สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

รหัสโครงการ 58-03850
สัญญาเลขที่ 58-002117
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

2. ชุมชน ชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

3. รหัสโครงการ 58-03850 เลขที่ข้อตกลง 58-002117

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่1 ต.ค.58

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดสภาผู้นำมาจากตัวแทนต่างๆในชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย

 • เพื่อให้เกิดแกนนำชุมชนเข้มแข็ง

 • เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เกิดสภาผู้นำ 40 คน มีมาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน เป็นแกนนำขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

-ร้อยละ 80 คนในชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งสามวัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจที่มาของสภาผู้นำ

2.เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่จะร่วมคัดเลือกตัวแทนชุมชนมาทำหน้าที่เป็นสภาผู้นำ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคัดเลือกตัวแทนที่มาจากกลุ่ม องค์กรต่างๆในชุมชน จำนวน 40 คนโดยจะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ การทำงานกำหนดแผนในการปฎิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ผู้ใหญ่อุดม ได้พูดถึงข้อมูลของชุมชน และแนวทางการขับเคลื่อนของชุมชนโคกเมือง เช่น ด้านทรัพยากร ด้านเด็ก เยาวชนด้านวัฒนธรรมชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ดดยเฉพาะประเด็น ศก.พอเพียง ที่ชุมชนมีการทำอยู่บางส่วนแล้ว จะมีการขยับอย่างไรให้มีการขยายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการใช้กลไกสภาผู้นำจะทำให้มีวงคุย และการรายงานผลในการวางแผนปฎิบัติงานร่วมกัน

2.จะมีการนัดหมายครั้งต่อไปเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนชุมชน เข้ามาเป็นสภาผู้นำ เพื่อเป็นทีมในการทำงานโครงการและกิจกรรมงานอื่นๆของชุมชน

 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่2 พ.ย.58

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดทีมทำงานของสภาผู้นำ เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมอื่นของชุมชนร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เกิดสภาผู้นำ 40 คน มีมาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน เป็นแกนนำขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

-ร้อยละ 80 คนในชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งสามวัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.กิจกรรมประชุมจัดตั้งสภาผู้นำ มีการดำเนินงานจัดเวทีให้แกนนำชุมชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือ ทำให้เกิดคณะทำงานชุมชนในรูปแบบสภาผู้นำ ที่ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชน, กรรมการหมู่บ้าน ,เยาวชน , อสม. จำนวน40 คน

2.แกนนำฃุมชนมีความเข้าใจเรื่องสภาผุ้นำเพิ่มมากชึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ของชุมชน

3.เกิดการทำงานร่วมกันของแกนนำชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนของวงสภาผู้นำชุมชนนำไปสู่การวางแผนการปฎิบัติงานร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.1.ประชุมคัดเลือกตัวแทนที่มาจากกลุ่ม องค์กรต่างๆในชุมชน จำนวน 40 คนโดยจะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ การทำงานกำหนดแผนในการปฎิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการ และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สภาผู้นำชุมชนประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 9 คน ผู้ทรงคุณวุ๖ิ จำนวน 10 ตน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 คน กลุ่มสตรี จำนวน 1 คน กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 1 คน กลุ่มรับซื้อน้ำยางสด จำนวน 1 คน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและฟาร์มทะเล จำนวน 2 คน กลุ่มกองทุนเงินล้าน จำนวน 1 คน กลุ่มกองทุนสวัสดิการจำนวน 1 คน กลุ่มเยาวชน จำนวน 1 คน กลุ่มประมง จำนวน 1 คน กลุมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจำนวน 1 คน และกลุ่มสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 1 คน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

1.2.สภาผู้นำชุมชน มีการประชุมเสนอแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนโดยแยกเป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง หรือโครงการที่ชุมชนจัดทำร่วมกับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน หรือโครงการที่ชุมชนขอสนับสนุนโครงการจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

1.3. สภาผู้นำชุมชนมีการประุชุม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน จำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 13.00 น. มีการประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนที่มาจากบุคคลในหลายส่วนของชุมชน ทั้งที่เป็นปราชญ์ชุมชน ข้าราชการ ครู และกลุ่มอนุรักษืป่าชายเลน กลุ่มสตรี อสม. เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนชุมชนโครงการ และกิจกรรมอื่นๆของชุมชน สภาผู้นำ ประกอบด้วย

