สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

รหัสโครงการ 58-03850
สัญญาเลขที่ 58-002117
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558
2) ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่1 ต.ค.58
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่1
5) ทำขนมต้ม ขนมในงานบุญ
6) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่2 พ.ย.58
7) ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่2
8) การอบรมการเขียนรายงาน
9) คืนเงินค่าเปิดบันชีธนาคาร
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่3 ธ.ค.58
11) ปลูกป่าชายเลนครั้งที่1
12) ศึกษาดูงานการจัดการป่าชายเลน พื้นที่ต้นแบบบ้านตะเสะจ.ตรัง
13) ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้าน ศก.พอเพียงบ้านโงกน้ำ
14) ปลูกป่าชายเลนครั้งที่2
15) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 4 มค. 59
16) จัดทำรายงานปิดงวด 1 โดยทีม สจรส.มอ
17) สภาผู้นำชุมชน ประชุมชี้แจงโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 75.07 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -16,600.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 35,775.07 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,775.07 บาท รวมรายจ่าย (2) = 66,600.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 19,175.07 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,500.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ธานินทร์ แก้วรัตน์ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 (12 มีนาคม 2559)
  2. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 6 (12 เมษายน 2559)
  3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 (12 มิถุนายน 2559)
  4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 8 (12 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ธานินทร์ แก้วรัตน์ )
20 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายยุทธพงษ์ ยางทอง )
20 กุมภาพันธ์ 2559