รหัสโครงการ 58-03810
สัญญาเลขที่ 58-00-2121

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร
รหัสโครงการ 58-03810 สัญญาเลขที่ 58-00-2121

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,850.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,140.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 85,140.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 49.37 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 49.37 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 46,550.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 39,139.37 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งสภาแกนนำของชุมชน 16,600.00 7,150.00
1. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1
2. อบรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมหลัก : 2.การประชุมชี้แจงโครงการ 11,600.00 11,600.00
1. 2.การประชุมชี้แจงโครงการ
กิจกรรมหลัก : 3. สำรวจข้อมูลครัวเรือน ด้านสุขภาวะ 57,100.00 13,400.00
1. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในการเก็บข้อมูลสุขภาวะของชุมชน
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนทั้ง 3 ช่วงวัย 18,600.00 10,000.00
1. อบรมให้ความรู้และส่งเสริมผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยไม้พลอง
2. ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยมโนราบิคแก่เด็กและเยาวชน
กิจกรรมหลัก : 5อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะและหลักโภชนการ 21,600.00 0.00
กิจกรรมหลัก : แหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน 57,700.00 0.00
กิจกรรมหลัก : 7.เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนคนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร 16,650.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 3,500.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2528
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ ปี 2558-2559
3. อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
4. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งรายงานงวดที่ 1
5. จัดทำรายงานปิดงวดที่ 1
6. คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 900.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

212,850.00 46,550.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย พงษ์เทพ พัทธานี )
วันที่รายงาน 31 สิงหาคม 2559