1.นาย ถวิล บุญรัตน์ครูภูมิปัญญา

2.นายจิต อินเซ่งแก๊สชีวภาพ

3.นายชีพ บุญรัตน์นวดแผนไทย

4.นายนิยม ลำดวน พลังงานทดแทน

5.นายจรัญ ลำดวนเยาวชน

6.นายจิรวัฒน์ ภิขุวาโยหมอพิธีการ

7.นายอันดับ ชุ่มจีบพันธุ์ไม้

8.นายวิชาญ รัตนะ กก.ป่าชายเลน และหามร์ทะเล

9.นางพึงพิศ รัตนะกก. หมู่บ้าน

10.นายสำราญ รัตนะผรส.

11.นางอำนวย บุญเลิศกลุ่มแม่บ้าน

12.นางสมบรูณ์ คงจินดามณี แม่บ้าน

13.นางเผอิน แก้วมณี แม่บ้าน

14.นางอำนวย ศรีราจันทร์งานจัดดอกไม่

15.นายวิจิต อินทโร ศูนย์เรียนรู้บ้านตู้เย็น

16.นายอุทัย สุขันธภัณฑ์ช่างปั้น

17.นายสมพงษ์ ลพภจิตโร ปราชญ์ชุมชน

18.นางอาภรณ์ มีชูขัน ปราชญ์ชุมชน

19.นางจำนงลักษณ์ ยางทอง แม่บ้าน สถาบันการเงิน

20.นายยุทธพงษ์ ยางทอง กก.หมู่บ้าน

21.นายไมตรี ณ ชแร่มตัดแต่งกิ่งพันธ์ไม้

22.นายประทีพ พวงแก้ว ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

23.นายสายัญ พวงแก้ว กก.หมู่บ้าน

24.นายวรัญญู หวดสวัส พ่อครัวชุมชน

25.นางละม่อม พรมเสน อสม.

26.นายสมใจ ใจชาย ตัวแทนคนพิการ

27.นายนโรธ นกแก้วกก.ป่าชายเลน และฟาร์มทะเล

28.รตต.ประยูธ อินเซ่ง รองประธานป่าเลน

29.นายอุดม อินเซ่ง ผญ.

30.นายสนิท แก้วบุตรตัวแทนเกษตรกร

31.นางสาวปรียาวรรณ ช่วยพัฒ กก. หมู่บ้าน

32.นายธานิน แก้วรัตน์ประธานป่าชายเลน และฟามร์ทะเล

33.นางเพ็ญศรี แก้วรัตน์กก.ป่าชายเลน

34.นางอำพรช่วยพัดกก.กลุ่มออมทรัพย์ และมีความรู้ด้านผูกผ้า

35.นายอดุล มิตรดำกก.ป่าชายเลน

36.นางพีรดา มาสู่สุข เย็บปักร้อย

37.นายบรรเจิด อินทโรกก.หมู่บ้าน

38.นางเหิม ชุมแสงประกอบขนม

39.นางจำ บุญสม กลุ่มสตรี

40.นางเพชรรินพวงแก้วปุ๋ยชีวภาพ

 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่3 ธ.ค.58

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันของทีมสภาผู้นำ

2.เพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน และการวางแผนการทำงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เกิดสภาผู้นำ 40 คน มีมาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน เป็นแกนนำขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

-ร้อยละ 80 คนในชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งสามวัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.สภาผู้นำเกิดความเข้าใจในการทำงานภายใต้ข้อจำกัดในการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการจัดทำข้อมูลผ่านเว้ปไซต์

2.ผญ. คณะทำงานโครงการ เห็นความสำคัญในการทำงานที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบเว้ปไซต์ ทำให้มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตที่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.1.ประชุมคัดเลือกตัวแทนที่มาจากกลุ่ม องค์กรต่างๆในชุมชน จำนวน 40 คนโดยจะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ การทำงานกำหนดแผนในการปฎิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการ และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สภาผู้นำชุมชนประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 9 คน ผู้ทรงคุณวุ๖ิ จำนวน 10 ตน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 คน กลุ่มสตรี จำนวน 1 คน กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 1 คน กลุ่มรับซื้อน้ำยางสด จำนวน 1 คน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและฟาร์มทะเล จำนวน 2 คน กลุ่มกองทุนเงินล้าน จำนวน 1 คน กลุ่มกองทุนสวัสดิการจำนวน 1 คน กลุ่มเยาวชน จำนวน 1 คน กลุ่มประมง จำนวน 1 คน กลุมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจำนวน 1 คน และกลุ่มสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 1 คน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

