รหัสโครงการ 58-03810
สัญญาเลขที่ 58-00-2121
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร

2. ชุมชน บ้านเกาะขาม หมู่ 2 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา

3. รหัสโครงการ 58-03810 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2121

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน สิงหาคม 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. การจัดตั้งสภาแกนนำของชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1

วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเกิดสภาแกนนำชุมชนในการขับเคลื่อนงานชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาแกนนำที่มาจากการคัดเลือกของคนในชุมชน จำนวน 30 คนที่สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน จำนวน 30 ท่าน
 2. วางแผนวาระการประชุมในเดือนถัดไป
 3. มีการนำเสนอและแสดงความคิดเห็นแนวทางการทำงานของสภาแกนนำ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คัดเลือกแกนนำในชุมชน 30 คน ที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชนเพื่อจัดตั้งสภาแกนนำชุมชน

  -ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

  -ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

  -ส.อบต.จำนวน2 คน

  -อสม. จำนวน 5 คน

  -ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 6 คน

  -ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

  -ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 5 คน

  -ตัวแทนเยาวชนจำนวน 3 คน

 • อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีกฎกติการะเบียบ

 • ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานในชุมชน จำนวน 12 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • วาระการประชุมครั้งที่ 1
  ได้มีการปรึกษาขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อตกลงและแต่งตั้งสภาแกนนำของชุมชนซึ่งสรุปออกมาได้ดังต่อไปนี้ วาระที่1 การแต่งตั้งสภาแกนนำในโครงการคนเกาะขามใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร
  ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1 ผู้ใหญ่บ้าน นายอำนวยแก้วล่องลอย
  2 ผ.ช.ผู้ใหญ่บ้าน นายวิมล ทิกำพล
  นายนูญ บริเพ็ชร
  นางยุภาทองกลาง
  3 อบต. นายไตรรัตน์ ศุภนาม
  นางฉลวยคงสม
  4 อสม. นส.สุภาพร ศรีมณี
  นส.เรียม ทองชุมนุม
  นางเปลื้อง พรหมอักษร
  นส.สุภาพันธุ์อนันตพงศ์
  นส.สุดาวรรณ อินต๊ะวงศ์
  วาระที่ 2 การแต่งตั้งประธานกลุ่มต่างๆ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1 กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน นายโชติ ศิริมุสิกะ
  2 กลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิง - สองเกาะ นางสริสากุลรัตน์
  3 กลุ่มผู้สุงอายุ ม.2 นางเอมจันทภาโส
  4 กลุ่มสตรี ม.2 นส.นวพรบริเพ็ชร
  5 กลุ่ม ชรบ.ม.2 นายชาวรรณมาโส
  วาระที่ 3 ปราชญ์ชาวบ้าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1 ศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ นายสมบูรณ์ณ ชาตรี
  2 หัตถกรรมจักรสาน นายขุ้ยลิ้น ศิริวัง
  3 แพทย์แผนโบราณ นายนวล บริเพ็ช
  4 ด้านการเกษตร นายโสภณ กุลรัตน์
  5 หัตถกรรมเครื่องเรือน นายสำมาตร สุจิตพันธ์

  วาระที่ 4 ตัวแทนชาวบ้านมีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1 นายประดิษฐ์ จันทภาโส
  2 นางออ แก้วรัตถะ
  3 นายอาคมจันทะศิริ
  4 นายบุญให้สานสินธุ์
  5 นางผดุง บุญนุ้ย
  ตัวแทนเยาวชนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1 นายอนุศิลป์ นาศรี (นิก )
  2 นายศิริพงศ์ ศรีศิริกุล( ออดี้ )
  3 นายศุภพลศิริ(จ๊อด )
  จึงขอความร่วมมือให้สภาแกนนำทุกท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ไปประชุมร่วมกัน
  ในวันอังคารที่29 เดือนกันยายนพ.ศ.2558 เวลา13.00น. - 15.00 น.
  ณ.กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน( โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม )
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 9
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

พูดคุยชี้แจ้งและเสวนาเรื่องโครงการคนเกาะขามใส่่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาแกนนำที่มาจากการคัดเลือกของคนในชุมชน จำนวน 30 คนที่สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

แกนนำได้รับทราบหน้าทีของแต่ละคนเพื่อนำมาใช้ในการปฎิบัติตามหน้าทีที่ตัวเองรับผิดชอบ  มีการปรึกษาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละแก่นนำแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาศักยภาพดีขึ้นตามลำดับ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คัดเลือกแกนนำในชุมชน 30 คน ที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชนเพื่อจัดตั้งสภาแกนนำชุมชน
 • ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

