สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

รหัสโครงการ 58-03850
สัญญาเลขที่ 58-002117
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5
2) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 6
3) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7
4) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 8
5) ทำซั้งบ้านปลา
6) ประชุมปิดงวด 2 โดยทีม สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 19,175.07 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,500.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 141.63 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 116,616.70 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 125,816.70 บาท รวมรายจ่าย (2) = 9,200.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 116,616.70 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ธานินทร์ แก้วรัตน์ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ธานินทร์ แก้วรัตน์ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายยุทธพงษ์ ยางทอง )
15 ตุลาคม 2559