สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

รหัสโครงการ 58-03850 รหัสสัญญา 58-002117 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

มีการทำงานขับเคลื่อนโครงการโดยกลไกทีมสภาผู้นำ 40 คนในการประชุมประจำเดือน และมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

มีการทำงานโดยทีมสภาผู้นำ ในการประชุมชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ลงสู่ชุมชน

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

มีการทำงานขับเคลื่อนโครงการโดยกลไกทีมสภาผู้นำ 40 คนในการประชุมประจำเดือน และมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน

 • เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

เป็นชุมชนที่มีฐานการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ฐานการเรียนรู้แก๊สชีวภาพ,การทำน้ำส้มควัน ,เตาชีวมวล,การเลี้ยงผึ้ง,ฐานบ้านตู้เย็นเป็นการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค ,การแปรรูปปลาท่องเที่ยวและการบริหารจัดการฟาร์มทะเล ในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

มีครัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงไก่ไข่ ไว้บริโภคในครัวเรือน

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

2. การบริโภค
 • มีการปลูกผักสวนครัว ปลูกเอง กินเอง ภายในครัวเรือน

 • เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเลสาบสงขลา ทำให้ได้รับการบริโภคสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง ฯ ที่ปลอดภัยไม่มีสารฟอมารีน

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

มีการช่วยเหลือ แบ่งปันโอกาสทั้งในการมอบรางวัลให้กับคนทำงานอาสาช่วยเหลือชุมชน และผู้ที่ขาดโอกาส เช่น การสร้างระบบสาธารณูปโภคให้กับผู้พิการในชุมชน

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในรูปแบบฟารืมทะเล และมีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ปีละ 2 ครั้ง

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีการตรวจเฝ้าระวัง อาสา ชรบ.ของหมู่บ้านในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มผลิต และแปรูปสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาในท้องถิ่นที่มีมากในบางช่วงของฤดูกาลสัตว์น้ำ เช่น ปลาท่องเที่ยว

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

มีการวางแผนในการพัฒนาทางด้านการตลาด

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกฎของชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ,การจับสัตว์น้ำในบริเวณฟาร์มทะเล ,การตัดไม้ป่าชายเลน

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

1.การว่ากล่าวตักเตือน

2.ไม่ให้การช่วยเหลือจากโครงการทุนต่าง ๆในชุมชน

3.ดำเนินคดีทางกฏหมาย

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการเก็บข้อมูลชุมชน เพื่อทำการวิเคราะห์ ก่อนการดำเนินโครงการ ซึ่งจะมีนักศึกษาลงไปทำวิจัยในพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่อง

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะข้าราชการบำนาญ เข้ามาเป็นแกนนำชุมชน เช่น ครู ตำรวจ ในการร่วมคิด วางแผนในการพัฒนาชุมชนโคกเมืองให้น่าอยู่ พึ่งตนเองได้

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในหลาย ๆ เรือง เช่น ฐานการเรียนรู้แก๊สชีวภาพ,การทำน้ำส้มควัน ,เตาชีวมวล,การเลี้ยงผึ้ง,ฐานบ้านตู้เย็นเป็นการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค ,การแปรรูปปลาท่องเที่ยวและการบริหารจัดการฟาร์มทะเล ในการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชน และนอกชุมชน

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน
 • มีการจัดประชุม จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู่วมกันก่อนตัดสินใจในการดำเนินงาน

 • มีการจัดเวทีพูดคุยระหว่างผู้รับผิดชอบ เพื่อกำหนดเป็นหมายของหมู่บ้าน

 • นำผลการประชุมมาจัดทำแผนพัฒนาหมูู่บ้าน

 • มีการจดบันทึก จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นความต้องการ

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ
 • มีการประสานกับหนวยงานระดับอำเภอ หรือจังหวัดให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก

 • มีการแจ้งให้หน่วยงานในระดับอำเภอร่วมกิจกรรมของโครงการ

 • หน่วยงานระดับอำเภอช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

 • หมูู่บ้านสามารถผลักดันแผนชุมชนไปสูู่ระดับอำเภอ จังหวัด

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
 • ผู้นำกลุุ่มมีภาวะผู้นำ มีความซื่อสัตยและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