1.2.สภาผู้นำชุมชน มีการประชุมเสนอแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนโดยแยกเป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง หรือโครงการที่ชุมชนจัดทำร่วมกับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน หรือโครงการที่ชุมชนขอสนับสนุนโครงการจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

1.3. สภาผู้นำชุมชนมีการประุชุม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน จำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมสรุปกิจกรรมที่ได้ทำในชุมชน เช่น กิจกรรมกลองยาว กิจกรรมที่เข้าร่วมประชุมกับ สจรส.มอ.ซึ่งนายธานิน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งในที่ประชุม ถึงข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม เช่น เมื่อมีการทำกิจกรรม ขาดคนที่บันทึกภาพถ่าย เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการทำรายงาน ตลอดจนเด็ก เยาวชนที่จะเข้ามาช่วยงานข้อมูลเนื่องจากเด็ก เยาวชนมีการออกไปศึกษาข้างนอกชุมชน ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนคนบ่อยครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนคนก้ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ใหม่

 • photo

 

40 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 4 มค. 59

วันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมชี้แจงให้ทีมสภาได้รับรู้ข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เกิดสภาผู้นำ 40 คน มีมาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน เป็นแกนนำขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

-ร้อยละ 80 คนในชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งสามวัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง
 • เกิดต้นแบบผู้นำทางความคิด ในการเข้าามาทำกิจกรรมร่วมกัน
 • คนในชุมชนรับรู้ร่วมกันเกียวกับการทำกิจกรรมที่ทางโครงการจัดทำขึ้น
 • ลดช่องว่างในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนได้
 • คนในชุมชนสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวข้อมูลในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

มีการประชุม การติดตามและประเมินผลโครงการ เดือนละ 1ครั้ง จำนวน 10 เดือน และบันทึกการประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

1.สภาผู้นำสรุปการทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน และวางแผนการทำงานในระยะต่อไปซึ่งแกนนำชุมชนได้สะท้อนถึงปัญหาเกี่ยวกับพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนว่าปัจจุบันในส่วนของหน่วยงานป่าชายเลนขาดงบประมาณในการทำกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้ ทำให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับชุมชนทำได้ยากมากขึ้น ทำให้ชุมชนต้องมีการวื้อพันธุ์ไม้มาจากพื้นที่สตูล ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

2.สภาผู้นำชีแจงวาระอื่นๆ ของชุมชน เช่น งบประมาณของอำเภอ และแผนการดำเนินงานเรื่องภัยแล้ง

3.ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งในที่ประชุมรับทราบถึงกิจกรรมในวันนี้ พี่เลี้ยงติดตาม คก. ไม่สามารถลงพื้นที่ประชุมร่วมได้เนื่องจากติดภาระกิจสนับสนุนการจัดทำรายงานปิดงวด 1 ในวันที่ 2 ที่ สจรส.มอ.

 • photo
 • photo
 • photo

 

40 75

2. สภาผู้นำชุมชนประชุมชี้แจงโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 สภาผู้นำชุมชน ประชุมชี้แจงโครงการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมชี้แจงโครงการ และจัดทำแผนชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ร้อยละ 80 คนคนในชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งสามวัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.ประชาชนมีความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ
2.สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สภาผู้นำจัดประชุมชี้แจงโครงการ และจัดทำแผนชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

