รหัสโครงการ 58-03898
สัญญาเลขที่ 58-00-2111
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
2) สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
3) สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
4) ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน
5) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยเด็กและเยาวชนและแกนนำชุมชน
6) หนึ่งบัญชี หนึ่งครัวเรือน ทำได้เองที่บ้าน
7) วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ใช้สารเคมีในชุมชน ครังที่1
8) สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
9) สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
10) เรียนรู้เรื่อง การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
11) เรียนรู้เรื่อง การทำสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสมุนไพร
12) ให้ความรู้พัฒนาบัญชีครูอาสา
13) วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณืการใช้สารเคมีในชุมชน ครั้งที่ 2
14) สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
15) ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่1
16) ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งทึ่2
17) ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่3
18) ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่4
19) ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่5
20) เยี่ยมชมและให้กำลังใจสมาขิกครัวเรือน
21) ทีมสภาผู้นำลงพื้นที่ติดตามประเมินผล
22) ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ การปลูกข้าวปลอดสารพิษ
23) จัดทำแปลงสาธิตแปลงปลูกข้าว
24) คืนข้อมูลชุมชน ในเวทีประชุมหมู่บ้าน
25) ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ. ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานปิดโครงการ
26) งานสร้างสุข
27) จัดส่งรายงานเล่มฉบับสมบรูณ์โครงการชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 44,655.02 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,500.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 359.91 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 17,924.93 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 151,514.93 บาท รวมรายจ่าย (2) = 133,590.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 17,924.93 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมเพียร ขำมาก )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมเพียร ขำมาก )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( สุนันทา ก้งเซ่ง )
15 ตุลาคม 2559