 • สมาชิกมีส่วนร่วมในการผลิต และได้รับการจัดสรรกำไร

 • มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล
 • มีระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างมีระบบ

 • มีการนำกำไรมาแบ่งให้สมาชิกอย่างเป็นธรรม

 • มีการนำเงินมาพัฒนาหมู่บ้าน

 • มีการชี้แจง ทำความตกลงหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์ให้สมาชิกทราบก่อนการดำเนินการ

 • มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้สมาชิกเท่าเทียมกัน

 • มีเอกสารการกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง
 • มีเอกสารการจดทะเบียน หรือมีโครงสร้างการบริหารกลุุ่มมีการแบ่งหน้าที่ มีการดำเนินงานรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

 • มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจการ

 • มีการทำแผนการพัฒนาหมูู่บ้าน

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร
 • มีระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างมีระบบ

 • มีการนำกำไรมาแบ่งให้สมาชิกอย่างเป็นธรรม

 • มีการนำเงินมาพัฒนาหมู่บ้าน

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา
 • มีการจัดประชุม จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู่วมกันก่อนตัดสินใจในการดำเนินงาน

 • มีการจัดเวทีพูดคุยระหว่างผู้รับผิดชอบ เพื่อกำหนดเป็นหมายของหมู่บ้าน

 • นำผลการประชุมมาจัดทำแผนพัฒนาหมูู่บ้าน

 • มีการจดบันทึก จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นความต้องการ

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 - ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ชุมชนบ้านโคกเมือง เป็นชุมชนชนบท ลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลามีครัวเรือน 146 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 565 คน นับถือศาสนาพุทธ 100 %ด้วยลักษณะของพื้นที่ มีทั้งส่วนที่เป็นทะเลสาบและแผ่นดินใหญ่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนวิถีวัฒนธรรมชุมชนของคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น ด้านการทำอาชีพประมงพื้นบ้าน และการทำสวนยางพารา จากสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลกระทบให้กับชุมชนไม่น้อย เช่น ปัญหาด้านรายรับ รายจ่าย ,การหลังไหลของแรงงานคนหนุ่มสาวเข้าในเมืองหาดใหญ่ ,การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งนี้ชุมชนโคกเมืองได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและชุมชนภายนอก ตลอดจนบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากฐานการเรียนรู้ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ฐานการเรียนรู้แก๊สชีวภาพ,การทำน้ำส้มควัน ,เตาชีวมวล,การเลี้ยงผึ้ง,ฐานบ้านตู้เย็นเป็นการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค ,การแปรรูปปลาท่องเที่ยวและการบริหารจัดการฟาร์มทะเล ในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ จากการดำเนินโครงการเพื่อมุ่งหวังให้คนในชุมชนทั้งสามวัยได้เกิดการเรียนรู้เรื่องราวในชุมชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และคนหนุ่มสาวสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิด มาสืบสานต่องานที่รุ่นพ่อแม่ เป็นผู้บุกเบิกไว่้ จากความสำเร็จของการดำเนินงาน 1 ปี ทำให้คนในชุมชนได้กิดการเรียนรู้ร่วมกัน ดั้งนี้

1.กลไกสภาผู้นำชุมชน40 คน ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สภาผู้นำมีการประชุมประจำเดือน มีการวางแผน และการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม

2.เปิดโอกาสให้คนใชุมชนทั้ง ชายและหญิง ได้ฝึกและเรียนรู้ทางด้านกลองยาว เพื่อนำไปสู่การสืบทอดกลองยาวในชุมชน ตลอดจนการสร้างทีมกลองยาวให้กับคนในชุมชน สร้างความรื่นเริงในงานบุญและความสามัคคีของคนในชุมชน

3.การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการทะเล บ้านตะเสะ จังหวัดตรัง และการน้อมนำปรัชญา ศก.พอเพียงมาใช้ในชีวิตแบบพอเพียงของชุมชนบ้านโงกน้ำ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนที่เข้าร่วมศึกษาดูงานได้นำมาปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว และสามารถเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนโคกเมืองต่อไป

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3