รหัสโครงการ 58-03813
สัญญาเลขที่ 58-00-2120

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
รหัสโครงการ 58-03813 สัญญาเลขที่ 58-00-2120

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 213,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,200.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,500.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,700.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 60.49 บาท
งวดที่ 2 = 80.65 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 141.14 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 200,834.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -8,892.86 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำ 6,300.00 6,300.00
1. ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำ
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำประชุมประจำเดือน 10,000.00 10,000.00
1. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ต.ค.58
2. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน พ.ย.58
3. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ธ.ค.58
4. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ม.ค.59 และร่วมทำบุญตักบาตรซอย
5. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ก.พ.59
6. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน มี.ค.59
7. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน เม.ย.59
8. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน พ.ค.59
9. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน มิ.ย.59
10. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ก.ค.59
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำประชุมชี้แจงโครงการ 3,500.00 3,500.00
1. สภาผู้นำประชุมชี้แจงโครงการ
กิจกรรมหลัก : ย้อนอดีต ตามรอยเส้นทางวิถีชุมชน คนปลักควาย 8,200.00 8,200.00
1. เรียนรู้ออกแบบเครื่องมือสำรวจชุมชน
2. ย้อนอดีต ตามรอยเส้นทางวิถีชุมชน คนปลักควาย( ลงพื้นที่เก็บข้อมูล)
กิจกรรมหลัก : เสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พืชร่วมยาง กับวิถีเกษตรยุคใหม่ 14,200.00 14,200.00
1. เสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พืชร่วมยาง กับวิถีเกษตรยุคใหม่
กิจกรรมหลัก : บัญชีครัวเรือน เรียนรู้คู่ครัวไทย 25,100.00 21,470.00
1. บัญชีครัวเรือน เรียนรู้คู่ครัวไทย
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : ผลิตภัณฑ์ของใช้ใกล้ตัว 13,100.00 13,064.00
1. เรียนรู้ ทำสบู่สมุนไพร และน้ำยาล้างจาน
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : ผึ้งน้อยจากลังไม้ ในป่ายาง 3,500.00 3,500.00
1. เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : ผึ้งน้อยจากลังไม้ ในป่ายาง
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : พลังงานใกล้ตัว แก๊สชีวภาพจากครัวเรือน 12,450.00 12,450.00
1. เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : พลังงานใกล้ตัว แก๊สชีวภาพจากครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : อาชีพเสริม ที่เพิ่มรายได้ ขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพร จากพืชท้องถิ่น 10,400.00 10,400.00
1. เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียง : อาชีพเสริม ที่เพิ่มรายได้ ขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพรจากพืชท้องถิ่นครั้งที1
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียง : ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 13,875.00 13,875.00
1. เรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียง : ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่1
2. เรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียง : ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่2
กิจกรรมหลัก : ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ 11,275.00 11,525.00
1. ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที1
2. ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งที่2
3. ซอแรงบ้านเธอ บ้านฉัน ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ครั้งที่3
กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงาน เกษตรธาตุ 4 18,900.00 18,900.00
1. ศึกษาดูงาน เกษตรธาตุ 4
กิจกรรมหลัก : อบรมการปลูกพืช ผักปลอดสารพิษ และการปลูกมะนาวในลูกท่อ 12,800.00 13,100.00
1. อบรมการปลูกพืช ผักปลอดสารพิษ และการปลูกมะนาวในลูกท่อ
กิจกรรมหลัก : รวมพลังสร้างหน้าบ้าน หน้ามอง 22,500.00 20,050.00
1. สนับสนุนต้นพันธุ์ผักเหรียงปลูกในโซนบ้าน และแปลงเกษตร
2. พัฒนาริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน (ซอยปลักควาย )เพื่อปลูกพืชกินยอด
3. แกนนำชุมชน เด็กเยาวชน ประเมินครัวเรือนต้นแบบหน้าบ้าน หน้ามอง
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน และการก้าวต่อไปของชุมชน 13,900.00 13,900.00
1. ถอดบทเรียน และการก้าวต่อไปของชุมชน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 5,400.00
1. ปฐมนิเทศน์โครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานโดยทีม สจรส.มอ.
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานปิดงวดที่1 โดยทีม สจรส.มอ.
4. ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
5. แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดทำรายงานปิดงวด2 โดยทีม สจรส.มอ.
6. งานสร้างสุขคนใต้
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 1,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

213,000.00 200,834.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว อมรรัตน์ ธรรมรัตน์ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559