-ผญบ.นายอุดม โคกเมือง กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
-นายธานิน แก้วรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดย สสส. และชี้แจงแผนงานที่มีการดำเนินงานในงวดที่ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพทั้งการบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานผ่านเว้ปไซต์ คนใ้สร้างสุข ซึ่งทีมทำงานมีข้อจำกัดของคนที่จะมาบันทึกข้อมูลให้เนื่องจากเด็ก เยาวชน ในชุมชนส่วนใหญ่เรียนในเมือง ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาบันทึกกิจกรรมให้กับโครงการ ซึ่งบาครั้งต้องรบกวนให้พี่เลี้ยงช่วยบันทึกให้ ,กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ซึ่งชุมชนมีการดำเนินการทุกปี ซึ่งมีนักศึกษาในเขพื้นที่จังหวัดสงขลา มาร่วมงานปลูกต้นไม้ชายเลนร่วมกับชุมชน ,กิจกรรมเรียนกลองยาว ดดยฝึกให้เด็ก เยาวชน ร่วมเรียนรู้กับผู้ปกครองในงานบุญประเพรีชุมชน ในช่วงงานบุญเดือนสิบ

 • photo
 • photo
 • photo

 

150 100

3. เรียนรู้วิถีเล บ้านโคกเมือง

ไม่มีกิจกรรม

4. ดูงานพื้นที่ต้นแบบ ควน ป่า นา เล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ศึกษาดูงานการจัดการป่าชายเลน พื้นที่ต้นแบบบ้านตะเสะจ.ตรัง

วันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนต้นแบบ บ้านตะเสะ จ.ตรัง สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ร้อยละ 80 ของสภาผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้ และเห็นรูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ทางธรรมชาติและผืนป่า พื้นที่ทางการเกษตรของพื้นที่ต้นแบบ และสามารถนำมาปรับใช้ให้มีความสอดคล้องในชุมชนตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และนำมาสู่การถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลัง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ตัวแทนแกนนำชุมชนมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าชายเลนสามารถนำมาปรับใช้กับชุมชน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
 • สร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน
 • ลดความขัดแย้งของคนในชุมชน มีความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุมชนบ้านทุ่งตาแซ๊ะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 60 คน เพื่อนำความรู้และสามารถนำมาปรับใช้กับชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • นส. สุรนีย์ ช่วยเรือง วิทยากรป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเสะ ให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนของบ้านตะเสะ ที่มีการรวมตัวของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลน เนื่องจากในยุคหนึ่งของชุมชนได้มีการสัมปทานป่าชายเลนในการทำถ่านไม้โกงกาง ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ต่อสัตว์น้ำและการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง เมื่อชุมชนทำการอนุรักษืและฟื้นฟู มีกฎกติกาชุมชน ทำให้ป่าชายเลนกลับมาสมบรูณ์ กลุ่มป่าชายเลนได้รับรางวัลในหลายรางวัล สร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มและคนในชุมชน ทำใ้เกิดเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ใกล้เคียง และชุมชนชายฝั่งอันดามัน และการเรียนรู้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ และชุมชนอื่นๆ

 • เรียนรู้วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชุมชนตะเสะ ซึ่งเป็นชุมชนอาศัยริมฝั่งชายทะเล ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องที่อยู่อาศัย ระบบสาธารรูปโภค และสุขอนามัย

 • photo
 • photo
 • photo

 

70 56

5. การจัดทำข้อตกลง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทะเล

ไม่มีกิจกรรม

6. รู้..รักษาทะเล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ปลูกป่าชายเลนครั้งที่1

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชน

2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และเกิดการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ร้อยละ 80 ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเกิดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่

-ร้อยละ 80 คน กลุ่มประมงพื้นบ้านมีความมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้ที่เพียงพอในการเลี้ยงชีพ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และนักศึกษา ในการปลูกป่าชายเลน เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และที่อยู่อาศัยของนกน้ำ
 • ลดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่
 • ปริมาณป่าชายเลน มีเพิ่มมากขึ้น เกิดความสมบรูณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

6.1.สภาผู้นำชุมชน /เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นลำพู ซึ่งเป็นไม้ป่าริมเลจำนวน 500 ต้น เพื่อใช้เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาและนกอพยพ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน 10,000 จำนวน 2 ครั้ง/ปี

กิจกรรมที่ทำจริง

1.เด็ก เยาวชน และประชาชนบ้านโคกเมือง ร่วมกันขุดหลุม และปลูกป่าชายเลน โดยการปลูกฝักโกงกาง จำนวน500ต้นต้นลำพู300 ต้น ตลอดจนร่วมกันตัดฟันไม้อื่นๆที่รกทึบกีดขงางการเจริญเติบโตของต้นไม้ป่าชายเลน

