รหัสโครงการ 58-03810
สัญญาเลขที่ 58-00-2121
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559

ชื่อโครงการ คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1
2) ปฐมนิเทศโครงการ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2528
3) อบรมให้ความรู้และส่งเสริมผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยไม้พลอง
4) อบรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน
5) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
6) ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยมโนราบิคแก่เด็กและเยาวชน
7) 2.การประชุมชี้แจงโครงการ
8) โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ ปี 2558-2559
9) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
10) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งรายงานงวดที่ 1
11) จัดทำรายงานปิดงวดที่ 1
12) คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร
13) อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในการเก็บข้อมูลสุขภาวะของชุมชน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,140.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 49.37 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 39,139.37 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,689.37 บาท รวมรายจ่าย (2) = 46,550.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 39,139.37 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย พงษ์เทพ พัทธานี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย พงษ์เทพ พัทธานี )
31 สิงหาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางเจ๊ะหามีซ๊ะห์ บุญรัตน์ )
31 สิงหาคม 2559