แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03813 รหัสสัญญา 58-00-2120 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

การทำน้ำดื่มสมุนไพรจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น การทำน้ำตะใคร้ ซึ่งเดิมคนในชุมชน ไม่มีความรู้ด้านการแปรรูป เข้าใจว่าตะใคร้ใช้ประกอบอาหารได้อย่างเดียว แต่เมื่อเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชน มาสอนและให้ความรู้ภาคปฏิบัติจริง จึงรู้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ว่าสามารถนำมาแปรรูปเป็นนำ้ดื่มสมุนไพรและบำรุงสุขภาพของคนในชุมชนทุกๆวัย และสามารถ รวม กลุ่ม เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ มีความรู้ใหม่ๆมาทำกิจกรรมร่วมกันได้

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

ส่งเสริมการเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร จากผลผลิตของวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้คนในชุมชน

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

การทำรังผึ้งจากไม้ยางพารา โดยใช้ไม้ยางพาที่เหลือใช้จากสวนยางมาดัดแปลงทำรังผึ้ง ทำให้เกิดการรักษาสมดุลธรรมชาติ และ มีตัวผสมเกสรให้กับไม้ผล

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติ โดยใช้เกสรดอกไม้จากดอกไม้ป่า และดอกไม้ยางพารา ได้น้ำผึ้งแท้จากป่า สามารถขายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

3. กระบวนการใหม่

มีประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในชุมชน ผ่านเวทีประชุมสภาผู้นำประจำเดือนทุกเดือน ทำให้เกิดกระบวนการคิดที่ผ่านผู้นำชุมชน

 • ทีมสภาผู้นำประชุมประจำเดือนของซอยปลักควาย

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวที สภาชุมชน

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่
 • การแบ่งระบบการทำงานใหม่สำหรับคนที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน ผ่านปราชญ์ชุมชน เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำบัญชีครัวเรีอน การทำแก๊สชีวภาพใช้เองภายในครัวเรืือน การทำขนมไทยและน้ำดี่มสมุนไพร การทำเกษตรอินทรีย์
 • กิจกรรมเรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียง การทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
 • กิจกรรมบัญชีครัวเรือนครัวเรือนเรียนรู้คู่ครัวไทย
 • กิจกรรมเรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียงการทำขนมไทยและการทำน้ำดื่มสมุนไพรจากวัตถุดิบภายในท้องถิน
 • การปลูกมะนาวในลูกท่อ และการปลูกผักปลอดสารพิษ
 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

ส่งเสริมการทำกิจกรรมการทำกิจกรรมการเรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียงจากวัตถุดิบในชุมชน ให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตตามวิถีชุมชนและพึ่งพาตัวเองได้

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
 • เกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ
 • ทีมสภาผู้นำในการพูดคุย มีวงคุยสถานการณ์ของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คนในชุมชนเกิดการรับรู้และต้ดสินใจร่วมกัน
 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้มีการขยายพื้นที่มากขึ้นทั้งภายในและภายนอกชุมชน เน้นเรื่องการรักสุขภาพ และสุขภาวะของคนในชุมชน

 • มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ สวนลุงวรควนเนียง

 • มีการขยายเครือข่ายของคนในชุมชนเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

 • ทำให้เกิดพื้นที่อาหารของชุมชนที่เป็นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่
 • มีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งมีอยู่แล้ว ในป่ายางพารา จากภูมิปัญญาของปราชน์ชุมชน -มีจุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อไม่ให้สูญหายโดยการจัดโซนพื้นที่ให้ชัดเจน
 • ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อความยังยืน ให้เกิดความต่อเนื่อง
7. อื่นๆ
 • มีนักวิชาการ และหน่วยงานภาคีจากภาครัฐและเอกชนให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • บ้านเลขที่ 37/2. หมู่ที่ 1 ซอย ปลักควายตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

ส่งเสริมให้มีการเรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นต้นแบบให้คนภายในและภายนอกชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ และเป็นแบบอย่าง