2.ในกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้ได้มีนักศึกษา มาร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 82
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 ปลูกป่าชายเลนครั้งที่2

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชน
2.เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชน และบุคคลภายนอกที่สนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ร้อยละ 80 ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเกิดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่

-ร้อยละ 80 คน กลุ่มประมงพื้นบ้านมีความมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้ที่เพียงพอในการเลี้ยงชีพ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และนักศึกษา ในการปลูกป่าชายเลน เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และที่อยู่อาศัยของนกน้ำ
 • ลดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่
 • ปริมาณป่าชายเลน มีเพิ่มมากขึ้น เกิดความสมบรูณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

6.1.สภาผู้นำชุมชน /เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นลำพู ซึ่งเป็นไม้ป่าริมเลจำนวน 500 ต้น เพื่อใช้เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาและนกอพยพ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน 10,000 จำนวน 2 ครั้ง/ปี

กิจกรรมที่ทำจริง

1.นักศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ก่อนลงพื้นที่ปลุกป่า

2.ประชาชน และเด็ก เยาวชน และนักศึกษา ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกาง500 ต้น บริเวณป่าชายเลนโคกเมือง เนื่องจากเป็นช่วงน้ำใหญ่ทำให้ไม่สามารถลงในพื้นที่น้ำท่วมถึงได้ แต่ขยับขึ้นมาปลูกบริเวณที่เป็นเนินดิน ที่ริมฝั่งเพื่อใช้เป็นแนวกั้นคลื่น ลดการกัดเซาะชายฝั่ง

 • photo
 • photo
 • photo

 

40 79

7. ผูกเกลอ บ้านเธอ บ้านฉัน สานสัมพันธ์คนสามวัย

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ทำขนมต้ม ขนมในงานบุญ

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อเรียนรู้การทำขนมในงานบุญ เช่น ขนมต้ม

2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนัก และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ร้อยละ 80 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน นำไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง และการจัดารสิ่งแวดล้อมที่ดี

-ร้อยละ 80 คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น และสามารถผลิตอาหาร และบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เด็กเกิดความรู้และมีทักษะในการทำขนมต้ม และขนมเจาะหู เพื่อใช้ในงานบุญเดือนสิบ

2.เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ผู้ปกครองในชุมชน

3.เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านอาหาร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เรียนรู้อาหารท้องถิ่นในงานประเพณ๊จำนวน 30 ครัวเรือน (เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ) จำนวน 1 ครั้ง โดยการทำชุดอาหารและขนมที่ใช้ในงานบุญสาทเดือนสิบซึ่งมีความสำคัญ เป็นองค์ประกอบหลักในงานบุญเดือนสิบ คือ ต้ม (ทำจากข้าวเหนียว ห่อด้วยใบกะพ้อซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น ) ขนมเจาะหู (ทำจากแป้งข้าวจ้าว/แป้งข้าวเหนียว ผสมน้ำตาลตโหนด ทำเป็นวงกลมๆ ทอดในน้ำมัน จะคล้ายกับขนมโดนัท แต่ลูกเล็กกว่า) -เด็ก เยาวชน ร่วมกันฝึกทำขนมต้ม และขนมเจาะหู โดยผู้ปกครอง และผู้เฒ่าในชุมชน -เด็ก เยาวชน ร่วมกันทำหมับ และร่วมกันแห่หมับ ไปวัดโคกเมือง
กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้ปกครองช่วยกันฝึกสอนให้นักเรียนทำขนมต้ม และขนมเจาะหู

1.ขนมต้ม ซึ่งมีส่วนผสม คือ ข้าวเหนียว, น้ำกะทิ, เกลือ, ใบกะพ้อ, วิธีทำ การนำข้าวเหนียวมาพัดกับน้ำกะทิ จนข้าวเหนียวมัด จากนั้นนำมาห่อด้วยใบพ้อ ในลักษณะรูปสามเหลี่ยมจากนั้นจึงนำไปต้มในน้ำเดือดจนน้ำแห้ง ซึ่งในการฝึกทำใช้ข้าวเหนียว จำนวน 15 กก. ได้จำนวนลูกต้ม 900 ลูก

