำชุมชนในการเก็บข้อมูล
 4. เกิดการมีส่วนร่วมในการออกแบบสอบถามด้านด้านโภชนาการ ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจารีต ปัญหาของชุมชน ศักยภาพและความต้องการ บทบาทองค์กรของชุมชน(ที่เป็นทางการจัดตั้งและไม่เป็นทางการ) ตลอดจนชุดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจำนวน 160 ชุด
 5. ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม160 ครัวเรือนและการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเก็บข้อมูลระหว่างคนในครัวเรือนและอาสาสมัคร
 6. เกิดแผนที่ทางเดินเส้นทางสู่ป่าหมู่บ้าน(แผนที่เดินดิน) 1 ชุด
 7. เกิดข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน 1 ชุด นำไปสู่การจัดทำแผนด้านทรัพยากรป่าหมู่บ้านและตัวชีัวัดทรัพยากรธรรรมชาติ (นกเงือก)
 8. เกิดร่างแผนที่นำไปสู่การ ป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนา 1 ชุด
 9. กลุ่มเยาวชน ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่วิทยากรแนะนำเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน60 คน
 10. กลุ่มอาสาพัฒนาและฟื้นฟูป่าเพื่อนกเงือกบ้านเจาะกะพ้อในและคณะกรรมการ รู้เส้นทางที่จะใช้ในการเดินท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 55 คน มีป้ายความรู้และข้อมูลป่าอาหารชุมชนในเส้นทางท่องเทียวเชิงนิเวศ
 11. เกิดพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ
 12. ชุมชนมีแผนที่ที่จะใช้ในการเดินท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • มีป้ายความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
 • เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ์และเป็นแหล่งสมุนไพรของชุมชน
 • มีการกำหนดเขตรับผิดชอบร่วมกันและพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
 • ได้จัดทำแผนที่และปฏิทินท่องเที่ยวเชิงนิเวศ์จำนวน 160 เล่ม

13.ได้โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้จำนวน 30 คน

14.มีแผนการปฏิบัติงาน และกฏกติกา การปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้

15.นักเรียนมีความรู้ และรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิด นักเรียนมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนา60 คน

16.พื้นที่ป่ามีการปลูกทดแทนต้นที่ถูกตัด และมีการลาดตระเวนเพื่อเป็นการป้องกันและสำรวจพื้นที่ทีอาจจะมีการลักลอบตัดเพิ่มและจับลูกนกเงือกในช่วงวัยหัดบิน60 คน

17.ชาวบ้าน ได้สัมผัสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเองและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เกิดความรักและอยากให้ป่าคงอยู่ไว้คู่กับลูกกับหลานต่อไป ตลอดจนองค์กรภายนอก หน่วยงานราชการในพี้นที่ได้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในกลุ่มที่อยู่บริเวณอื่น ๆพื้นที่ใกล้เคียง 200 คน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3