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
 • มีการรวมกลุ่มกันผลิตพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษทำให้ และไม่ใช้สารพิษตกค้าง ประเภท ยาฆ่าหญ้า และยาฆ่าแแมลง ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพาอนามัยที่แข็ง เจ็บป่วยน้อยลง
 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ส่งเสริมเรื่องสุขภาพและอนามัยของคนในชุมชน โรงเรียน วัด
2. การบริโภค
 • มีการปลูกผักสวนครัว ปลูกเอง กินเอง ภายในครัวเรือน
 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ส่งเสริมเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ กินเองในครอบครัวตนเองก่อน และขยายต่อครอบคลุมทั้งชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
3. การออกกำลังกาย
 • ยังไม่มีการออกกำลังกายที่เป็นกิจกรรมกลุ่มอย่างชัดเจน เนื่องจากคนในชุมชนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทำสวน
 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ส่งเสริมให้คนรักสุขภาพและเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย
4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่
 • คนรักสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะ กลุ่มผู้ชาย หันมาทำการเกษตร จึงมีการลด ละเลิก การสูบบุหรี่ และกินเหล้าน้อยลง เนี้องจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำเกษตร
 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ส่งเสริม และรณรงค์โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา เช่น ช่วงเข้าพรรษา เพื่อนำไปสู่การลด เละเลิก อบายมุข ให้คนหันมารักสุขภาพมากขึ้น
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

-มีการร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่หลายหลาย เช่น การทำสบู่ การเลี้ยงผึ้ง ฯ การ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชน จึงไม่มีความเครียด จากการว่างงาน และเพิ่มความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ส่งเสริมการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายคควายเครียด ที่เหมาะสมกับชุมชนเกษตรอินทรีย์
7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการนำสมุนไพรท้องถิ่น เช่น ฟักข้าว ขมิ้น ฯ มาแปรณุปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม เช่น การทำสบู่สมุนไพร การทำยาสระผมสมุนไพร การทำน้ำยาล้างจาน

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • บ้านเลขที่ 37/2. หมู่ที่ 1 ซอย ปลักควายตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 • ส่งเสริมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

 • กลุ่มอาชีพ

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
 • การกำจัดขยะ เช่น หญ้า ใบไม้ โดยนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก ส่วนเศษขยะที่เหลือใช้จากครัวเรือน นำมาใส่หลุมแก๊สชีวภาพ
 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • บ้านเลขที่ 37/2. หมู่ที่ 1 ซอย ปลักควายตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 • ส่งเสริมการรณรงค์เรืองการลดละเลิกการใช้สารเคมี และสารพิษโดยการนำเอาสิ่งที่เหลือจากครัวเรือน เช่น ขยะเปียก เศษอาหาร วัชพีช เศษใบไม้ ฯ มาทำปุ๋ยหมักและพลังงานทางเลือก
2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงนำเอาหลักธรรมทางศานา และคนในชุมชนมีการเข้าร่วมในประเพณีต่าง ๆทั้งในชุมชนและนอกชุมชน

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

ส่งเสริมการทำบุซอยปลักควายเป็นประเพณีประจำปีของชุมชน เพือให้คนในชุมชน เด็ก เยาวชน สำนึกรักในแผ่นดินชุมชนที่ตนอาศัย

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

ชุมชนมีการทำเกษตรกรรม ปลูกผัก ปลูกข้าว มีการรวบรวมผลผลิตที่ได้ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์วางจำหน่ายออกร้านค้าชุมชนในเมืองหาดใหญ่ หรืองานโอท้อป

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการผลิตอาหารในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั้งชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

มีการใช้บริการ รพสต. และโรงพยาบาลควนเนียงในการดูแลรักษาอาการเจ็บป๋วย

มีการใช้บริการ รพสต. และโรงพยาบาลควนเนียง

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีการรวมกลุ่มในการทำงานร่วมกัน เช่น การทำปุ๋ย การรวบรวมผลผลิตจำหน่าย ออกบูธขายสิ้นค้าปลอดสารเคมี

งานโอท้อป ,ออกร้านในส่วนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ควนเนียง

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการประสานวิทยากรจากหน่วยงาน เช่น วิทยาลัยชุมชน ,สนง.เกษตรและสหกรณ์ควนเนียง,มหาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
บ้านเลขที่ 37/2. หมู่ที่ 1 ซอย ปลักควายตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

การค้นหาบุคคลในชุมชนที่มีความรู้ ให้บทบาทให้คุณค่าให้เป็นปราญช์ของชุมชน เ่ชน ปราญช์การเลี้ยงผึ้ง การทำปุ๋ย ฯ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

เว้ปไซต์คนใต้สร้างสุข

ส่งเสริมให้ปราญช์ชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการจัดการเรียน การสอนในระบบโรงเรียน เพื่อให้เด็ก เยาวชนเรียนรู้วิถีชุมชน แะแนวทางการพึ่งตนเองภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนตนเอง

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการดำเนินงานต่อเนื่องในการรวมกลุ่มกันทำปุ๋ยหมัก ลดรายจ่าย และผลักดันการทำเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการใช้ฐานความรู้จากสวนลุงวรควนเนียง มาปรับใช้ในโดยให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ชุมชนซอยปลักควาย