 • ส.อบต.จำนวน 2 คน

 • อสม. จำนวน 5 คน

 • ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 6 คน

  -ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 คน

  -ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 5 คน

  -ตัวแทนเยาวชนจำนวน 4 คน

  • อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีกฎกติการะเบียบ

  • ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานในชุมชน จำนวน 12 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. คัดเลือกแกนนำในชุมชน 30 คน ที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชนเพื่อจัดตั้งสภาแกนนำชุมชน

  -ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

  -ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

  -ส.อบต.จำนวน2 คน

  -อสม. จำนวน 5 คน

  -ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 6 คน

  -ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 คน

  -ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 5 คน

  -ตัวแทนเยาวชนจำนวน 4 คน

 • อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีกฎกติการะเบียบ

 • ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานในชุมชน จำนวน 12 ครั้ง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

2. 2.การประชุมชี้แจงโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 2.การประชุมชี้แจงโครงการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้ประชากรในชุมชนได้รับรู้ถึงวิธีการดำเนินกิจกรรมของโครงการและมีความเข้าใจ รับรู้ว่างบประมาณของโครงการที่ชุมชนได้รับเป็นของประชาชนในชุมชนทุกคน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้ง 3 ช่วงวัยในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพของคนทั้ง 3 ช่วงวัยและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้ง 3 ช่วงวัย ในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพของคนทั้ง 3 ช่วงวัยแลมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปรึกษาพูดคุยและแก้ไขปัญหาเกิดขึ้น แล้วมีการวางแผนการปฎิบัติงานของกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของชุมชนโดยการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถึงประชากรในชุมชนมารับฝังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ วิธีการดำเนินโครงการเพื่อที่จะให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโครงการและมีความเข้าใจและรับรู้ว่างบประมาณของโครงการที่ชุมชนได้รับเป็นของประชาชนในชุมชนทุกคน

วิธีการ -จัดประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อเตรียมการในการจัดประชุมชี้แจงโครงการ

-จัดทำการประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนในชุมชนร่วมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการผ่านทางหอกระจายข่าวของชุมชนรวมถึงจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

-ประชุมชี้แจงโครงการต่อชุมชนโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ และทีมสนับสนุนวิชาการของ สสส.

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดประชุมคณะกกรมการโครงการเพื่อเตรียมการในการจัดการประชุมชี้แจงโครงการ
 2. จัดทำประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนในขุมชนร่วมถึงเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการผ่านทางหอกระจายข่าวของชุมชนรวมถึงจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
 3. ประชุมชี้แจงโครงการต่อชุมชนโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการและทีมสนับสนุนวิชาการ สสส.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200

3. 3. สำรวจข้อมูลครัวเรือน ด้านสุขภาวะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในการเก็บข้อมูลสุขภาวะของชุมชน

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำรวจข้อมูลครัวเรือนโดยแบ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน แก่นนำ อสม.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คนในชุมชนรับรู้ ถึงสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของคนในครัวเรือนพร้อมทั้งมีความตระหนักในการแก้ไขและป้องการเกิดโรคเรื้อรังของบุคคลในครัวเรือน

2.ข้อมูลการบันทึกสุขภาพของคนทั้ง 3 ช่วงวัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เด็กและเยาวชน ชาวบ้าน มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคภัยใกล้ตัว ( เช่น หวัด  ตาแดง  ไข้เลือดออก  ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ )
มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของครัวเรือน ของคนทั้ง 3 วัย ( พร้อมรณรงค์ให้คนทั้ง 3 วัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ) ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เิกิดโรคภัยไข้เจ็บ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สำรวจข้อมูลครัวเรือน โดยกลุ่มเด็กเยาวชน แกนนำ อสม

3.1. คัดเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการอบรมในเรื่องของสุขภาวะ ความสำคัญของการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพและระบบสุขภาพภายในชุมชน พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ รพสต.ให้คำแนะนำ

3.2.ทดลองใช้เครื่องมือ

3.3.เยาวชนศึกษาเรียนรู้สุขภาพของคนในครัวเรือน โดยให้เยาวชนในโรงเรียนบ้านเกาะขามและแกนนำชุมชน ได้ทำการสำรวจข้อมูลสุขภาพของคนในครอบครัว เพื่อที่เด็กและเยาวชนจะได้เกิดความตระหนักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคนในครัวเรือนทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและครอบครัว

3.4.เด็กและเยาวชน และคณะทำงานร่วมกัน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและออกแบบกระบวนการคืนข้อมูล

3.5.คืนข้อมูลชุมชนโดยการประชุมชาวบ้าน แล้วคืนข้อมูลปัญหาความเป็นไป ของสถานะการ สุขภาพของคนในครัวเรือน เป็นกิจกรรมเวที สะท้อนข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชนพร้อมระดมความคิดเห็นในการวางแผนการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยภูมิปัญญาและสมุนไพรท้องถิ่น และมีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

กิจกรรมที่ทำจริง

ช่วงเช้า อบรมข้อมูลครัวเรือนด้านสุขภาวะ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพสต. มาให้คำแนะนำ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

4. อบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนทั้ง 3 ช่วงวัย

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 อบรมให้ความรู้และส่งเสริมผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยไม้พลอง

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองแก่ผู้สูงอายุ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนทั้ง 3ช่วงวัยมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องโดยประเมินผลจากสมุดบันทึกสุขภาพ

 • การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนผ่านการออกกำลังกาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สูงอายุและวัยทำงานมีความรู้ในการออกกำลังและประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกาย ด้วยไม้พลอง ทำให้สุขภาพของคนในกลุ่มนี้มีสุขภาพที่แข็งแรง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สอนท่ารำไม้พลองพร้อมบอกประโยชน์ที่ได้ัรับจากการออกกำลังกายในแต่ละท่า

กิจกรรมที่ทำจริง

  สอนท่ารำไม้พลองแก่ผู้สูงอายุและวัยทำงานโดยมีวิทยากร 2 ท่านให้ความรู้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยมโนราบิคแก่เด็กและเยาวชน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การออกกำลังกายและรู้จักท่ามโนราห์พื้นฐาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนทั้ง 3ช่วงวัยมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องโดยประเมินผลจากสมุดบันทึกสุขภาพ

 • การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนผ่านการออกกำลังกาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เด็กและเยาวชนในชุมชนมีการออกกำลังกายโดยการนำท่ามโนราห์ทั้งสิบสองท่ามาใช้ในการออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนออกกำลังกายโดยประยุกต์จากท่ารำมโนราห์มารำในลักษณะการออกกำลังกายแบบแอร์โรบิคซึ่งเรียกว่า ท่ามโนราห์บิค
โดยมีแก่นนำเยาวชนเป็นผู้ถ่ายทอดท่ามโนราห์บิค เพื่อสืบทอดศิลปะแบบประยุกต์ไม่ให้สูญหาย

กิจกรรมที่ทำจริง

เด็กและเยาวชนในชุมชนมีการออกกำลังกายโดยการนำท่ารำมโนราห์บิค ในการออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

5. 5อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะและหลักโภชนการ

ไม่มีกิจกรรม

6. แหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

7. 7.เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนคนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร

ไม่มีกิจกรรม

8. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ปฐมนิเทศโครงการ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2528

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประถมนิเทศโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ปี 2558

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1  การเงิน 2 การลงข้อมูลในเว็บไซต์ 3 การลงข้อมูลการวางแผนการดำเนินโครงการในปฎิทิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประถมนิเทศโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2558 

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. แนะนำแนวทาง ขั้นตอนการปฎิบัติงานเกี่ยวกับโครงการที่เรารับผิดชอบ
 2. ทบทวนโครงการ และตรวจสอบรายละเอียดกับล่าสุด
 3. ปรับปรุงตัวชี้วัดและการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 4. บันทึกกิจกรรมที่ต้องลงในปฎิทิน -การปถมนิเทศวันนี้ - พร่งนี้ -พี่เลี้ยงลงรั้งที่ 1 ประชุมชี้แจ้งชุมชน (  กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ) -มีการรายงานผลการดำเนินงาน ในที่ประชุม(กรรมการหมู่บ้าน )
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ ปี 2558-2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ชี้แจงเกี่ยวกับการลงบันทึกการเงินและหักภาษี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบันทึกการเงินและหักภาษี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ชี้แจงเกี่ยวกับการลงบันทึกการเงินและหักภาษี

กิจกรรมที่ทำจริง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบันทึกการเงินและหักภาษี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.3 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่ออบรมการทำรายงานการเงินและการจ่ายภาษี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการแบ่งกลุ่มตรวจสอบเอกสาร ให้คำแนะนำการเขียนรายงานกิจกรรม และการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียภาษี ได้ฝึกทำการเสียภาษี และพูดคุยซักถามในเรื่องที่สงสัย ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการหักภาษีและดำเนินการเริ่มหักภาษีในเดือนถัดไป คือ เดือนธันวาคม 2558