2.ขนมเจาะหู (ทำจากแป้งข้าวจ้าว/แป้งข้าวเหนียวจำนวน 1กก .ครึ่งผสมน้ำตาลตโหนด ทำเป็นวงกลมๆ ทอดในน้ำมันซึ่งหลังจากที่ทำเสร็จและได้ขนมจำนวน 400 ลูก

3.เด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากในช่วงงานบุญเดือนสิบ การทำขนมชนิดมีการทำกันทุกครัวเรือน เพื่อนำไปถวายพระ และตามความเชื่อที่ทำบุญส่งไปให้ ตา ยาย หรือ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งสังเกตุได้ว่าเด็กบางคนมีทักษะในการทำขนม แต่จากกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เด็กบางคนที่ไม่เคยได้ลองทำ ได้ทำและเกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

90 90

8. ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่1

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการรำกลองยาวและการใช้เครื่องดนตรีไทย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนตนเอง เช่น กลองยาว ซึ่งเป็นการละเล่น การแสดงที่มีความสวยงาม สร้างความภาคภูมิใจตนเอง/กลุ่ม /ชุมชนและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนสองวัย โดยมีกลองยาวเป็นสื่อกลาง

-ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชนได้ร่วมกันออกกำลังกายโดยใช้กลองยาว นำไปสู่สุขภาพที่สมบรูณ์แข็งแรง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.นักเรียนมีความรู้ทักษะด้านกลองยาว

2.เด็กเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน

3.เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนและชุมชนที่มีความเอื้ออาทรแบ่งปัน

4.เด็กเยาวชนและคนในชุมชนได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆจากภูมิปัญญา

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เป็นกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน ได้ฝึกเรียนรู้กลองยาว โดยมีปราชญ์ชุมชนของกลุ่มกลองยาวได้สอนให้กับลูกหลานตนเองโดยมีกระบวนการ คือ

1.ศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงกลองยาวของชุมชนโคกเมือง

2.เด็ก เยาวชน หญิง ชายและประชาชนที่สนใจ เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการรำกลองยาวและการใช้เครื่องดนตรีไทยโดยนายวิจิตร อินทะโร ปราชญ์ชุมชนด้านกลองยาว และสมาชิกกลุ่มกลองยาว สัปดาห์ ละ1วัน จำนวน 8 สัปดาห์

3.เด็ก เยาวชน ร่วมแสดงกลองยาว ในงานประเพณีและกิจกรรมของชุมชน เช่น วันสารทเดือนสิบ ,12 สิงหากิจกรรมวันแม่ ,แห่เทียนวันเข้าพรรษา,แข่งกีฬาชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. นายวิจิต อินทโร  ได้เล่าเกี่ยวกับประวัติของกลองยาว  กลองยาวที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในชุมชน ในชวงปี 2542  โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ประมาณ 20 คน ทั้งคนที่ตีเครื่องดนตรี และนางรำ  และได้เชิญครูจากแหลมโพธิ์ ต.คูเต่า มาสอนให้กับกลุ่ม จากนั้นกลุ่มก็มีการแสดงตามงานวัด และการรับจ้างแสดงในงานต่างๆ และได้เข้าประกวดที่อำเภอควนเนียง  ในปัจจุบันการแสดงกลองยาวมีการเผยแพร่มากขึ้น ดังนั้นในงานบุญของชุมชน ก็จะมีคนในชุมชนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ร่วมแสดงทุกครั้ง

 2. เด็ก เยาวชน เรียนรู้ ท่ารำพื้นฐานของกลองยาว  ประมาณ 7 ท่า และเครื่องดนตรีที่ใช้กับการแสดงกลองยาว  ซึ่งในการเรียนรู้ เช่น การตีกลองเด็กจะตีคลอไปกับผู้ใหญ่ การรำก็เช่นกันเด็ก จะรำคู่ไปกับผู้ใหญ่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 27
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.2 ร่ายรำ ขับร้องเพลงกลองยาว ผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ครั้งที่2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ฝึกการรำกลองยาวและการใช้เครื่องดนตรีไทย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนตนเอง เช่น กลองยาว ซึ่งเป็นการละเล่น การแสดงที่มีความสวยงาม สร้างความภาคภูมิใจตนเอง/กลุ่ม /ชุมชนและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนสองวัย โดยมีกลองยาวเป็นสื่อกลาง

-ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชนได้ร่วมกันออกกำลังกายโดยใช้กลองยาว นำไปสู่สุขภาพที่สมบรูณ์แข็งแรง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.นักเรียนมีความรู้ทักษะด้านกลองยาว

2.เด็กเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน

3.เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนและชุมชนที่มีความเอื้ออาทรแบ่งปัน

4.เด็กเยาวชนและคนในชุมชนได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆจากภูมิปัญญาด้านกลองยาว

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เป็นกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน ได้ฝึกเรียนรู้กลองยาว โดยมีปราชญ์ชุมชนของกลุ่มกลองยาวได้สอนให้กับลูกหลานตนเองโดยมีกระบวนการ คือ

1.ศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงกลองยาวของชุมชนโคกเมือง

2.เด็ก เยาวชน หญิง ชายและประชาชนที่สนใจ เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการรำกลองยาวและการใช้เครื่องดนตรีไทยโดยนายวิจิตร อินทะโร ปราชญ์ชุมชนด้านกลองยาว และสมาชิกกลุ่มกลองยาว สัปดาห์ ละ1วัน จำนวน 8 สัปดาห์

3.เด็ก เยาวชน ร่วมแสดงกลองยาว ในงานประเพณีและกิจกรรมของชุมชน เช่น วันสารทเดือนสิบ ,12 สิงหากิจกรรมวันแม่ ,แห่เทียนวันเข้าพรรษา,แข่งกีฬาชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ฝึกการรำกลองยาว และตีกลองยาวตามที่ปราชญ์ชุมชนได้สอน

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

9. ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ การสร้างอาชีพเสริมตามวิถีพอเพียง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้าน ศก.พอเพียงบ้านโงกน้ำ

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน ศก.พอเพียง บ้านโงกน้ำ จ.พัทลุง

2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คนในชุมชนร้อยละ 90 มีการลดรายจ่าย รายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรอินทรีย์และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

-คนในชุมชนร้อยละ 90 มีการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภั

-คนในชุมชนร้อยละ 90 มีการเคลื่อนไหวร่างกายจากการทำกิจกรรม เช่น การปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เกิดการเรียนรู้ในการผลิตอาหาร และการแปรรูป

2.เกิดการมีส่วนร่วมในการศึกษา ดูงาน เพื่อนำมาปรับใช้ และพัฒนา ศก.ของชุมชน

3.เกิดความสามัคคีของคนในชุมน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้าน ศก.พอเพียง

กิจกรรมที่ทำจริง

1.นายแฉล้ม เรืองเพ็ง วิทยากรกระบวนการบ้านโงกน้ำได้เล่าถึงประวัติของศูนย์เรียนรู้ ศก.พอเพียง ของบ้านโงกน้ำเช่น การเลี้ยงปลา การพืช การตอนกิ่งพืช การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงวัว การผลิตอาหารสัตว์ ทำให้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้จากหน่วยงาน และชุมชอื่นๆ ที่สนใจ

2.ผญ. อุดม ได้ซักถามเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุก และการแปรรูปปลาดุกในรูปแบบ ดุกร้า ทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงคุณสมบัติ และข้อจำกัดของชนิดปลาที่จะนำมาทำปลาดุกร้า เนื่องจากสถานที่ในการเลี้ยงปลาโดยชุมชนโคกเมืองมีการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่ทำให้ปลาดุกที่เลี้ยงมีลักษณะตัวเล้ก เนื้อน้อย ไม่เหมาะที่จะทำดุกร้า ซึ่งจากแลกเปลี่ยนในเรื่องดังกล่าวทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น และนำไปสู่การปรับใช้ในชุมชนต่อไป

3.แกนนำชุมชนเยี่ยมชม การเลี้ยงไก่ไข่ การผลิตปลาดุกร้า การผลิตอาหารสัตว์ ฯลฯ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

10. เรียนรู้ และสร้างบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง

ไม่มีกิจกรรม

11. คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนในเวทีประชุมหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

12. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 การปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการชุมชนน่าอยู่ 2558 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สร้างลงบันทึกปฏิทินแผนการดำเดินงานโครงการและจัดทำบันทึกกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558 

กิจกรรมที่ทำจริง

เรียนรู้กระบวนการดำเดินการชุมชนน่าอยู่โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
และการบันทึกข้อมูลในระบบเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุขและการจัดทำเอกสารทางการเงิน

 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.2 การอบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงาน และการจัดทำเอกสารการเงิน การจัดทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมทำงาน มีความเข้าใจในการเขียนรายงานและสามารถลงข้อมูลในเว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุขได้ในการจัดทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีความเข้าใจบ้างเล็กน้อย เนื่องจากเวบาค่อนข้างจำกัด วึ่งหลังจากนี้อาจต้องให้พี่เลี้ยงติดตามโครงการลงให้ข้อมูลอีกครั้งในพื้นที่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงาน และการจัดทำเอกสารการเงิน การจัดทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยทีม สจรส.มอ. และทีมสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรมที่ทำจริง

1.เรียนรู้การเขียนรายงานในเว้ปไซต์คนใต้สร้างสุข

2.การจัดทำเอกสารการเงิน เช่น บิลเงิดสด ใบสำคัญรับเงิน

3.การจัดทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.3 คืนเงินค่าเปิดบันชีธนาคาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คืนเงินค่าเปิดบันชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คืนเงินค่าเปิดบันชีธนาคาร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินค่าเปิดบันชีธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินค่าเปิดบันชีธนาคาร

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.4 พบพี่เลี้ยงตรวจสอบรายงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยงานเอกสาร และการบันทึกรายงานทำให้เกิดความสบรูณ์ของเนื้อหารายงานมีความเรียบร้อย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การร่วมกับ สสส.สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ตรวจสอบรายงาน หน้าเว้ปไซต์ คนใต้สร้าง และเนื้อหาในรายงานกิจกรรม เพื่อให้เห็นกระบวนการ เห็นผลงานที่เกิดขึ้น ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการมีข้อจำกัดในการบันทึกข้อมูล ที่ขาดความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์และการจัดทำรายการการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่รายการค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีการจ่ายภาษ์ที่สรรพกรอำเภอ

 • photo
 • photo

 

2 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.5 จัดทำรายงานปิดงวด 1 โดยทีม สจรส.มอ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานปิดงวด 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำรายงานปิดงวด 1 ประกอบด้วย รายงาน ส.1 รายงานการเงิน ง.1 งวด 1 และการตรวจรายงานหน้าเว้ปไซต์คนใ้สร้างสุข การรวจเอกสารการเงิน ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งจะมีการดำเนินให้เรียบร้อยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 59

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำรายงานปิดงวด 1 โดยทีม สจรส.มอ

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำรายงานปิดงวด 1 ประกอบด้วย รายงาน ส.1 รายงานการเงิน ง.1 งวด 1 และการตรวจรายงานหน้าเว้ปไซต์คนใ้สร้างสุข การรวจเอกสารการเงิน

 • photo
 • photo

 

2 2

13. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ลดการสูบบุหรี่ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม และที่สาธารณะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.ได้จัดทำไวนิวส์ขนาด1.2 X 2.4 เมตรจำนวน 2 ผืนตลอดจนได้ติดตั้งไวนิวส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ลดการสูบบุหรี่ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม และศาลาประชุมหมู่บ้าน

2.เพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ลดการสูบบุหรี่ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม และที่สาธารณะ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

ได้จัดทำไวนิวส์ขนาด1.2 X 2.4 เมตรจำนวน 2 ผืน

 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 46 18                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 213,000.00 66,600.00                  
คุณภาพกิจกรรม 72 51                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

-

-

-

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ธานินทร์ แก้วรัตน์ 38 /1 หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อุดม อิ้นเซ่ง 31 หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย วิจิตร อินทโร 8 หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 ( 12 มีนาคม 2559 )
 2. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 6 ( 12 เมษายน 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 ( 12 มิถุนายน 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 8 ( 12 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาย ธานินทร์ แก้วรัตน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......