รหัสโครงการ 58-03813
สัญญาเลขที่ 58-00-2120
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ก.พ.59
2) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน มี.ค.59
3) เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : พลังงานใกล้ตัว แก๊สชีวภาพจากครัวเรือน
4) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน เม.ย.59
5) อบรมการปลูกพืช ผักปลอดสารพิษ และการปลูกมะนาวในลูกท่อ
6) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน พ.ค.59
7) บัญชีครัวเรือน เรียนรู้คู่ครัวไทย
8) เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : อาชีพเสริม ที่เพิ่มรายได้ ขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพรจากพืชท้องถิ่นครั้งที1
9) ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ครั้งที่3
10) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน มิ.ย.59
11) เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : ผึ้งน้อยจากลังไม้ ในป่ายาง
12) ศึกษาดูงาน เกษตรธาตุ 4
13) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ก.ค.59
14) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
15) ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
16) แกนนำชุมชน เด็กเยาวชน ประเมินครัวเรือนต้นแบบหน้าบ้าน หน้ามอง
17) ย้อนอดีต ตามรอยเส้นทางวิถีชุมชน คนปลักควาย( ลงพื้นที่เก็บข้อมูล)
18) ถอดบทเรียน และการก้าวต่อไปของชุมชน
19) แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดทำรายงานปิดงวด2 โดยทีม สจรส.มอ.
20) งานสร้างสุขคนใต้

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 5,921.49 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,500.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 80.65 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -9,459.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 566.14 บาท
รวมรายรับ (1) = 112,502.14 บาท รวมรายจ่าย (2) = 121,395.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -8,892.86 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 8,892.86 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว อมรรัตน์ ธรรมรัตน์ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว อมรรัตน์ ธรรมรัตน์ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( ............................. )
15 ตุลาคม 2559