รหัสโครงการ 58-03813
สัญญาเลขที่ 58-00-2120
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศน์โครงการ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำ
4) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ต.ค.58
5) อบรมการเขียนรายงานโดยทีม สจรส.มอ.
6) สภาผู้นำประชุมชี้แจงโครงการ
7) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน พ.ย.58
8) เรียนรู้ ทำสบู่สมุนไพร และน้ำยาล้างจาน
9) สนับสนุนต้นพันธุ์ผักเหรียงปลูกในโซนบ้าน และแปลงเกษตร
10) เรียนรู้ออกแบบเครื่องมือสำรวจชุมชน
11) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ธ.ค.58
12) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ม.ค.59 และร่วมทำบุญตักบาตรซอย
13) เสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พืชร่วมยาง กับวิถีเกษตรยุคใหม่
14) เรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียง : ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่1
15) ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที1
16) เรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียง : ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่2
17) ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่2
18) พัฒนาริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน (ซอยปลักควาย )เพื่อปลูกพืชกินยอด
19) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานปิดงวดที่1 โดยทีม สจรส.มอ.

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 60.49 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,161.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 2,760.49 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,360.49 บาท รวมรายจ่าย (2) = 79,439.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 5,921.49 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,500.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว อมรรัตน์ ธรรมรัตน์ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ก.พ.59 (21 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน มี.ค.59 (20 มีนาคม 2559)
 3. เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : พลังงานใกล้ตัว แก๊สชีวภาพจากครัวเรือน (12 เมษายน 2559)
 4. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน เม.ย.59 (24 เมษายน 2559)
 5. อบรมการปลูกพืช ผักปลอดสารพิษ และการปลูกมะนาวในลูกท่อ (8 พ.ค. 2559)
 6. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน พ.ค.59 (17 พ.ค. 2559)
 7. บัญชีครัวเรือน เรียนรู้คู่ครัวไทย (18 พ.ค. 2559)
 8. เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : อาชีพเสริม ที่เพิ่มรายได้ ขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพรจากพืชท้องถิ่นครั้งที1 (4 มิถุนายน 2559)
 9. ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ครั้งที่3 (18 มิถุนายน 2559)
 10. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน มิ.ย.59 (19 มิถุนายน 2559)
 11. เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : ผึ้งน้อยจากลังไม้ ในป่ายาง (26 มิถุนายน 2559)
 12. ศึกษาดูงาน เกษตรธาตุ 4 (3 กรกฎาคม 2559)
 13. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ก.ค.59 (16 กรกฎาคม 2559)
 14. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล (22 กรกฎาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559)
 15. แกนนำชุมชน เด็กเยาวชน ประเมินครัวเรือนต้นแบบหน้าบ้าน หน้ามอง (23 กรกฎาคม 2559)
 16. ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (23 กรกฎาคม 2559)
 17. ย้อนอดีต ตามรอยเส้นทางวิถีชุมชน คนปลักควาย( ลงพื้นที่เก็บข้อมูล) (29 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว อมรรัตน์ ธรรมรัตน์ )
12 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวภาวิณี แก้วเจริญ )
12 กุมภาพันธ์ 2559