รหัสโครงการ 58-03898
สัญญาเลขที่ 58-00-2111
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558
2) ทีมสื่อ สจรส.มอ. ลงถ่ายทำวีดีโอ ของโครงการช่วงที่ 1
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน
5) เรียนรู้การทำเชื้อรา ไตรโคเดอมา บิวเวอร์เลีย เมตาไรเซียม
6) อบรมการเขียนรายงาน และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยทีม สจรส.มอ
7) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 1
8) สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
9) สภาผู้นำชุมชน ประชุมชี้แจงโครงการ
10) สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
11) ธรรมนูญอาหารปลอดภัย เกษตรกรสุขภาพดี
12) สร้างแบบสอบถามครัวเรือนที่ใช้สารเคมีและครัวเรือนที่ไม่ใช้สารเคมี
13) ประชาคมกฎระเบียบการลดใช้สารเคมี
14) สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
15) การประชุมจัดทำรายงานปิดงวด 1 โดยทีมสจรส.ม.อ.

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.02 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,355.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 42,300.02 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,300.02 บาท รวมรายจ่าย (2) = 40,645.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 44,655.02 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,500.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมเพียร ขำมาก )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน (8 มีนาคม 2559)
 2. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน (8 เมษายน 2559)
 3. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน (8 พ.ค. 2559)
 4. ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน (12 พ.ค. 2559)
 5. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยเด็กและเยาวชนและแกนนำชุมชน (14 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559)
 6. หนึ่งบัญชี หนึ่งครัวเรือน ทำได้เองที่บ้าน (18 พ.ค. 2559)
 7. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ใช้สารเคมีในชุมชน ครังที่1 (25 พ.ค. 2559)
 8. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณืการใช้สารเคมีในชุมชน ครั้งที่ 2 (27 พ.ค. 2559)
 9. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน (8 มิถุนายน 2559)
 10. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน (8 กรกฎาคม 2559)
 11. เรียนรู้เรื่อง การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ (16 กรกฎาคม 2559)
 12. เรียนรู้เรื่อง การทำสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสมุนไพร (23 กรกฎาคม 2559)
 13. ให้ความรู้พัฒนาบัญชีครูอาสา (24 กรกฎาคม 2559)
 14. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน (12 สิงหาคม 2559)
 15. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่1 (13 สิงหาคม 2559)
 16. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งทึ่2 (14 สิงหาคม 2559)
 17. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่3 (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมเพียร ขำมาก )
1 มีนาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสุนันทา ก้งเซ่ง )
1 มีนาคม 2559