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมการจัดทำรายงานการเงิน เอกสารการเงิน การลงข้อมูลในเว็ปไซค์ การจัดทำการหักภาษี ณที่ จ่าย 1%

กิจกรรมที่ทำจริง

อธิบาย ให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้รับผิดชอบโครงการ เรื่อง การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดยคุณญัตติพงศ์ แก้วทอง ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง พร้อมยกตัวอย่างการเขียนเอกสารการเงิน โดยคุณฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ อธิบาย ให้ความรู้ เรื่องภาษี การจ่ายภาษี โดยคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน แบ่งกลุ่มตามจังหวัดทำการตรวจสอบเอกสารการเงิน ให้คำแนะนำการทำรายงานกิจกรรม และทดลองทำการหักภาษี โดยแต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงและทีม สจรส.ม.อ. พร้อมพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนการทำโครงการร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งรายงานงวดที่ 1

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุปรายงานก่อนส่งงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

  ให้เตรียมเอกสารส่ง เอกสารไหนที่ต้องเสียภาษีให้ไปเสียภาษีก่อนวันที่กำหนด การเขียนบิลสำหรับส่ง การบันทึกกิจกรรมที่ทำวันนี้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายงาน เอกสารการเงิน ก่อนนำส่งงวดที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

เตรียมความพร้อมสรุปปิดงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.5 จัดทำรายงานปิดงวดที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

โครงการมีความเข้าใจในเรื่องของการแก้ไขเอกสารการเงิน การจ่ายภาษี การลงรายงานในเว็ป พร้อมทั้งกลับไปแก้ไขเอกสารที่ไม่ถูกต้อง มาแก้ไข และนำส่งรายงานในครั้งต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำรายงานปิดงวดที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงิน การลงข้อมูลในเว็ปไซ จัดทำการแก้ไขเอกสารการเงิน รายงานในเว็ปคนใต้สร้างสุขให้ถูกต้อง

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.6 คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 500 บาท

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 500 บาท

 

2 2

9. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำป้ายสัญญาลักษณ์เขตปลอดบุหรี่บริเวณพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อรณรงค์แก้ไข ลด ละ เลิกสูบบุหร่ี่  แก่คน  3  วัย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

  จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ีเพื่อติดบริเวณที่ดำเนินกิจกรรมในโครงการ จำนวน  1  ป้าย

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหร่ี่ติดตั้งบริเวณที่ดำเนินโครงการ

 • photo
 • photo

 

130 130

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 36 13                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,850.00 46,550.00                  
คุณภาพกิจกรรม 52 46                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมสภาแกนนำปรจำเดือนมีนาคม2559 ครั้งที่ 3 ( 27 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนเมษายน2559ครั้งที่4 ( 24 เมษายน 2559 )
 4. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนพฤษภาคมครั้งที่ 5 ( 29 พ.ค. 2559 )
 5. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในการเก็บข้อมูลสุขภาวะของชุมชน ( 1 มิถุนายน 2559 )
 6. ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบสวนสมุนไพรในชุมชน ( 5 มิถุนายน 2559 )
 7. สำรวจข้อมูลด้านสุขภาวะของคนในชุมชน ( 11 มิถุนายน 2559 )
 8. สำรวจข้อมูลสมุนไพรในชุมชนชุมชน ( 12 มิถุนายน 2559 )
 9. รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพรแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ( 14 มิถุนายน 2559 )
 10. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลชุมชนและออกแบบกระบวนการคืนข้อมูล ( 18 มิถุนายน 2559 )
 11. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนมิถุนายน2559ครั้งที่6 ( 26 มิถุนายน 2559 )
 12. เวทีนำเสนอสมุนไพรบ้านเรา ( 26 มิถุนายน 2559 )
 13. สร้างแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ( 30 มิถุนายน 2559 )
 14. คืนข้อมูลครัวเรือน ด้านสุขภาวะ ( 2 กรกฎาคม 2559 )
 15. อบรมสมุนไพรที่มีประโยชน์และการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน(ตามข้อมูลสุขภาพ) ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 16. 5อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะและหลักโภชนการ ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 17. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนกรกฏาคม 2559ครั้งที่ 7 ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 18. เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนคนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 19. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือนสิงหาคม 2559ครั้งที่ 8 ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย พงษ์เทพ พัทธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......