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

เปิดสอนเป๋นคอร์ทความรู้ให้กับคนในชุมชนและใกล้เคียง

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการพูดคุย สะท้อนสถานการณ์จากสมาชิกในชุมชน ผ่านการประชุม และนำไปสู่การวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การลดรายจ่าย การลดต้นทุนการผลิต

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

เนื่องจากเป็นชุมชนชนบท วิถีชุมชนมีการแบ่งปันเอื้ออาทร

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เช่น งานบุญประเพณีตามหลักศาสนา ,งานบวช งานแต่ง เป็นต้น

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

มีการทำเกษตร เช่น สวนยางพรา ปลูกผัก ปลูกข้าว ทั้งบริโภคเอง และเหลือจำหน่าย

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

เนื่องจากเป็นชุมชนชนบท วิถีชุมชนมีการแบ่งปันเอื้ออาทร มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เช่น งานบุญประเพณีตามหลักศาสนา ,งานบวช งานแต่ง เป็นต้น

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

มีการใช้ฐานความรู้จากสวนลุงวรควนเนียง มาปรับใช้ในโดยให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ชุมชนซอยปลักควาย

 • กลุ่มสมาชิกในชุมชนซอยปลักควายและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สวนลุงวรควนเนียง

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ชุมชนซอยปลักควายลักษณะเป็นชุมชนชนบทคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ปลูกพืชผักหมุนเวียนต่างๆ เช่น พริก มะเขือ แตงโมในฤดูกาลหลังนา เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว แต่อาชีพหลักคือยางพาราและทำนา ด้วยลักษณะที่เป็นชุมชนชนบท ทำให้มีวิถีชีวิตที่ช่วยเหลือพึ่งพา อาศัยกัน เช่นเมื่อมีการจัดงานต่างๆของชุมชน เช่น งานบวช แต่งงาน งานศพ หรืองานเทศกาลต่างๆ มีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธคนในชุมชนก็จะมาร่วมกันทำจนแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องจ้าง หรือเจ้าภาพในงานนั้นต้องเสียค่าใช้จ่าย สิ่งที่เห็นได้ชัดและเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการดำเนินโครงการฯในพื้นที่ เช่น เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นวิชาการมากขึ้น จากเดิมที่คนในชุมชนไม่สนใจ ไม่รู้กลับมาเรียนรู้ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ดังนี้

1) การแปรรูปอาหารจากว้สดุในท้องถิ่น (การทำน้ำตะใคร้ ใช้ในงานบุญ หรือในงานชุมชน เพื่อลดการใช้น้ำอัดลม ) ในการเลี้ยงคนในชุมชน

2) การทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมาร่วมกลุ่มกันทำ และสามารถนำปุ๋ยไปใช้ในการปลูกผัก ปลูกข้าว แตงโมในฤดูหลังเก็บเกี่ยวข้าว ทำให้ผลิตที่ได้มีความปลอดภัย จำหน่ายในราคาที่สูงกว่าผลผลิตจากท้องตลาดโดยทั่วไปหรือในสมาชิกที่ไม่สามารถมารวมกลุ่มช่วยทำปุ๋ยกับสมาชิกท่านอื่น ๆ เนื่องจากสภาพของร่างกายที่ไม่เอื้อ หรือติดภาระงานอื่น ก็สามารถซื้อปุ๋ยจากโครงการที่กลุ่มได้ร่วมกันทำในราคาที่ถูก กก.ละ 15 บาท เพื่อให้คนในชุมชนมีทางเลือกในการทำเกษตรที่ปลอดภัย ลดใช้สารเคมี

3) สภาผู้นำ จากเดิมที่ชุมชนไม่ได้มีวงคุยในการแลกเปลี่ยน สถานการณ์ปัญหา และข้อมูลข่าวสารในชุมชนช่วง10 -30 ปี แต่หลังจากมีโครงการทำให้เกิดการพูดคุย เกิดการแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชนทุกเดือน เกิดความร่วมมือ การประสานระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอกมากขึ้น เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนโดยมีสภาผู้นำเป็นคนนำเสนอโครงการ ทำให้ชีวิตของคนในชุมชนมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นในการเดินทาง

4) เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้งหญิงและชาย ตลอดจนเด็ก เยาวชน นำไปสู่การเกิดทีมในการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน มีการรวบรวมผลผลิตจากครัวเรือนออกร้านจำหน่ายในงานต่าง ๆ เช่น งานโอท้อป ออกร้านตามหน่วยงานราชการในอำเภอควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3