สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

รหัสโครงการ 58-03850
สัญญาเลขที่ 58-002117

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
รหัสโครงการ 58-03850 สัญญาเลขที่ 58-002117

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 213,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,200.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,500.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,700.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 75.07 บาท
งวดที่ 2 = 141.63 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 216.70 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 75,800.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 116,616.70 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน 10,000.00 8,000.00
1. ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่1 ต.ค.58
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่2 พ.ย.58
3. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่3 ธ.ค.58
4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 4 มค. 59
5. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 8
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนประชุมชี้แจงโครงการ 5,950.00 3,550.00
1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมชี้แจงโครงการ
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้วิถีเล บ้านโคกเมือง 7,100.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ดูงานพื้นที่ต้นแบบ ควน ป่า นา เล 22,200.00 22,300.00
1. ศึกษาดูงานการจัดการป่าชายเลน พื้นที่ต้นแบบบ้านตะเสะจ.ตรัง
กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อตกลง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทะเล 7,750.00 0.00
กิจกรรมหลัก : รู้..รักษาทะเล 44,000.00 9,200.00
1. ปลูกป่าชายเลนครั้งที่1
2. ปลูกป่าชายเลนครั้งที่2
3. ทำซั้งบ้านปลา
กิจกรรมหลัก : ผูกเกลอ บ้านเธอ บ้านฉัน สานสัมพันธ์คนสามวัย 6,300.00 5,250.00
1. ทำขนมต้ม ขนมในงานบุญ
กิจกรรมหลัก : ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน 31,400.00 2,900.00
1. ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่1
2. ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่2
กิจกรรมหลัก : ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ การสร้างอาชีพเสริมตามวิถีพอเพียง 22,550.00 19,700.00
1. ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้าน ศก.พอเพียงบ้านโงกน้ำ
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ และสร้างบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง 28,650.00 0.00
กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนในเวทีประชุมหมู่บ้าน 14,100.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 3,900.00
1. การปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558
2. การอบรมการเขียนรายงาน
3. คืนเงินค่าเปิดบันชีธนาคาร
4. พบพี่เลี้ยงตรวจสอบรายงาน
5. จัดทำรายงานปิดงวด 1 โดยทีม สจรส.มอ
6. ประชุมปิดงวด 2 โดยทีม สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 1,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

213,000.00 75,800.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ธานินทร์ แก้วรัตน์ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559